Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 51. Yun, zərif və ya qaba heyvan tükü; at tükündən iplik və parça

Qeyd:

1. Bütün Nomenklaturada:

a) yun termini qoyun və ya quzu yununu bildirir

b) zərif heyvan tükü termini alpaqa, lama, vikunya, dəvə, yak, anqor, tibet, kəşmir və ya anoloji keçilər (adi keçilər istisna olmaqla), ev dovşanı (anqor kroliki daxil olmaqla), dovşan, qunduz (bobra, nutra və ya ondatra) tükünü bildirir.

v) qaba heyvan tükü termini, şotka istehsalında istifadə olunan saç və cod tük (0502 mal mövqeyi) və at tükü (0503 mal mövqeyi) istisna olmaqla yuxurıda adı çəkilməyən heyvanların tükünü bildirir;

Əlavə qeyd:

1. 5111 11 110 0, 5111 11 190 0, 5111 19 110 0 və 5111 19 190 0 alt yarımmövqelərində Loden parçalar termini kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 250q/m2 və çox, lakin 450 q/m2-dən artıq olmayan, xovlu, birrəngli və ya qatışıq və ya bərabər qaydada rənglənməmiş liflərldən, təksaplı, apparat əyirməsindən olan yun iplikdən hazırlanmış və zərif heyvan tükü ilə qarışmış parçaları bildirir; parçaların tərkibində, həmçinin, qaba və ya kimyəvi liflər ola bilər. Səthi liflər xüsusi üsulla emal olunduğundan, parça su keçirməyən xassəsi alır.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 5101  Yun, kardo və daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:    
   - yuyulmamış, qırxılmaya qədər yuyulma da daxil olmaqla:    
 5101 11 000 0  -- qırxılmış yun  -  15
 5101 19 000 0  -- digəri  -  15
   - yuyulmuş, karbonlaşdırılmamış:    
 5101 21 000 0  -- qırxılmış yun  -  15
 5101 29 000 0  -- digəri  -  15
 5101 30 000 0  - karbonlaşdırılmış  -  15
 5102  Heyvan tükü, zərif və ya qaba, kardo və daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:    
   - zərif heyvan tükü:    
 5102 11 000 0  -- kəşmir keçisi  -  0.5
 5102 19  -- digəri:    
 5102 19 100 0  --- anqor krolikinin  -  0.5
 5102 19 300 0  --- alpaqanın, lamanın və ya vikunyanın  -  0.5
 5102 19 400 0  --- dəvənin və ya tibet öküzünün, və ya anqor, tibet və ya və anoloji cinsli keçilərin  -  0.5
 5102 19 900 0  --- ev dovşanının (krolikin) (anqor krolikindən başqa), dovşanın, qunduzun (bobranın, nutranın, ondatranın)  -  0.5
 5102 20 000 0  - qaba heyvan tükü  -  15
 5103  Yunun və ya zərif və ya qaba heyvan tükünun tullantıları, əyirmə tullantıları daxil olmaqla, lakin yonulmuş yun istisna olmaqla:    
 5103 10  - daraq ağzı yun və ya zərif heyvan tükü:    
 5103 10 100 0  -- karbonlaşdırılmamış  -  3
 5103 10 900 0  -- karbonlaşdırılmış  -  3
 5103 20  - digər yunun və ya zərif heyvan tükü tullantıları,:    
 5103 20 100 0  -- əyirmə tullantıları  -  0.5
   -- digərləri:    
 5103 20 910 0  --- karbonlaşdırılmamış  -  0.5
 5103 20 990 0  --- karbonlaşdırılmış  -  0.5
 5103 30 000 0  - qaba heyvan tükü tullantıları  -  15
 5104 00 000 0  Yolunmuş xam mal, yundan və ya zərif və ya qaba heyvan tükündən  -  3
 5105  Yun, zərif və ya qaba heyvan tükü, kardo və ya daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış (atılmış,doğranmış yun daxil olmaqla):    
 5105 10 000 0  - kardo daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış  -  3
   - daranmış (atılmış) yun lenti və ya digər daranmış yun:    
 5105 21 000 0  -- daranmış (atılmış), doğranmış yun  -  3
 5105 29 000 0  -- digəri  -  3
   - zərif heyvan tükü, kardo- və ya daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:    
 5105 31 000 0  -- kəşmir keçisi  -  15
 5105 39  -- digərləri:    
 5105 39 100 0  --- kardo daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış  -  0.5
 5105 39 900 0  --- daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış  -  0.5
 5105 40 000 0  - kardo və daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış qaba heyvan tükü  -  15
 5106  Aparatla əyrilmiş yun iplik, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:    
 5106 10  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan:    
 5106 10 100 0  -- ağardılmamış  -  15
 5106 10 900 0  -- digəri  -  15
 5106 20  - tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan:    
 5106 20 100 0  --tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun və zərif heyvan tükü olan  -  0.5
   -- digərləri:    
 5106 20 910 0  --- ağardılmamış  -  0.5
 5106 20 990 0  --- digəri  -  0.5
 5107  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqlı əyrilməyə məruz qalmış yun iplik:    
 5107 10  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan:    
 5107 10 100 0  -- ağardılmamış  -  15
 5107 10 900 0  -- digəri  -  15
 5107 20  -tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan:    
   -- tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun və zərif heyvan tükü olan:    
 5107 20 100 0  --- ağardılmamış  -  0.5
 5107 20 300 0  --- digəri  -  0.5
   -- digəri:    
   ---tamamilə və ya əsasən sintetik liflər ilə qarışıq:    
 5107 20 510 0  ---- ağardılmamış  -  0.5
 5107 20 590 0  ---- digəri  -  0.5
   --- digər qarışıq:    
 5107 20 910 0  ---- ağardılmamış  -  0.5
 5107 20 990 0  ---- digəri  -  0.5
 5108  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış zərif heyvan tükündən (dəzgahla əyrilmiş və ya daranmış) iplik:    
 5108 10  - dəzgahla əyrilmiş:    
 5108 10 100 0  -- ağardılmamış  -  0.5
 5108 10 900 0  -- digəri  -  0.5
 5108 20  - daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:    
 5108 20 100 0  -- ağardılmamış  -  0.5
 5108 20 900 0  -- digəri  -  0.5
 5109  Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün iplik:    
 5109 10  - tərkibində 85 kütlə % və daha çox yun və ya zərif heyvan tükü olan:    
 5109 10 100 0  -- kütləsi 125 q-dan çox, lakin 500 q-dan artıq olmayan yumaqlarda, dolamalarda və ya kələslərdə  -  15
 5109 10 900 0  -- digəri  -  15
 5109 90  - digəri:    
 5109 90 100 0  -- kütləsi 125 q-dan çox, lakin 500 q-dan artıq olmayan yumaqlarda, dolamalarda və ya kələslərdə  -  15
 5109 90 900 0  -- digəri  -  15
 5110 00 000 0  Qaba heyvan tükündən və ya at tükündən iplik (at tükündən bafta əyirmə ip daxil olmaqla), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış  -  15
 5111  Aparatda əyrilmiş yun ipliyindən və ya aparatda əyrilmiş zərif heyvan tükündən parçalar:    
   - tərkibində 85 kütlə % və ondan çox yun və ya zərif heyvan tükü olan:    
 5111 11  -- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan çox olmayan:    
   --- Loden parçalar:    
 5111 11 110 0  ----1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha çox  m2  15
 5111 11 190 0  ----digərləri  m2  15
   --- digər parçalar:    
 5111 11 910 0  ---- 1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha çox olan yun iplik  m2  15
 5111 11 990 0  ---- digərləri  m2  15
 5111 19  -- digərləri:    
   --- səthi sıxlığı 1 m2-nin 300 q-dan artıq, lakin 450 q--dan çox olmayan:    
   ---- Loden parçalar:    
 5111 19 110 0  ----- 1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha artıq  m2  15
 5111 19 190 0  ----- digərləri  m2  15
   ---- digər parçalar:    
 5111 19 310 0  -----1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha çox olan yun iplik  m2  15
 5111 19 390 0  ----- digərləri  m2  15
   --- 1 m2-nin səthi sıxlığı 450 q-dan artıq:    
 5111 19 910 0  ---- 1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha artıq olan yun iplik  m2  15
 5111 19 990 0  ---- digərləri  m2  15
 5111 20 000 0  - əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar əlavə etməklə digər qarışıq parçalar  m2  15
 5111 30  - əsasən və ya yalnız kimyəvi liflər əlavə etməklə digər qarışıq parçalar:    
 5111 30 100 0  -- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan çox olmayan  m2  15
 5111 30 300 0  -- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan artıq, lakin 450 q/m2-dan çox olmayan  m2  15
 5111 30 900 0  -- səthi sıxlığı 450 q/m2-dan artıq olan  m2  15
 5111 90  - digərləri:    
 5111 90 100 0  -- tərkibində 50-ci qrupun materialları ümumi miqdarda 10 kütlə %-dən çox olan  m2  15
   --digərləri:    
 5111 90 910 0  --- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan artıq olmayan  m2  15
 5111 90 930 0  --- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan artıq, lakin 450 q/m2-dan çox olmayan  m2  15
 5111 90 990 0  --- səthi sıxlığı 450 q/m2-dan çox olan  m2  15
 5112  Daraqlı əyirmədən alınan yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliyindən hazırlanmış parçalar:    
   - tərkibində 85 kütlə %-i və daha artıq yunu və ya zərif heyvan tükü olan:    
 5112 11  -- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan:    
 5112 11 100 0  --- 1 m2-nin qiyməti 3 avro və ya daha artıq olan  m2  15
 5112 11 900 0  --- digərləri  m2  15
 5112 19  -- digərləri:    
   --- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan artıq, lakin 375 q/m2-dan çox olmayan:    
 5112 19 110 0  ----1 m2-nin qiyməti 3 avro və daha artıq  m2  15
 5112 19 190 0  ----digərləri  m2  15
   --- səthi sıxlığı 375 q/m2-dan artıq:    
 5112 19 910 0  ---- 1 m2-nin qiyməti 3 avro və ya daha artıq  m2  15
 5112 19 990 0  ---- digərləri  m2  15
 5112 20 000 0  - əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışıq digərləri  m2  15
 5112 30  - əsasən və ya yalnız kimyəvi liflərlə qarışıq digərləri:    
 5112 30 100 0  -- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan  m2  15
 5112 30 300 0  -- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox , lakin 375 q/m2-dan az  m2  15
 5112 30 900 0  -- səthi sıxlığı 375 q/m2-dan çox olan  m2  15
 5112 90  - digərləri:    
 5112 90 100 0  -- tərkibində ümumi miqdarda 10 kütlə %-dən artıq 50-ci qrupun toxuculuq materialları olan  m2  15
   --digərləri:    
 5112 90 910 0  --- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan  m2  15
 5112 90 930 0  --- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan artıq, lakin 375 q/m2-dan az  m2  15
 5112 90 990 0  --- səthi sıxlığı 375 q/m2-dan çox olan  m2  15
 5113 00 000 0  Qaba heyvan tükündən və ya at tükündən parçalar  m2  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb