Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 55. Kimyəvi liflər

Qeyd:

5501 və 5502 mal mövqelərində yalnız eyni uzunluqda paralel saplardan ibarət olan, aşağıdakı səciyyələrə malik hörmənin uzunluğuna bərabər kimyəvi lif hörməsi göstərilir:

  • hörmənin uzunluğu - 2 metirdən çox;
  • eşmə 5 eşmə/m-dən az;
  • elementar sapın xətti sıxlığı 67 teksdən az;
  • yalnız sintetik lif hörməsi üçün: hörmə dartılıb uzadılandan sonra onun gərilmə qabliyyəti uzunluğundan 100%-dən artıq olmur;
  • hörmənin ümumi xətti sıxlığı 20 000 teksdən çox.

İki metirdən az uzunluqda hörmə 5503 və ya 5504 mal mövqelərinə daxil edilməlidir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 5501  Sintetik saplardan hörmə:    
 5501 10 000 0  - naylon və ya digər poliamidlərdən  -  0.5
 5501 20 000 0  - poliefir  -  0.5
 5501 30 000 0  - akril və ya modakril  -  0.5
 5501 90  - digəri:    
 5501 90 100 0  -- polipropilen  -  0.5
 5501 90 900 0  -- digəri  -  0.5
 5502 00  Süni sapdan hörmə:    
 5502 00 100 0  - viskoz  -  0.5
 5502 00 400 0  - asetat  -  0.5
 5502 00 800 0  - digəri  -  0.5
 5503  Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış sintetik liflər:    
 5503 10  - naylon və ya digər poliamidlərdən:    
   -- aramidlərdən:    
 5503 10 110 0  --- yüksəkdavamlı  -  0.5
 5503 10 190 0  --- digərləri  -  0.5
 5503 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
 5503 20 000 0  - poliefir  -  0.5
 5503 30 000 0  - akril və ya modakril  -  0.5
 5503 40 000 0  - polipropilen  -  0.5
 5503 90  - digərləri:    
 5503 90 100 0  -- xlorin liflər  -  0.5
 5503 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 5504  Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış sintetik liflər:    
 5504 10 000 0  - viskoz  -  0.5
 5504 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 5505  Kimyəvi liflərin tullantıları (daraqağzı, əyrilmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla):    
 5505 10  - sintetik liflər:    
 5505 10 100 0  -- naylon və ya digər poliamidlərdən  -  0.5
 5505 10 300 0  -- poliefir  -  0.5
 5505 10 500 0  -- akril və ya modakril  -  0.5
 5505 10 700 0  -- polipropilen  -  0.5
 5505 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
 5505 20 000 0  - süni liflər  -  0.5
 5506  Kardo və ya daraqla daramaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmış sintetik liflər:    
 5506 10 000 0  - naylon və digər poliamidlərdən  -  5
 5506 20 000 0  - poliefir  -  5
 5506 30 000 0  - akril və ya modakril  -  5
 5506 90  - digərləri:    
 5506 90 100 0  -- xlorin lif  -  5
 5506 90 900 0  -- digərləri  -  5
 5507 00 000 0  Kardo və ya daraqla daramaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış süni liflər  -  5
 5508  Kimyəvi liflərdən hazırlanmış tikiş sapları, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:    
 5508 10  - sintetik liflərdən:    
   -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:    
 5508 10 110 0  --- poliefir liflərdən  -  5
 5508 10 190 0  --- digərləri  -  5
 5508 10 900 0  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış  -  5
 5508 20  - süni liflərdən:    
 5508 20 100 0  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  -  5
 5508 20 900 0  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış  -  5
 5509  Sintetik liflərdən iplik (tikiş saplarından başqa ), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:    
   - tərkibində 85 kütlə % naylon və ya digər poliamid lifləri olan:    
 5509 11 000 0  -- təksaplı iplik  -  5
 5509 12 000 0  -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik  -  5
   - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir lifləri olan:    
 5509 21  -- təksaplı iplik:    
 5509 21 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 21 900 0  --- digərləri  -  5
 5509 22  -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik:    
 5509 22 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 22 900 0  --- digərləri  -  5
   - tərkibində 85 kütlə% və ya daha çox akril və ya modifikasiya olunmuş akril (modakril) lifləri olan:    
 5509 31  -- təksaplı iplik:    
 5509 31 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 31 900 0  --- digərləri  -  5
 5509 32  -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik:    
 5509 32 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 32 900 0  --- digərləri  -  5
   - tərkibində kütlə üzrə 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflər olan digər ipliklər:    
 5509 41  -- təksaplı iplik:    
 5509 41 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 41 900 0  --- digəri  -  5
 5509 42  -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik:    
 5509 42 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 42 900 0  --- digəri  -  5
   - poliefir lifli digər ipliklər:    
 5509 51 000 0  -- əsasən və ya yalnız süni liflərlə qarışığı olan  -  5
 5509 52  -- əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:    
 5509 52 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 52 900 0  --- digərləri  -  5
 5509 53 000 0  -- əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan  -  5
 5509 59 000 0  -- digərləri  -  5
   - akril və ya modifikasiya olunmuş akrildən (modakril) digər liflər:    
 5509 61  -- əsasən və yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:    
 5509 61 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 61 900 0  --- digərləri  -  5
 5509 62 000 0  -- əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan  -  5
 5509 69 000 0  -- digərləri  -  5
   - digər ipliklər:    
 5509 91  -- əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışıq:    
 5509 91 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  -  5
 5509 91 900 0  --- digərləri  -  5
 5509 92 000 0  -- əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan  -  5
 5509 99 000 0  -- digərləri  -  5
 5510  Süni liflərdən iplik (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:    
   - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox süni liflərdən ibarət olan:    
 5510 11 000 0  -- təksaplı iplik  -  5
 5510 12 000 0  -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik  -  5
 5510 20 000 0  - əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan digər ipliklər  -  5
 5510 30 000 0  - əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan digər ipliklər  -  5
 5510 90 000 0  - sair ipliklər  -  5
 5511  Kimyəvi lifli ipliklər (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:    
 5511 10 000 0  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflərdən ibarət olan  -  5
 5511 20 000 0  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha az sintetik liflərdən ibarət olan  -  5
 5511 30 000 0  -süni liflərdən  -  5
 5512  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflərdən ibarət olan parçalar:    
   - tərkibində 85 kütlə % və daha çox poliefir lifləri olan:    
 5512 11 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  5
 5512 19  -- digərləri:    
 5512 19 100 0  --- çap olunmuş  m2  5
 5512 19 900 0  --- digərləri  m2  5
   - tərkibində 85 kütlə % akril və ya modifikasiya olunmuş akril (modakril) lifləri olan:    
 5512 21 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  5
 5512 29  -- digərləri:    
 5512 29 100 0  --- çap olunmuş  m2  5
 5512 29 900 0  --- digərləri  m2  5
   - digərləri:    
 5512 91 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  5
 5512 99  -- digərləri:    
 5512 99 100 0  --- çap olunmuş  m2  5
 5512 99 900 0  --- digərləri  m2  5
 5513  Sintetik lifli parçalar, tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m2-dan çox olmayan:    
   - ağardılmamış və ya ağardılmış:    
 5513 11  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu:    
 5513 11 200 0  --- eni 165 sm-dən çox olmayan  m2  5
 5513 11 900 0  --- eni 165 sm-dən artıq  m2  5
 5513 12 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  5
 5513 13 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  5
 5513 19 000 0  -- sair parçalar  m2  5
   - boyanmış:    
 5513 21  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu:    
 5513 21 100 0  --- eni 135 sm və ya az olan  m2  5
 5513 21 300 0  --- eni 135 sm-dən çox, lakin 165 sm-dən artıq olmayan  m2  5
 5513 21 900 0  --- eni 165 sm-dən artıq  m2  5
 5513 22 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  5
 5513 23 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  5
 5513 29 000 0  -- sair parçalar  m2  5
   - müxtəlif rəngli ipliklərdən:    
 5513 31 000 0  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu  m2  10
 5513 32 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  10
 5513 33 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  10
 5513 39 000 0  -- sair parçalar  m2  10
   - çap olunmuş:    
 5513 41 000 0  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu  m2  10
 5513 42 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  10
 5513 43 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  10
 5513 49 000 0  -- sair parçalar  m2  10
 5514  Sintetik lifli parçalar, tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m2-dan çox olmayan:    
   - ağardılmamış və ya ağardılmış:    
 5514 11 000 0  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu  m2  10
 5514 12 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  10
 5514 13 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  10
 5514 19 000 0  -- sair parçalar  m2  10
   - boyanmış:    
 5514 21 000 0  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu  m2  10
 5514 22 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  10
 5514 23 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  10
 5514 29 000 0  -- sair parçalar  m2  10
   - müxtəlif rəngli ipliklərdən:    
 5514 31 000 0  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu  m2  10
 5514 32 000 0  --3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  10
 5514 33 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  10
 5514 39 000 0  -- sair parçalar  m2  10
   - çap olunmuş:    
 5514 41 000 0  -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu  m2  10
 5514 42 000 0  -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla  m2  10
 5514 43 000 0  -- poliefir lifli digər parçalar  m2  10
 5514 49 000 0  -- sair parçalar  m2  10
 5515  Sintetik lifli digər parçalar:    
   -- poliefir liflərdən:    
 5515 11  -- əsasən və ya yalnız viskoz liflərlə qarışığı olan:    
 5515 11 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 11 300 0  --- çap olunmuş  m2  10
 5515 11 900 0  --- digərləri  m2  10
 5515 12  -- əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar qarışığı olan:    
 5515 12 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 12 300 0  --- çap olunmuş  m2  10
 5515 12 900 0  --- digərləri  m2  10
 5515 13  -- əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:    
   --- əsasən və ya yalnız kardo maşında daranmış yun və ya zərif heyvan tükü (aparatda əyrilmiş) ilə qarışığı olan:    
 5515 13 110 0  ---- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 13 190 0  ---- digərləri  m2  10
   --- əsasən və ya yalnız daraqlı maşında daranmış(atılmış) yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:    
 5515 13 910 0  ---- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 13 990 0  ---- digərləri  m2  10
 5515 19  -- digərləri:    
 5515 19 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 19 300 0  --- çap olunmuş  m2  10
 5515 19 900 0  --- digərləri  m2  10
   - akril və ya modifikasiya olunmuş (modakril) akril liflərdən:    
 5515 21  -- əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan:    
 5515 21 100 0  ---ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 21 300 0  --- çap olunmuş  m2  10
 5515 21 900 0  --- digərləri  m2  10
 5515 22  -- əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan:    
   --- əsasən və ya yalnız kardo maşında daranmış yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan (aparatda əyrilmə):    
 5515 22 110 0  ---- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 22 190 0  ---- digərləri  m2  10
   --- əsasən və ya yalnız daraqlı maşında daranmış (atılmış) yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan (daraqlı əyrilmə):    
 5515 22 910 0  ---- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 22 990 0  ---- digərləri  m2  10
 5515 29  -- digərləri:    
 5515 29 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 29 300 0  --- naxışlı  m2  10
 5515 29 900 0  --- digərləri  m2  10
   - digər parçalar:    
 5515 91  -- əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar əlavə edilməklə:    
 5515 91 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 91 300 0  --- çap olunmuş  m2  10
 5515 91 900 0  --- digərləri  m2  10
 5515 92  -- əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan:    
   --- əsasən və ya yalnız kardo maşında daranmış yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan:    
 5515 92 110 0  ---- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 92 190 0  ---- digərləri  m2  10
   --- əsasən və ya yalnız daraqlı maşında daranmış (atılmış) yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan (daraqlı əyrilmə):    
 5515 92 910 0  ---- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 92 990 0  ---- digərləri  m2  10
 5515 99  -- digərləri:    
 5515 99 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5515 99 300 0  --- çap olunmuş  m2  10
 5515 99 900 0  --- digərləri  m2  10
 5516  Süni liflərdən parçalar:    
   - tərkibində 85 kütlə % və daha çox süni lif olanlar:    
 5516 11 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5516 12 000 0  -- boyanmış  m2  10
 5516 13 000 0  -- müxtəlif rəngli ipliklərdən  m2  10
 5516 14 000 0  -- çap olunmuş  m2  10
   - tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan:    
 5516 21 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5516 22 000 0  -- boyanmış  m2  10
 5516 23  -- müxtəlif rəngli ipliklərdən:    
 5516 23 100 0  --- eni 140 sm və daha artıq olan jakkard parçalar (döşək üçün tik (üz))  m2  10
 5516 23 900 0  --- digərləri  m2  10
 5516 24 000 0  -- çap olunmuş  m2  10
   - tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü qarışığı olan:    
 5516 31 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5516 32 000 0  -- boyanmış  m2  10
 5516 33 000 0  -- müxtəlif rəngli ipliklərdən  m2  10
 5516 34 000 0  -- çap olunmuş  m2  10
   - tərkibi 85 kütlə%-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan:    
 5516 41 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5516 42 000 0  -- boyanmış  m2  10
 5516 43 000 0  -- müxtəlif rəngli ipliklərdən  m2  10
 5516 44 000 0  -- çap olunmuş  m2  10
   - digərləri:    
 5516 91 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  10
 5516 92 000 0  -- boyanmış  m2  10
 5516 93 000 0  -- müxtəlif rəngli ipliklərdən  m2  10
 5516 94 000 0  -- çap olunmuş  m2  10
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb