Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
Dues regulation in Tajikistan

To be published soon.


Dues regulation in Kazakhstan

To be published soon.


Dues regulation in Azerbaijan


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında

Qərar 91

Bakı şəhəri, 22 aprel 1998-ci il

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə və Gömrük Tarifi haqqında Qanununa uyğun olaraq gömrük tarifləri mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyinin artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin, ölkədə rəqabətədavamlı məhsulların istehsalının inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması və daxili bazarın qorunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin təqdim etdiyi və əlaqədar təşkilatlarla razılaşdırılmış Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturası malların beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılsın.

3. Müəyyən edilsin ki, ixrac olunan mallar, onların növlərindən asılı olmayaraq gömrük ixrac rüsumuna cəlb olunmur.

4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi haqqında Qanununun 33-cü maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakılar gömrük idxal rüsumuna cəlb olunmur:

4.1. birgə müəssisənin nizamnamə fonduna xarici investorun əmanəti kimi və ya tamamilə xarici investora məxsus olan müəssisənin yaradılması üçün gətirilən əmlak;

4.2. xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrin əcnəbi işçilərinin yalnız öz ehtiyacları üçün Azərbaycan Respublikasına gətirdikləri əmlak (respublikaya qoyulmuş investisiyanın dəyəri və miqdarı, habelə iş görənin arayışı gömrük orqanlarına təqdim olunmaqla);

4.3. Beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin hökumətlərinin, habelə dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlərə əsasən xarici hüquqi və fiziki şəxslərin ayırdıqları əvəzsiz maliyyə və texniki yardımları, qrantlar, kreditlər və borclar, həmçinin bu kreditlər və borclar hesabına həyata keçirilən layihələrdə Azərbaycan tərəfinin payı hesabına idxal olunan mallar;

4.4. təmənnasız paylanılması üçün humanitar yardım kimi fiziki şəxslər tərəfindən gətirilən mallar;

4.5. fövqəladə halların qarşısının alınması və bu halların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə maddi-texniki təchizat sisteminin yaradılması, seysmik-müşahidə məntəqələrinin və qəza-xilasetmə dəstələrinin yerləşdiriləcəyi bazaların təşkili və onların fəaliyyəti üçün Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Üzrə Dövlət Komissiyasının təsdiqedici sənədi əsasında idxal olunan xüsusi texniki vasitələr, avadanlıqlar, cihazlar, alətlər, komplektləşdirici məmulatlar, ehtiyat hissələri, ləvazimatlar və materiallar.

4.6. Azərbaycan Respublikasına, o cümlədən onu təmsil edən hüquqi şəxslərə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlərə uyğun olaraq verilməsi nəzərdə tutulan əsas fondların, daşınan əmlakın və digər aktivlərin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna hər hansı şəkildə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlar.

4.7. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasportları və şəxsiyyət vəsiqələri blankları, onların fərdiləşdirilməsi, Giriş-Çıxış avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin yaradılması və tətbiqi, əl-barmaq izlərinin müəyyən edilməsi üçün gətirilən avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və materiallar.

4.8. lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid, idxal gömrük rüsumundan azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

5. Müəyyən edilsin ki, mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq bu qərarın Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri barədə əlavəsində göstərilən mallara idxal gömrük rüsumu onların Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Əmtəə Nomenklaturasına uyğun kodlar üzrə müvafiq dərəcələrlə, həmin əlavədə göstərilməyən digər mallara isə gömrük dəyərinin 15 faizi həcmində gömrük idxal rüsumu tətbiq olunur.

6. Müəyyən edilsin ki, dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların, hüquqi və fiziki şəxslərin xətti ilə təmənnasız paylanılması üçün humanitar yardım kimi gətirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsində, həmin malları gətirən humanitar təşkilatlar Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud qaydada qeydiyyatdan keçməsi barədə sənədi, digər hüquqi və fiziki şəxslər isə Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyasının razılığını gömrük orqanlarına təqdim etməlidirlər.

7. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə azad ticarət və kooperasiya haqqında sazişlərində malların idxalına gömrük idxal rüsumunun qarşılıqlı surətdə tətbiq edilməməsi nəzərdə tutulduqda, idxal olunan mallara gömrük idxal rüsumu tətbiq edilmir.

8. Müəyyən edilsin ki, bu Qərarın 4.1; 4.2; 4.3 və 4.4 yarımbəndlərində göstərilən malların sərbəst tədavülə buraxılması üçün, həmin mallar yenidən bəyan olunmalı və gömrük idxal rüsumları ödənilməlidir. Əks təqdirdə, malları satanlara qarşı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülür.

Bu bəndin icrasına nəzarət Dövlət Gömrük Komitəsi, Ticarət Nazirliyi və Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi, büdcə təşkilatları üzrə isə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

9. İdxal əməliyyatları üzrə alınan gömrük rüsumlarının dövlət büdcəsinə tam həcmdə və vaxtında köçürülməsi Dövlət Gömrük Komitəsi və müvəkkil banklar tərəfindən təmin edilsin.

10. Dövlət Gömrük Komitəsi bu Qərarın icrası ilə əlaqədar müvafiq təlimatlar hazırlasın, Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdıraraq mövcud qaydada təsdiq etsin və zəruri tədbirlər həyata keçirsin.

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 16 iyun tarixli 62 nömrəli qərarı, həmin qərarın 9-cu bəndi istisna olmaqla və 1997-ci il 15 iyul tarixli 79 nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə 1998-ci il 5 avqust tarixli 167 nömrəli qərarının 1-ci bəndinin 5-ci və 6-cı abzasları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə 1998-ci il 30 oktyabr tarixli 218 nömrəli qərarının 1-ci bəndinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına aid olan hissələri qüvvəsini itirmiş hesab edilsin.

12. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİ-ZADƏ


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli
91 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı

1. Mal qəsmində Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla malların, o cümlədən müşayiət olunmayan baqajda, beynəlxalq poçt göndərişlərində keçirilən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların və yüklərin, həmçinin nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük dəyərinin 0,15 faizi miqdarında (10 ABŞ dollarından az olmayaraq), Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərə əsasən Azərbaycan Respublikasının payına düşən mənfəət karbohidrogenlərinin neft kəməri vasitəsilə ixracı üzrə isə hər bir yük gömrük bəyənnaməsi üçün ixrac olunan malın dəyərindən asılı olmayaraq 275 ABŞ dolları miqdarında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yığımları alınır.

2. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən qrant haqqında müqaviləyə (qərara) əsasən qrant kimi alınan maddi yardım, humanitar və texniki yardım məqsədi ilə, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi və onların heyət üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri, elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülməsi üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınmır.

3. Gömrük Yük Bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqi üçün sövdələşmə xarakterindən asılı olmayaraq 5 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla ödənc alınır.

4. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tranzit gömrük rejimi altında keçirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 ABŞ dolları, hər əlavə Tranzit Yük Bəyannamələri üçün 10 ABŞ dolları miqdarında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yığımları alınır.

5. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən (o cümlədən müvəqqəti gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə:

  • yük və minik avtomobilləri, mikroavtobus və avtobuslar üçün 20 ABŞ dolları;
  • digər nəqliyyat vasitələri üçün 15 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə uyğun olaraq manatla ödənc alınır.

6. Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtda və müəyyən edilmiş yerdən kənarda rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları ikiqat miqdarda alınır.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli
91 nömrəli qərarına 1 nömrəli əlavə.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən və gömrük idxal rüsumuna cəlb olunmayan malların siyahısı

Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qrupları

Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qruplarının adı və malların kodları

Qrup 25

Duz, kükürd, torpaq və daş, əhəng və sement-mal qruplarından yalnız 250100310; 250100510; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 250830; 2509; 2510; 2511; 251311; 251690910; 2518; 251990900; 2521; 2524; 2527; 2528; 252910; 253010 mal mövqeləri

Qrup 26

Filizlər, şlaklar və küllər

Qrup 27

Mineral yanacaq, neft və neft emalının məhsulları mal qrupundan yalnız 270111; 270112; 270710900; 270720900; 2708; 271000210; 271000910; 271000990; 271210100; 271220; 2716 mal mövqeləri

Qrup 28

Qeyri-üzvi kimya məhsulları

Qrup 29

Üzvi kimya birləşmələri

Qrup 30

Əczaçılıq məhsulları

Qrup 34

Sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr, yuyucu maddələr, sürtkü materialları, sün`i hazır mumlar, şam və bənzəri məmulat, yapma pastaları, plastilin, diş həkimi üçün əsası gips olan birləşmələr mal qrupundan yalnız 340211; 340213; 340490900; 340590100 mal mövqeləri

Qrup 35

Zülali maddələr, nişasta, yapışqanlar, mayalar (fermentlər) mal qrupundan yalnız 350520100350520900; 350699 mal mövqeləri

Qrup 36

Partlayıcı maddələr, pirotexnik məmulatları, kibrit, pirofer xəlitələr, bəzi alışqan maddələr mal qrupundakı 3604; 3605 mal mövqelərindən başqa

Qrup 37

Foto və kino malları qrupundan yalnız 370210000 (rentgen aparatları üçün plyonka) mal mövqeyi

Qrup 38

Başqa kimyəvi məhsullar mal qrupundakı 3805; 3819; 3820 mal mövqelərindən başqa

Qrup 39

Plastik kütlələr və onlardan hazırlanmış məmulatlar mal qrupundan yalnız 390110100; 390110900; 390120000; 390210; 3903; 390410000; 390511; 390710; 390720; 390730000; 390740; 390810; 390940; 391110; 391220190; 391520; 391732350; 392010900; 392030000; 392113; 392119900; 392350100 mal mövqeləri

Qrup 40

Kauçuk və rezin məmulatı mal qrupundan yalnız 400122000; 400129; 400211000; 400220; 400821900; 4010; 401130100; 401700110 mal mövqeləri

Qrup 44

Oduncaq və oduncaq məmulatı, ağac kömürü mal qrupundan yalnız 4406 mal mövqeyi

Qrup 45

Mantar (tıxac) və ondan məmulatlar mal qrupundan yalnız 450310000 mal mövqeyi

Qrup 47

Oduncaqdan və ya bitki mənşəli başqa lifli materiallardan kağız kütləsi, kağız və karton tullantıları və makulatura mal qrupundakı 4707 mal mövqeyindən başqa

Qrup 49

Nəşr olunmuş kitab, qəzet, reproduksiya və poliqrafiya sənayesinin digər məmulatları, əlyazmalar, makinada çap olunmuş mətnlər və planlar mal qrupundan yalnız 4901; 4902; 4903; 4904; 4905 və 4906 mal mövqeləri

Qrup 51

Yun heyvanların nazik və qaba tükləri mal qrupundan yalnız 510710100; 510720100 mal mövqeləri

Qrup 69

Odadavamlı kərpiclər, bloklar, lövhələr və analoji odadavamlı keramik materiallar mal qrupundan yalnız 6902; 6903 mal mövqeləri

Qrup 70

Şüşə və şüşə məmulatı mal qrupundan yalnız 7002; 7008; 7010; 701910100; 701910510 mal mövqeləri

Qrup 72

Qara metallar mal qrupundan yalnız 7201 mal mövqeyi

Qrup 74

Mis və mis məmulatı mal qrupundakı 7412; 7417; 7418; 7419 mal mövqelərindən başqa

Qrup 75

Nikel və nikel məmulatı

Qrup 76

Alüminium və alüminium məmulatı mal qrupundakı 7610; 7611; 7612; 7613; 7615; 7616 mal mövqelərindən başqa

Qrup 78

Qurğuşun və qurğuşun məmulatı

Qrup 79

Sink və sink məmulatı

Qrup 80

Qalay və qalay məmulatı

Qrup 81

Başqa adi metallar, metal keramika və onlardan hazırlanmış məmulatlar mal qrupundakı yalnız 8101; 8102; 810890100 mal mövqeləri

Qrup 83

Qeyri-qiymətli metallardan digər mal mövqelərində göstərilməyən məmulatlar mal qrupundan yalnız 8309 mal mövqeyi

Qrup 84

Nüvə reaktorları, qazanları, avadanlıq və mexaniki cihazları, onların hissələri mal qrupundakı 841451900; 841510000; 841581900; 841720; 841810900; 841821841829000; 841830910; 841830990; 841840910; 841840990; 841850; 841891000; 841899900; 842211000; 842310100; 842381500; 8450; 845210; 8469; 8470; 847110; 847120100847120600; 847191400847191900; 847199; 8472; 8473; 8476 mal mövqelərindən başqa

Qrup 85

Elektrik maşınları və avadanlığı, onların hissələri mal qrupundakı 850710910; 850810; 8509; 8510; 8511; 8512; 8513; 8516; 851710; 851720; 851781100; 851810851840100; 851840910851850100; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8524; 852510900; 852520900; 852719000; 852721; 852731; 852732; 852739; 8528; 852910200852910900; 8539; 854411900; 854419; 854419900; 854430900; 854511854519900; 854590 mal mövqelərindən başqa

Qrup 86

Dəmir yolu lokomotivləri və vaqonları, tramvay, onların hissələri və ləvazimatı, dəmir yolu və tramvay şəbəkəsi üçün yol qurğuları

Qrup 87

Yerüstü (dəmir yolu və tramvay vasitələrindən başqa) nəqliyyat vasitələri mal qrupundakı 8702; 8703; 8711; 8712; 8714 mal mövqelərindən başqa

Qrup 88

Uçuş aparatları, kosmik aparatları, onların hissələri

Qrup 89

Gəmi, qayıq və başqa üzən vasitələr mal qrupundakı 8903 mal mövqeyindən başqa

Qrup 90

Optik fotoqrafiya, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, yüksək dəqiqlikli, tibb və cərrahlıq cihazları və aparatları və onların hissələri, ləvazimatları 9004; 9006 mal mövqelərindən başqa

Qrup 93

Silah və sursatlar, onların hissələri mal qrupundakı yalnız 9301; 9302; 9305; 9306 mal mövqeləri

Qrup 97

Sənət əsərləri, kolleksiya və əntiq əşyalar

İşlər müdiri

A.HACIYEV.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına
2 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən və gömrük dəyərinin 5 faizi həcmində gömrük idxal rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı

Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qrupları

Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qruplarının adı və malların kodları

Qrup 01

Canlı heyvanlar (damazlıq heyvanlar istisna olmaqla)

Qrup 10

Taxıl və dənli bitkilər

Qrup 11

Un və yarma sənayesi məhsulları, maya, nişasta, inulin, buğda özlüyü mal qrupundan yalnız 110813 mal mövqeyi

Qrup 13

Sellak, kütrələr, qatranlar və bitki şirələri və cövhərləri qrupundan yalnız 130220100; 130231000 mal mövqeləri

Qrup 15

Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar; onların parçalanmasından əmələ gələn məhsullar; hazırlanmış ərzaq piyləri; heyvan və bitki mənşəli mumlar mal qrupundan yalnız 151190910 mal mövqei

Qrup 25

Duz, kükürd, torpaq və daş, əhəng və sement mal qrupundan yalnız 252010000; 252020 mal mövqeləri

Qrup 32

Aşılayıcı və boyayıcı cövhərlər, boyaq maddələri, rəng və laklar, taninlər və onlardan törəmələr, müxtəlif mastikalar, mürəkkəb (mətbəə rəngi) mal qrupundan yalnız 3204; 320810; 320890100; 320890910 mal mövqeləri

Qrup 44

Oduncaq və oduncaq məmulatı, ağac kömürü, 4406 mal mövqeyindən başqa

Qrup 45

Mantar (tıxac) və ondan məmulatlar mal qrupundakı 450310000 mal mövqeyindən başqa

Qrup 48

Kağız, karton və onlardan düzəldilmiş, məmulat mal qrupundakı 4803; 4810; 4814; 4817; 481810481830000; 481920481960000; 4820 mal mövqelərindən başqa

Qrup 51

Yun, heyvanların nazik və qaba tükləri mal qrupundan yalnız 510130000 mal mövqeyi

Qrup 52

Pambıq mal qrupundan yalnız 5203; 5205; 520614000; 520615; 520811900 mal mövqeləri

Qrup 53

Başqa bitki mənşəli toxuculuq lifləri, kağız lifi və ondan hazırlanmış parça

Qrup 54

Kimyəvi saplar

Qrup 55

Kimyəvi ştapel lifləri

Qrup 59

Hopdurulmuş və yeri təkrarən doldurulmuş toxuma materialları, bunlardan düzəldilmiş texniki məmulat mal qrupundan yalnız 590210900; 591140000 mal mövqeləri

Qrup 68

Daş məmulatları, gips, sement, azbest, mika (slyuda) və bunlardan düzəldilmiş məmulatlar mal qrupundan yalnız 680610; 6814 mal mövqeləri

Qrup 70

Şüşə və şüşə məmulatları qrupundan yalnız 7001; 7006; 7007; 702000100 mal mövqeləri

Qrup 71

Təbii və ya yetişdirmə mirvari, qiymətli və ya yarım-qiymətli daşlar, metallar, qiymətli metallarla örtülmüş metallar və bunlardan hazırlanmış məmulatlar mal qrupundan yalnız 710210000 mal mövqeyi;

Qrup 72

Qara metallar (7201 mal möqei istisna olmaqla)

Qrup 73

Qara metallardan məmulatlar mal qrupundakı 7323 mal mövqeyindən başqa

Qrup 84

Nüvə reaktorları, qazanları, avadanlıq və mexaniki cihazları, onların hissələri mal qrupundan yalnız 847120100; 847120900; 847329000; 847330000 mal mövqeləri

Qrup 87

Yerüstü (dəmir yolu və tramvay vasitələrindən başqa) nəqliyyat vasitələri mal qrupundan yalnız 870290110; 870290190 mal mövqeləri

İşlər müdiri

A.HACIYEV.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli
91 nömrəli qərarına əlavə (Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 27 fevral tarixli
25 nömrəli qərarının mətnində)

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri

MDB dövlətlərin xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturasına uyğun malların kodu

Malın adı

İdxal rüsumlarının dərəcələri 1 ölçü vahidi üçün avro və ya gömrük dəyərinə görə faizlə

Qrup 01
010111000 Damazlıq heyvanlar

0

010210100 Cins iribuynuzlu heyvanlar

0

010310000 Cins donuz

0

010410100 Cins qoyun

0

010420100 Cins keçi

0

010511190 Cins damazlıq cücələri (çəkisi 185 q-dan artıq olmayanlar)

0

Qrup 04
040229110 Südəmər uşaqlar üçün çəkisi 500 q-dan artıq olmayan qablaşdırılmış süd

0

Qrup 05
0510 Əczaçılıq üçün heyvan mənşəli məhsullar

0

051110000 Bioloji preparatlar

0

051199500 İri buynuzlu heyvanların embrionları

0

Qrup 07
070110000

Kartof əkin üçün:

mövsümi olaraq yalnız oktyabr-noyabr və fevral-mart ayları üzrə

0

qalan aylar üzrə

15%

071290110 Qarğıdalı əkin üçün

0

071310100 Noxud əkin üçün

0

071320100 Nuq əkin üçün

0

071331100 Winga mungo növlü lobya əkin üçün

0

071332100 Qırmızı kiçik lobya əkin üçün

0

071333100 Adi lobya əkin üçün

0

071339100 Digər lobya növləri əkin üçün

0

071340100 Mərci əkin üçün

0

071350100 Yem paxlaları əkin üçün

0

071390100 Digər paxlalar əkin üçün

0

Qrup 08
080520

Naringi:

mövsümi olaraq oktyabr-dekabr və yanvar-fevral ayları üzrə

1 kq üçün
0,1 avro

qalan aylar üzrə

15%

0807 Yemiş, qarpız

15%; 1 kq 0,1 avrodan az olmamaq şərtilə

0808 Alma, heyva, armud

15%; 1 kq 0,1 avrodan az olmamaq şərtilə

Qrup 09
0902 Çay

15%; 1 kq 0,5 avrodan az olmamaq şərtilə

Qrup 10
1001 Buğda

5%

100300100 Arpa əkin üçün

0

100510100510190 Qarğıdalı əkin üçün

0

100610100 Düyü əkin üçün

0

100700100 Darı hibridləri əkin üçün

0

100830000 Bülbülotu toxumu

0

1008 Qarabaşaq

5%

100300900 Arpa

5%

Qrup 11
110720000 Qovrulmuş səməni

0

Qrup 12
12 Toxumlar, saman, furaj

0

121291 Şəkər çuğunduru

15%

Qrup 13
130220100 Quru pektin maddələri, petinatlar və pektatlar

5%

13023100 aqar-aqar

5%

Qrup 19
190110000 Uşaq yeməkləri qablaşdırılmış

0

190190110 Səməni cövhəri

5%

Qrup 22
22012202 Təbii mineral, qazlı və qazsız sular

15%;
1 litr üçün 0,25 avro-dan az olmamaq şərtilə

220300 Səməni pivəsi

1 litr üçün
0,1 avro

2204 Tündləşdirilmiş daxil olmaqla təbii üzüm şərabları (2209 mal mövqeyində göstəriləndən başqa)

1 litr üçün
1,3 avro

220410 Köpüklənən şərablar

1 litr üçün
1,3 avro

220410110 Şampan şərabı

1 litr üçün
1,5 avro

2205 Bitki və ya ətirli cövhər əlavə edilmiş vermutlar və digər təbii üzüm şərabları

1 litr üçün
1,0 avro

2206 Digər acıdılmış içkilər (alma şərabı, armud şərabı, bal içkisi)

1 litr üçün
1,0 avro

220710000 Tərkibində 80%-dən az spirt olmayan denaturlaşdırılmamış etil spirti

1 litr üçün
1 avro

220720000 Denaturlaşdırılmış hər hansı bir tərkibdə qatılaşdırılmış etil spirti və digər spirtlər

1 litr üçün
1 avro

220820 Üzüm şərabının distillə edilməsi nəticəsində və ya üzümün cecəsindən alınan tünd spirtli içkilər

1 litr üçün
1,3 avro

220820120 Konyak

1 litr üçün
2,0 avro

220830 Viski

1 litr üçün
2,0 avro

220840 Rom və tafiya

1 litr üçün
2,0 avro

220850 Cin və ardıc meyvəsindən hazırlanmış içki

1 litr üçün
2,0 avro

220860 Vodka

1 litr üçün
2,0 avro

220870 Likyorlar və şirin şirələr

1 litr üçün
2,0 avro

220890110; 220890190 Araq

1 litr üçün
2,0 avro

220890330; 220890390 Likyor istisna olmaqla gavalı, albalı və ya armud spirtli içkiləri

1 litr üçün
1,3 avro

220890410220890780 Digər spirtli şirələr və içkilər

1 litr üçün
1,3 avro

220890910; 220890990 Tərkibində 80%-dən az spirt olan denaturlaşdırılmamış etil spirti

1 litr üçün
1 avro

Qrup 24
240220 Tütündən və ya onun əvəzedicilərindən hazırlanmış siqaretlər

1000 ədəd
üçün 1,2 avro

Qrup 25
250100310 Kimyəvi çevrilmələr üçün (natriumun və xlorun bölünməsi) sənayedə istifadə edilən duz

0

250100510 Denaturlaşdırılmış və ya sənaye məqsədləri üçün duz

0

250200000 Yanmamış pirit

0

250300 Kükürdün bütün növləri (sublimirilləşdirilmiş, hopdurulmuş və ya kolloidləşdirilmişdən başqa)

0

2504 Təbii qrafit

0

250510000 Kvarslı təbii qum (bütün növləri)

0

2506 Kvars (təbii qumdan başqa)

0

250700 Kaolin və kalsinləşdirilmiş və ya kalsinləşdirilməmiş digər kaolin gilləri

0

250830000 Odadavamlı gil

0

2510 Təbii kalsiy fosfatları (fosforitlər), alüminium-kalsiy fosfatları, fosfat təbaşiri

0

2511 Təbii bariy sulfatı (barit); kalsiumlaşdırılmış və ya kalsiumlaşdırılmamış təbii bariy karbonatı (viterit) (bariy oksidindən başqa)

0

252100000 Əhəng və sement istehsalı üçün əhəng flyusu

0

2528 Təbii boratlar və onların konsentratları

0

253010100 Perlit

0

Qrup 26
26 Filizlər və şlaklar

0

Qrup 27
271220000 Texniki parafin

5%

270900900 Yalnız xam neft-tranzit-mübadilə (svop) əməliyyatları üzrə

0

271121000 Təbii qaz

0

270111100 Antrosit

0

270112100 Kokslanan kömür

0

271000210 Uayt-spirit

0

271600000 Elektrik enerjisi

0

Qrup 28
28 Qeyri-üzvi kimya məhsulları

0

Qrup 29
29 Üzvi kimya birləşmələri

0

Qrup 30
30 Əczaçılıq məhsulları

0

3005 Pambıq, marlya, bint və analoji məmulatlar

5%

300640000 Diş üçün sement

5%

300650000 Sanitar sumkaları və ilk yardımın göstərilməsi üçün dərman yığımları

10%

300390100 Tərkibində yod və yodbirləşməsi olan dərman vasitələri

5%

Qrup 31
31 Gübrə

0

Qrup 32
321290390 Yalnız poliefir toz rəng

0

Qrup 36
3601 Barıt

5%

3602 Partlayıcı maddələr

0

Qrup 37
370110100 Tibbi, stomatoloji və ya baytarlıq məqsədləri üçün fotoplastinlər

0

370210000 Rentgen plyonkaları

0

Qrup 38
38013804 Başqa kimyəvi məhsullar

0

3808 İnsektisidlər, rodentisidlər, funksisidlər, herbisidlər və digər ziyanvericilərə qarşı preparatlar və ya məmulatlar

0

38093813 Rənglənmənin sürətləndiriciləri, metalik səthlərin təmizlənməsi üçün vasitələr, antidetonatorlar, kauçuk vulkanlaşdırma sürətləndiriciləri

0

381512000 Kimyəvi reaksiyaların katalizatorları

0

Qrup 39
390110100; 3901200000; 39023914; 392030000 Polimer materialları

0

39223924 Plastik məmulatlar

15% 1 kq 0,15 avrodan az olmamaq şərtilə

392330 Butulkalar

0

392350100 Probkalar

0

Qrup 40
40014008 Kauçuk

0

4012 Bərpa və ya istifadə olunmuş pnevmatik rezin şinlər

1 ədəd üçün 10 avro

401199100 Kənd və meşə təsərrüfatında istifadə olunan mexanizmlər üçün şinlər (traktorlar, kombaynlar, biçin və toxum səpən maşınlar)

0

401693900 Yalnız maqnitli rezin lent

0

Qrup 44
44 Oduncaq və oduncaq məmulatları

10%

4406 Dəmir yolu üçün şpallar

5%

Qrup 45
45 Mantar (tıxac)

0

Qrup 47
4701004706 Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloza materiallarından kağız, karton kütlələri

0

Qrup 48
4801 Qəzet üçün kağız

5%

48044805 Karton

5%

4821 Etiketlər

5%

Qrup 49
49014905 Çap olunmuş kitab, qəzet və jurnallar, uşaqlar üçün kitab-şəkillər, rəsm və ya rənglənməsi üçün kitab-dəftərlər, notlar, xəritələr və atlaslar, qlobuslar

0

490700300 490700990 Qiymətli kağızlar

0

Qrup 51
510121000 Karbonizə edilməmiş, yuyulmuş, qırxılmış yun

5%

Qrup 52
520544000 Xətti sıxlığı 12,5 teksdən 19,231 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri

5%

520546000 Xətti sıxlığı 10,638 teksdən 12,5 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri

5%

520547000 Xətti sıxlığı 8,33 teksdən 10,638 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri

5%

Qrup 54
540231 Neylon və ya digər poliamidlərdən sintetik kompleks sapları

0

540233 Poliefir sintetik kompleks sapları

0

540239 Digər sintetik kompleks saplarından yalnız nitron ştapel sapı

0

5403 Yüksəkdavamlı burulmuş və ya burulmamış sintetik kompleks sapları

0

Qrup 59
5902 Yüksəkdavamlı poliamid, poliefir saplardan toxunmuş kord parçaları

5%

Qrup 68
681410000 Slyuda lövhələri

5%

Qrup 69
69026903 Odadavamlı kərpic

5%

Qrup 70
700100 Şüşə sınıqları

0

701911000701919900 Şüşə plastik civlər

5%

7002 Şar formasında şüşələr

0

701010000 Ampul

0

7010 Butulkalar, bankalar və digər şüşə həcmləri

0

701110 Yalnız elektrik lampalarının istehsalı üçün idxal olunan şar və boru formasında olan şüşə kolbalar

0

701990300 İzoləedici şüşə plastik civlər

5%

Qrup 71
710210100 Almazlar (çeşidləşdirilməmiş)

0

711510000 Platindən məftil tor və ya reşotka formasında olan katalizatorlar

0

711021000 Palladiy

0

Qrup 72
72 Qara metallar

5%

7201 Çuqun

0

720927100 Elektrotexniki polad

0

Qrup 73
73 Qara metallardan məmulat

5%

7302 Dəmir yolu və ya tramvay yolu üçün məmulatlar, relslər

0

730810000 Körpülər və onların seksiyaları

0

730840900 Tikintidə istifadə olunan metal dayaqlar, bərkidici məmulatlar

10%

730890100 Şlüzlər, şlüz qapıları, doklar və digər dəniz və gəmiçilik konstruksiyaları

0

7309007315 Rezervuarlar, sisternlər, metal bankalar, izolyasız metal məftillər, troslar, kanatlar, metal parçalar, torlar, zəncirlər

10%

7322 Mərkəzi qızdırıcı sistem üçün radiatorlar

5%

7323 Məişət məmulatları

15%

7324 Qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar

15%

732410100; 732490100 Mülki aviasiya üçün qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri

10%

Qrup 74
74017407 Mis

0

7412 Mis boruları

0

740811000 Mis məftilləri, en kəsiyi 6 mm-dən yuxarı

5%

741300 Kabel məhsulları

5%

Qrup 75
75 Nikel

0

Qrup 76
76017608; 760900000 Alüminium və alüminium lövhələri, məftilləri

5%

Qrup 78
78

Qurğuşun

5%

Qrup 79
79

Sink

0

Qrup 80
80

Qalay

0

Qrup 81
81 Başqa adi metallar (volfram, molibden, tantal kadmium, titan: sirkoniy, xrom, germanium) və onlardan hazırlanmış məmulatlar

0

Qrup 83
8309

Adi metallardan probkalar, qapaqlar

0

Qrup 84
84018409 Nüvə reaktorları, mərkəzi istilik sistemi qazanları və onların yardımçı avadanlığı, qaz generatorları: turbinlər, daxili yanacaq mühərrikləri, onların hissələri

0

840991000; 840999000

Mühərriklərin hissələri

0

84108412 Hidro və qaz turbinləri, truboreaktiv və hidroreaktiv, pər və hidravlik mühərriklər

0

8413

Maye nasosları

5%

841340000

Beton nasosları

5%

841330100; 841350100841370990

Mülki aviasiya üçün hidravlik və digər nasoslar, mərkəzəqaçma bir və  çoxmərhələli nasoslar

0

841430

Kompressorlar

0

84148010080710

Turbo və rotorlu həcmli kompressorlar

5%

841590100

841581, 841582 və ya 841583 mal mövqelərindəki kondisioner qurğularının hissələri

5%

8417

Qeyri-elektrik sənaye və laboratoriya sobaları, kameraları

0

841810990 Yalnız məişət soyuducuları üçün buxarlandırıcı panel

5%

841911000841960000 Ətalətsiz su qızdırıcıları və ya istilik su yığıcıları (akkumulyatorları)

5%

841989100841990950 Soyuducu və qızdırıcı qurğular

0

8420 Kalandrlı və başqa vallı (rolikli) maşınlar

0

842220000842240000 Butulka və digər qabların yuyulması üçün avadanlıq

5%

842481842490000 Maye və toz səpələyən mexaniki qurğular, yanğın söndürücülər

0

8425 Qaldırıcı qurğular

5%

842511842539910 Qaldırıcı tallar və qurğular

0

8426 Gəmi derrik-kranları və digər qaldırıcı kranlar

0

8427 Avtoyükləyicilər və qaldırıcı və yükləmə-boşaltma qurğuları olan digər avtoyükləyicilər

5%

8428 Qaldırıcı və yer dəyişdirici maşınlar və qurğular (məsələn: liftlər, eskalatorlar, konveyerlər, kanat yolları)

0

8429 Buldozerlər, avtoqreyderlər, ekskavatorlar, skreperlər, hamarlayıcı maşınlar

0

8430 Torpağın planlaşdırılması, hamarlaşdırılması, qazılması, faydalı qazıntıların və ya filizlərin götürülməsi, qar təmizlənməsi üçün istifadə olunan maşın və mexanizmlər

0

8431 8425-8430 mal mövqelərində göstərilən avadanlıq hissələri

0

84328436 Torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, bağ və ya meşə təsərrüfatı maşınları, kənd təsərrüfatı məhsullarının yığılması və ya döyülməsi, saman və ot yığıcı, bərkidici, yumurta və digər kənd təsərrüfatı məhsulları çeşidləyici maşın və mexanizmləri, quşçuluq, arıçılıq, südçülük avadanlığı

0

8437 Toxum və taxıl bitkilərinin təmizlənməsi üçün maşınlar, un sənayesi, taxıl və ya digər dənli bitgilərin emalı üçün avadanlıq

0

8438 Yeyinti sənayesi üçün avadanlıqlar

0

84398444 Bitgi mənşəli materialların liflərindən kütlənin və ya kağız, kartonun istehsalı, kağız, karton məmulatlarının hazırlanması üçün avadanlıq, mətbəə avadanlıqları

0

84458449 Toxuculuq, iplik əyirici sənayesi üçün avadanlıq

0

84538466 Dəri aşılamaq üçün avadanlıq, metal emalı üçün dəzgahlar

0

8471 Elektron hesablayıcı maşınları

5%

847330100 Elektron bloklar

5%

84748475 Mineral qazıntılar üçün avadanlıq

0

84778480 Rezin və ya plastmas, tütün istehsalı üçün avadanlıq, xüsusi təyinatlı maşın, mexanizmlər: metal tökmə formaları, modelləri

0

848250000 Yalnız lokomotivlər, vaqonlar, tramvaylar üçün istehsal edilmiş şar-rolikli yastıqlı diyircək komplektləri

0

8483 Transmisiya valları, dişli təkərlər, reduksiya mexanizmləri, muftalar və digər mexanizm hissələri

0

84848485 Metal aralıq və doldurucuları, gəmi vintləri və onun hissələri

0

Qrup 85
850120 Universal dəyişən daimi cərəyan mühərrikləri (gücü 735 vt-dan yuxarı 150 kvt-a qədər)

0

850131100 Mülki aviasiya üçün daimi cərəyan generatorları

0

850132100 Mülki aviasiya üçün mühərriklər və generatorlar (gücü 750 vt-dan 75 kvt-a qədər)

0

850133850134; 850151100; 850152100 Elektrik mühərrikləri (mülki aviasiya üçün)

0

850153 Gücü 75 kvt-dan yuxarı olan elektrik mühərrikləri

0

850211100 Mülki aviasiya üçün gücü 75 kvt-a qədər olan elektrogenerator qurğuları

0

8502128513 Gücü 75 kvt-dan yuxarı elektrogenerator qurğuları

0

850220100 Mülki aviasiya üçün daxili yanacaq mühərrikləri olan elektrogeneratorlar

0

850239 Turbogeneratorlar, mülki aviasiya üçün digər elektrogeneratorlar

0

850240 Fırlanan elektrik çeviriciləri

0

850300 8501 və ya 8502 mal mövqeləri üçün hissələr

0

85048505 Transformatorlar, elektrik çeviriciləri, elektromaqnitlər

0

8506 İlkin elementlər

5%

8514 Sənaye və laboratoriyalar üçün elektrik soba və kameralar

0

851410100851410900 Çörək bişirmə və qənnadı sobaları

10%

851730000; 851750100; Telefon və teleqraf rabitəsi üçün kommutatorlar, aparıcı tezlikdə xətli rabitə və ya rəqəmli xətli rabitə sistemləri üçün aparatlar (851750100 mal mövqeyi üçün hissələr)

5%

851790; 852290910 Elektron blokları, hissələri və ləvazimatları

5%

852510 Radiotelefon, radioteleqraf, radioyayım, televiziya verici aparatura

0

852520100 Mülki aviasiya üçün teleqraf və ya telefon radioaparaturası

0

852530 Televiziya kameraları

5%

8526 Radiolokasiya, radionaviqasiya avadanlığı, uzaqdan idarəedilən radioaparatlar

0

852990700 Elektrik bloklar (8525-8528 mal mövqeləri üçün)

3%

8530 Elektrik siqnalizasiya qurğuları

3%

8531 Yalnız hava limanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların ərazisinin perimetri boyu elektron mühafizə hasarı sisteminin tərkibinə daxil olan cihazlar, avadanlıqlar və materiallar

0

8532 Elektrik kondensatorları

3%

8533; 8535 8536 Rezistorlar, elektrik şəbəkələrinin qoruyucuları

3%

8537 Elektrik avadanlığı üçün kommutasiya pultları, panelləri

3%

8538 Ehtiyat hissələri (8535, 8536 və ya 8537 mal mövqeləri üçün)

3%

853990100 Lampaların sokolları

0

85408543 Elektron lampaları və boruları, tranzistorlar, inteqral və mikrosxemlər, mikroprosessorlar, yaddaş qurğuları, maşınlar və digər elektrik cihazları

3%

854212000 Elektron inteqral sxemləri ilə kartoçkalar (intellektual kartoçkalar)

15%

Qrup 86
86 Lokomotivlər

0

Qrup 87
8701 Traktorlar

0

870210190; 870210990; 870290190; 870290390 Sərnişin daşınması üçün avtomobillər (zavod-buraxılış tarixi 1 ildən 3 ilə qədər)

15%
lakin 1 kub.sm 0,6 avrodan az olmamaq şərtilə

870210190; 870210990; 870290190; 870290390 Sərnişin daşınması üçün avtomobillər (zavod-buraxılış tarixi 3 ildən 5 ilə qədər)

15%
lakin 1 kub.sm 1 avrodan az olmamaq şərtilə

870210190; 870210990; 870290190; 870290390 Sərnişin daşınması üçün avtomobillər (zavod-buraxılış tarixi 5 ildən yuxarı)

15%
lakin 1 kub.sm 5 avrodan az olmamaq şərtilə

870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900 İstismarda olmuş yüngül minik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 1 ildən 3 ilə qədər)

15%
lakin 1 kub.sm 0,6 avrodan az olmamaq şərtilə

870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900 İstismarda olmuş yüngül minik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 3 ildən 5 ilə qədər)

15%
lakin 1 kub.sm 1 avrodan az olmamaq şərtilə

8703 Yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 1 ilə qədər və istismarda olmamış avtomobillər)

0

870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900 İstismarda olmuş yüngül minik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 5 ildən yuxarı)

15%
lakin 1 kub.sm 5 avrodan az olmamaq şərtilə

8704 Yük maşınları

5%

870410 Təyinatı yolsuz yerlərdə istismar üçün olan avtoboşaldıcı (avtosamosval) yük maşınları

0

870421100; 870422100; 870423100; 870431100; 870432100 Təyinatı yüksəkradioaktiv materialların daşınması üçün olan yük maşınları

0

870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990 İstismarda olmuş yük maşınları (1 ildən 3 ilədək)

5%
lakin 1 kub.sm 0,1 avrodan az olmamaq şərtilə

870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990 İstismarda olmuş yük maşınları (3 ildən 5 ilədək)

5%
lakin 1 kub.sm 0,2 avrodan az olmamaq şərtilə

870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990 İstismarda olmuş yük maşınları (5 ildən yuxarı)

5%
lakin 1 kub.sm 3 avrodan az olmamaq şərtilə

8705 Xüsusi təyinatlı avtomaşınlar

0

870600 Mühərrik quraşdırılmış şassi (yalnız 8701 qrupu üçün)

0

870790100 Kuzovlar

0

87078708 Ehtiyat hissələri (yalnız 8701 qrupu üçün)

0

87098710 Qısa məsafələrə yüklərin, radioaktiv maddələrin daşınması üçün nəqliyyat vasitələri, hərbi və döyüş nəqliyyat vasitələri, maşınları

0

8711 Yalnız yol polisi üçün xüsusi təchiz edilmiş eskort motosiklləri (zavod-buraxılış tarixi 1 ilə qədər və istismarda olmamış motosikllər)

0

8713 Əlil arabaları

0

871420000 Əlil arabalarının ehtiyat hissələri

0

871620 Kənd təsərrüfatı üçün qoşqular və yarımqoşqular

0

871639100 Təyinatı yüksəkradioaktiv materialların daşınması üçün olan qoşqular və yarımqoşqular

0

Qrup 88
88 Uçuş aparatları

0

Qrup 89
89018902 Gəmilər

0

89048908 Buksir gəmiləri, üzən qazma qurğuları

0

Qrup 90
90019002 Lifli-optik kabellər, optik elementlər

0

9003 Gözlüklər və hissələri

5%

901041000; 901020000 Yarımkeçirici lövhələrə sxemləri çəkən avadanlıq

0

90119013 Mürəkkəb mikroskoplar, difraksiya aparatları, maye kristallarda qurğular, periskoplar, teleskopik qurğular

0

901310100 Mülki aviasiya üçün kompaslar

0

901310900 Digər kompaslar

5%

901420 Aeronaviqasiya və kosmik naviqasiya cihazları

0

9015 Topoqrafik, hidroqrafik, geofiziki və meteoroloji cizahlar və alətlər

0

90189019 Tibb cihazları və qurğuları, alətləri, iynələr (şprislər), mexanoterapiya və sün`i nəfəsvermə aparatları

0

902111000 902119900 Ortopedik vasitələr, protezlər

0

902130 902190900 Göz protezləri, eşitmə aparatları, kardiostimulyatorlar və onların hissələri

0

90229024 Rentgen, qamma, beta şüalanma mənbələrinə malik olan avadanlıqlar, elmi-tədqiqat cihazları, materialların mexaniki xüsusiyyətlərini yoxlayan cihazlar

0

90259030 Aerometrlər, termometrlər, barometrlər, maye və qaz ölçü aparatları və ya cihazları, qaz, su, elektrik enerjisi hesablayıcıları, ossiloskoplar və spektrometrlər

0

9031 80100 Mülki aviasiya üçün ölçü cihazları

0

903210100; 903220100; 903281100; 903289100; 9032 90100 Mülki aviasiya üçün avtomatik tənzimlənmə və ya idarəetmə cihazları və aparatları

0

Qrup 93
9301 00 00; 9302

Silah və sursatlar

0

93059306

Silahın hissələri və sursatlar

0

Qrup 97
97

Sənət əsərləri

0

Qeyd: Mallar üçün alınan idxal rüsumunun dərəcələri yalnız malların xarici iqtisadi fəaliyyətdəki nomenklatur kodları ilə müəyyən edilir. Malların qısaldılmış adları asan istifadə edilmək üçündür.

İşlər müdiri

A.HACIYEV.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli,
12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid, idxal gömrük rüsumundan azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə siyahısı

XİF ƏN-in kodu

Mal mövqelərinin adları

1

2

842481

-- kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün:

842481 1000

--- suvarma qurğuları

 

--- digərləri:

842481 3000

--- daşınan qurğular

 

---- digərləri:

842481 9100

----- traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş tozpaylayan və səpələyən qurğular

842481 9900

----- digərləri

8428 20 300 0

--- xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər

8428907100

----- kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular

8429

Buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla, qreyderlər və planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayıcı və yolbasan maşınlar, özügedən:

 

- buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla:

8429 1 1 00

-- tırtıllı:

8429 1 1 001 0

--- gücü 250 a.g (at gücü)-dən çox

8429 1 1 002 0

--- gücü 400 a.g. və çox, -50 C və aşağı hava temperaturlarında işləmək üçün nəzərdə tutulan

8429 110090

--- digərləri

8429 190000

-- digərləri

8429 20 00

- qreyderlər və planirovşiklər:

8429 20 001 0

- qreyderlər, gücü 350 a.g. və çox

8429 20 009 0

- digərləri

8429 30 000 0

- skreperlər

8429 40 900 0

- toxaclayıcı maşınlar

 

- mexaniki kürəklər, ekskavatorlar və birçalovlu yükləyicilər:

8429 51

- frontal birçalovlu yükləyicilər:

842951 1000

--- yeraltı işlər üçün xüsusi hazırlanmış yükləyicilər

 

--- digərləri:

8429519100

--- birçalovlu tırtıllı yükləyicilər

8429 51 990 0

--- digərləri

8429 52

-- tamdönər maşınlar:

842952 1000

--- tırtıllı ekskavatorlar

8429 52 900 0

--- digərləri

8429 59 000 0

-- digərləri

8432

Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar:

8432 10

- kotanlar:

8432 10 100 0

-- gavahınlı

8432 10 900 0

-- digərləri

 

- dırmıqlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:

8432 21 000 0

-- diskli dırmıqlar

8432 29

-- digərləri:

8432291000

--- kətmənlər və kultivatorlar

8432 29 300 0

--- dırmıqlar

8432 29 500 0

--- torpaq frezləri

8432 29 900 0

--- digərləri

8432 30

- toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar:

 

-- toxumsəpən:

8432 30 110 0

--- mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən

8432 30 190 0

--- digərləri

8432 30 900 0

-- əkən və şitilbasdıran maşınlar

8432 40

- üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları:

8432 40 100 0

-- mineral və ya kimyəvi gübrələrin paylanması üçün

8432 40 900 0

-- digərləri

8432 80 000 0

- digər maşın

8432 90 000 0

- hissələri

8433

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, presləyici-toplayıcılar, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər və qazonbiçənlər; 8437 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar:

 

- qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otkəsən maşınlar:

8433 11

-- motorlu, horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə:

8433 11 1000

--- elektriklə işləyən

 

--- digərləri:

 

--- özügedən:

8433 11 5100

----- oturacaqlı

8433 11 590 0

----- digərləri

8433 11 900 0

---- digərləri

8433 19

-- digərləri:

 

--- mühərrikli:

8433 19 1000

---- elektriklə işləyən

 

---- digərləri:

 

----- özügedən:

8433 19 510 0

------ oturacaqlı

8433 19 590 0

------ digərləri

8433 19 700 0

----- digərləri

8433 19 900 0

--- mühərriksiz

8433 20

- otbiçənlər, traktorlara bərkidilənlər daxil olmaqla, digərləri:

8433 20 100 0

- mühərriklə

 

-- digərləri:

 

--- traktor üçün, asma və ya yedəkli:

8433205100

---- horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə

8433 20 590 0

---- digərləri

8433 20 900 0

--- digərləri

8433 30

- küləş tədarükü üçün digər maşınlar:

8433301000

-- otçevirən, yan dırmıqları və samanqarışdıranlar

8433 30 900 0

-- digərləri

8433 40

- küləş və samandan kipbağlayan preslər, presləyici-yığıcılar daxil olmaqla:

8433 40 100 0

-- presləyici-yığıcılar

8433 40 900 0

-- digərləri

 

- məhsul yığımı üçün digər maşınlar; taxıldöyən maşın və mexanizmlər:

8433 51 000 0

-- taxılyığan kombaynlar

8433 52 000 0

-- digər taxıldöyən maşın və mexanizmlər

8433 53

-- köklərin və ya meyvəköklülərin yığılması üçün maşınlar:

8433 53 100 0

--- kartofqazıyan və kartofyığan maşınlar

8433 53 300 0

--- çuğundurun tağını kəsən maşınlar və çuğunduryığan maşınlar

8433 53 900 0

--- digərləri

8433 59

-- digərləri:

 

--- silosyığan kombaynlar:

8433 59 110 0

---- özügedən

8433591900

---- digərləri

8433 59 300 0

--- üzümyığan kombaynlar

8433 59 800 0

--- digərləri

8433 60 000 0

- yumurta, meyvə və ya başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar

8433 90 000 0

- hissələri

8434

Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar:

8434 10 000 0

- sağıcı qurğu və aparatları

8434 20 000 0

- südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar

8434 90 000 0

- hissələri

8435

Preslər, xırdalayıcılar və şərabçılıq, sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin istehsalı üçün analoji maşınlar:

8435 100000

- avadanlıqlar

8435 90 000 0

- hissələr

8436

Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər:

8436100000

- heyvan yemi hazırlanması üçün maşın və mexanizmlər

 

- quşçuluq üçün avadanlıqlar; inkubatorlar və bruderlər:

8436 21 0000

-- inkubatorlar və bruderlər

8436 29 000 0

-- digərləri

8436 80

- digər avadanlıqlar:

8436 80 100 0

-- meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqlar

 

-- digərləri:

8436 80 910 0

--- avtomişarlar

8436 80 990 0

--- digərləri

 

- hissələr:

8436 91 000 0

-- quşçuluq və ya inkubatorlar və bruderlər üçün avadanlıqlar

8436 99 000 0

digərləri

8437

Toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa:

8437 10 000 0

- toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar

8437 80 000 0

- digər avadanlıqlar

8437 90 000 0

- hissələri

8438

Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya buxarlanmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa:

8438 10

- çörək-bulka məmulatları, makaron, spagetti və ya analoji məmulatların hazırlanması üçün avadanlıqlar:

8438 101000

-- çörək-bulka məmulatlarının istehsalı üçün avadanlıqlar

8438 109000

-- makaron, spagetti və ya analoji məhsulların istehsalı üçün avadanlıqlar

8438 20 000 0

- qənnadı sənayesi, kakao tozu və ya şokolad istehsalı üçün avadanlıqlar

8438 30 000 0

- şəkər sənayesi üçün avadanlıqlar

8438 40 000 0

- pivəbişirmə sənayesi üçün avadanlıqlar

8438 50 000 0

- ət və quş emalı üçün avadanlıqlar

8438 60 000 0

- meyvə, qoz-fındıq və ya tərəvəz emalı üçün avadanlıqlar

8438 80

- digər avadanlıqlar:

843880 1000

-- çay və kofe emalı üçün

 

-- digərləri:

8438 80 910 0

--- içki hazırlanması və ya istehsalı üçün

8438 80 990 0

--- digərləri

8438 90 000 0

- hissələr

8701

Traktorlar (8709 mal mövqeyindəki traktorlardan başqa):

8701 10 000 0

- yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlar

8701 20

- yarımqoşqular üçün təkərli traktorlar:

8701 20 10

-- təzələri:

8701 20 101 0

--- yəhərli dartıcılar

8701 20 109 0

--- digərləri

8701 20 90

-- istismar olunmuş:

8701 20 901 0

--- yəhərli dartıcılar

8701 20 909 0

--- digərləri

8701 30

- tırtıllı traktorlar:

8701 30 100 0

-- xizək trasları (yolları) çəkmək üçün

8701 30 900 0

-- digərləri

8701 90

- digərləri:

 

-- kənd təsərrüfatı işləri üçün traktorlar (yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlardan başqa) və meşə təsərrüfatı üçün traktorlar, təkərli:

 

--- təzələri, mühərriklərinin gücü:

8701 90 110 0

---- 18 kVt-dan çox olmayan

8701 90 200 0

---- 18 kVt-dan yuxarı, lakin 37 kVt-dan çox olmayan

8701 90 250 0

---- 37 kVt-dan yuxarı, lakin 59 kVt-dan çox olmayan

8701 90 3100

---- 59 kVt-dan yuxarı, lakin 75 kVt-dan çox olmayan

8701 90 350 0

---- 75 kVt-dan yuxarı, lakin 90 kVt-dan çox olmayan

8701 90 3900

---- 90 kVt-dan yuxarı

8701 90 500 0

--- istismar olunmuş

8701 90 900 0

-- digərləri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı  187


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına əlavə olunmuş, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş mətndə "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə "8402 11 000 0", "8404 20 000 0", "8404 90 000 0", "8406 81 100 0", "8406 81 900 0" "8406 90 900 0" mal mövqelərinin "0,5" tarif dərəcəsi "0" dərəcəsi ilə, "8502 31 900 0" mal mövqeyinin "10" tarif dərəcəsi "0" tarif dərəcəsi ilə, "8503 00 100 0", "8503 00 910 0", "8503 00 990 0" mal mövqelərinin "3" tarif dərəcəsi "0" tarif dərəcəsi ilə, "8504 23 000 0" mal mövqeyinin "5" tarif dərəcəsi "0" tarif dərəcəsi ilə, "8535 21 000 0", "8535 29 000 0", "8535 30 100 0", "8535 30 900 0", "8535 40 000 0", "8535 90 000 0" mal mövqelərinin "5" tarif dərəcəsi "0" tarif dərəcəsi ilə əvəz edilsin, "8407 10 900 0", "9031 80 990 0", "9031 90 800 0", "9032 89 900 0", "9032 90 900 0" mal mövqelərindən, onların adlarından və tarif dərəcələrindən sonra müvafiq olaraq "8407 10 900 1", "9031 80 990 1", "9031 90 800 1", "9032 89 900 1", "9032 90 900 1" mal mövqeləri, "modul tipli elektrik stansiyaları və onları təşkil edən hissələr", "buxar turbinləri üçün ölçü və nəzarət cihazları, qurğuları və ya maşınları", "buxar turbinləri üçün ölçü və nəzarət cihazlarının, qurğularının və ya maşınlarının hissələri və ləvazimatları", "buxar turbinləri üçün avtomatlaşdırılmış tənzimləmə və idarəetmə cihazları və aparatları", "buxar turbinləri üçün avtomatlaşdırılmış tənzimləmə və idarəetmə cihazlarının və aparatlarının hissələri və ləvazimatları" sözləri və "0" tarif dərəcəsi əlavə edilsin.

2. "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli 11 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan digər malların siyahısı"nda 1-ci sütunda "8410-8412" mal mövqelərindən və 2-ci sütunda onların adlarından sonra müvafiq olaraq "8402 11 000 0", "8404 20 000 0", "8404 90 000 0", "8406 81 100 0", "8406 81 900 0", "8406 90 900 0", "8407 10 900 1" mal mövqeləri və "saatda 45 tondan çox buxar istehsal edən su-borusu qazanları", "buxar-su və digər buxar-güc qurğuları üçün kondensatorlar", "hissələri", "elektrik enercisi üçün su buxarı turbinləri", "digərləri", "stator kürəkləri, rotorlar və onların kürəkləri-digərləri", "mobil tipli elektrik stansiyaları və onları təşkil edən hissələr" sözləri, "8503 00" mal mövqeyindən və onun adından əvvəl 1-ci və 2-ci sütunlarda müvafiq olaraq "8502 31 900 0" mal mövqeyi və onun adı- "küləkenercili elektrik qurğuları" sözləri, "8503 00" mal mövqeyindən və onun adından sonra isə 1-ci və 2-ci sütunlarda müvafiq olaraq "8504 23 000 0" mal mövqeyi və onun adı- "gücü 10 000 kva-dan yuxarı olan elektrik transformatorları" sözləri, "9031 80 100 0" mal mövqeyindən və onun adından sonra 1-ci və 2-ci sütunlarda müvafiq olaraq "9031 80 990 1", "9031 90 800 1", "9032 89 900 1", "9032 90 900 1" mal mövqeləri və "buxar turbinləri üçün ölçü və nəzarət cihazları, qurğuları və ya maşınları", "buxar turbinləri üçün ölçü və nəzarət cihazlarının, qurğularının və ya maşınlarının hissələri və ləvazimatları", "buxar turbinləri üçün avtomatlaşdırılmış tənzimləmə və idarəetmə cihazları və aparatları", "buxar turbinləri üçün avtomatlaşdırılmış tənzimləmə və idarəetmə cihazlarının və aparatlarının hissələri və ləvazimatları" sözləri əlavə edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


A. Rasizadə,

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri


Bakı şəhəri, 15 oktyabr 2005-ci il 187Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

«Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə

Qərar 12

Bakı şəhəri, 31 yanvar 2005-ci il

«Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli Sərəncamının 3.3-cü yarımbəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına aşağıdakı məzmunda 4.8-ci yarımbənd əlavə edilsin:
    «4.8. Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid, idxal zamanı əlavə dəyər vergisindən azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə siyahısı təsdiq edilsin (əlavə ounur)».
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. RASİ-ZADƏ
Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 31 yanvar tarixli
11 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid, idxal zamanı əlavə dəyər vergisindən azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə siyahısı

 XİF MN-in kodu  Mal mövqelərinin adları
 8424 81  -- kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün:
 8424 81 100 0  --- suvarma qurğuları
   --- digərləri:
 8424 81 300 0  ---- daşınan qurğular
   ---- digərləri:
 8424 81 910 0  ----- traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş toz paylayan və səpələyən qurğular
 8424 81 990 0  ----- digərləri
 8428 20 300 0  --- xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, pnevmatik qaldırıcı və konveyerlər
 8428 90 710 0  ----- kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular
 8429  Buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla, qreyderlər və planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayıcı və yolbasan maşınlar, özügedən:
   - buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla:
 8429 11 00  -- tırtıllı:
 8429 11 001 0  --- gücü 250 a.g (at gücü)-dən çox
 8429 11 002 0  --- gücü 400 a.g və çox,-50 0C və aşağı hava tempraturlarında işləmək üçün nəzərədə tutulan
 8429 11 009 0  --- digərləri
 8429 19 000 0  -- digərləri
 8429 20 00  - qreyderlər və planirovşiklər:
 8429 20 001 0  -- qreyderlər gücü 350 a.g və çox
 8429 20 009 0  -- digərləri
 8429 30 000 0  - skreperlər
 8429 40 900 0  -- toxaclayıcı maşınlar
   - mexaniki kürəklər, ekskavatorlar və birçalovlu yükləyicilər:
 8429 51  -- frontal birçalovlu yükləyicilər:
 8429 51 100 0  --- yeraltı işlər üçün xüsusi hazırlanmış yükləyicilər
   --- digərləri:
 8429 51 910 0  ---- birçalovlu tırtıllı yükləyicilər
 8429 51 990 0  ---- digərləri
 8429 52  -- tamdönər maşınlar:
 8429 52 100 0  --- tırtıllı ekskavatorlar
 8429 52 900 0  --- digərləri
 8429 59 000 0  -- digərləri
 8432  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar:
 8432 10  - kotanlar:
 8432 10 100 0  -- gavahınlı
 8432 10 900 0  -- digərləri
   - dırmıxlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:
 8432 21 000 0  -- diskli dırmıxlar
 8432 29  -- digərləri:
 8432 29 100 0  --- kətmənlər və kultivatorlar
 8432 29 300 0  --- dırmıxlar
 8432 29 500 0  --- torpaq frezləri
 8432 29 900 0  --- digərləri
 8432 30  - toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar:
   -- toxumsəpən:
 8432 30 110 0  --- mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən
 8432 30 190 0  --- digərləri
 8432 30 900 0  -- əkən və şitilbasdıran maşınlar
 8432 40  - üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları:
 8432 40 100 0  -- mineral və ya kimyəvi gübrələrin paylanması üçün
 8432 40 900 0  -- digərləri
 8432 80 000 0  - digər maşın
 8432 90 000 0  - hissələri
 8433  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, presləyici-toplayıcılar, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər və qazonbiçənlər; 8437 mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar:
   - qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otkəsən maşınlar:
 8433 11  -- motorlu, horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə:
 8433 11 100 0  --- elektriklə işləyən
   --- digərləri:
   ---- özügedən:
 8433 11 510 0  ----- oturacaqlı
 8433 11 590 0  ----- digərləri
 8433 11 900 0  ---- digərləri
 8433 19  -- digərləri:
   --- mühərrikli:
 8433 19 100 0  ---- elektriklə işləyən
   ---- digərləri:
   ----- özügedən:
 8433 19 510 0  ------ oturacaqlı
 8433 19 590 0  ------ digərləri
 8433 19 700 0  ----- digərləri
 8433 19 900 0  --- mühərriksiz
 8433 20  - otbiçənlər, traktorlara bərkidilənlər daxil olmaqla, digərləri:
 8433 20 100 0  -- mühərriklə
   -- digərləri:
   --- traktor üçün, asma və ya yedəkli:
 8433 20 510 0  ---- horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə
 8433 20 590 0  ---- digərləri
 8433 20 900 0  --- digərləri
 8433 30  - küləş tədarükü üçün digər maşınlar:
 8433 30 100 0  -- otçevirən, yan dırmıqlı və samanqarışdıranlar
 8433 30 900 0  -- digərləri
 8433 40  - küləş və samandan kipbağlayan preslər, presləyici-yığıcılar daxil olmaqla:
 8433 40 100 0  -- presləyici-yığıcılar
 8433 40 900 0  -- digərləri
   - məhsul yığımı üçün digər maşınlar; taxıldöyən maşın və mexanizmlər:
 8433 51 000 0  -- taxılyığan kombaynlar
 8433 52 000 0  -- digər taxıldöyən maşın və mexanizmlər
 8433 53  -- köklərin və ya meyvəkökllülərin yığılması üçün maşınlar:
 8433 53 100 0  --- kartofqazıyan və kartofyığan maşınlar
 8433 53 300 0  --- çuğundurun tağını kəsən maşınlar və çuğundur yığan maşınlar
 8433 53 900 0  --- digərləri
 8433 59  -- digərləri:
   --- silosyığan kombaynlar:
 8433 59 110 0  ---- özügedən
 8433 59 190 0  ---- digərləri
 8433 59 300 0  --- üzümyığan kombaynlar
 8433 59 800 0  --- digərləri
 8433 60 000 0  - yumurta, meyvə və ya başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar
 8433 90 000 0  - hissələri
 8434  Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar:
 8434 10 000 0  - sağıcı qurğu və aparatları
 8434 20 000 0  - südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar
 8434 90 000 0  - hissələri
 8435  Preslər, xırdalayıcılar və şərabçılıq, sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin istehsalı üçün analoji maşınlar:
 8435 10 000 0  - avadanlıqlar
 8435 90 000 0  - hissələr
 8436  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər:
 8436 10 000 0  - heyvan yemi hazırlanması üçün maşın və mexanizmlər
   - quşçuluq üçün avadanlıqlar; inkubatorlar və bruderlər:
 8436 21 000 0  -- inkubatorlar və bruderlər
 8436 29 000 0  -- digərləri
 8436 80  - digər avadanlıqlar:
 8436 80 100 0  -- meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqlar
   -- digərləri:
 8436 80 910 0  --- avtomişarlar
 8436 80 990 0  --- digərləri
   - hissələr:
 8436 91 000 0  -- quşçuluq və ya inkubatorlar və bruderlər üçün avadanlıqlar
 8436 99 000 0  -- digərləri
 8437  Toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa:
 8437 10 000 0  - toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar
 8437 80 000 0  - digər avadanlıqlar
 8437 90 000 0  - hissələri
 8438  Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya buxarlanmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa:
 8438 10  - çörək-bulka məmulatları, makaron, spagetti və ya analoji məmulatların hazırlanması üçün avadanlıqlar:
 8438 10 100 0  -- çörək-bulka məmulatlarının istehsalı üçün avadanlıqlar
 8438 10 900 0  -- makaron, spagetti və ya analoji məhsulların istehsalı üçün avadanlıqlar
 8438 20 000 0  - qənnadı sənayesi, kakao tozu və ya şokolad istehsalı üçün avadanlıqlar
 8438 30 000 0  - şəkər sənayesi üçün avadanlıqlar
 8438 40 000 0  - pivəbişirmə sənayesi üçün avadanlıqlar
 8438 50 000 0  - ət və quş emalı üçün avadanlıqlar
 8438 60 000 0  - meyvə, qoz-fındıq və ya tərəvəz emalı üçün avadanlıqlar
 8438 80  - digər avadanlıqlar:
 8438 80 100 0  -- çay və kofe emalı üçün
   -- digərləri:
 8438 80 910 0  --- içki hazırlanması və ya istehsalı üçün
 8438 80 990 0  --- digərləri
 8438 90 000 0  - hissələr
 8701  Traktorlar (8709 mal mövqeyindəki traktorlardan başqa):
 8701 10 000 0  - yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlar
 8701 20  - yarımqoşqular üçün təkərli traktorlar:
 8701 20 10  -- təzələri:
 8701 20 101 0  --- yəhərli dartıclar
 8701 20 109 0  --- digərləri
 8701 20 90  -- istismar olunmuş:
 8701 20 901 0  --- yəhərli dartıclar
 8701 20 909 0  --- digərləri
 8701 30  - tırtıllı traktorlar:
 8701 30 100 0  -- xizək trassları çəkmək üçün
 8701 30 900 0  -- digərləri
 8701 90  - digərləri:
   -- kənd təsərrüfatı işləri üçün traktorlar (yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlardan başqa) və meşə təsərrüfatı üçün traktorlar, təkərli:
   --- təzələri, mühərrikinin gücü:
 8701 90 110 0  ---- 18 kVt-dan çox olmayan
 8701 90 200 0  ---- 18 kVt-dan yuxarı, lakin 37 kVt-dan çox olmayan
 8701 90 250 0  ---- 37 kVt-dan yuxarı, lakin 59 kVt-dan çox olmayan
 8701 90 310 0  ---- 59 kVt-dan yuxarı, lakin 75 kVt-dan çox olmayan
 8701 90 350 0  ---- 75 kVt-dan yuxarı, lakin 90 kVt-dan çox olmayan
 8701 90 390 0  ---- 90 kVt-dan yuxarı
 8701 90 500 0  --- istismar olunmuş
 8701 90 900 0  -- digərləri
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb