Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə XV. Qara metallar və onların məmulatları

Qrup 72 Qara metallar

Qeydlər:

1. Bu qrupda 1q, 1d, 1e qeydlərindəki hallar tətbiq olunarsa bütün Nomenklaturada göstərilən terminlər aşağıdakıları bildirirlər:

a) poladlıq çuqun - dəmirlə karbonun döymə üçün yararsız olan ərintisi, iki kütlə faizdən çox karbondan və aşağıda göstərilən nisbətlərdə (faizlə) bir və a bir neçə elementlərdən ibarət ola bilər:

 • xrom 10 kütlə % -dən çox olmamaqla
 • manqan 6 kütlə % -dən çox olmamaqla
 • fosfor 3 kütlə % -dən çox olmamaqla
 • silisium 8 kütlə % -dən çox olmamaqla
 • digər elementlər bütövlükdə 10 kütlə % -dən çox olmamaqla

b) güzgü çuqunu (şpigel) - tərkibində 6 kütlə % -dən çox, lakin 30 kütlə % -dən çox olmayaraq manqan olan başqa göstəricilərinə görə bu qeydlərin (a) bəndində göstərilmiş şərtlərə uyğun gələn dəmirlə karbonun ərintisi;

v) ferroərintilər- külçə, parca və ya fasiləsiz tökmə nəticəsində alınmış digər ilkin formalar, eləcə də dənəvər və toz şəkilli formalar, aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış, bir qayda olaraq başqa ərintilərin alınması üçün əlavə kimi istifadə olunan və ya qıcqırdıcılar, desulfuratorlar kimi və ya anoloji məqsədlər üçün qara metallurqiyada işlənilən, adətən döymə üçün əlverişsiz, tərkibində 4 kütlə % -dən az olmayaraq dəmir və aşağıda göstərilən nisbətlərdə bir və ya bir neçə elementlər olan:

 • xrom 10 kütlə % -dən çox
 • manqan 30 kütlə % -dən çox
 • fosfor 3 kütlə % -dən çox
 • silisium 8 kütlə % -dən çox
 • digər elementlər çəmi 10 kütlə % -dən çox, karbon istisna olmaqla və tərkibində mis 10 kütlə % -dən çox olmamaq şərti ilə;

q) polad - 7203 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, döyülən və tərkibində 2 kütlə % -dən çox olmayaraq karbon olan dəmir əsaslı ərinti (bəzi tökmə formada hazırlanan növlər istisna olmaqla). Xromlu poladlarda isə karbonun kütlə %-i yüksək ola bilər;

d) paslanmayan polad (korroziyiyadavamlı) - tərkibində 1,2 kütlə % və ya daha az karbon, 10,5 kütlə % və daha çox xrom olan, başqa elementlərlə və ya onlarsız, legirlənmiş polad;

e) legirlənmiş poladların digər növləri - paslanmayan metallara aid edilməyən və tərkibində aşağıdakı nisbətdə, aşağıdakı elementlərin biri və ya bir neçəsi olan polad:

 • alüminium, 0,3 kütlə % və ya çox,
 • bor, 0,0008 kütlə % və ya çox,
 • xrom, 0,3 kütlə % və ya çox,
 • kobalt, 0,3 kütlə % və ya çox,
 • mis, 0,4 kütlə % və ya çox,
 • qurğuşun, 0,4 kütlə % və ya çox,
 • manqan, 1,65 kütlə % və ya çox,
 • molibden, 0,08 kütlə % və ya çox,
 • nikel, 0,3 kütlə % və ya çox,
 • niobium , 0,06 kütlə % və ya çox,
 • silisium, 0,6 kütlə % və ya çox,
 • titan, 0,05 kütlə %və ya çox,
 • volfram, 0,3 kütlə % və ya çox,
 • vanadium, 0,1 kütlə % və ya çox,
 • sirkonium, 0,05 kütlə % və ya çox,
 • ayrılıqda götürülmüş digər elementləri (kükürd, fosfor, karbon və azotdan başqa), 0,1 kütlə % və ya çox;

j) yenidən əridilmə üçün qara metal külçələri (ərinti külçələri) - tökmə mənfəətsiz külçə və boru formasında kobud tökülmüş, aşkar səthi defektlərə malik və kimyəvi tərkibinə görə poladlıq çuqun, güzgü çuqunu və ya ferroərintilərdən fərqləqənən məmulat;

z) qranullar (dənəvərlər) - 90 kütlə %-dən az hissəsi 1 mm deşikli ələkdən və

90 kütlə %-dən çox hissəsi 5mm deşikli ələkdən keçən məmulat;

i) yarımfabrikatlar - fasiləsiz tökmə nəticəsində alınmış bütöv kəsməli məmulatlar, ilkin isti yaymaya məruz qalmış və ya məruz qalmamış; ilkin isti yayma və qaba formalaşdırmadan başqa heç bir digər emala məruz qalmamış digər bütöv kəsikli məmulatlar, künclük üçün, fasonlu və ya xüsusi biçmələr də daxil olmaqla. Bu məmulatlar satışa rulonlarda buraxılmır;

k) yastı prokat - bütöv düzbucaqlı (kvadratdan başqa) kəsməli, yuxarıda göstərilən (i) bəndinin təsvirlərinə uyğun gəlməyən və aşağıdakı formalarda istehsal olunan yayma məmulatlar:

 • qatları ardıcıl sarınmış rulonlar, və ya
 • qalınlığı 4,75 mm olduqdan eni qalınlığından ən azı 10 dəfə artıq olan, qalınlığı
 • 4,75 mm və çox olduqda eni qalınlığının heç olmasa ikiqatı və ya 150 mm olan vərəqlər.

İstı prokata relyef səthli, yayma nəticəsində alınmış (məsələn, şırımları, çıxıntısı, qəfəsləri və rombları olan) məmulatlar, və ya perforasiya olunmuş, büzmələnmiş və ya cilalanmış məmulatlar aid edilir, bir şərtlə bu zaman digər mal mövqelərinə daxil olan məmulatın xassələrini qəbul etməsinlər.

Düzbucaqlı və ya kvadrat formalardan fərqli olan, istənilən ölçülü yastı prokat eni 600 mm və ya çox olan məmulat kimi təsnif olunur, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqeyinə daxil olan məmulatların xassələrini qəbul etməsinlər.

l) sərbəst dəstələr şəklində sarınmış isti yayma çubuqları - en kəsiyi bütünlükdə üçbucaq və ya digər qabarıq çoxbucaqlı şəklində olan isti yaymadan sonra sərbəst burulub yığılmış məmulatlar. Yayma zamanı bu məmulatlarda şırımlar, çıxıntılar və digər deformasiyalar yarana bilər;

m) digər çubuqlar yuxarıda göstərilən (i), (k) və ya (l) bəndlərindəki təsvirlərin heç birinə və məftil anlayışına uyğun gəlməyən, en kəsiyi bütünlükdə eyni, dairə, dairəvi seqment, oval, düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) formalarda olan (iki əks tərəfi qabarıq qövs, və başqa iki tərəfi isə bərabər uzunluqlu və paralel düzxətli olan yastılanmış dairələr və şəkli dəyişmiş düzbucaqlılar da daxil olmaqla) məmulatlar.

Bu məmulatlarda:

 • yayma prosesi nəticəsində çöküklər, çıxıntılar, şırımlar və digər deformasiyalar (armatur özəklər) ola bilər;
 • yaymadan sonra burulmuş ola bilər;

n) xüsusi və fasonlu bucaqlar en kəsiyi bütün uzunluğu boyu eyni olan, yuxarıdakı (i), (k), (l) və ya (m) bəndlərində göstərilən təsvirlərin heç birinə və məftil anlayışına uyğun gəlməyən məmulatlar.

7301 və ya 7302 mal mövqeyinin məmulatları bu qrupa daxil edilmir;

o) məftil - bütün uzunluğu boyu istənilən en kəsiyi eyni olan, yastı prokat anlayışına uyğun gəlməyən, buruqşəkilli, soyuq deformasiya məmulatları;

p) qazma işləri üçün nəzərdə tutulmuş içiboş çubuqlar- istənilən en kəsikli, qazma işləri üçün yararlı, en kəsiyinin maksimal xarici ölçüsü ən azı 15 mm və ən çoxu 52 mm, maksimal daxili ölçüsü maksimal xarici ölçüsünün 1/2-dən çox olmayan içiboş çubuqlar. Bu təsvirə uyğun gəlməyən qara metallardan hazırlanmış çubuqlar içiboş çubuqlar 7304 mal mövqeyində təsnif edilir.

2. Üzəri digər qara metalla örtülmüş qara metallar, kütləsinə görə üstünlük təşkil edən qara metal kimi təsnif edilməlidir.

3. Elektrolitik çökdürmə, təzyiq altında tökmə və ya qızdırıb bişirmə üsulları ilə qara metallardan alınmış məmulatlar, formasına, tərkibinə və xarici görünüşünə görə, analoji isti yayma məmulatları üçün ayrılmış mal mövqeyinə aid edilir.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. Bu qrupda göstərilən terminlər aşağıdakıları bildirir:

a) legirlənmiş poladlıq çuqun - tərkibində aşağıdakı elementlərdən biri və ya bir neçəsi bu nisbətlərdə olan çuqun:

 • xrom, 0,2 kütlə %-dən çox,
 • mis, 0,3 kütlə %-dən çox,
 • nikel, 0,3 kütlə %-dən çox,
 • növbəti elementlərin hər biri, 0,1 kütlə %--dən çox olmaqla: alüminium, molibden, titan, volfram, vanadium;

b) legirlənməmiş avtomat polad tərkibində aşağıdakı elementlərdən biri və ya bir neçəsi bu nisbətlərdə olan legirlənməmiş polad:

 • kükürd, 0,08 kütlə %-i və ya çox,
 • qurğuşun, 0,1 kütlə %-i və ya çox,
 • selen, 0,05kütlə %-dən çox,
 • tellur, 0,01 kütlə %-dən çox,
 • vismut, 0,05 kütlə %-dən çox;

v) silisiumlu elektrotexniki polad- tərkibində ən azı 0,6 kütlə % və ən çoxu 6 kütlə % silisium və ən azı 0,08 kütlə % karbon olan legirlənmiş polad. Onun tərkibində 1 kütlə %-dən çox olmayaraq polad ola bilər, lakin, poladın tərkibinə, ona başqa legirlənmiş polad növünün xüsusiyyətlərini verə biləcək nisbətdə hər hansı digər element daxil edilməməlidir;

q) tezkəsici polad- tərkibində aşağıdakı üç elementdən - molibden, volfram, vanadium- heç olmasa ikisi olan, onların ümumi kütləsi 7külə% və ya daha çox, karbon 0,6 kütlə % və ya daha çox və xrom 3 kütlə %-dən 6 kütlə %-nə qədər təşkil edən, tərkibində başqa elementlər olan və ya olmayan legirlənmiş poladlar;

d) silisium manqanlı polad - tərkibində aşağıdakı elementlər olan legirlənmiş polad:

 • - karbon 0,7 kütlə %-dən çox olmayan,
 • - manqan, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,9 kütlə %-dən çox olmayan, və
 • - silisium 0,6 kütlə % və ya çox, lakin 2,3 kütlə %-dən çox olmayan. Lakin tərkibində polada başqa legirlənmiş polad növlərinin xüsusiyyətlərini verə biləcək nisbətdə başqa elementlər olmayan.

2. Ferroərintiləri 7202 mal mövqeyinə daxil edərkən aşağıdakı qaydalara əməl olunmalıdır:

ferroərinti ikiqat ərinti kimi qəbul edilir və müvafiq yarımmövqeyə daxil edilir (belə yarımmövqe mövcuddursa), bir şərtlə ki, ərintinin tərkibindəki legirləyici elementlərdən birinin minimal faiz tərkibi bu qrupun 1v qeydində göstərilən kəmiyyətdən artıq olsun; əgər ərintinin tərkibindəki iki və ya üç legirləyici element qəbul edilmiş minimal faiz tərkibindən artıq olarsa, analoji olaraq həmin ərinti üçqat və ya dördqat hesab oluna bilər.

Bu qaydanı bu qrupun 1v qeydində göstərilən, adı çəkilməyən digər elementlərə tətbiq edərkən hər bir elementin tərkibi 10 kütlə %-dən artıq olmalıdır.

Əlavə qeydlər:

1. aşağıdakı terminlər bildirir:

- Elektrotexniki polad (7209 16 100 0, 7209 17 100 0, 7209 18 100 0, 7209 26 100 0, 7209 28 100 0 və 7211 23 910 0 alt yarımmövqeləri) Epşteyn metodu ilə hesablanmış dəyişkən cərəyanda tezliyi 50 Ns olan 1T maqnit selində itkisi Vt/kq olan yastı prokat:

 • qalınlığı 0,20 mm-dən az olduqda 2,1 Vt və ya az,
 • qalınlığı ən azı 0,20 mm və ən çoxu 0,60 mm olduqda 3,6 Vt və ya az,
 • qalınlığı ən azı 0,60 mm və ən çoxu 1,50 mm olduqda 6 Vt və ya az.
 • Ağ tənəkə (7201 12 110 0, 7210 70 310 0, 7212 10 100 0 və 7212 40 100 0 alt yarımmövqelər) tərkibində 97kütlə%-i və daha çox qurğuşun olan metal qatı ilə örtülmüş yastı prokat.
 • alət (instrumental) poladı- ( 7228 30 200 0, 7228 40 100 0, 7228 50 200 0 və 7228 60 810 0 alt yarımmövqeləri)- paslanmayan və ya tezkəsən poladdan fərqli, tərkibində, digər elementlərlə birlikdə və ya onlarsız, aşağıdakı kompozisiyalardan biri olan :
 • 0,6 kütlə % -dən az karbon və 0,7 kütlə % və daha çox silisium və 0,05 kütlə % və daha çox vanadium və ya 4 kütlə % və daha çox volfram;
 • 0,8 kütlə % və daha çox karbon və 0,05 kütlə % və ya daha çox xrom;
 • 1,2 kütlə %-dən çox karbon və ən azı 11 kütlə % və ən çoxu 15 kütlə % xrom ;
 • 0,16 kütlə % və daha çox lakin 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon və 3,8 kütlə % və daha çox, lakin 4,3 kütlə % -dən çox olmamaqla nikel və 1,1 kütlə % və ya çox, lakin 1,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden;
 • 0,3 kütlə % və çox, lakin 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon və 1,4 kütlə % və ya çox, lakin 2,1 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və 0,15 kütlə % və ya çox, lakin 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden və 1,2 kütlə %-dən az nikel;
 • 0,3 kütlə % və ya çox karbon və 5,2 kütlə %-dən az xrom və 0,65 kütlə % və ya çox molibden və ya 0,4 kütlə % və ya çox volfram;
 • 0,5 kütlə % və ya çox, lakin 0,6 kütlə %-dən artıq olmayaraq karbon və 1,25 kütlə % və ya çox, lakin 1,8 kütlə %-dən çox olmayaraq nikel və 0,5 kütlə % və çox, lakin 1,2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və 0,15 kütlə % və ya çox, lakin 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

   I. İLKİN MƏHSULLAR; DƏNƏVƏR VƏ TOZŞƏKİLLİ MƏHSULLAR    
 7201  Poladlıq və güzgü çuqunlar, külçə, qəlib və digər ilkin formalarda:    
 7201 10  - tərkibində 0,5 kütlə % və ya ondan az fosfor olan aşqarlanmamış poladlıq çuqun:    
   -- tərkibində 0,4 kütlə %-dən az olmayaraq manqan olan:    
 7201 10 110 0  --- tərkibində 1 kütlə % və ya az silisium olan  -  0.5
 7201 10 190 0  --- tərkibində 1 kütlə %-dən çox silisium olan  -  0.5
 7201 10 300 0  -- tərkibində 0,1 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 0,4 kütlə %-dən az manqan olan  -  0.5
 7201 10 900 0  -- tərkibində 0,1 kütlə %-dən az manqan olan  -  0.5
 7201 20 000 0  - tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox fosfor olan, aşqarlanmamış poladlıq çuqun  -  0.5
 7201 50  - aşqarlanmış poladlıq çuqun; güzgü çuqunu:    
 7201 50 100 0  -- tərkibində ən azı 0,3 kütlə %-i və ən çoxu 1 kütlə %-i titan, ən azı 0,5 kütlə %-dən və ən çoxu 1 kütlə %-i vanadium olan aşqarlanmış poladlıq çüqunu  -  0.5
 7201 50 900 0  -- digərləri  -  0.5
 7202  Ferroərintilər:    
   - ferromanqan:    
 7202 11  -- tərkibində 2 kütlə %-dən çox karbon olan:    
 7202 11 200 0  --- 5 mm-dən böyük olmayan dənəvər şəklində və tərkibində 65 kütlə %-dən çox manqan olan  -  0.5
 7202 11 800 0  --- digərləri  -  0.5
 7202 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - ferrosilisium:    
 7202 21  -- tərkibində 55 kütlə %-dən çox silisium olan:    
 7202 21 100 0  --- tərkibində 55 kütlə %-dən çox, lakin 80 kütlə %-dən çox olmayaraq silisium olan  -  0.5
 7202 21 900 0  --- tərkibində 80 kütlə %-dən çox silisium olan  -  0.5
 7202 29  -- digərləri:    
 7202 29 100 0  --- tərkibində 4 kütlə %-i və daha çox, lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan maqnezium olan  -  0.5
 7202 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
 7202 30 000 0  - ferrosilikomanqan  -  0.5
   - ferroxrom:    
 7202 41  -- tərkibində 4 kütlə %-dən çox karbon olan:    
 7202 41 100 0  --- tərkibində 4 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan karbon olan  -  0.5
   --- tərkibində 6 kütlə %-dən çox karbon olan:    
 7202 41 910 0  ---- tərkibində 60 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan  -  0.5
 7202 41 990 0  ----tərkibində 60 kütlə %-dən çox xrom olan  -  0.5
 7202 49  -- digərləri:    
 7202 49 100 0  --- tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan  -  0.5
 7202 49 500 0  --- tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,5 kütlə %- dən çox olmayaraq karbon olan  -  0.5
 7202 49 900 0  --- tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox, lakin 4 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan  -  0.5
 7202 50 000 0  - ferrosilikoxrom  -  0.5
 7202 60 000 0  - ferronikel  -  0.5
 7202 70 000 0  - ferromolibden  -  0.5
 7202 80 000 0  - ferrovolfram və ferrosilikovolfram  -  0.5
   - digərləri:    
 7202 91 000 0  -- ferrotitan və ferrosilikotitan  -  0.5
 7202 92 000 0  -- ferrovanadium  -  0.5
 7202 93 000 0  -- ferroniobium  -  0.5
 7202 99  -- digərləri:    
   --- ferrofosfor:    
 7202 99 110 0  ---- tərkibində 3 kütlə %-dən çox, lakin 15 kütlə %-dən az olmayaraq fosfor olan  -  0.5
 7202 99 190 0  ---- tərkibində 15 kütlə % və ya daha çox fosfor olan  -  0.5
 7202 99 300 0  --- ferrosilikomanqan  -  0.5
 7202 99 800 0  --- digərləri  -  0.5
 7203  Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları və digər parça, yumaq və analoji formalarda olan məsaməli dəmirlər; tərkibində 99,94 kütlə % əsas element olan parça, yumaq və analoji formalarda olan dəmirlər:    
 7203 10 000 0  - dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları  -  5
 7203 90 000 0  - digərləri  -  5
 7204  Qara metal tullantıları və qırıntıları; qara metal qırıntılarından alınmış təkrar əridilmək üçün külçələr (xəlitə külçələri):    
 7204 10 000 0  - tökmə çuqun tullantıları və qırıntıları  -  5
   - aşqarlanmış poladların tullantıları və qırıntıları:    
 7204 21  -- korroziyayadavamlı (paslanmayan) polad:    
 7204 21 100 0  ---tərkibində 8 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7204 21 900 0  --- digərləri  -  5
 7204 29 000 0  -- digərləri  -  5
 7204 30 000 0  - qalayla örtülmüş qara metal tullantıları və qırıntıları  -  5
   - digər tullantı və qırıntılar:    
 7204 41  -- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalı tullantıları, ovuntular, kəsmə və ştampovka tullantıları, bağlamada və ya bağlamasız:    
 7204 41 100 0  --- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalatı tullantıları, ovuntular (kəpəklər)  -  5
   --- kəsmə və ştampovka tullantıları:    
 7204 41 910 0  ---- bağlamada  -  5
 7204 41 990 0  ---- digərləri  -  5
 7204 49  -- digərləri:    
 7204 49 100 0  --- xırdalanmış (kəsilmiş)  -  5
   --- digərləri:    
 7204 49 300 0  ---- bağlamada  -  5
   ---- digərləri:    
 7204 49 910 0  ----- çeşidlənməmiş  -  5
 7204 49 990 0  ----- digərləri  -  5
 7204 50  - təkrar ərinti üçün külçələr (xəlitə külçələr):    
 7204 50 100 0  -- aşqarlanmış poladdan  -  5
 7204 50 900 0  -- digərləri  -  5
 7205  Poladlıq və güzgü çuqunlarından və qara metallardan dənəvərlər və tozlar:    
 7205 10 000 0  - dənəvərlər  -  5
   - tozlar:    
 7205 21 000 0  -- aşqarlanmış poladdan  -  5
 7205 29 000 0  -- digərləri  -  5
   II. DƏMİR VƏ AŞQARLANMAMIŞ POLAD    
 7206  Külçə və digər ilkin formalarda olan dəmir (7203 mal mövqeyində göstərilmiş dəmirdən başqa):    
 7206 10 000 0  - külçələr  -  5
 7206 90 000 0  - digərləri  -  5
 7207  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar:    
   - tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar:    
 7207 11  -- eni ikiqat qalınlığından az olan düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:    
   --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:    
 7207 11 110 0  ---- avtomat poladdan  -  5
   ---- digərləri:    
 7207 11 140 0  ----- qalınlığı 130 mm-dən çox olmayan  -  15
 7207 11 160 0  ----- qalınlığı 130 mm-dən çox  -  15
 7207 11 900 0  --- döyülmüş  -  5
 7207 12  -- düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli digərləri:    
 7207 12 100 0  --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış  -  5
 7207 12 900 0  --- döyülmüş (döymə)  -  5
 7207 19  -- digərləri:    
   --- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli:    
   ---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:    
 7207 19 110 0  ----- avtomat poladdan  -  5
   ----- digərləri:    
 7207 19 140 0  ------ fasiləsiz tökmə ilə alınmış  -  5
 7207 19 160 0  ------ digərləri  -  5
 7207 19 190 0  ---- döyülmüş (döymə)  -  5
   --- künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər üçün biçmələr:    
 7207 19 310 0  ---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış  -  5
 7207 19 390 0  ---- döyülmüş (döymə)  -  5
 7207 19 900 0  --- digərləri  -  5
 7207 20  - tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olan:    
   -- eni ikiqat qalınlığından az olan düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:    
   --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:    
 7207 20 110 0  ---- avtomat poladdan  -  5
   ---- digərləri, tərkibində:    
 7207 20 150 0  ----- 0, 25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7207 20 170 0  ----- 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7207 20 190 0  --- döyülmüş (döymə)  -  5
   -- digər düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli:    
 7207 20 320 0  --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış  -  5
 7207 20 390 0  --- döyülmüş (döymə)  -  5
   -- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli:    
   --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:    
 7207 20 510 0  ---- avtomat poladdan  -  5
   ---- digərləri:    
 7207 20 550 0  ----- tərkibində 0,25 kütlə % və ya ondan çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7207 20 570 0  ----- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7207 20 590 0  --- döyülmüş (döymə)  -  5
   -- künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər üçün biçmələr:    
 7207 20 710 0  --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış  -  5
 7207 20 790 0  --- döyülmüş (döymə)  -  5
 7207 20 900 0  -- digərləri  -  5
 7208  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya daha çox, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan:    
 7208 10 000 0  - rulonlarda, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan və relyef şəkili olan  -  5
   - rulonlarda, isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmayan, yeyindirilmiş, digərləri:    
 7208 25 000 0  -- 4,75 mm və ya daha çox qalınlığı olan  -  5
 7208 26 000 0  -- 3 mm və ya daha çox, lakin 4,75 mm-dən az qalınlığı olan  -  5
 7208 27 000 0  -- qalınlığı 3 mm-dən az  -  5
   - rulonlarda, isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmayan, digərləri:    
 7208 36 000 0  -- qalınlığı 10 mm-dən çox  -  5
 7208 37  -- qalınlığı 4,75 mm və daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq:    
 7208 37 100 0  --- ikinci yayma üçün nəzərdə tutulmuş  -  5
 7208 37 900 0  --- digərləri  -  5
 7208 38  -- qalınlığı 3 mm və daha çox, lakin 4,75 mm-dən az:    
 7208 38 100 0  --- təkrar yayma üçün nəzərdə tutulmuş  -  5
 7208 38 900 0  --- digərləri  -  5
 7208 39  -- qalınlığı 3 mm-dən az olmamaqla:    
 7208 39 100 0  --- təkrar yayma üçün nəzərdə tutulmuş  -  5
 7208 39 900 0  --- digərləri  -  5
 7208 40  - rulonlarda olmayan, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan və relyef şəkili olan:    
 7208 40 100 0  -- qalınlığı 2 mm və ya daha çox  -  5
 7208 40 900 0  -- qalınlığı 2 mm-dən az  -  5
   - rulonlarda olmayan, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan, digərləri:    
 7208 51  -- qalınlığı 10 mm-dən çox:    
 7208 51 100 0  --- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan  -  5
   --- digərləri, qalınlığı:    
 7208 51 300 0  ---- 20 mm-dən çox  -  5
 7208 51 500 0  ---- 15 mm-dən çox, lakin 20 mm-dən çox olmayaraq  -  5
   ---- 10 mm-dən çox, lakin 15 mm-dən çox olmayaraq, eni:    
 7208 51 910 0  ----- 2050 mm və ya daha çox  -  5
 7208 51 990 0  ----- 2050 mm-dən az  -  5
 7208 52  -- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq:    
 7208 52 100 0  --- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan  -  5
   --- digərləri, eni:    
 7208 52 910 0  ---- 2050 mm və ya daha çox  -  5
 7208 52 990 0  ---- 2050 mm-dən az  -  5
 7208 53  -- qalınlığı 3 mm və ya daha çox, lakin 4,75-dən az:    
 7208 53 100 0  --- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan və qalınlığı 4 mm və ya daha çox  -  5
 7208 53 900 0  --- digərləri  -  5
 7208 54  -- qalınlığı 3 mm-dən az:    
 7208 54 100 0  --- qalınlığı 2 mm və ya daha çox  -  5
 7208 54 900 0  --- qalınlığı 2 mm-dən az  -  5
 7208 90  - digərləri:    
 7208 90 100 0  -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7208 90 900 0  -- digərləri  -  5
 7209   Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox, soyuq prokat (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan:    
   - rulonlarda, soyuq prokatdan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), sonrakı emala məruz qalmayan:    
 7209 15 000 0  -- qalınlığı 3 mm və ondan çox  -  5
 7209 16  -- qalınlığı 1 mm-dən yuxarı, lakin 3 mm-dən az:    
 7209 16 100 0  --- elektrotexniki poladdan  -  0.5
 7209 16 900 0  --- digərləri  -  5
 7209 17  -- qalınlığı 0,5 və onan çox, lakin 1 mm-dən çox olmayan:    
 7209 17 100 0  --- elektrotexniki poladdan  -  0.5
 7209 17 900 0  --- digərləri  -  5
 7209 18  -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:    
 7209 18 100 0  --- elektrotexniki poladdan  -  0.5
   --- digərləri:    
 7209 18 910 0  ---- qalınlığı 0,35 mm və daha çox, lakin 0,5 mm-dən az  -  5
 7209 18 990 0  ---- qalınlığı 0,35 mm-dən az  -  5
   - rulonlarda olmayan, soyuq prokatdan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılma), sonradan emal edilməmiş:    
 7209 25 000 0  -- qalınlığı 3 mm və ya cox  -  5
 7209 26  -- qalınlığı 1 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az:    
 7209 26 100 0  --- elektrotexniki poladdan  -  0.5
 7209 26 900 0  --- digəri  -  5
 7209 27  -- qalınlığı 0,5 mm və onlan yuxarı, lakin 1 mm-dən çox olmayan:    
 7209 27 100 0  --- elektrotexniki poladdan  -  0.5
 7209 27 900 0  --- digərləri  -  5
 7209 28  -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:    
 7209 28 100 0  --- elektrotexniki poladdan  -  0.5
 7209 28 900 0  --- digərləri  -  5
 7209 90  - digəri:    
 7209 90 100 0  -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7209 90 900 0  -- digərləri  -  5
 7210  Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan:    
   - qalayla qalvanik və ya başqa cür örtülmüş:    
 7210 11  -- qalınlığı 0,5 mm və ya və ya çox:    
 7210 11 100 0  --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 11 900 0  --- digəri  -  5
 7210 12  -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:    
   --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa:    
 7210 12 110 0  ---- ağ tənəkə  -  5
 7210 12 190 0  ---- digəri  -  5
 7210 12 900 0  --- digəri  -  5
 7210 20  - qurğuşunla qalvanik və ya başqa cür örtülmüş, qurğuşun-qalay ərintisi də daxil olmaqla:    
 7210 20 100 0  -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 20 900 0  -- digəri  -  5
 7210 30  - elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:    
 7210 30 100 0  -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 30 900 0  -- digəri  -  5
   - başqa üsulla sinklənmiş:    
 7210 41  -- büzmələnmiş:    
 7210 41 100 0  --- səthi işlənmədən sonrakı emal olmadan və ya düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) istisna edilməklə biçmə üçün adi kəsilmiş  -  5
 7210 41 900 0  --- digəri  -  5
 7210 49  -- digəri:    
 7210 49 100 0  --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 49 900 0  --- digəri  -  5
 7210 50  - xrom oksidi və ya xrom və xrom oksidləri ilə qalvanik və başqa cür örtülmüş:    
 7210 50 100 0  -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 50 900 0  -- digəri  -  5
   - qalvanik və ya başqa cür alüminiumla örtülmüş:    
 7210 61  -- alüminium-sink ərintiləri ilə qalvanik və ya başqa cür örtülmüş:    
 7210 61 100 0  --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 61 900 0  --- digəri  -  5
 7210 69  -- digəri:    
 7210 69 100 0  --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7210 69 900 0  --- digəri  -  5
 7210 70  - plastika ilə örtülmüş, laklanmış və ya boyanmış:    
   -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa:    
 7210 70 310 0  --- ağ tənəkə və xrom oksidi və ya xrom və xrom oksidləri ilə qalvanik və ya başqa cür örtülmüş, laklanmış məmulatlar  -  5
 7210 70 390 0  --- digəri  -  5
 7210 70 900 0  -- digəri  -  5
 7210 90  - digəri:    
 7210 90 100 0  -- qalvanik üsulla gümüş, qızıl, platinlə örtülmüş və ya emallı (minalanmış)  -  5
   -- digəri:    
   --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa:    
 7210 90 310 0  ---- metalla örtülmüş  -  5
 7210 90 330 0  ---- qalaylanmış və möhürlü  -  5
 7210 90 380 0  ---- digəri  -  5
 7210 90 900 0  --- digəri  -  5
 7211  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya az, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan:    
   - isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmamış:    
 7211 13 000 0  -- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 150 mm-dən çox və qalınlığı 4 mmQdən az olmayarıq, rulonlarda olmayan və relyef şəkilsiz  -  5
 7211 14  -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox olan, digərləri:    
 7211 14 100 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
 7211 14 900 0  --- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7211 19  -- digəri:    
 7211 19 200 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
 7211 19 900 0  --- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
   - soyuq prokatdan (soyuq vəziyyətdə sıxılma) başqa, sonrakı emala məruz qalmamış:    
 7211 23  -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar:    
 7211 23 100 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
   --- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
 7211 23 510 0  ---- ağ tənəkə istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş, rulonlarda  -  5
   ---- digəri:    
 7211 23 910 0  ----- elektrotexniki poladdan  -  0.5
 7211 23 990 0  ----- digəri  -  5
 7211 29  -- digəri:    
 7211 29 200 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
   --- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
 7211 29 500 0  ----tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7211 29 900 0  ----tərkibində 0,6 kütlə % və daha çox karbon olan  -  5
 7211 90  - digəri:    
   -- eni 500 mm-dən yuxarı:    
 7211 90 110 0  --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7211 90 190 0  --- digəri  -  5
 7211 90 900 0  -- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7212  Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm-dən az, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan:    
 7212 10  - qalvanik və ya başqa üsulla qalaylanmış:    
 7212 10 100 0  -- ağ tənəkə, səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
   -- digəri:    
   --- eni 500 mm-dən çox:    
 7212 10 910 0  ---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7212 10 930 0  ---- digəri  -  5
 7212 10 990 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
 7212 20  - elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:    
   -- eni 500 mm-dən çox:    
 7212 20 110 0  --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7212 20 190 0  --- digəri  -  5
 7212 20 900 0  -- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7212 30  - başqa üsullarla sinklənmiş:    
   -- eni 500 mm-dən çox:    
 7212 30 110 0  --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7212 30 190 0  --- digərləri  -  5
 7212 30 900 0  -- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7212 40  - boyanmış, laklanmış və ya plastika ilə örtülmüş:    
 7212 40 100 0  -- ağ tənəkə, lakla örtülmədən başqa sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
   -- digəri:    
   --- eni 500 mm-dən yuxarı:    
 7212 40 910 0  ---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7212 40 930 0  ---- digəri  -  5
   --- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
 7212 40 950 0  ---- qalvanik üsulla və ya xrom oksidi, xrom və ya xrom oksidləri ilə başqa cür örtülmüş, laklanmış  -  5
 7212 40 980 0  ---- digəri  -  5
 7212 50  - başqa üsulla örtülmüş:    
   -- eni 500 mm-dən çox:    
 7212 50 100 0  --- qalvanik üsulla gümüş, qızıl, platinlə örtülmüş və ya emallı (minalanmış)  -  5
   --- digərləri:    
   ---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış:    
 7212 50 310 0  ----- qurğuşunla örtülmüş  -  5
 7212 50 510 0  ----- digəri  -  5
 7212 50 580 0  ---- digərləri  -  5
   -- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
 7212 50 750 0  --- qalvanik və ya başqa mis örtüyü ilə  -  5
 7212 50 910 0  --- qalvanik və ya başqa xrom və ya nikel örtükləri ilə  -  5
   --- qalvanik və ya başqa alüminium örtükləri ilə:    
 7212 50 930 0  ---- qalvanik və ya başqa alüminium-sink ərintilərinin örtükləri ilə  -  5
 7212 50 970 0  ---- digəri  -  5
 7212 50 990 0  --- digəri  -  5
 7212 60  - metalla örtülmüş:    
   -- eni 500 mm-dən çox:    
 7212 60 110 0  --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7212 60 190 0  --- digəri  -  5
   -- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
   --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış:    
 7212 60 910 0  ---- istiyayılma, metalla örtülmədən başqa, sonrakı emala məruz qalmamış  -  5
 7212 60 930 0  ---- digəri  -  5
 7212 60 990 0  --- digəri  -  5
 7213  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, isti yayılmış, buxtalara sərbəst sarınmış:    
 7213 10 000 0  - yayma prosesindən sonra oyuqları, çıxıntıları, şırımları və ya digər deformasiyaları olanlar  -  5
 7213 20 000 0  - digər avtomat poladdan  -  5
   - digərləri:    
 7213 91  -- dairəvi kəsiyinin diametri 14 mm-dən az:    
 7213 91 100 0  --- betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunan  -  5
 7213 91 200 0  --- şin kordu üçün istifadə olunan  -  5
   --- digərləri:    
 7213 91 410 0  ---- tərkibində 0,06 kütlə % və ya ondan az karbon olan  -  5
 7213 91 490 0  ---- tərkibində 0,06 kütlə %-dən çox, lakin 0,25 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7213 91 700 0  ---- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,75 kütlə %-dən çox olmayan karbon olan  -  5
 7213 91 900 0  ---- tərkibində 0,75 kütlə %-dən çox karbon olan  -  5
 7213 99  -- digərləri:    
 7213 99 100 0  --- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7213 99 900 0  --- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7214  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmamış, döyüldükdən, isti yayılmadan, isti məftilçəkmədən və ya isti preslənmədən başqa, yaymadan sonra burulmuş, digərləri:    
 7214 10 000 0  - döymə (döyülmüş)  -  5
 7214 20 000 0  - yayma və yaymadan sonrakı burma proseslərindən sonra alınmış oyuqları, çıxıntıları, şırımları və ya digər deformasiyaları olanlar  -  5
 7214 30 000 0  - avtomat poladdan, digərləri  -  5
   - digərləri:    
 7214 91  -- en kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa) olanlar:    
 7214 91 100 0  --- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar  -  5
 7214 91 900 0  --- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olanlar  -  5
 7214 99  -- digərləri:    
   --- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar:    
 7214 99 100 0  ---- betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunanlar  -  15
   ---- digərləri, dairəvi en kəsiyinin diametri:    
 7214 99 310 0  ----- 80 mm və ya daha çox  -  10
 7214 99 390 0  ----- 80 mm-dən az  -  10
 7214 99 500 0  ---- digərləri  -  10
   --- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan:    
   ---- dairəvi en kəsiyinin diametri:    
 7214 99 610 0  ----- 80 mm və daha çox  -  10
 7214 99 690 0  ----- 80 mm-dən az  -  10
 7214 99 800 0  ---- digərləri  -  10
 7214 99 900 0  --- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  10
 7215  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan digər çubuqlar:    
 7215 10 000 0  - avtomat poladdan, sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa  -  5
 7215 50  - sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiyaya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa, digərləri:    
   -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:    
 7215 50 110 0  --- en kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa)  -  5
 7215 50 190 0  --- digərləri  -  5
 7215 50 300 0  -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7215 50 900 0  -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7215 90  - digərləri:    
 7215 90 100 0  -- isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrulisiya olunma, sonrakı emala məruz qalmamış, örtülmədən başqa  -  5
 7215 90 900 0  -- digərləri  -  5
 7216  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan fasonlu və xüsusi profilli künclüklər (uqoloklar):    
 7216 10 000 0  - sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən az olan şvellerlər, ikitavrolular və ya enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular  -  5
   - sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən az olan bərabəryanlı olmayan bucaq profilləri və ya tavrolu profillər:    
 7216 21 000 0  -- bərabəryanlı olmayan bucaq profilləri  -  5
 7216 22 000 0  -- tavrolu profillər  -  5
   - sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən və ya daha çox olan şvellerlər, ikitavrolular və ya enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular:    
 7216 31  -- şvellerlər:    
   --- hündürlüyü 80 mm və daha çox, lakin 220 mm-dən çox olmamaqla:    
 7216 31 110 0  ---- paralel rəflərlə (polkalarla)  -  15
 7216 31 190 0  ---- digərləri  -  5
   --- hündürlüyü 220 mm-dən çox:    
 7216 31 910 0  ----paralel rəflərlə (polkalarla)  -  5
 7216 31 990 0  ---- digərləri  -  5
 7216 32  -- ikitavrolular:    
   --- hündürlüyü 80 mm-dən daha çox, lakin 220 mm-dən çox olmamaqla:    
 7216 32 110 0  ---- paralel rəflərlə (polkalarla)  -  5
 7216 32 190 0  ---- digərləri  -  5
   --- hündürlüyü 220 mm-dən çox:    
 7216 32 910 0  ---- paralel rəflərlə (polkalarla)  -  5
 7216 32 990 0  ---- digərləri  -  5
 7216 33  -- enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular:    
 7216 33 100 0  --- hündürlüyü 80 mm və daha çox, lakin 180 mm-dən çox olmayan  -  5
 7216 33 900 0  --- hündürlüyü 180 mm-dən çox  -  5
 7216 40  - bərabəryanlı olmayan künc profillər və ya tavrolu profillər, sonrakı emala məruz qalmaüan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm və daha çox:    
 7216 40 100 0  -- bərabəryanlı olmayan künc profilləri  -  5
 7216 40 900 0  -- tavrolu profillər  -  5
 7216 50  - künclüklər (uqolnik), fasonlu və xüsusi profilli, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrudasiyadan başqa, digərləri:    
 7216 50 100 0  -- tərəfləri 80 mm olan kvadrata yerləşən en kəsiyində  -  15
   -- digərləri:    
 7216 50 910 0  --- bulboyabənzər profildə prokat  -  5
 7216 50 990 0  --- digərləri  -  15
   - künclüklər (uqolnik), fasonlu və xüsusi profilli, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurmadan başqa:    
 7216 61  -- yastı yaymadan alınmış:    
 7216 61 100 0  --- bərabəryanlı olmayan künc profillər, şvellerlər, S-, Z-, omeqaya bənzər və ya qapalı olmayan profillər  -  5
 7216 61 900 0  --- digərləri  -  5
 7216 69 000 0  -- digərləri  -  5
   - digərləri:    
 7216 91  --yastı yaymadan alınmış, soyuq deformasiyalı və ya soyuq vəziyyətdə naxışlanmış:    
 7216 91 100 0  --- profillənmiş (qabırğavari çıxıntılar) təbəqələr (vərəqlər)  -  5
   --- digərləri:    
   ---- sinklənmiş, qalınlığı:    
 7216 91 300 0  ----- 2,5 mm-dən az  -  5
 7216 91 500 0  ----- 2,5 mm və daha çox  -  5
 7216 91 900 0  ---- digərləri  -  5
 7216 99  -- digərləri:    
 7216 99 100 0  --- istiyayılmış, istidartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, örtülmədən başqa  -  5
 7216 99 900 0  --- digərləri  -  5
 7217  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan məftillər:    
 7217 10  - qalvanik və ya digər örtüksüz, pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış:    
   -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:    
 7217 10 100 0  --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,8 mm-dən az  -  5
   --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,8 mm və ya daha çox:    
 7217 10 310 0  ---- yayma prosesində alınmış çuxur, çıxıntı, şırım və ya digər deformasiyaları olan  -  5
 7217 10 390 0  ---- digərləri  -  5
 7217 10 500 0  -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7217 10 900 0  -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7217 20  - sinklənmiş:    
   -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:    
 7217 20 100 0  --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm-dən az  -  5
 7217 20 300 0  --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm və ya daha çox  -  5
 7217 20 500 0  -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7217 20 900 0  -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7217 30  - qalvanik və ya digər qiymətsiz metallar örtülmüş:    
   -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:    
   --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm-dən az:    
 7217 30 110 0  ---- mislə örtülmüş  -  5
 7217 30 190 0  ---- digərləri  -  5
   --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm və ya daha çox:    
 7217 30 310 0  ---- mislə örtülmüş  -  5
 7217 30 390 0  ---- digəri  -  5
 7217 30 500 0  -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan  -  5
 7217 30 900 0  -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
 7217 90  - digəri:    
   -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:    
 7217 90 100 0  --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm-dən az  -  5
 7217 90 300 0  --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm və ya daha çox  -  5
 7217 90 500 0  -- tərkibində 0,25 kütlə % və daha çox, lakin 0,6 kütlə%-dən az karbon olan  -  5
 7217 90 900 0  -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan  -  5
   III KORROZİYAYADAVAMLI (PASLANMAYAN) POLAD    
 7218  Külçə və ya digər ilkin formalarda olan korroziyayadavamlı (paslanmayan) polad; korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan yarımfabrikatlar:    
 7218 10 000 0  - külçə və digər ilkin formalar  -  5
   - digəri:    
 7218 91  -- düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:    
   --- yayma və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:    
 7218 91 110 0  ---- tərkibində 2,5 kütlə %-dən və ondan çox nikel olan  -  5
 7218 91 190 0  ---- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7218 91 900 0  --- döyülmüş  -  5
 7218 99  -- digərləri:    
   --- kvadrat en kəsikli:    
 7218 99 110 0  ---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış  -  5
 7218 99 190 0  ---- döyülmüş  -  5
   --- digərləri:    
 7218 99 200 0  ---- yayılmış və ya fasilsiz tökmə ilə alınmış  -  5
   ---- döyülmüş:    
 7218 99 910 0  ----- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli  -  5
 7218 99 990 0  ----- digəri  -  5
 7219  Eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan yastı prokat:    
   - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda:    
 7219 11 000 0  -- 10 mm-dən çox qalınlıqda  -  5
 7219 12  -- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmamaqla:    
 7219 12 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ondan çox nikel olan  -  5
 7219 12 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 13  -- qalınlığı 3 mm və daha çox, lakin 4,75 mm-dən az:    
 7219 13 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ondan çox nikel olan  -  5
 7219 13 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 14  -- qalınlığı 3 mm-dən az:    
 7219 14 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ondan çox nikel olan  -  5
 7219 14 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda olmayan:    
 7219 21  -- qalınlığı 10 mm-dən çox:    
 7219 21 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %- və ondan çox nikel olan  -  5
 7219 21 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 22  -- qalınlığı 4,75 mm və ya ondan çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq:    
 7219 22 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan  -  5
 7219 22 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 23 000 0  -- qalınlığı 3 mm və ya ondan çox, lakin 4,75 mm-dən az olmayaraq  -  5
 7219 24 000 0  -- qalınlığı 3 mm-dən az  -  5
   - sonrakı emala məruz qalmayan soyuq yaymadan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxma):    
 7219 31 000 0  -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox  -  5
 7219 32  -- qalınlığı 3 mm və ya onlan çox, lakin 4,75 mm-dən az:    
 7219 32 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan  -  5
 7219 32 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 33  -- qalınlığı 1 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az:    
 7219 33 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7219 33 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 34  -- qalınlığı 0,5 mm və ya onlan çox, lakin 1 mm-dən çox olmayaraq:    
 7219 34 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan  -  10
 7219 34 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 35  -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:    
 7219 35 100 0  --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan  -  5
 7219 35 900 0  --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7219 90  - digərləri:    
 7219 90 100 0  -- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə və ya sadəcə biçmə üçün kəsilənlər də daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7219 90 900 0  -- digərləri  -  5
 7220  Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan, eni 600 mm-dən az yastı prokat:    
   - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa:    
 7220 11 000 0  -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox  -  5
 7220 12 000 0  -- qalınlığı 4,75 mm-dən az  -  5
 7220 20  - sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış):    
 7220 20 100 0  -- eni 500 mm-dən çox  -  5
   -- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
   --- qalınlığı 3 mm və daha çox, tərkibində:    
 7220 20 310 0  ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan  -  5
 7220 20 390 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   --- qalınlığı 0,35 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az olmayaraq, tərkibində:    
 7220 20 510 0  ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan  -  5
 7220 20 590 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   --- qalınlığı 0,35 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində:    
 7220 20 910 0  ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7220 20 990 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7220 90  - digərləri:    
   -- eni 500 mm-dən çox:    
 7220 90 110 0  --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla  -  5
 7220 90 190 0  --- digərləri  -  5
   -- eni 500 mm-dən çox olmayan:    
   --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla:    
 7220 90 310 0  ---- istiyayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
 7220 90 390 0  ---- digərləri  -  5
 7220 90 900 0  --- digərləri  -  5
 7221 00  Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan çubuqlar, isti yayılmış, buxtalara sərbəst sarınmış:    
 7221 00 100 0  - tərkibində 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7221 00 900 0  - tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7222  Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan digər çubuqlar; korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan fasonlu və xüsusi profilli künclüklər:    
   - çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ekstrudasiyadan başqa:    
 7222 11  -- dairəvi en kəsikli:    
   --- diametri 80 mm və daha çox, tərkibində:    
 7222 11 110 0  ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan  -  5
 7222 11 190 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   --- diametri 25 mm və ya daha çox, lakin 80 mm-dən az olmayaraq, tərkibində:    
 7222 11 210 0  ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 11 290 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   --- diametri 25 mm-dən az, tərkibində:    
 7222 11 910 0  ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 11 990 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7222 19  -- digərləri:    
 7222 19 100 0  --- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 19 900 0  --- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7222 20  - çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa:    
   -- dairəvi kəsikli:    
   --- diametri 80 mm və ya daha çox, tərkibində:    
 7222 20 110 0  ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 20 190 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   --- diametri 25 mm və daha çox, lakin 80 mm-dən az olmayaraq, tərkibində:    
 7222 20 210 0  ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan  -  5
 7222 20 290 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   --- diametri 25 mm-dən az, tərkibində:    
 7222 20 310 0  ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 20 390 0  ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
   -- digərləri, tərkibində:    
 7222 20 810 0  --- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 20 890 0  --- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7222 30  - digər çubuqlar:    
 7222 30 100 0  -- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
   -- döyülmüş, tərkibində:    
 7222 30 510 0  --- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan  -  5
 7222 30 910 0  --- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan  -  5
 7222 30 980 0  -- digərləri  -  5
 7222 40  - künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər:    
 7222 40 100 0  -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya eksirudisiya edilmədən başqa  -  5
   -- digərləri:    
 7222 40 300 0  --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya olunmuş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
   --- digərləri:    
   ---- sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa:    
 7222 40 910 0  ----- yastı prokatdan alınmış  -  5
 7222 40 930 0  ----- digərləri  -  5
 7222 40 990 0  ---- digərləri  -  5
 7223 00  Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan məftillər:    
   - tərkibində 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan:    
 7223 00 110 0  -- tərkibində 28 kütlə % və daha çox, lakin 31 kütlə %-dən çox olmayaraq nikel və 20 kütlə % və ya daha çox, lakin 22 kütlə %-dən çox olmayan xrom olan  -  5
 7223 00 190 0  -- digərləri  -  5
   - tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan:    
 7223 00 910 0  -- tərkibində 13 kütlə %və ya daha çox, lakin 25 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və 3,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan alüminium olan  -  5
 7223 00 990 0  -- digərləri  -  5
   IV. DİGƏR AŞQARLANMIŞ POLAD; QAZMA ÜÇÜN AŞQARLANMIŞ VƏ AŞQARLANMAMIŞ POLADLARDAN İÇİBOŞ ÇUBUQLAR    
 7224  Külçə və ya başqa ilkin formalarda aşqarlanmış digər poladlar; digər aşqarlanmış poladlardan yarımfabrikatlar:    
 7224 10 000 0  - külçə və digər ilkin formalar  -  5
 7224 90  - digərləri:    
   -- düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:    
   --- isti yayma və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:    
   ---- eni ikiqat qalınlığından az:    
 7224 90 010 0  ----- tezkəsən poladdan  -  5
 7224 90 050 0  ----- tərkibində 0,7 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,2 kütlə %-dən çox olmayaraq manqan və 0,6 kütlə % və daha çox, lakin 2,3 kütlə %-dən çox olmayaraq silisium olan; tərkibində 0,0008 kütlə % və ya çox bor, bu qrupa 1e qeydində göstərilən minimal miqdardan az olan digər istənilən elementlə birlikdə  -  5
 7224 90 080 0  ----- digərləri  -  5
 7224 90 150 0  ---- digərləri  -  5
 7224 90 190 0  --- döyülmüş  -  5
   -- digərləri:    
   --- isti yayılmış və ya fasiləsiz tökmə yolu ilə alınmış:    
 7224 90 310 0  ----tərkibində 0,9 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan  -  5
 7224 90 390 0  ---- digərləri  -  5
   --- döyülmüş:    
 7224 90 910 0  ---- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli  -  5
 7224 90 990 0  ---- digərləri  -  5
 7225  Eni 600 mm və ya daha çox aşqarlanmış poladlardan yastı prokat:    
   - eloktrotexniki silisiumlu poladdan:    
 7225 11 000 0  -- tekstura edilmiş istiqamətlənmiş dənəciklərlə  -  5
 7225 19  -- digərləri:    
 7225 19 100 0  --- isti yayılmış  -  5
 7225 19 900 0  --- soyuq yayılmış  -  5
 7225 20  - tezkəsən poladdan:    
 7225 20 200 0  -- sonrakı emala məruz qalmayan, yaymadan başqa; sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş, və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7225 20 900 0  -- digərləri  -  5
 7225 30 000 0  - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda, digərləri  -  5
 7225 40  - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda olmayan, digərləri:    
 7225 40 200 0  -- qalınlığı 15 mm-dən çox  -  5
 7225 40 500 0  -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox, lakin 15 mm-dən çox olmayan  -  5
 7225 40 800 0  -- qalınlığı 4,75 mm-dən az  -  5
 7225 50 000 0  - sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), digərləri  -  5
   - digərləri:    
 7225 91  -- elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:    
 7225 91 100 0  --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7225 91 900 0  --- digərləri  -  5
 7225 92  -- başqa üsulla sinklənmiş:    
 7225 92 100 0  --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7225 92 900 0  --- digərləri  -  5
 7225 99  -- digərləri:    
 7225 99 100 0  --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa  -  5
 7225 99 900 0  --- digərləri  -  5
 7226  Eni 600 mm-dən az olmaqla digər aşqarlanmış poladlardan yastı prokat:    
   - silisiumlu elektrotexniki poladdan:    
 7226 11  -- tekstura edilmiş istiqamətlənmiş dənəciklərlə:    
 7226 11 100 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
 7226 11 900 0  --- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7226 19  -- digərləri:    
 7226 19 100 0  --- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa  -  5
   --- digərləri:    
 7226 19 300 0  ---- eni 500 mm-dən çox  -  5
 7226 19 900 0  ---- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7226 20  - tezkəsən poladdan:    
 7226 20 200 0  -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa; eni 500 mm-dən çox olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan başqa (soyuq halda sıxılma) və ya sonrakı emala məruz qalmayan səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla  -  5
 7226 20 800 0  -- digərləri  -  5
   - digərləri:    
 7226 91  -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa:    
 7226 91 100 0  --- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox  -  5
 7226 91 900 0  --- qalınlığı 4,75 mm-dən az  -  5
 7226 92  -- sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan (soyuq vəziyyətdə sıxma) başqa:    
 7226 92 100 0  --- eni 500 mm-dən çox  -  5
 7226 92 900 0  --- eni 500 mm-dən çox olmayan  -  5
 7226 93  -- elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:    
 7226 93 200 0  --- eni 500 mm-dən yuxarı olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülməkdən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla  -  5
 7226 93 800 0  --- digərləri  -  5
 7226 94  -- başqa üsulla sinklənmiş:    
 7226 94 200 0  --- eni 500 mm-dən yuxarı olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülməkdən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla  -  5
 7226 94 800 0  --- digərləri  -  5
 7226 99  -- digərləri:    
 7226 99 200 0  --- eni 500 mm-dən yuxarı olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülməkdən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla  -  5
 7226 99 800 0  --- digərləri  -  5
 7227  İsti yayma ilə alınmış çubuqlar, buxtalara sərbəst sarınmış digər aşqarlanmış poladlardan:    
 7227 10 000 0  - tezkəsən poladlardan  -  5
 7227 20 000 0  - silisiummanqanlı poladdan  -  5
 7227 90  - digərləri:    
 7227 90 100 0  -- tərkibində 0,0008 kütlə % və ya daha çox bor, hər hansı element (miqdarı bu qrupun 1e qeydində göstərilən minimal miqdardan az olan) ilə birlikdə  -  5
 7227 90 500 0  -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan  -  5
 7227 90 950 0  -- digərləri  -  5
 7228  Aşqarlanmış poladlardan digər çubuqlar; digər aşqarlanmış poladlardan künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər; aşqarlanmış və ya aşqarlanmamış poladlardan qazma işləri üçün içiboş çubuqlar:    
 7228 10  - tezkəsən poladlardan çubuqlar:    
 7228 10 100 0  -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrudasiya edilmədən başqa  -  5
   -- digərləri:    
 7228 10 300 0  --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
 7228 10 500 0  --- döyülmüş  -  5
 7228 10 900 0  --- digərləri  -  5
 7228 20  - silisiummanqanlı poladdan çubuqlar:    
   -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrudasiya edilmədən başqa:    
 7228 20 110 0  --- dörd tərəfi yayılmış, düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli  -  5
 7228 20 190 0  --- digərləri  -  5
   -- digərləri:    
 7228 20 300 0  --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
 7228 20 600 0  --- digərləri  -  5
 7228 30  - digər çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrudasiyadan başqa:    
 7228 30 200 0  -- instrumental poladından  -  5
   -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan:    
 7228 30 410 0  --- dairəvi kəsikli, diametri 80 mm və daha çox  -  5
 7228 30 490 0  --- digərləri  -  5
   -- digərləri:    
   --- dairəvi en kəsikli, diametri:    
 7228 30 610 0  ---- 80 mm və ya daha çox  -  5
 7228 30 690 0  ---- 80 mm-dən az  -  5
 7228 30 700 0  --- dörd tərəfi yayılmış, düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli  -  5
 7228 30 890 0  --- digərləri  -  5
 7228 40  - sonrakı emala məruz qalmayan çubuqlar, döyülmədən başqa, digər:    
 7228 40 100 0  -- instrumental poladından  -  5
 7228 40 900 0  -- digərləri  -  5
 7228 50  - çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiyadan və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa, digərləri:    
 7228 50 200 0  -- instrumental poladından  -  5
 7228 50 400 0  -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan  -  5
   -- digərləri:    
   --- dairəvi kəsikli, diametri:    
 7228 50 610 0  ---- 80 mm və ya daha çox  -  5
 7228 50 690 0  ---- 80 mm-dən az  -  5
 7228 50 700 0  --- dörd tərəfi yayılmış düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli  -  5
 7228 50 890 0  --- digərləri  -  5
 7228 60  - digər çubuqlar:    
 7228 60 100 0  -- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
   -- digərləri:    
 7228 60 810 0  --- instrumental poladından  -  5
 7228 60 890 0  --- digəri  -  5
 7228 70  - künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər:    
 7228 70 100 0  -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş başqa  -  5
   -- digərləri:    
 7228 70 310 0  --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa  -  5
   --- digərləri:    
 7228 70 910 0  ---- sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa  -  5
 7228 70 990 0  ---- digərləri  -  5
 7228 80  - qazma işləri üçün içiboş çubuqlar:    
 7228 80 100 0  -- aşqarlanmış poladlardan  -  5
 7228 80 900 0  -- aşqarlanmamış poladlardan  -  5
 7229  Digər aşqarlanmış poladlardan məftillər:    
 7229 10 000 0  - tezkəsən poladlardan  -  5
 7229 20 000 0  - silisiummanqanlı poladdan  -  5
 7229 90  - digəri:    
 7229 90 500 0  -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan  -  5
 7229 90 900 0  -- digərləri  -  5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb