Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 08. Yeməli meyvələr və qoz-fındıq; sitrus bitkiləri və ya qovun qabıqları və qabıqcıqları

Qeydlər:

1. Bu qrupa qida üçün yararsız qoz-fındıq və meyvələr daxil deyil.

2. Soyudulmuş meyvə və qoz-fındıqlar müvafiq təzə meyvə və qoz-fındıqlarla eyni mal mövqeyinə daxil olunmalıdılar.

3. Bu qrupdakı qurudulmuş meyvələr və ya qoz-fındıqlar aşağıdakı məqsədlərlə qismən təkrar rehidratasiyaya və ya digər emala məruz qala bilərlər:

a) saxlanmanı və stabilləşmə qabiliyyətini yüksəltmək üçün (məsələn, orta hərarətli emal, sulfurlaşdırma, sorbin turşusu və ya kalium sorbat əlavə etməklə)

b) qurudulmuş meyvələrin və ya qoz-fındıqların öz səciyyəvi xüsusiyyətlərini itirməmək şərti ilə xarici görünüşünün yaxşılaşdırılması və qorunması üçün (məsələn,bitki yağı və ya kiçik miqdarda qlükoza siropu əlavə etməklə).

Əlavə qeydlər:

1. Bu qrupdakı məhsulların tərkibindəki müxtəlif şəkərlərin miqdarı (şəkərlilik) saxarozaya hesablanmada refraktometrin 200S-də göstəricisinin 0,95 koeffisentə hasilinə bərabərdir.

2. 0811 90 110 0, 0811 90 310 0 və 0811 90 850 alt yarımmövqelərindəki tropik meyvələr termini quayava, manqo, manqostan və ya qarsiniya, papay, tmamrinda, anakardi və ya akaju, liç, cekfrut və ya çörək ağacı, sapodil, passiflor, karambola və pitay meyvələrini bildirir.

3. 0811 90 110 0, 0811 90 310 0, 0811 90 850 0, 0812 90 700 0 və 0813 50 310 0 alt yarımmövqelərindəki tropik qoz-fındıq termini kakos, keşü fındığı, braziliya fındığı, arek fındığı (və ya batel), kola fındığı və makadami fındığını bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 0801  Hindqozu (kokos qozu), Braziliya fındığı, keşyü fındığı, təzə və ya qurudulmuş, qabıqla və ya qabıqsız, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş:    
   - kokos qozu (Hind qozu):    
 0801 11 000 0  -- quru  -  15
 0801 19 000 0  -- digərləri  -  15
   - braziliya fındığı:    
 0801 21 000 0  -- qabıqlı  -  15
 0801 22 000 0  -- qabığı təmizlənmiş  -  15
   - keşyü fındığı:    
 0801 31 000 0  -- qabıqlı  -  15
 0801 32 000 0  -- qabığı təmizlənmiş  -  15
 0802  Başqa qoz-fındıq, təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, qabıqla və ya qabıqsız:    
   - badam:    
 0802 11  -- qabıqlı:    
 0802 11 100 0  --- acı  -  15
 0802 11 900 0  --- digəri  -  15
 0802 12  -- qabığı təmizlənmiş:    
 0802 12 100 0  --- acı  -  15
 0802 12 900 0  --- digəri  -  15
   - meşə fındığı (Corylus spp.):    
 0802 21 000 0  -- qabıqlı  -  15
 0802 22 000 0  -- qabığı təmizlənmiş  -  15
   - qoz:    
 0802 31 000 0  -- qabıqlı  -  15
 0802 32 000 0  -- qabığı təmizlənmiş  -  15
 0802 40 000 0  - şabalıd (Castanea spp)  -  15
 0802 50 000 0  - püstə  -  15
 0802 90  - digərləri:    
 0802 90 200 0  -- areka (və ya betel), kola fındığı və pekan fındığı  -  15
 0802 90 500 0  -- sidr qozu  -  15
 0802 90 600 0  -- makadami qozu  -  15
 0802 90 850 0  -- digərləri  -  15
 0803 00  Banan, cənnət bananı (plantayn) daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş:    
   - təzə:    
 0803 00 110 0  -- cənnət bananı (plantayn)  -  15
 0803 00 190 0  -- digərləri  -  15
 0803 00 900 0  - qurudulmuş  -  15
 0804  Xurma, əncir, ananas, avokado, quayava, manqo və manqostan (qarsiniya), təzə və ya qurudulmuş:    
 0804 10 000 0  - xurma  -  1 kq 0,1 ABŞ dol.
 0804 20  - əncir:    
 0804 20 100 0  -- təzə  -  1 kq 0,1 ABŞ dol.
 0804 20 900 0  -- qurudulmuş  -  1 kq 0,1 ABŞ dol.
 0804 30 000 0  - ananaslar  -  15
 0804 40 000 0  - avokado  -  15
 0804 50 000 0  - quayava, manqo və manqostan (qarsiniya)  -  15
 0805  Sitrus meyvələri, təzə və ya qurudulmuş:    
 0805 10  - portağal:    
   -- şirin portağal, təzə:    
 0805 10 100 0  --- qırmızı və yarıqırmızı  -  15
   --- digərləri:    
 0805 10 300 0  ---- Navel, Navelin, Navelat, Salustiana, Verna, gec yetişən Valensiya, Malteza, Şamoutis, Ovalis, Trovita və Qamlin növləri  -  15
 0805 10 500 0  ---- digərləri  -  15
 0805 10 800 0  -- digərləri  -  15
 0805 20  - mandarinlər (tanjerinlər və satsuma daxil olmaqla); klementinlər, vilkinqlər və analoji sitrus hibridləri:    
 0805 20 100 0  -- klementinlər  -  15
 0805 20 300 0  -- monreal və satsuma  -  15
 0805 20 500 0  -- mandarinlər və vilkinqlər  -  1 kq 0,15 ABŞ dol.
 0805 20 700 0  -- tanjerinlər  -  15
 0805 20 900 0  -- digərləri  -  15
 0805 40 000 0  - qreypfrutlar  -  15
 0805 50  - limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) və laymalar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):    
 0805 50 100 0  -- limonlar (Citrus limon, Citrus limonum)  -  15
 0805 50 900 0  -- laymalar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)  -  15
 0805 90 000 0  - digərləri  -  15
 0806  Üzüm, təzə və ya qurudulmuş:    
 0806 10  - təzə:    
 0806 10 100 0  -- süfrə növləri  -  15
 0806 10 900 0  -- digərləri  -  15
 0806 20  - qurudulmuş:    
   -- netto çəkisi 2 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamada:    
 0806 20 110 0  --- korinka  -  15
 0806 20 120 0  --- sultan  -  15
 0806 20 180 0  --- digəri  -  15
   -- digəri:    
 0806 20 910 0  --- korinka  -  15
 0806 20 920 0  --- sultan  -  15
 0806 20 980 0  --- digəri  -  15
 0807  Qovun (qarpız daxil olmaqla) və papaya, təzə:    
   - qovun (qarpız daxil olmaqla):    
 0807 11 000 0  -- qarpızlar  -  1 kq 0,09 ABŞ dol.
 0807 19 000 0  -- digərləri  -  1 kq 0,09 ABŞ dol.
 0807 20 000 0  - papaya  -  15
 0808  Almalar, armudlar və heyvalar, təzə:    
 0808 10  - almalar:    
 0808 10 100 0  -- sidr istehsalı üçün, qalama (qabsız), sentyabrın 16-dan dekabrın 15-dək  -  1 kq 0,09 ABŞ dol.
   -- digərləri:    
 0808 10 200 0  --- Qolden Delişes sortu  -  15
 0808 10 500 0  --- Qranni Smit sortu  -  15
 0808 10 900 0  --- digərləri  -  15
 0808 20  - armudlar və heyvalar:    
   -- armudlar:    
 0808 20 100 0  --- perri sidrinin (armud sidrinin) istehsalı üçün, qalama (qabsız), avqustun 1-dən dekabrın 31-dək  -  1 kq 0,09 ABŞ dol.
 0808 20 500 0  --- digərləri  -  15
 0808 20 900 0  -- heyva  -  1 kq 0,09 ABŞ dol.
 0809  Ərik, albalı və gilas, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm, təzə:    
 0809 10 000 0  - ərik  -  1 kq 0,15 ABŞ dol.
 0809 20  - albalı və gilas:    
 0809 20 050 0  --turş albalı (Prunus cerasus)  -  1 kq 0,15 ABŞ dol.
 0809 20 950 0  -- digəri  -  1 kq 0,15 ABŞ dol.
 0809 30  - şaftalı, nektarinlər daxil olmaqla:    
 0809 30 100 0  -- nektarinlər  -  15
 0809 30 900 0  -- digərləri  -  15
 0809 40  - gavalı və göyəm:    
 0809 40 050 0  -- gavalı  -  15
 0809 40 900 0  -- göyəm  -  15
 0810  Digər meyvələr, təzə:    
 0810 10 000 0  - çiyələk və bağ çiyələyi  -  15
 0810 20  - moruq, böyürtkən, tut (giləmeyvəsi və ya çəkil) və loqanov giləmeyvəsi:    
 0810 20 100 0  -- moruq  -  15
 0810 20 900 0  -- digərləri  -  15
 0810 30  - qara, ağ və ya qırmızı qarağat və krıjovnik:    
 0810 30 100 0  -- qara qarağat  -  15
 0810 30 300 0  -- qırmızı qarağat  -  15
 0810 30 900 0  -- digərləri  -  15
 0810 40  - quşüzümü, qaragilə və Vaccinium növlü qeyri giləmeyvələr:    
 0810 40 100 0  -- mərsin, (Vaccinium vitsidaea növlü bitkilərin meyvələri)  -  15
 0810 40 300 0  -- Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri  -  15
 0810 40 500 0  --Vaccinium macrocarpon və Vaccinium corymbosum növlü bitkilərin meyvələri  -  15
 0810 40 900 0  -- digərləri  -  15
 0810 50 000 0  - kivi  -  15
 0810 60 000 0  - durian  -  15
 0810 90  - digərləri:    
 0810 90 300 0  -- tamarind, anakardiya (akaju), liçi, cekfrut (çörək ağacının meyvəsi), sapodilla  -  15
 0810 90 400 0  -- passiflora (strastosvet), karambola və pitayya  -  15
 0810 90 950 0  -- digərləri  -  15
 0811  Meyvə və qoz-fındıq (təzə və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş və ya bişirilməmiş), dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə:    
 0811 10  - çiyələk və bağ çiyələyi:    
   -- şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:    
 0811 10 110 0  --- 13 kütlə %-dən çox şəkər tərkibi ilə  -  15
 0811 10 190 0  --- digərləri  -  15
 0811 10 900 0  -- digərləri  -  15
 0811 20  - moruq, böyürtkən, tut(meyvəsi və çəkil), loqanov giləmeyvəsi, qara, ağ və ya qırmızı qarağat və firəng üzümü:    
   -- şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:    
 0811 20 110 0  --- 13 kütlə%-dən çox şəkər tərkibi ilə  -  15
 0811 20 190 0  --- digərləri  -  15
   -- digərləri:    
 0811 20 310 0  --- moruq  -  15
 0811 20 390 0  --- qara qarağat  -  15
 0811 20 510 0  --- qırmızı qarağat  -  15
 0811 20 590 0  --- böyürtkən və tut (meyvəsi və çəkil)  -  15
 0811 20 900 0  --- digərləri  -  15
 0811 90  - digərləri:    
   -- şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:    
   --- tərkibi 13 kütlə %-dən çox şəkər ilə:    
 0811 90 110 0  ---- tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq  -  15
 0811 90 190 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 0811 90 310 0  ---- tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq  -  15
 0811 90 390 0  ---- digərləri  -  15
   -- digərləri:    
 0811 90 500 0  --- Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri  -  15
 0811 90 700 0  ---Vaccinium myrtilloides və Vaccinium angustifolium növlü bitkilərin meyvələri  -  15
   --- albalı və gilas:    
 0811 90 750 0  ---- turş albalı (Prunus cerasus)  -  15
 0811 90 800 0  ---- digərləri  -  15
 0811 90 850 0  --- tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq  -  15
 0811 90 950 0  --- digərləri  -  15
 0812  Meyvələr və qoz-fındıq, qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş (məsələn, kükürd qazı ilə, duzlu və ya kükürdlü suda, yaxud başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan:    
 0812 10 000 0  - albalı və gilas  -  15
 0812 90  - digərləri:    
 0812 90 100 0  -- əriklər  -  15
 0812 90 200 0  -- portağallar  -  15
 0812 90 300 0  -- papayya  -  15
 0812 90 400 0  -- Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri  -  15
 0812 90 500 0  -- qara qarağat  -  15
 0812 90 600 0  -- moruq  -  15
 0812 90 700 0  -- quayyava, manqo, manqostan (qarsiniya), tamarind, anakardiya (akaju), liçi, cekfrut (çörək ağacı meyvəsi), sapodilla, passiflora (strastosvet), karambola, pitayya və tropik qoz-fındıq  -  15
 0812 90 990 0  -- digərləri  -  15
 0813  Qurudulmuş meyvələr, 0801-0806 mal mövqeyində təsnif edilən meyvələrdən başqa; bu qrupda təsnif edilən qurudulmuş meyvə və qozların qarışıqları:    
 0813 10 000 0  - əriklər  -  1 kq 0,25 ABŞ dol.
 0813 20 000 0  - qara gavalı  -  1 kq 0,25 ABŞ dol.
 0813 30 000 0  - almalar  -  1 kq 0,25 ABŞ dol.
 0813 40  - digər meyvələr:    
 0813 40 100 0  -- şaftalı, nektarinlər daxil olmaqla  -  1 kq 0,25 ABŞ dol.
 0813 40 300 0  -- armudlar  -  1 kq 0,25 ABŞ dol.
 0813 40 500 0  -- papayya (papayas)  -  15
 0813 40 600 0  -- tamarind  -  15
 0813 40 700 0  -- anakardiya (akaju), liçi, cekfrut (çörək ağacı meyvəsi), sapodilla, passiflora (strastosvet), karambola və pitayya  -  15
 0813 40 950 0  -- digərləri  -  15
 0813 50  - bu qrupda təsnif edilən quru meyvə və qozların qarışıqları:    
   -- qurudulmuş meyvələrdən hazırlanan meyvə salatları 0801-0806 mal mövqelərinin meyvələrindən başqa:    
   --- qara gavalısız:    
 0813 50 120 0  ---- papayadan, tamarinddən, anakardiyadan (akaju), liçidən, cekfrutdan (çörək ağacı meyvəsi), sapodilladan, passifloradan (strastosvet), karamboladan, pitayyadan  -  15
 0813 50 150 0  ---- digərləri  -  15
 0813 50 190 0  --- qara gavalı ilə  -  15
   -- yalnız 0801 və 0802 mal mövqeylərinin qurudulmuş meyvələrindən ibarət olan qarışıqlar:    
 0813 50 310 0  --- tropik qoz-fındıqdan  -  15
 0813 50 390 0  --- digərləri  -  15
   -- başqa qarışıqlar:    
 0813 50 910 0  --- qara gavalısız və ya əncirsiz  -  15
 0813 50 990 0  --- digərləri  -  15
 0814 00 000 0  Sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları daxil olmaqla), təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş  -  15

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb