Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 11. Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; maya; nişasta; inulin; buğda kleykovinası (buğda tərkibindəki yapışqanlı zülali maddə)

Qeyidlər:

1. Aşağıdakılar bu qrupa daxil edilmir:

a) qəhvə əvəzedicisi kimi istifadə edilən qovrulmuş maya (0901 və ya 2101 mal mövqeləri);

b) qaba və narın üyüdülmüş un və ya emaldan sonraki yarmalar və nişastalar (1901 mal mövqeyi);

v) 1904 mal mövqeyində göstərilmiş qarğıdalı lopaları və digər məhsullar;

q) 2001, 2004, 2005 mal mövqelərində göstərilən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş tərəvəzlər;

d) əczaçılıq məhsulları (qrup 30); və ya

e) ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələrinin xassələrinə malik olan nişasta (qrup 33);

2A. Üyütmə sənayesinin aşağıdakı cədvəldə sadalanan məhsulları bu qrupa bir şərtlə daxil edilir ki, quru maddənin kütləsi üzrə:

a) nişasta tərkibi ikinci qrafada göstəriləndən artıqdır (Evers metodu ilə polyarizasiyanın dəyişməsinə görə təyin olunan); və

b) kül tərkibi (bütün əlavə olunan mineral maddələrə düzəliş edildikdən sonra) üçüncü qrafada göstəriləndən artıq deyildir.

Əks halda onlar 2302 mal mövqeyinə daxil edilir. Lakin dənli bitkilərin bütöv, naziklənmiş, lopa və ya döyülmüş şəkildə embrionları həmişə 1104 mal mövqeyinə daxil edilir.

2B. Yuxarda göstərilən tələblərə uyğun olaraq bu qrupa daxil edilən məhsullar, əgər gözlərinin ölçüsü çədvəlin dördüncü və beşinci qrafalarında göstərilən metal ələkdən ələndikdə məhsulun çıxışı kütlə üzrə hər bir məhsul üçün nəzərdə tutulandan az deyilsə, 1101 və ya 1102 mal mövqelərində göstərilir.

Əks hallda onlar 1103 və ya 1104 mal mövqelərinə daxil edilir.

Dənli bitkilər

Nişastanın tərkibi, kütlə %-i dən artıq

Küllülük dərəcəsi, kütlə %-dən çox olmayan

Məhsulların ələkdən keçmə dərəcəsi, kütlə %-dən az olmayan

315 mkm

500 mkm

1

2

3

4

5

Buğda və çovdar

45

2,5

80

-

Arpa

45

3

80

-

Yulaf

45

5

80

-

Qarğıdalı və dənli kalış

45

2

-

90

Düyü

45

1,6

80

-

Qarabaşaq

45

4

80

-

Digər dənli bitkilər

45

2

50

-

3. 1103 mal mövqeyindəki yarma və qaba üyüdülmüş un terminləri dənin döyülməsi nəticəsində alınmış məhsulları bildirir:

a) 95 kütlə %-dən az olmayan hissəsi 2 mm deşikli metal ələkdən keçən, qarğıdalının döyülməsindən alınan məhsullar;

b) 95 kütlə %-dən az olmayan hissəsi 1,25 mm deşikli metal ələkdən keçən, digər dənli bitkilərin döyülməsindən alınan məhsullar;

Əlavə qeydlər:

1. 1106 mal mövqeyindəki narın və qaba üyüdülmüş un və toz terminləri 0713 mal mövqeyindəki quru paxlalı bitkilərdən, 0714 mal mövqeyi və ya 08-ci qrupun məhsullarının (qurudulmuş və xırdalanmış kakos qozundan başqa) köklərindən, kökyumrularından, saqodan üyütmə və ya hər hansı başqa proses ilə alınan məhsulları bildirir:

a) qurudulmuş paxlalı tərəvəz, saqo, kök, kökyumrular və 08-ci qrupun məhsulları (0801 və 0802 mal mövqelərindəki qoz-fındıq istisna olmaqla) halında 95 kütlə %-dən az olmayaraq 2 mm-lik gözləri olan metal ələkdən ələnir;

b) 0801 və 0802 mal mövqelərindəki qoz-fındığ isə 50 kütlə %-dən az olmayaraq 2,5 mm-lik gözlük ələkdən keçir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 1101 00  Buğda unu və ya buğda-çovdar unu:    
   - buğda unu:    
 1101 00 110 0  -- bərk buğdadan  -  15
 1101 00 150 0  -- yumşaq buğdadan və pərincdən  -  15
 1101 00 900 0  - buğda-çovdar unu  -  15
 1102  Digər dənli bitkilərin unu, buğda və ya buğda-çovdar unundan başqa:    
 1102 10 000 0  - çovdar unu  -  15
 1102 20  - qarğıdalı unu:    
 1102 20 100 0  -- yağ tərkibi 1,5 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 1102 20 900 0  -- digəri  -  15
 1102 30 000 0  - düyü unu  -  15
 1102 90  - digəri:    
 1102 90 100 0  -- arpa unu  -  15
 1102 90 300 0  -- yulaf unu  -  15
 1102 90 900 0  -- digəri  -  15
 1103  Yarma, qaba üyütmə un və dənli bitkilərin dənəvərləri(qranulları):    
   - yarma və qaba üyütmə un:    
 1103 11  -- buğdadan:    
 1103 11 100 0  --- bərk buğdadan  -  15
 1103 11 900 0  --- yumşaq buğdadan və pərincdən  -  15
 1103 13  -- qarğıdalıdan:    
 1103 13 100 0  --- yağ tərkibi 1,5 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 1103 13 900 0  --- digəri  -  15
 1103 19  -- digəri dənli bitkilərdən:    
 1103 19 100 0  --- çovdardan  -  15
 1103 19 300 0  --- arpadan  -  15
 1103 19 400 0  --- yulafdan  -  15
 1103 19 500 0  --- düyüdən  -  15
 1103 19 900 0  --- digərləri  -  15
 1103 20  - dənəvərlər (qranullar):    
 1103 20 100 0  -- çovdardan  -  15
 1103 20 200 0  -- arpadan  -  15
 1103 20 300 0  -- yulafdan  -  15
 1103 20 400 0  -- qarğıdalıdan  -  15
 1103 20 500 0  -- düyüdən  -  15
 1103 20 600 0  -- buğdadan  -  15
 1103 20 900 0  -- digərləri  -  15
 1104  Taxıl, başqa üsullarla emal olunmuş (məsələn, qabığı təmizlənmiş, yastılaşdırılmış, lopa halına salınmış, döyülmüş, yarma halında və ya xırdalanmış), 1006 mal mövqelərindəki düyüdən başqa; dənli bitkilərin rüşeyimi, bütöv, naziklənmiş, lopa şəklində və ya döyülmüş:    
   - yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış taxıl:    
 1104 12  -- yulafın:    
 1104 12 100 0  --- yastılaşdırılmış  -  15
 1104 12 900 0  --- lopa halına salınmış  -  15
 1104 19  -- digər dənli bitkilər:    
 1104 19 100 0  --- buğdanın  -  15
 1104 19 300 0  --- çovdarın  -  15
 1104 19 500 0  --- qarğıdalının  -  15
   --- arpanın:    
 1104 19 610 0  ---- yastılaşdırılmış  -  15
 1104 19 690 0  ---- lopa halına salınmış  -  15
   --- digəri:    
 1104 19 910 0  ---- düyü lopası  -  15
 1104 19 990 0  ---- digəri  -  15
   - digər emal olunmuş taxıl (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış):    
 1104 22  -- yulafın:    
 1104 22 200 0  --- qabığı təmizlənmiş  -  15
 1104 22 300 0  --- qabığı təmizlənmiş və yarma halına salınmış və ya doğranmış  -  15
 1104 22 500 0  --- döyülmüş  -  15
 1104 22 900 0  --- hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış  -  15
 1104 22 980 0  --- digər  -  15
 1104 23  -- qarğıdalının:    
 1104 23 100 0  --- qabığı soyulmuş, yarma halına salınmış və ya salınmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış  -  15
 1104 23 300 0  --- döyülmüş  -  15
 1104 23 900 0  --- hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış  -  15
 1104 23 990 0  --- digər  -  15
 1104 29  -- digər dənli bitkilərin:    
   --- arpanın:    
 1104 29 010 0  ---- qabığı soyulmuş  -  15
 1104 29 030 0  ---- qabığı soyulmuş, yarma halına salınmış və ya salınmamış, xırdalanmış(Grutze və ya grutten)  -  15
 1104 29 050 0  ---- döyülmüş  -  15
 1104 29 070 0  ---- hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış  -  15
 1104 29 090 0  ---- digər  -  15
   --- digər:    
   ---- qabığı soyulmuş, yarma halına salınmış və ya salınmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:    
 1104 29 110 0  ----- buğdanın  -  15
 1104 29 150 0  ----- çovdarın  -  15
 1104 29 190 0  ----- digər  -  15
   ---- döyülmüş:    
 1104 29 310 0  ----- buğdanın  -  15
 1104 29 350 0  ----- çovdarın  -  15
 1104 29 390 0  ----- digəri  -  15
   ---- hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış:    
 1104 29 510 0  ----- buğdanın  -  15
 1104 29 550 0  ----- çovdarın  -  15
 1104 29 590 0  ----- digəri  -  15
   ---- digəri:    
 1104 29 810 0  ----- buğdanın  -  15
 1104 29 850 0  ----- çovdarın  -  15
 1104 29 890 0  ----- digəri  -  15
 1104 30  - dənli bitkilərin rüşeymləri, bütöv, yastılanmış, lopa şəklində və ya üyüdülmüş:    
 1104 30 100 0  -- buğdanın  -  15
 1104 30 900 0  -- başqa dənli bitkilərin  -  15
 1105  Kartofdan hazırlanan narın və qaba üyütmə un, toz, lopa, kartof dənəvərləri (qranulları):    
 1105 10 000 0  - narın və qaba üyütmə un və toz  -  15
 1105 20 000 0  - lopa və dənəvərləri  -  15
 1106  0713 mal mövqeyində göstərilən quru paxlalı tərəvəzlərdən, 0714 mal mövqeyində göstərilən saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kök yumrularından və ya 08-ci qrupun məhsullarından hazırlanan qaba və narın üyütmə un və toz:    
 1106 10 000 0  - 0713 mal mövqeyindəki quru paxlalı tərəvəzlərdən hazırlanan  -  15
 1106 20  - 0714 mal mövqeyindəki saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kök yumrularından hazırlanan:    
 1106 20 100 0  -- denaturlaşdırılmış  -  15
 1106 20 900 0  -- digərləri  -  15
 1106 30  - 08-ci qrupun məhsullarından:    
 1106 30 100 0  -- bananlardan  -  15
 1106 30 900 0  -- digərləri  -  15
 1107  Səməni, qovrulmuş və ya qovrulmamış:    
 1107 10  - qovrulmamış:    
   -- buğdadan:    
 1107 10 110 0  --- un halında  -  0.5
 1107 10 190 0  --- digəri  -  0.5
   -- digəri:    
 1107 10 910 0  --- un halında  -  0.5
 1107 10 990 0  --- digəri  -  0.5
 1107 20 000 0  - qovrulmuş  -  0.5
 1108  Nişasta; inulin:    
   - nişasta:    
 1108 11 000 0  -- buğdadan hazırlanan  -  15
 1108 12 000 0  -- qarğıdalıdan hazırlanan  -  15
 1108 13 000 0  -- kartofdan hazırlanan  -  15
 1108 14 000 0  -- maniokdan hazırlanan  -  15
 1108 19  -- digəri:    
 1108 19 100 0  --- düyüdən hazırlanan  -  15
 1108 19 900 0  --- digəri  -  15
 1108 20 000 0  - inulin  -  15
 1109 00 000 0  Buğda kleykovinası (buğda tərkibindəki yapışqanlı zülali maddə), quru və ya nəm  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb