Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 38. Digər kimyəvi məhsullar

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil deyil:

a) müəyyən kimyəvi ttərkibin ayrı-ayrı elementləri və ya birləşmələri, aşağıdakılar istisna olmaqla:

1) süni qrafit (3801 mal mövqeyi);

2) insektisidlər, rodentisidlər, funqitsidlər, herbisidlər, çüçərməyə qarşı vasitələr və bitki böyüməsinin tənzimləyiciləri, dezinfeksiya edici vasitələr və analoji məhsullar, 3808 mal mövqeyində təsvir olunduğu kimi qablaşdırılan;

3) yanğınsöndürən və yanğınsöndürən mərmilərin doldurulması üçün istifadə olunan tərkiblər (3813 mal mövqeyi);

4) bu qrupun 2-ci qeydində göstərilmiş sertifikatlaşdırılmış etalon materiəllar;

5) bu qrupun 3a və 3b qeydlərində göstərilən mallar;

b) cı qrupun 3a və 3b bəndlərinin şərtlərinə uyğun gələn və tərkibində metallar, arsenium və ya onların qarışıqları olan kül və qalıqlar (2620 mal mövqeyi);

q) dərman vasitələri (3003 və ya 3004 mal mövqeləri); və ya

d) qiymətsiz metalların hasil edilməsi və qiymətsiz metalların birləşmələrinin istehsalında istifadə olunan işlənmiş katalizatorlar (2620 mal mövqeyi), əsasən qiymətli metalların hasil edilməsində istifadə olunan işlənmiş katalizətorlar (7112 mal mövqeyi), metal və ya imetal ərintilərindən (məsələn, toz halına salınmış) katalizatorlar və ya skelet katalizatorları (XIV və ya XV bölmə).

2A. 38220 mal mövqeyində sertifikatlaşmış etalon materialları termini materialın xassə göstəriciləri, bu göstəricilərin təyin olunması üsulları və hər bir ölçünü təyin olunmasındakı xətaları göstərən, analitik, dəyişkən və ya etalon məqsədlər üçün yararlı sertifikatla təchiz olunmuş etalon materialları bildirir.

2B. 3822 mal mövqşeyi sertifikatlaşdırılmış etalon materialların təsnifatında Nomenklaturanın istənilən digər mal mövqeyindən üstündür, 28 və 29-cu qrupların məhsulları istisna olmaqla.

3. 3824 mal mövqeyinə Nomenklaturanın heç bir digər mal mövqeyinə daxil olmayan aşağıdakı məhsullar daxildir:

a) maqnezium oksidin, qələvi və ya qələvi-torpaq metalları hallogenidlərinin süni becərilmiş kristalları (optik elementlərdən başqa) , hər bir kirstalın kütləsi 2,5 q-dan az olmayaraq;

b) sivuş yağı; sümük qətranı yağı;

v) pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, mürəkkəb ləkərini təmizləmək üçün tərkiblər;

q) çap olunmuş mətnlərin düzəlişi üçün tərkidlər və digər korrektura mayeləri, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış; və

d) keramiki piroelementlər, əriyə bilən (məsələn Zager konusları).

4. Bütün Nomenklaturada şəhər təsərüfatının tullantıları termini evlərdən, mehmanxalardan, restoranlardan, xəstəxanalardan, mağazalardan, idarələrdən və s. yığılmış tullantıları, yol və tratuar zibilləri, tikinti və evlərin sökülməsi nəticəsində yaranan tullantıları bildirir. Adətən şəhər təsərüfatı tullantılarına plastik kütlə, rezin, ağac, kağız, parça, şüşə, metal, qida tullantıları, sınıq mebel hissələri və digər zədələnmiş və ya istifadə üçün yararsız olduğundan tullanmış müxtəlif materialları bildirir. Lakin şəhər təsərüfatı tullantıları termini aşağıdakılara şamil edilmir:

a) Nomenklaturanın uyğun mal mövqelərinə daxil olan, tullantılardan ayrılmış ayrıca material və məhsullara (məsələn, plastik kütlə, rezin, ağac, kağız, parça, şüşə və ya metallar və işlənmiş batareyalar);

b) sənaye tullantılarına;

v) 30-cu qrupun 4k qeydində göstərilən yarasız əczaçılıq vasitələri; və ya

q) bu qrupun 6a qeydində göstərilən klinik tullantılar.

5. 3825 mal mövqeyində çirkab suların şlamları çirkab suları yenidən emal edən şəhər müəssisələrinin şlamlarını, ilkin emalın tullantıları, yağış suları və sabitləşməmiş şlamları billdirir. Sabitləşmiş şlamlar istisna olunur, əgər onlar gübrə kimi istifadə olunursa (qrup 31);

6. 3825 mal mövqeyində digər tullantılar:

a) tibb sahəsində elmi tədqiqat, diaqnostik, müalicə və digər tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq proseduraları zamanı yaranmış klinik, yəni çirklənmiş, tullantıları bildirir. Bu tullantıların (məsələn, çirkli paltaplar, istifadə olunmuş əlcəklər və şprislər) tərkibində adətən patogenlər və əgzaçılıq maddələri olur və buna görə də onlar xüsusi zərəsizləşdirmə prosedurasından keçməlidirlər;

b) işlənmiş üzvi həllediciləri;

v) metalların aşılanmasında işlənmiş məhlullar, hidravlik mayelər, əyləc mayelərivə antifrizlər; və

q) kimya sənayesi və onunla bağlı digər sənaye sahələrinin tullantıları.

Lakin digər tullantılar bitum minerallarından alınan, tərkibində əsasən neft və neft məhsulları olan tullantılara şamil edilmir (2710 mal mövqeyi).

Yarımqruplara dair qeydlər:

1. 3825 41 və 3825 49 yarımmövqelərdəki işlənmiş üzvi həlledicilər təkibində əsasən üzvi həlledicilər olan, regenerasiya üçün nəzərdə tutulub, tutulmamasından asılı olmayaraq, mövcud formada ilkin məhsul kimi istifadəyə yaralı olmayan tullantıları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 3801  Süni qrafit; kolloid və yarıkolloid qrafit; qrafit və karbonun digər formaları əsasında alınmış, pastalar, briketlər, plastin, yaxud digər yarımfabrikatlar şəklində (olan) məhsullar:    
 3801 10 000 0  - süni qrafit  -  0.5
 3801 20  - kolloid və yarıkolloid qrafit:    
 3801 20 100 0  -- yağda, suspenziya şəklində kolloid qrafit; yarıkolloid qrafit  -  0.5
 3801 20 900 0  -- digər  -  0.5
 3801 30 000 0  - elektrodlar üçün karbonlu pastalar və peçlərin (sobaların futerlənməsi üçün analoji pastalar  -  0.5
 3801 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 3802  Aktvləşdirilmiş kömür; aktivləşdirilmiş təbii mineral maddələr; heyvan kömürü, işlənmiş heyvan kömürü daxil olmaqla:    
 3802 10 000 0  - aktivləşdirilmiş kömür  -  0.5
 3802 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 3803 00  Tallovo yağı, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış:    
 3803 00 100 0  - təmizlənməmiş  -  0.5
 3803 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 3804 00  Ağac sellülozasının hazırlanması zamanı qalan torta, qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkərsizləşdirilmiş və ya şəkərsizləşdirilməmiş, yaxud kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş, liqnin sulfanatları daxil olmaqla, 3803 mal mövqeyində göstərilən tallovo yağından başqa:    
 3804 00 100 0  - qatılaşdırılmış sulfit tortası  -  0.5
 3804 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 3805  Terpentin, ağac və ya sulfatlı skipidar və iynəyarpaqlı ağaclardan distillə və ya başqa emal yolu ilə alınan digər terpentin yağı; təmizlənməmiş dipenten; sulfitli skipidar və digər təmizlənməmiş para-simol; tərkibində əsas komponent kimi alfa-terpineol olan şam (ağacı) yağı:    
 3805 10  - t erpentin, ağac və ya sulfatlı skipidar:    
 3805 10 100 0  -- terpentin skipidarı  -  15
 3805 10 300 0  -- ağac skipidar  -  15
 3805 10 900 0  -- sulfatlı skipidar  -  15
 3805 20 000 0  - şam (ağacı) yağı  -  15
 3805 90 000 0  - digərləri  -  15
 3806  Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; konifol yağları və konifol spirti; təkrar əridilmiş qatranlar:    
 3806 10  - konifol və qatran turşuları:    
 3806 10 100 0  -- təzə ekstraksiya edilmiş efir yağlarından alınan  -  15
 3806 10 900 0  -- digərləri  -  15
 3806 20 000 0  - kanifolun və qatran turşularının və ya konifol və ya qatran turşuları törəmələrinin duzları, konifol adduktlarının duzlarından başqa  -  15
 3806 30 000 0  - mürəkkəb efirli qatranlar  -  15
 3806 90 000 0  - digərləri  -  15
 3807 00  Ağac zifti; ağac ziftindən alınmış yağlar; ağac kreozotu; metil (ağac) spirti; bitki peki; pivəbişirmə peki və kanifol, qatran turşuları, yaxud bitki peki əsasında alınmış digər maddələr:    
 3807 00 100 0  - ağac zifti  -  15
 3807 00 900 0  - digər  -  15
 3808  İnsektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr, dezinfeksiyaedici və onlara anoloji vasitələr, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, yaxud preparatlar və məmulatlar kimi təqdim edilmiş (məsələn, kükürdlə emal edilmiş lentlər, fitillər, şamlar, milçəklərə qarşı yapışqanlı kağız):    
 3808 10  - insektisidlər:    
 3808 10 100 0  -- piretroidlər əsasında  -  0.5
 3808 10 200 0  -- xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər əsasında  -  0.5
 3808 10 300 0  -- karbamatlar əsasında  -  0.5
 3808 10 400 0  -- üzvi fosfor birləşmələri əsasında  -  0.5
 3808 10 900 0  -- digərləri    
 3808 10 900 1  --- Brommetan (metil bromid) və ya bromxlormetan tərkibli  Q  0,5
 3808 10 900 9  --- Diqərləri  Q  0,5
 3808 20  - funqisidlər:    
   -- qeyri-üzvi:    
 3808 20 100 0  --- mis birləşmələri əsasında preparatlar  -  0.5
 3808 20 150 0  --- digərləri  -  0.5
   -- digərləri:    
 3808 20 300 0  --- ditiokarbamatlar əsasında  -  0.5
 3808 20 400 0  --- benzimidazollar əsasında  -  0.5
 3808 20 500 0  --- diazollar və ya triazollar əsasında  -  0.5
 3808 20 600 0  --- diazinlər və ya morfolinlər əsasında  -  0.5
 3808 20 800  --- digərləri    
 3808 20 800 1  ---- Brommetan (metil bromid) və ya bromxlormetan tərkibli  Q  0,5
 3808 20 800 9  ---- Digərləri  Q  0,5
 3808 30  - herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr:    
   -- herbisidlər:    
 3808 30 110 0  --- fenoksifitohormonlar əsasında  -  0.5
 3808 30 130 0  --- triazinlər əsasında  -  0.5
 3808 30 150 0  --- amidlər əsasında  -  0.5
 3808 30 170 0  --- karbamatlar əsasında  -  0.5
 3808 30 210 0  --- dinitroanilin törəmələri əsasında  -  0.5
 3808 30 230 0  --- krabamid, urasil və ya sulfonilkrabamid törəmələri əsasında  -  0.5
 3808 30 270  --- digərləri    
 3808 30 270 1  ---- Brommetan (metil bromid) və ya bromxlormetan tərkibli  Q  0,5
 3808 30 270 9  ---- Digərləri  Q  0,5
 3808 30 300 0  -- boyartırmanın qarşısını alan vasitələr  -  0.5
 3808 30 900 0  -- bitkilərin boyartımı tənzimləyiciləri  -  0.5
 3808 40  - dezinfeksiyaedici vasitələr:    
 3808 40 100 0  -- dördlü ammonium duzları əsasında  -  0.5
 3808 40 200  -- halogenləşdirilmiş birləşmələr əsasında    
 3808 40 200 1  --- Brommetan (metil bromid) və ya bromxlormetan tərkibli  Q  0,5
 3808 40 200 9  --- Digərləri  Q  0,5
 3808 40 900 0  -- digərləri  -  0.5
 3808 90  - digərləri:    
 3808 90 100 0  -- rodentisidlər  -  0.5
 3808 90 900  -- digərləri    
 3808 90 900 1  ---Brommetan (metil bromid) və ya bromxlormetan tərkibli  Q  0,5
 3808 90 900 9  ---Digərləri  Q  0,5
 3809  Bəzək (naxış) vurma vasitələri, boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən vasitələr və ayrı yerdə adları çəkilməyən, tekstil, kağız, dəri sənayesində tətbiq edilən digər maddələr və hazır preparatlar (məsələn, naxış maddələri və rəngablar):    
 3809 10  - nişastalı maddələr əsasında:    
 3809 10 100 0  -- 55 kütlə %-dən az belə maddələr olan tərkiblə  -  3
 3809 10 300 0  -- 55 kütlə % və ya daha çox, lakin 70 kütlə %-dən az belə maddələr olan tərkiblə  -  3
 3809 10 500 0  -- 70 kütlə % və ya daha çox, lakin 83 kütlə %-dən az belə maddələr olan tərkiblə  -  3
 3809 10 900 0  -- 83 kütlə % və ya daha çox belə maddələr olan tərkiblə  -  3
   - digərləri:    
 3809 91 000 0  -- tekstil sənayesində və ya oxşar sahələrdə istifadə edilən  -  3
 3809 92 000 0  -- kağız sənayesində və ya oxşar sahələrdə istifadəedilən  -  3
 3809 93 000 0  -- dəri sənayesində və ya oxşar sahələrdə istifadə edilən  -  3
 3810  Metal səthləri aşındırma preparatları, bərk lehimlə lehimləmə üçün və qaynaq üçün digər köməkçi flüslər və preparatlar yumşaq və bərk lehimlə lehimləmə üçün və qaynaq üçün metallar və digər materiallardan ibarət olan tozlar və pastalar; qaynaq elektrodları və ya çubuqları üçün mil və ya örtük kimi istifadə edilən preparatlar:    
 3810 10 000 0  - metal səthləri aşındırma preparatları; alçaq temperaturlu lehimləmə üçün tozlar və pastalar, yüksək temperaturlu lehimləmə və qaynaq üçün metallar və digər metallardan ibarət materiallar  -  3
 3810 90  - digərləri:    
 3810 90 100 0  -- qaynaq elektrodları və ya çubuqları üçün millər və örtü kimi istifadə edilən preparatlar  -  3
 3810 90 900 0  -- digərləri  -  3
 3811  Antidetonatorlar, antioksidləşdiricilər, qatran əmələ gəlməyə qarşı ingibitorlar, qatılaşdırıcılar, korroziyaya qarşı vasitələr, neft məhsullarına (benzin daxil olmaqla) və neft məhsullarının istifadə edildiyi məqsədlərə görə istifadə edilən mayelərə qatılan digər hazır aşqarlar:    
   - antidetonatorlar:    
 3811 11  -- qurğuşun birləşmələri əsasında:    
 3811 11 100 0  --- tetraetilqurğuşun əsasında  -  3
 3811 11 900 0  --- digərləri  -  3
 3811 19 000 0  -- digərləri  -  3
   - sürtkü yağlarına qatılan aşqarlar:    
 3811 21 000 0  -- tərkibində bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları olan  -  3
 3811 29 000 0  -- digərləri  -  3
 3811 90 000 0  - digərləri  -  3
 3812  Hazır kauçuk vulkanizasiyası sürətləndiriciləri; ayrı yerdə adı çəkilməyən, kauçuk və plastmas üçün plastifikasiyaedici birləşmələr; kauçuk və plastmas üçün antioksidləşdirici tərkiblər və digər sabitləşdiricilər:    
 3812 10 000 0  - hazır kauçuk vulkanizasiyası sürətləndiriciləri  -  3
 3812 20  - kauçuk və plastmas üçün plastifikasiyaedici tərkiblər    
 3812 20 100 0  -- benzil-3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropilftalat və binzil-3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilftalat tərkibli reaksiya qarışığı  -  3
 3812 20 900 0  -- digərləri  -  3
 3812 30  - kauçuk və plastmas üçün antioksidləşdiric tərkiblər və digər sabitləşdiricilər:    
 3812 30 200 0  -- antioksidləşdirici birləşmələr  -  3
 3812 30 800 0  -- digərləri  -  3
 3813 00 000  Odsöndürənlər üçün tərkiblər və yüklər; odsöndürən qumbaralar üçün yüklər, yüklənmiş    
 3813 00 000 1  - Bromxlordifluormetan, bromtrifluormetan və ya dibromtetrofluoretanlar tərkibli  Q  3
 3813 00 000 3  - Metan, etan və ya propan hidrobromfluorkarbonlar (HBFCs) tərkibli  Q  3
 3813 00 000 4  - Metan, etan və ya propan hidroxlorfluorkarbonlar (HCFCs) tərkibli  Q  3
 3813 00 000 7  - Bromxlormetan tərkibli  Q  3
 3813 00 000 9  - Digərləri  Q  3
 3814 00  Ayrı yerdə adı çəkilməyən, mürəkkəb üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar; boya və lakların təmizlənməsi üçün tərkiblər:    
 3814 00 100 0  - butilasetat əsasında  -  10
 3814 00 900  - digərləri    
 3814 00 900 1  --Metan, etan və ya propan xlorfluorkarbonlar (CFCs) tərkibli,hətta hidroxlorfluorkarbonlar tərkibi olan  Q  10
 3814 00 900 4  --Metan, etan və ya propan hidroxlorfluorkarbonlar (HCFCs) tərkibli, lakin xlorfluorkarbonlar tərkibli olmayan  Q  10
 3814 00 900 6  --Karbon tetraxlorid, bromxlormetan və ya 1,1,1-trixloretan(metil xloroform) tərkibli  Q  10
 3814 00 900 9  --Diqərləri  Q  10
 3815  Kimyəvi reaksiyaların inisiatorları, sürətləndiriciləri və katalizatorları ayrı yerdə adı çəkilməyən:    
   - daşıyıcılarda katalizatorlar:    
 3815 11 000 0  -- tərkibində aktiv komponent kimi nikel və ya onun birləşmələri olan  -  5
 3815 12 000 0  -- tərkibində aktiv komponent kimi qiymətli metallar və ya onların birləşmələri olan  -  5
 3815 19  -- digərləri    
 3815 19 100 0  --- dənə şəklində katalizator, 90 kütlə % və ya daha artıq, 10 mkm-dən çox ölçüsü olmayan, silikat maqnezium daşıyıcıları əsasında, oksid qarışıqlarıdan təşkil olunmuş və tərkibi: mislə 20 kütlə%-i və ya çox, lakin 35 kütlə%-dən az, vismutla 2 kütlə%-i və ya çox, lakin 3 kütlə%-dən az, 0,2 və ya daha çox, lakin 1,0-dən az fərz olunan xysusi çəkisi ilə  -  5
 3815 19 900 0  --- digərləri  -  5
 3815 90  - digərləri:    
 3815 90 100 0  -- etiltrifenilfosfoniyasetattəkibli, metanol məhlullunda katolizator  -  5
 3815 90 900 0  -- digərləri  -  5
 3816 00 000 0  Odadavamlı sementlər, inşaat məhlulları, betonlar və analoji tərkiblər, 3801 mal mövqeyinin mallarından başqa  -  15
 3817 00  Qarışdırılmış alkilbenzollar və alkilnaftalinlər, 2707 və ya 2902 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:    
 3817 00 100 0  - dodesilbenzol  -  15
 3817 00 500 0  - xətti alkilbenzol  -  15
 3817 00 900 0  - digərləri  -  15
 3818 00  Elektronikada istifadə üçün nəzərdə tutulan aşqarlanmış kimyəvi elementlər, disklər, plastin formasında və ya oxşar formalarda; elektronikada istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mürəkkəb kimyəvi birləşmələr:    
 3818 00 100 0  - aşqarlanmış silisium  -  15
 3818 00 900 0  - digərləri  -  15
 3819 00 000 0  Hidravlik əyləc mayeləri və ötürücülər üçün digər hazır mayelər, tərkibində 70 kütlə %-dən az bitumlu minerallardan alınmış neft və ya neft məhsulları olmayan və ya olan  -  15
 3820 00 000 0  Antifrizlər və donmaya qarşı hazır mayelər  -  15
 3821 00 000 0  Mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün becərilmə mühitləri  -  15
 3822 00 000 0  Mürəkkəb difaqnostik və laboratoriya reagentləri, hazır laborator və diaqnostik reagentləri, 3002 və 3006 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa; sertifikatlaşdırılmış etalon materialları  -  15
 3823  Sənayedə işlənən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları; sənayedə işlənən yağ spirtləri:    
   - sənaydə işlənən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları:    
 3823 11 000 0  -- stearin turşusu  -  15
 3823 12 000 0  -- olein turşusu  -  15
 3823 13 000 0  --t allovo yağının yağ turşuları  -  15
 3823 19  -- digərləri:    
 3823 19 100 0  --- distillə edilən yağ turşuları  -  15
 3823 19 300 0  --- yağ turşu distilyatı  -  15
 3823 19 900 1  --- bərkidicilər  -  5
 3823 19 900 9  --- digərləri  -  15
 3823 70 000 0  - sənayedə işlənən yağ spirtləri  -  15
 3824  Tökmə formaların və qəliblərin istehsalında istifadə edilən hazır bağlayıcı maddələr; kimya sənayesində və onunla bağlı sənaye sahələrində istehsal olunan kimyəvi məhsullar və preparatlar (təbii maddələrin qarışıqlarından ibarət preparatlar daxil olmaqla), ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:    
 3824 10 000 0  - tökmə formaların və qəliblərin istehsalında istifadə olunan hazır bağlayıcı maddələr  -  15
 3824 20 000 0  - suda həll olmayan naften turşuları, onların duzları və onlardan alınan mürəkkəb efirlər  -  15
 3824 30 000 0  - metalların aqlomerasiya edilməmiş karbidləri, bir-biri ilə və ya digər metal bağlayıcı maddələrlə qarışıq  -  15
 3824 40 000 0  - sementlər, inşaat məhlulları və betonlar üçün hazır əlavələr  -  15
 3824 50  - odadavamsız inşaat məhlulları və betonlar:    
 3824 50 100 0  -- tökmə üçün hazır beton  -  15
 3824 50 900 0  -- digərləri  -  15
 3824 60  - sorbit, 2905 44 alt mövqeyində göstərilən sorbitdən başqa:    
   -- sulu məhlulda:    
 3824 60 110 0  --- tərkibində, D-qlüsitlə hesablanmada, 2 kütlə % və ya daha az D-mannit olan  -  15
 3824 60 190 0  --- digərləri  -  15
   -- digəri:    
 3824 60 910 0  --- tərkibində, D-qlüsitlə hesablanmada, 2 kütlə % və ya daha az D-mannit olan  -  15
 3824 60 990 0  --- digərləri  -  15
   - tərkibində asikl karbohidrogenlərin iki və ya daha artıq müxtəlif halogenlərlə perhalogenləşdirilmiş törəmələri olan qarışıqlar:    
 3824 71 000 0  -- tərkibində yalnız flor və xlorla perhalogenləşdirilmiş asikl karbahidrogenlər olan  -  15
 3824 79 000 0  -- digərləri  -  15
 3824 90  - digərləri:    
 3824 90 100 0  -- neft sulfonatları, qələvi metalların, ammoniumun və etanolaminlərin sulfonatları istisna olmaqla; bitumlu minerallardan və onların duzları alınmış tiofenləşmiş yağların sulfoturşuları  -  15
 3824 90 150 0  -- ionitlər (ionmübadilə qatranları)  -  15
 3824 90 200 0  -- vakuum cihazları üçün qazuducular  -  15
 3824 90 250 0  -- piroliqnitlər (məsələn, kalsiumun); təmizlənməmiş kalsium tartrat; təmizlənməmiş kalsium sitrat  -  15
 3824 90 300 0  -- qazın təmizlənməsi üçün qələvi dəmir oksidi  -  15
 3824 90 350 0  -- korroziyaya qarşı tərkiblər, tərkibində aktiv elementlər kimi aminlər olan  -  15
 3824 90 400 0  -- laklar və analoji maddələr üçün mürəkkəb qeyri-üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar  -  15
   -- digərləri:    
 3824 90 450 0  --- ərpin əmələ gəlməsinin qarşısını alan tərkiblər və analoji məhsullar  -  15
 3824 90 500 0  --- qalvanizasiya tərkibləri  -  15
 3824 90 550 0  --- qliserinin ilə mürəkkəb mono-, di- və triefir yağ turşuları ilə qarışıqları (yağlar üçün emulqa-torlar)  -  15
   --- əczaçılıqda və cərrahiyyədə tətbiq edilən maddələr və tərkiblər:    
 3824 90 610 0  ---- antibiotiklərin istehsalında fermentisiya zamanı Streptomyces tenebrarius-dən alınan aralıq məhsulları, qurudulmuş və ya qurudulmamış, 3004 mal mövqeyindəki dərman vasitələrinin istehsalında istifadə etmək üçün  -  15
 3824 90 620 0  ---- monenzin duzunun alınmasında aralıq məhsulları  -  15
 3824 90 640 0  ---- digərləri  -  15
 3824 90 650 0  --- tökmə istehsalı üçün köməkçi maddələr (3824 10 000 yarım alt mövqeyində göstərilənlərdən başqa)  -  15
 3824 90 700 0  --- tikintidə tətbiq edilən, oddanqoruyucu, sukeçirməyən və analoji qoruyucu tərkiblər  -  15
   ---digərləri:    
 3824 90 750 0  ---- aşqarlanmamış litium niobat lövhəsi  -  15
 3824 90 800 0  ---- orta molekulyar çəkisi 520 və daha çox, lakin 550-dən az dimer yaq turşularından alınan amin qarışıqları  -  15
 3824 90 850 0  ---- tuluolun təkibində, məhlul halında 3-(1-etil-1-metilpropil) izoksazol-5-ilamin  -  15
 3824 90 990  ---- Digərləri    
 3824 90 990 1  ----- Əsasən O-alkildən (C10, tsikloalkil daxil olmaqla) alkildən (metil, etil, n-propil və ya izopropil) fluorfosfonatlardan ibarət qarışıqlar  Q  15
 3824 90 990 2  ----- O-alkildən (C10, tsikloalkil daxil olmaqla) Q N,N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidosianfosfatlardan ibarət qarışıqlar  Q  15
 3824 90 990 3  -----Əsasən [C-2-(dialkil(metil, etil,n-propil və ya izopropil) amino) etil] hidroqen alkil (metil, etil,n-propil və ya izopropil)fosfonitlardan və onların O-alkilindən (C10, tsikloalkil daxil olmaqla) efirlərindən ibarət qarışıqlar;onların müvafiq alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzları  Q  15
 3824 90 990 4  ----- Alkil (metil, etil,n-propil və ya izopropil) florfosfonatdan ibarət qarışıqlar  Q  15
 3824 90 990 5  ----- Əsasən [O-2-dialkil(metil, etil,n-propil və ya izopropil) amino etil] hidroqen alkil (metil, etil,n-propil və ya izopropil) fosfonitdən və onların O-alkil (C10, tsikloalkil daxil olmaqla) efirlərdən ibarət qarışıqlar; müvafiq alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzları  Q  15
 3824 90 990 6  ----- Əsasən N,N-dialkil(metil, etil,n-propil və ya izopropil) fosforamidli diqaloidlərdən ibarət qarışıqlar  Q  15
 3824 90 990 7  ----- Əsasən dialkil(metil, etil,n-propil və ya izopropil) N,N-dialkil (metil, etil,n-propil və ya izopropil) amidofosfatlardan ibarət qarışıqlar  Q  15
 3824 90 990 8  ----- Əsasən karbonun digər atomları olmadan bir qrup metil, etil, n-propil və ya isoprop ilə birləşdirilmiş fosfor atomu tərkibi olan kimyəvi maddələrdən təşkil edilmiş qarışıqlar  Q  15
 3824 90 990 9  ----- Digərləri o cümlədən:  Q  15
   Əsasən N,N-dialkil (metil, etil,n-propil və ya izopropil) 2-xloretilamin və onların protonlaşdırılmış duzlarından ibarət qarışıqlar; Əsasən N,N-dialkil-2-aminoetanol və müvafiq protonlaşdırılmış duzlarından ibarət qarışıqlar; əsasən N,N-dimetil-2-aminoetanol və ya N,N-dietil-2-aminoetanol və müvafiq protonlaşdırılmış duzlarından ibarət qarışıqlar; Əsasən N,N-dialkil (metil, etil,n-propil və ya izopropil) aminoetan-2-tiollardan və müvafiq protonlaşdırılmış duzlarından ibarət qarışıqlar.    
 3825  Ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan kimya sənayesində və onunla bağlı sənaye sahələrində istehsal olunan kimyəvi məhsulların qalıqları; şəhər təsərrüfatı tullantıları; çirkab sularının şlamı və 6 mal mövqeyində göstərilən digər tullantılar:    
 3825 10 000 0  - şəhər təsərrüfatı tullantıları  -  15
 3825 20 000 0  - çirkab sularının şlamı  -  15
 3825 30 000 0  - klinik tullantılar  -  15
   - işlənmiş üzvü həlledicilər:    
 3825 41 000 0  -- haloqenləşdirilmiş  -  15
 3825 49 000 0  -- digərləri  -  15
 3825 50 000 0  - işlənmiş metal aşqarlayıcı məhlullar, hidrovlik mayelər, əyləc mayeləri və antifrizlər  -  15
   - kimya sənayesində və onunla bağlı sənaye sahələrində istehsal olunan sənaye məhsulların digər tullantıları:    
 3825 61 000 0  -- əsasən üzvü tərkibli  -  15
 3825 69 000 0  -- digərləri  -  15
 3825 90 000 0  - digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb