Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə XX Müxtəlif sənaye malları

Qrup 94 Mebel; yataq ləvazimatları, döşəklər, döşək əsasları, divan yastıqları və analoji doldurulma mebel ləvazimatları; başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan lampalar və işıqlardırıcı avadanlıqlar; üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq tablo və lövhələri; yığma tikinti konstruksiyaları

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) doldurulma (hava ilə) və ya su döşəkləri, yastıqlar və 39, 40 və ya 63-cü qrupda təsnif olunan divan yastıqları;

b) 7009 mal mövqeyində təsnif olunan, döşəməyə və ya yerə bərkidilmək üçün nəzərdə tutulmuş güzgülər (məsələn, hərəkətli çərçivə üzərində güzgülər (psişe-fırlanan)) ;

v) 71-ci qrupun məmulatları;

q) XV bölməyə 2-ci qeyddə göstərilmiş, qiymətsiz metallardan (XV bölmə) ümumi təyinatlı hissələr və ya plastmassdan analoji hissələr (qrup 39) və ya 8303 mal mövqeyində təsnif olunan seyflər;

d) xüsusi olaraq 8418 mal mövqeyində təsnif olunan soyuducu və ya dondurucu avadanlıqların hissələri kimi quraşdırılmış mebellər; xüsusi olaraq tikiş maşınları üçün quraşdırılmış mebellər (8452 mal mövqeyi);

e) 85-ci qrupda təsnif olunan lampalar və ya işıqlandırıcı avadanlıqlar;

j) 8518 mal mövqeyində təsnif olunan (8518 mal mövqeyi), 8519-8521 mal mövqeyində təsnif olunan (8522 mal mövqeyi) və ya 8525-8528 mal mövqelərində təsnif olunan (8529 mal mövqeyi) aparaturanın hissəsi kimi quraşdırılmış mebel;

z) 8714 mal mövqeyinin məmulatları;

i) 9018 mal mövqeyində təsnif olunan, quraşdırılmış stomatoloji avadanlığı və ya stomatoloji tüpürcək qabları olan stomatoloji kreslolar (9018 mal mövqeyi);

k) 91-ci qrupun məmulatları (məsələn, öz üzərində gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmayan saatlar və saat korpusları); və ya

l) oyuncaq mebel və ya oyuncaq lampalar və ya işıqlandırıcı avadanlıqlar (9503 mal mövqeyi), bilyard stolları və ya xüsusi olaraq oyun üçün nəzərdə tutulmuş digər mebellər (9504 mal mövqeyi), fokus və bəzək üçün məmulatlar (elektrik qerlyandalardan başqa), məsələn çin fənərləri (9505 mal mövqeyi).

2. 9401-9403 mal mövqeyinin məmulatları (onların hissələrindən başqa) bu mal mövqelərinə yalnız o zaman daxil edilir ki, onlar döşəməyə və ya yerə bərkidilmək üçün nəzərdə tutulsun.

Lakin, aşağıda sadalanan məmulatlar, asılmaq, dinara və ya bir-birinin üzərinə bərkidilmək üçün nəzərdə tutulsa belə, yuxarıda göstərilən mal mövqelərinə daxil olunurlar:

a) qab və kitab şkafları, digər rəfli və seksiyalı mebel;

b) oturmaq üçün mebellər və çarpayılar.

3a. 9401-9403 mal mövqelərində malların hissələrinə istinadlar, şüşə (güzgülər daxil olmaqla), mərmər və ya digər daşlardan və ya digər 68 və ya 69 mal mövqeyində təsnif olunan digər materiallardan olan təbəqə və plastinlərə (forma üzrə kəsilmiş və ya kəsilməmiş, lakin, başqa hissələrlə birləşməmiş) istinad deyil.

3b. 9404 mal mövqeyinin ayrıca təqdim olunmuş məmulatları, 9401, 9402 və ya 9403 mal mövqelərinə malların hissələri kimi daxil olunmamalıdırlar.

4. 9406 mal mövqeyində «yığma tikinti konstruksiyaları» termini, bütünlükdə müəssisədə hazırlanmış və ya yerində yığıla bilən, birlikdə təqdim olunan elementlərin toplusu şəklində gətirilən tikililəri bildirir, məsələn, yaşayış və ya sənaye tikililəri, idarələr, məktəblər, mağazalar, çardaqlar, qarajlar və ya analoji tikililər.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 9401  Oturmaq üçün mebel (9402 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa), çarpayıya çevrilə bilən və ya çevrilməyən, və onun hissələri:    
 9401 10  - hava nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan oturacaqlar kimi oturacaqlar:    
 9401 10 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə olunan, dəri örtüksüz  əd  15
 9401 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 9401 20 000 0  - mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan oturacaqlar kimi oturacaqlar  əd  15
 9401 30  - fırlanan və hündürlüyü tənzimlənən oturacaq mebellər:    
 9401 30 100 0  -- üzlənmiş, söykənəcəyi olan, diyircəklə və ya tirlə təchiz olunmuş  əd  15
 9401 30 900 0  -- digərləri  əd  15
 9401 40 000 0  -- çarpayıya çevrilən oturacaq mebellər, bağ və ya səfər mebellərindən başqa  əd  15
 9401 50 000 0  - nazik qamış, meynə, bambukdan və analoji materiallardan olan oturacaq mebellər  əd  15
   -- digər ağac karkaslı oturacaq mebellər:    
 9401 61 000 0  -- üzlənmiş mebellər  əd  15
 9401 69 000 0  -- digərləri  əd  15
   - metal karkaslı digər oturacaq mebellər:    
 9401 71 000 0  -- üzlənmiş  əd  15
 9401 79 000 0  -- digərləri  əd  15
 9401 80 000 0  - oturmaq üçün digər mebellər  əd  15
 9401 90  - hissələri:    
 9401 90 100 0  -- uçan aparatlarda istifadə olunan oturacaqlara bənzər oturacaqların  -  0.5
   -- digərləri:    
 9401 90 300 0  --- taxtadan  -  15
 9401 90 800 0  --- digərləri  -  15
 9402  Tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq mebelləri (məsələn, cərrahiyyə stolları, müayinə üçün stollar, mexaniki qurğularla xəstəxana çarpayıları, stomatoloji kreslolar); bərbərxana kresloları və fırlanan, və eyni zamanda əyilmə və qalxma qurğuları olan analoji kreslolar; yuxarıdakı məmulatların hissələri:    
 9402 10 000 0  - stomatoloji, bərbərxana kresloları və ya analoji kreslolar və onların hissələri  -  15
 9402 90 000 0  - digərləri  -  15
 9403  Digər mebellər və onların hissələri:    
 9403 10  - müəssisələrdə istifadə olunanlara bənzər metal mebellər:    
 9403 10 100 0  -- çertyoj stolları (9017 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa)  -  15
   -- digərləri:    
   --- hündürlüyü 80 sm-dən çox olmayan:    
 9403 10 510 0  ---- yazı stolları  -  15
 9403 10 590 0  ---- digərləri  -  15
   --- hündürlüyü 80 sm-dən artıq:    
 9403 10 910 0  ---- qapı, siyirmə və qatlanan taxta ilə təchiz olunmuş şkaflar  -  15
 9403 10 930 0  ---- sənədlərin saxlanması üçün şkaflar, kartoteka şkafları və digərləri  -  15
 9403 10 990 0  ---- digərləri  -  15
 9403 20  - digər metal mebellər:    
 9403 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
   -- digərləri:    
 9403 20 910 0  --- çarpayılar  -  15
 9403 20 990 0  --- digərləri  -  15
 9403 30  -müəssisələrdə istifadə olunanlara bənzər ağac mebellər:    
   --hündürlüyü 80 sm-dən çox olmayan:    
 9403 30 110 0  --- yazı stolları  əd  15
 9403 30 190 0  --- digərləri  əd  15
   -- hündürlüyü 80 sm-dən çox olan:    
 9403 30 910 0  --- qapılar, siyirmələr və qatlanan taxtalarla təchiz olunmuş şkaflar; sənədlərin saxlanması üçün şkaflar, kartoteka şkafları və digərləri  əd  15
 9403 30 990 0  --- digərləri  əd  15
 9403 40  - mətbəx tipli ağac mebellər:    
 9403 40 100 0  -- seksiyalı mətbəx mebeli  əd  15
 9403 40 900 0  -- digərləri  əd  15
 9403 50 000 0  - yataq tipli ağac mebellər  əd  15
 9403 60  - digər ağac mebellər:    
 9403 60 100 0  -- yeməkxana və yaşayış otaqları üçün ağac mebellər  əd  15
 9403 60 300 0  -- mağazalar üçün ağac mebellər  əd  15
 9403 60 900 0  -- digər ağac mebellər  əd  15
 9403 70  - plastik kütlədən mebellər:    
 9403 70 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  15
 9403 70 900 0  -- digərləri  -  15
 9403 80 000 0  - digər materiallardan mebellər, nazik qamış, meynə, bambuk və analoji materiallar daxil edilməklə  -  15
 9403 90  - hissələri:    
 9403 90 100 0  -- metaldan  -  15
 9403 90 300 0  -- ağacdan  -  15
 9403 90 900 0  -- digər materiallardan  -  15
 9404  Döşək əsasları; yataq ləvazimatları və analoji mebel məmulatları (məsələn, döşəklər, sırıqlı adyallar, sırıqlı pərqu adyallar, divan yastıqları, yumşaq büzmələr və yastıqlar) yaylı, içi istənilən materiallarla doldurulmuş və ya məsaməli rezindən və ya polimer materialdan olan, örtüklü və ya örtüksüz:    
 9404 10 000 0  - döşək əsasları  -  15
   - döşəklər:    
 9404 21  -- məsaməli rezindən və ya polimer materialdan, örtüklü və ya örtüksüz:    
 9404 21 100 0  --- rezindən  əd  15
 9404 21 900 0  --- polimer materiallardan  əd  15
 9404 29  -- digər materiallardan:    
 9404 29 100 0  --- yaylı  əd  15
 9404 29 900 0  --- digərləri  əd  15
 9404 30 000 0  - yataq kisələri  əd  15
 9404 90  - digərləri:    
 9404 90 100 0  -- pərqu və ya quş tükü ilə  -  15
 9404 90 900 0  -- digərləri  -  15
 9405  Başqa yerdə adı çəkilməmiş və ya təsnif olunmamış lampalar və işıqlandırıcı avadanlıqlar, projektorlar, dar istiqamətli işıq lampaları, fənərlər və onların hissələri daxil olmaqla; işıq tabloları, üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq lövhələri və başqa yerdə adı çəkilməmiş və ya təsnif olunmamış, quraşdırılmış işıq mənbəyi olan analoji məmulatlar və onların hissələri:    
 9405 10  - çilçıraqlar və digər elektrik işıqlandırma avadanlıqları, asma və ya divar üçün, açıq ictimai yerlərin və nəqliyyat magistrallarının işıqlandırılması üçün istifadə olunan analoji işıq qurğularından başqa:    
 9405 10 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün qiymətsiz metallardan və ya plastik kütlədən  -  0.5
   -- digərləri:    
   --- plastik kütlədən:    
 9405 10 210 0  ---- közərmə lampaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 10 290 0  ---- digərləri  -  15
 9405 10 300 0  --- keramikadan  -  15
 9405 10 500 0  --- şüşədən  -  15
   --- digər materiallardan:    
 9405 10 910 0  ---- közərmə lampaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 10 990 0  ---- digərləri  -  15
 9405 20  - stolüstü, döşəməüstü və ya çarpayıyanı elektrik lampaları:    
   -- plastik kütlədən:    
 9405 20 110 0  --- közərmə lampaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 20 190 0  --- digərləri  -  15
 9405 20 300 0  -- keramikadan  -  15
 9405 20 500 0  -- şüşədən  -  15
   -- digər materiallardan:    
 9405 20 910 0  --- közərmə lampaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 20 990 0  --- digərləri  -  15
 9405 30 000 0  - yeni il yolkalarında bəzək üçün istifadə olunan işıqlandırıcı avadanlıq dəstləri  -  15
 9405 40  - digər elektrik və işıqlandırma avadanlıqları:    
 9405 40 100 0  -- projektorlar və dar istiqamətli işıq lampaları  -  15
   -- digərləri:    
   --- plastik kütlədən:    
 9405 40 310 0  ---- közərmə lampaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 40 350 0  ---- lüminesent borucuqlu lampalarla istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 40 390 0  ---- digərləri  -  15
   --- digər materiallardan:    
 9405 40 910 0  ---- közərmə lampaları ilə istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 40 950 0  ---- lüminesent borucuqlu lampalarla istifadə üçün nəzərdə tutulanlar  -  15
 9405 40 990 0  ---- digərləri  -  15
 9405 50 000 0  - qeyri-elektrik lampalar və işıqlandırma avadanlıqları  -  15
 9405 60  - işıq tabloları, üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq lövhələri və analoji məmulatlar:    
 9405 60 100 0  -- işıq tabloları, üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq lövhələri və qiymətsiz metallardan və ya plastik kütlədən analoji məmulatlar, mülki aviasiya üçün  -  5
   -- digərləri:    
 9405 60 910 0  --- plastik kütlədən  -  15
 9405 60 990 0  --- digər materiallardan  -  15
   - hissələri:    
 9405 91  -- şüşədən:    
   --- elektrik işıqlandırma avadanlıqları üçün məmulatlar (projektorlar və dar istiqamətli işıq lampalarından başqa):    
 9405 91 110 0  ---- tilli şüşə məmulatlar, rozetkalar, şarlar, damcışəkilli asmalar, gülşəkilli detallar, asmalar və çilçıraqların bəzədilməsi üçün analoji məmulatlar  -  15
 9405 91 190 0  ---- digərləri (məsələn, işıqsəpələyənlər, kürələr, tavan plafonları, fincanlar, abajurlar, qönçə şəkilli hissələr)  -  15
 9405 91 900 0  --- digərləri  -  15
 9405 92  -- plastik kütlədən:    
 9405 92 100 0  --- 9405 10 və ya 9405 60 yarımmövqelərində olan məmulatların hissələri, mülki aviasiya üçün  -  15
 9405 92 900 0  --- digərləri  -  15
 9405 99  -- digərləri:    
 9405 99 100 0  --- 9405 10 və ya 9405 60 alt mövqelərində qiymətsiz metallardan olan məmulatların hissələri, mülki aviasiya üçün  -  15
 9405 99 900 0  --- digərləri  -  15
 9406 00  Yığma tikinti konstruksiyaları:    
 9406 00 100 0  - ağacdan  -  15
   - qara metallardan:    
 9406 00 310 0  -- istixanalar  -  15
 9406 00 390 0  -- digərləri  -  15
 9406 00 900 0  - digər materiallardan  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb