Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
Tariffs regulation in Tajikistan

To be published soon.


Tariffs regulation in Kazakhstan

To be published soon.


Tariffs regulation in Azerbaijan

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il
12 aprel tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir


Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri


Bölmə I. Diri heyvanlar; heyvan mənşəli məhsullar

QRUP 01 : Diri heyvanlar

QRUP 02 : Ət və yeyinti ət məhsulları

QRUP 03 : Balıqlar və xərçəngkimilər, molyuskalar və başqa su onurğasızlar

QRUP 04 : Süd məhsulları ; quş yumurtası, təbii bal, başqa yerdə sadalanmayan heyvan mənşəli ərzaq məhsulları

QRUP 05 : Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli məhsullar

Bölmə II. Bitki mənşəli məhsullar

QRUP 06 : Canlı ağaclar və başqa bitkilər, bitkilərin kök yumruları, kökləri və başqa analoji hissələri; kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitki

QRUP 07 : Tərəvəz və bə'zi yeməli meyvəköklülər və kök yumruları

QRUP 08 : Yeməli meyvələr və fındıq;sitrus və bostan bitkilərinin qabıqları və toxum qabıqcıqları

QRUP 09 : Qəhvə, çay, mate (paraqvay çayı) və ədviyyat

QRUP 10 : Dənli bitkilər

QRUP 11 : Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; maya; nişasta ; inulin; buğda özü

QRUP 12 : Yağlı toxum və meyvələr; diqər toxum, meyvələr və taxil; dərman bitkiləri və texniki məqsədlər üçün bitkilər ; saman və yem

QRUP 13 : Təmizlənməmiş təbii şellak; kitrələr,qatranlar və digər bitki şirələri vəekstraktları

QRUP 14 : Toxuma (hörgü) mə'mulatlarının hazırlanması üçün bitki mənşəli materiallar; başqa yerdə adı çəkilməyən bitki mənşəli diqər məhsullar

Bölmə III. Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların parçalanması nətəcəsində alınan məhsullar; hazır yeyinti piyləri; heyvan və ya bitki mənşəli mumlar

QRUP 15 :Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar; onların parçalanma məhsulları; hazır yeyinti piyləri;heyvan və ya bitki mənşəli mumlar

Bölmə IV. Hazır ərzaq məhsulları; spirtli və spirtsiz içkilər və sirkə; tütün və tütün əvəzediciləri

QRUP 16: Ətdən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və diqər su onurğasızlardan hazırlanan hazır məhsullar

QRUP 17 : Şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı mə'mulatı

QRUP 18 : Kakao və ondan hazırlanan məhsullar

QRUP 19 : Dənli bitkilərin toxumlarından, undan, nişastadan və ya süddən hazırlanan hazır məhsullar; unlu qənnadı mə'mulatları

QRUP 20 : Meyvələrin, tərəvəzin,qoz-fındığın və bitkilərin digər hissələrinin emalı məhsulları

QRUP 21 : Müxtəlif ərzaq məhsulları

QRUP 22 : Spirtli və spirtsiz içkilər , sirkə

QRUP 23 : Yeyinti sənəyesinin qalıqları və tullantıları ; heyvanlar üçün hazır yemlər

QRUP 24 : Tütün və tütünün sənaye əvazediciləri

Bölmə V. Mineral məhsullar

QRUP 25 : Duz; kükürd; torpaq və daş; suvaq materialı, əhəng və sement

QRUP 26 : Filizlər, şlaklar və kül

QRUP 27 : Mineral yanacaq, neft və onların emalı məhsulları ; bitumlu minerallar ; mineral mum

Bölmə VI. Kimya sənayesi və onunla bağlı sənaye sahələrinin məhsulları

QRUP 28 :Qeyri-üzvi kimya; məsulları qiymətli metalların , nadir torpaq metallarının radioktiv elementlərin və ya izotopların üzvi və ya qeyri-üzvi birləşmələri

QRUP 29 : Üzvi kimyəvi birləşmələr

QRUP 30 : Əczaçılıq məhsulları

QRUP 31: Gübrələr

QRUP 32: Aşılayıcı və boyayıcı ekstraktlar,tanninlər və onların törəmələri,boyaqlar,piqmentlər və digər boyayıcı maddələr,boyalar (rənglər) və laklar; şpatlevka (rəng malası) və digər mastika; mürəkkəblər (mətbəə boyaqları)

QRUP 33: Efir yağları və rezinoidlər,ətriyyat,kosmetika və tualet vasitələri

QRUP 34: Sabun,səthi-aktiv üzvi maddələr,yuyucu vasitələr,sürtkü materialları,süni və hazır mumlar,təmizləmə və cilalama üçün tərkiblər , şamlar və analoji məmulatlar, yapma üçün pasta, plastilin, diş müalicəsi mumu və diş müalicəsi məqsədləri üçün gips əsasında tərkiblər

QRUP 35: Zülali maddələr, şəkli dəyişdirilmiş nişastalar , yapışqanlar ,fermentlər

QRUP 36: Partlayıcı maddələr, pirotexnika məmulatları , kibritlər, pirofor ərintilər bəzi alışqan maddələr

QRUP 37: Foto və kino malları

QRUP 38: Digər kimyəvi maddələr

Bölmə VII. Plastik kütlələr (plastmass) və onlardan hazırlanan məmulatlar; kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar

QRUP 39: Polimer materiallar, plastik kütlələr və onlardan hazırlanan məmulatlar

QRUP 40: Kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar

Bölmə VIII. Emal olunmamış gön, aşılanmış dəri, təbii xəz və onlardan hazırlanan məhsullar; sərraclıq - yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatları; yol ləvazimatları, qadın çantaları və analoji mallar; heyvan bağarsığından hazırlanan məmulatlar (barama fibroinindən olan liflər istisna olmaqla)

QRUP 41: Emal olunmayan gön və dəri [dəri xammalı] (təbii xəzdən başqa) və dəri

QRUP 42: Dəri mə'mulatları ; sərraclıq-yəhər mə'mulatları və qoşqu ləvazimatı; yol ləvazimatı , qadın çantaları və onlara oxşar mallar ; heyvanların bağırsaqlarından hazırlanan mə'mulatlar (təbii ketqut istisna olmaqla)

QRUP 43: Təbii və süni xəz; ondan hazırlanan məmulatlar

Bölmə IX. Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, ağac kömürü; mantar və ondan hazırlanan məmulatlar; kyləşdən, alfadan və digər hörmə materiallarından məmulatlar; səbət və digər hörmə məhsulları

QRUP 44: Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar ; ağac kömürü

QRUP 45: Mantar və ondan hazırlanan mə'mulatlar

QRUP 46: Küləşdən, alfadan və digər hörgü materiallarıdan həzırlanan məmulatlar; səbət məmulatları və digər hörgü məmulatları

Bölmə X. Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə; regenerasiya (bərpa) edilən kağız və karton (makulatura və tullantılar); karton, kağız və onlardan hazırlanan məmulatlar

QRUP 47: Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallarından hazırlanan kütlə tullantılardan və makulaturadan regenerasiya edilən kağız və karton

QRUP 48 : Kağız və karton ; kağız kütlədən ,kağızdan və ya kartondan hazırlanan məmulatlar

QRUP 49: Kitablar, qəzetlər, reproduksiyalar və poliqrafiya senayesinin digər mə'mulatları; əlyazmaları, makinada yazılan məntlər və çertyojlar

Bölmə XI. Toxuculuq materialları və toxuculuq məmulatları

QRUP 50: İpək

QRUP 51: Qoyun yunu, heyvanlarının zərif və qaba yunu, at tükündən iplik və parça

QRUP 52: Pambıq

QRUP 53: Başqa bitki mənşəli toxuculuq lifləri ; pambıq iplik və pambıq ipliyindən parçalar

QRUP 54: Kimyəvi saplar

QRUP 55: Kimyəvi liflər

QRUP 56: Emal olunmuş pambıq, keçə və toxunmamış materiallar ;xüsusi iplik ; viş, kanat və kəndir məmulatı; tros (buraz) ,kanat və bunlardan məmulatlar

QRUP 57: Xalçalar və digər toxunma döşəmə örtükləri

QRUP 58: Xüsusi parçalar: tikmə, xovlu parçalar; krujeva, (şəbəkə) , qobelen (divar xalçası) , bəzək materialları, tikmələr

QRUP 59: Hopdurulmuş, üzlənmiş , təkrar olunmuş toxuculuq materialları; texniki təyinatlı toxuculuq məmulatları

QRUP 60: Maşında və əldə toxunmuş trikotaj parçalar

QRUP 61: Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj paltlar və paltar ləvazimatı

QRUP 62: Paltar və toxunma paltar ləvazimatları (maşında və ya əldə toxunmuş trikotajdan başqa)

QRUP 63: Digər hazır toxuculuq məmulatları; dəstlər; işlənmiş paltarlar və toxuculuq məmulatları

Bölmə XII. Ayaqqabı, baş geyimləri, çətirlər, gün çətirləri, çəliklər, oturacaq çəliklər, qamçılar, şallaqlar və onların hissələri; emal olunmuş lələklər və onlardan hazırlanan məmulatlar; süni güllər; insan saçından məmulatlar

QRUP 64: Ayaqqabı, ketrlər və analoji məmulatlar ; onların hissələri

QRUP 65: Baş qeyimləri və onların hissələri

QRUP 66: Çətirlər , gündən qoruyucu , əl ağacları, əl ağlacları-oturacaqlar, çubuqlar, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri

QRUP 67: Emal edilmiş lələk və quş tükü və onlardan hazırlanmış məmulatlar; süni çiçəklər, insan saçından məmulatlar

Bölmə XIII. Daş, gips, sement, asbest, slyuda və ya analoji materiallardan məmulatlar; keramika məmulatları; şüşə və ondan hazırlanan məmulatlar

QRUP 68: Daş gips, sement, asbest,slyuda və analoji materialdan məmulatlar

QRUP 69: Keramik məmulatlar

QRUP 70: Şüşə və şüşə məmulatları

Bölmə XIV. Təbii və ya becərilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; bijuteriya; sikkələr

QRUP 71: Təbii və ya süni yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar , qiymətli metala tutulmuş adi metallar və onlardan olan məmulatlar;bijuteriya; sikkələr

Bölmə XV. Qara metallar və onların məmulatla

QRUP 72 : Qara metallar

QRUP 73 : Qara metallardan məmulatlar

QRUP 74: Mis və mis məmulatları

QRUP 75: Nikel və nikel məmulatları

QRUP 76: Alüminium və alüminium məmulatları

QRUP 78: Qurğuşun və qurğuşun məmulatları

QRUP 79: Sink və o sink məmulatları

QRUP 80: Qalay və qalay məmulatları

QRUP 81: Digər adi (azqiymətli) metallar, metalkeramika, onlardan hazırlanan məmulatlar

QRUP 82: Adi metallardan alət , bıçaq məmulatları,qaşıqlar , çəngəllər; onların hissələri

QRUP 83: Adi metallardan digər məmulatlar

Bölmə XVI. Maşınlar, avadanlıq və mexanizmlər; elektrotexniki avadanlıq; onların hissələri; səsyazma və səsləndirmə apparaturası, televiziya təsvirlərinin yazılması və göstərilməsi üçün apparatura, onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 84 : Nüvə reaktorları, qazanlar , avadanlıqlar və mexaniki cihazlar ; onların hissələri

QRUP 85 : Elektrik maşınları və avadanlıqları , onların hissələri; səyazıçı və səslən-dirici aparatlar; televiziya təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırılması üçün aparatlar ; onların hissələri və ləvazimatları

Bölmə XVII. Quru nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat vasitələri və nəqliyyata aid olan qurğular və avadanlıqlar

QRUP 86: Dəmiryol və ya tramvay lokomotivləri , dəmiryol nəqliyyat vasitələri və dəmiryol və tramvay şəbəkələri üçün yol avadanlıqları və qurğuları; bütün növlərdən olan (elektromexaniki də daxil olunmaqla) siqnal avadanlıqları

QRUP 87 : Quru nəqliyyatı vasitələri, dəmiryol və ya tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa ; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 88: Uçan aparatlar , kosmik aparatlar , onların hissələri

QRUP 89: Gəmilər , qayıqlar və digər üzən vasitələr

Bölmə XVIII. Optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, ən dəqiq, tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları; hər növ saatlar; musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 90 : Oprik, fotoqrafiya, kinematoqrafiya,ölçü,nəzarət, ən dəqiq tibbi və ya cərrahi cihaz və aparatlar; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 91: Bütün növlərdən olan saatlar və onların hissələri

QRUP 92: Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları

Bölmə XIX. Silah və sursat; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 93: Silah və döyüş sursatları; onların hissələri və ləvazimatları

Bölmə XX. Müxtəlif sənaye malları

QRUP 94: Mebel: yataq ləvazimatları, döşəklər ,döşək əsasları , divan yastıqları və analoji doldurulma mebel ləvazimatları; başqa yerdə adı göstərilməmiş işıqlandırma cihazları və onların hissələri; işıq göstəriciləri, tablolar və analoji məmulatlar; yığma inşaat konstruksiyaları

QRUP 95: Oyuncaqlar ,oyunlar və idman avadanlıqları; onların hissələri və ləvazimatları

QRUP 96: Müxtəlif hazır məmulatlar

Bölmə XXI. İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat

QRUP 97: İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb