Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 27. Mineral yanacaq, neft və onun destillə (qovulma) məhsulları; bitum tərkibli maddələr; mineral mumlar

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:

a. Müəyyən kimyəvi tərkibli üzvi birləşmələr, 2711 mal mövqeyində təsnif olunan təmiz metan və propandan başqa

b. 3003 və ya 3004 dərman vasitələri; və ya

v. 3001, 3002 və ya 3805 mal mövqeyində qarışıq doymamış karbohirdroqenlər

2. 2710 mal mövqeyində neft və bitumlu minerallardan alınmış neft məhsulları termininə təkçə bitumlu minerallardan alınmış neft məhsulları deyil, eləcə də, başlıca olaraq hər hansı üsulla alınmış qarışıq doymamış karbohidroqenlərdən ibarət olan neft və neft məhsulları daxildir, bir şərtlə ki tərkibində qeyri aromatik birləşmələrin tərkib hissələrinin çəkisi aromatik birləşmələrin tərkib hissələrinin çəkisindən artıq olsun.

Lakin həmin terminə 60 həcim%-dən az, aşağı təzyiqdə destillə metodu ilə 3000C tempraturda və 1013 mbar təzyiqdə destillə edilən maye sintetik poliolefinlər daxil edilmir (39-cu qrup)

Yarımmövqelərə qeydlər:

1. 2701 11 mal mövqeyində antrasit termini tərkibində 14%-dən çox (mineral maddələrsiz quru məhsul əsasında) uçucu maddələr olmayan kömürü nəzərdə tutur.

2. 2701 12 bitumlu kömür termini ilə tərkibində (mineral maddələrsiz quru məhsul əsasında) 14%-dən artıq uçucu maddələr olan və (mineral maddələrsiz yaş məhsul əsasında) maksimum istilik törətmə qabiliyyəti 5,833kkal\kq-dan az olmayan kömür nəzərdə tutulur.

3. 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 və 2707 60 mal yarımmövqelərində benzol, toluol, ksilol, naftalin və fenol terminləri ilə 50 kütlə %-dən çox müvafiq olaraq benzol, toluol, ksilol, naftalin və fenol tərkibli məhsullar nəzərdə tutulur

4. 2710 11 mal mövqeyində yüngül destillatlar və məhsullar termini 2100C temperaturda qovulan 90 həcim %-i və ya çox (itki daxil olmaqla) neft məhsullarını bildirir (ASTM D 86).

Əlavə qeydlər:

1. 2710 mal mövqeyində:

a) xüsusi benzin termini (2710 11 210 0 və 2710 11 250 0 mal alt yarımmövqeləri), yuxarıdakı 4-cü qeydə müəyyən olunmuş, hər hansı antidetanasiya aşqarları olmadan, 5 həcm% və 90 həcm%-nin qovulduğu temperaturlar arasında fərqin 600C çox olmadığı (itki daxil olmaqla), yüngül destillatları və məhsulları bildirir;

b) uait-spirt termini (2710 11 210 0 mal alt yarımmövqeyində yuxarıda (a) bəndində Abel-Pensk metodu ilə müəyyən olunmuş, alışma temperaturu 210C-dən yuxarı olan xüsusi benzini bildirir;

v) orta destillatlar termini (2710 19 110-2710 19 290 0 mal mövqeləri) ASTM D 86 metodu üzrə 90 həcm %-dən az (itki daxil olmaqla) 2100C-də destillə olunan və 65 həcm %-i və daha çox (itki daxil olmaqla) 2500C-də destillə olunan neft fraksiyaları və digər neft məhsullarını bildirir;

q) ağır destillatlar termini (2710 19 310 0-2710 19 990 0 mal alt yarımmövqelərində) 65 həcm %-dən az (itki daxil olmaqla) 2500C-də ASTM D 86 metodu yzrə destillə olunan ağır neft fraksiyaları və digər neft məhsullarını və ya destillə faizi 2500C-də həmin metodla müəyyən edilə bilinməyən fraksiyaları bildirir;

d) qazoyl termini (2710 19 310 0-2710 19 490 0 alt yarımmövqeyində) yuxarıda (q) bəndində müəyyənləşdirilən 85 həcm %- və daha çox (itki daxil olmaqla) 3500C-də ASTM D 86 metodu üzrə destillə olunan ağır neft fraksiyalarını bildirir;

e) maye yanacaq temini (2710 19 510 0-2710 19 690 0 mal alt yarımmövqeyində) yuxarıda (q) bəndində müəyyənləşdirilən ağır destillatları bildirir, yuxarıda (d) bəndində müəyyənləşdirilən qazoyllardan başqa, hansı ki, müvafiq kolorimetrik xarakteristikalı K məhlulunda olduqda B özlülüyünə malikdir:

  • ASTM D 874 metodu üzrə sulfat külü tərkibi 1%-dən az, sabunlaşma indeksi ASTM D 939-54 metodu üzrə 4-dən az olduqda aşağıdakı cədvəlin I sətrində gösətərilənlərdən çox olmayan;
  • ASTM D 97 metodu üzrə 100C-dən az olmayan temperaturda II sətirdə gösləriləndən çox olan;
  • Əgər 25 həcm %-i ASTM D 86 metodu ilə 300 0 C temperaturda destillə edilirsə və ya əgər 25 həcm %-dən az 3000C temperaturda destillə edilirsə və bu zaman axıcılıq temperaturu ASTM D 97 metodu üzrə mənfi 100C-dən yuxarı olarsa, I sətirdə göstərilənlərdən çox , lakin II sətirdə göstəriləndən çox olmur. Bu parametrlər məhsulda 2-dən az kalorimetrik xarakteristikaları olan fraksiyalara və məhsullara şamil edilir.

K məhlulunda kalorimetrik xarakteristikaların və B özlülüyünün nisbəti cədvəli.

Kolorimetrik xarakteristika K

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 və daha çox

Özlülük B

I

4

4

4

5,4

9

15,1

23,3

43,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

II

7

7

7

7

9

15,1

23,3

43,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

B özlülük termini 500C temperaturda ASTM D 445 metodu üzrə 0,000001 m2/s-də hesablanmış kinematik özlülüyü bildirir.

K məhlulunda kalorimetrik xarakteristika termini məhsulun bir hissəsini (həcmə görə) 100 hissə (həcmə görə) dörd xlorlu karbonla qarışdırdıqdan sonra, məhsulun ASTM D 1500 metodu ilə müəyyən olunan rənginini bildirir. Rəng məhlul alınandan dərhal sonra təyin edilməlidir.

2710 19 510 0-2710 19 690 0 alt yarımmövqelərinə yalnız təbii rəngli maye yanacaqlar daxildir.

Bu alt yarımmövqelərə yuxarıda (q) bəndində göstərilən ağır destillatlar daxil deyil, hansılar üçün ki, aşağıdakıları təyin etmək mümkün deyil:

  • 2500C temperaturda ASTM D 86 metodu ilə qovulmuş məhsulun miqdarının faizlə tərkibini (sıfır çıxımını sıfır faiz kimi qəbul etmək lazımdır);
  • ASTM D 445 metodu ilə 500C temperaturda kinematik özlülüyü; və ya
  • ASTM D 1500 metodu ilə K kalorimetrik xarakteristikası.

Belə məhsullar 2710 19 710 0- 2710 19 990 0 alt yarımmövqelərinə daxil olunur.

2. 2712 mal mövqeyindəki xam neft vazelini termini (2711 10 100 0 alt yarımmövqeyi) təbii boyaq üçün kalorimetrik xarakteristikası ASTM D 1500 metodu üzrə 4,5-dən çox olan neft vazelinini bildirir.

3. 2712 90 310 0- 2712 90 390 0 alt yarımmövqelərindəki xam termini aşağıdakılara şamil edilir:

a) ASTM D 721 metodu ilə neft fraksiyaları tərkibi 3,5 və ya daha çox olan, əgər onların özlülüyü ASTM D 1500 metodu ilə 1000C temperaturda 0,000009 m2/s-dən azdırsa; və ya

b) ASTM D 1500 metodu ilə təbii rənglər üçün kalorimetrik xassələri 3-dən çox olan, əgər onların özlülüyü ASTM D 445 metodu ilə 1000C temperaturda 0,000009 m2/s-ə bərabər və ya çox olarsa.

4. 2710, 2711 və 2712 mal mövqelərindəki spesifik proses termini aşağıdakı proseslərə tətbiq olunur:

a) vakuum destilləsi;

b) dəqiq fraksiyalaşdırma ilə təkrar destillə prosesi;

v) krekinq;

q) riforminq;

d) selektiv həlledicilərlə ekstraksiya;

e) aşağıdakı əməliyyatların hamısını özündə əks etdirən proses: qatı sulfat turşusu e? malı, olium və ya sulfat anhidridi ilə; qələvi agentlərlə neytrallaşma; təbii aktiv torpaqlarla, aktiv kömürlə və ya boksitlə rəngsizləşdirmə (ağardılma) və ya təmizləmə;

j) polimerləşdirmə;

z) alkilləşdirmə;

i) izomerləşdirmə;

k) (yalnız 2710 00 610 0- 2710 00 980 0 alt yarımmövqelərinin məhsullarına münasibətdə) e? mal edilən məhsulların tərkibindəki kükürdün ən azı 85%-nin ayrılmasına gətirib çıxaran hidrogenin tətbiq edilməsi ilə kükürdsüzləşdirmə (ASTM D 1266-59 T metodu);

l) filtrasiya prosesindən fərqli istənilən proseslə deparafinləşmə (yalnız 2710 mal mövqeyinin məhsullarına münasibətdə);

m) 2000 kPa-dan artıq təzyiqdə, 2500C-dən çox temperaturda katalizatorun iştirakı ilə (kükürdsüzləşdirmə katalizatorundan başqa) (yalnız 2710 19 310 0-2710 19 990 0 mal mövqelərinin məhsullarına münasibətdə) hidrogenlə e? mal, əgər hidrogen kimyəvi reaksiyada fəal iştirak edirsə. 2710 19 710 0 2710 19 990 0 alt yarımmövqelərindəki yağların hidrogenlə sonrakı e? malı, xüsusilə rəngin və sabitliyin yaxşılaşdırılması məqsədilə, spesifik proseslərə aid edilmir;

n) atmosfer təzyiqində, bir şərtlə ki, həmin məhsulların (itkilər daxil olmaqla) 30 həcm %-dən azı ASTM D 86 metodu ilə 3000C temperaturda qovulur (yalnız 2710 19 510 0- 2710 11 690 0 alt yarımmövqeyinin məhsulları üçün). Əgər 30 həcm % və ya daha çox (itkilər daxil olmur) 3000C temperaturda ASTM D 86 metodu ilə qovulursa, onda atmosfer təzyiqində qovulma ilə alına bilən və 2710 11 110 0-2710 11 900 0 və ya 2710 19 110- 2710 19 290 0 alt yarımmövqelərinə daxil olan məhsullara 2710 00 740 0-2710 00 780 0 alt yarımmövqelərindəki mallar üçün nəzərdə tutulan gömrük rüsumları qoyulmalıdır;

o) yüksək keyfiyyətli elektrik boşalması ilə e? mal ( yalnız 2710 19 710 0-2710 19 990 0 alt yarımmövqeyinin məhsulları üçün) ;

p) yalnız 2712 90 310 0 alt yarımmövqeyinin məhsulları üçün: hissə-hissə kristallaşdırma ilə yağsızlaşdırma.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 2701  Daş kömür; briketlər, okatışlar və daş kömürdən alınmış bərk yanacaqın anoloji növləri:    
   - daş kömür, tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş:    
 2701 11  -- antrasit:    
 2701 11 100 0  --- uçucu maddələrinin çıxım həddi 10 kütlə %-dən çox olmayan (mineral maddələrsiz quru məhsula hesablanmada)  -  0.5
 2701 11 900 0  --- digəri  -  0.5
 2701 12  -- bitumlaşmış kömür:    
 2701 12 100 0  --- kokslaşan kömür  -  0.5
 2701 12 900 0  --- digəri  -  0.5
 2701 19 000 0  -- digər kömür  -  0.5
 2701 20 000 0  - daş kömürdən alınmış bərk yanacağın briketləri, okatışları və analoji növləri  -  0.5
 2702  Liqnit (boz kömür), aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş, qaqat (qara kəhrəba) istisna olmaqla:    
 2702 10 000 0  - liqnit (boz kömür), tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş  -  0.5
 2702 20 000 0  - aqlomerasiya (boz kömür) edilmiş liqnit  -  0.5
 2703 00 000 0  Torf (torf qırıntısı daxil olmaqla), aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş  -  0.5
 2704 00  Daş kömürdən, liqnitdən və ya torfdan (alınmış) koks və yarımkoks, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş; retort kömürü:    
   - kömürdən koks və yarımkoks:    
 2704 00 110 0  -- elektrod istehsalı üçün  -  0.5
 2704 00 190 0  -- digərləri  -  0.5
 2704 00 300 0  - liqnitdən koks və yarımkoks  -  0.5
 2704 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 2705 00 000 0  Daş kömür qazı, sulu, generator qazı və oxşar qazlar, neft qazlarından və digər qazşəkilli karbohidragen-lərdən başqa  1000 m3  0.5
 2706 00 000 0  Daş kömür, liqnit, torf qatranları və digər mineral qatranlar, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırıl-mamış və ya qismən destillə edilmiş və ya edilməmiş məhsullar, reduksiya olunmuş qatranlar daxil olmaqla  -  3
 2707  Daş kömür qatranının yüksək temperaturlu destilləsinin yağı və digər məhsulları; aromatik tərkib hissələri kütləsinin qeyri-aromatik hissələrdən artıq olduğu analoji məhsullar:    
 2707 10  - benzol:    
 2707 10 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  3
 2707 10 900 0  -- başqa məqsədlər üçün  -  3
 2707 20  - toluol:    
 2707 20 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  3
 2707 20 900 0  -- başqa məqsədlər üçün  -  3
 2707 30  - ksilol:    
 2707 30 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  3
 2707 30 900 0  -- başqa məqsədlər üçün  -  3
 2707 40 000 0  - naftalin  -  3
 2707 50  - həcminin (itki daxil olmaqla) 65 %-dən az olmayanı 250 C temperaturda ASTM D 86 metodu üzrə destillə edilən digər aromatik karbahidrogen qarışıqları:    
 2707 50 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  3
 2707 50 900 0  -- digər məqsədlər üçün  -  3
 2707 60 000 0  - fenollar  -  3
   - digərləri:    
 2707 91 000 0  -- kreozot yağları  -  3
 2707 99  -- digərləri:    
   --- təmizlənməmiş yağlar:    
 2707 99 110 0  ---- həcmi 90 %-i və ya daha çox 200 Selsiyə qədər temperaturda destillə edilən təmizlənməmiş yüngül yağlar  -  3
 2707 99 190 0  ---- digərləri  -  3
 2707 99 300 0  --- kükürdləşdirilmiş yüngül yağlar  -  3
 2707 99 500 0  --- əsas məhsullar  -  3
 2707 99 700 0  --- antrasen  -  3
   --- digərləri:    
 2707 99 910 0  ---- 2803 mal mövqeyinə daxil edilən məhsulların alınması üçün  -  3
 2707 99 990 0  ---- digərləri  -  3
 2708  Daş kömür qatranından və ya digər mineral qatranlardan alınan pek və pek koksu:    
 2708 10 000 0  - pek  -  3
 2708 20 000 0  - pek koksu  -  3
 2709 00  Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları:    
 2709 00 100 0  - təbii qaz kondensatı  -  0
 2709 00 900 0  - digərləri  -  0
 2710  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən, tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan (həm də bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir); emal edilmiş neft məhsulları:    
   - bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən, tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan (həm də bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir), emal edilmiş neft məhsulları istisna olunmaqla:    
 2710 11  -- yüngül destilyatlar və məhsullar:    
 2710 11 110 0  --- emalın spesifik prosesləri üçün  -  0.5
 2710 11 150 0  --- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 11 110 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  0.5
   --- sair məqsədlər üçün:    
   ---- xüsusi benzinlər:    
 2710 11 210 0  ----- uayt-spirit  -  0.5
 2710 11 250 0  ----- digərləri  -  0.5
   ---- digərləri:    
   ----- mühərrik benzinləri:    
 2710 11 310 0  ------ aviasiya benzinləri  -  0.5
   ------ digərləri, tərkibində qurğuşunun miqdarı:    
   ------- 0,013 q/l-dən çox olmayan:    
 2710 11 410 0  -------- 95-dən az oktan ədədi ilə  1000 l  15
 2710 11 450 0  -------- 95 və ya daha çox, lakin 98-dən az oktan ədədi ilə  1000 l  15
 2710 11 490 0  -------- 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə  1000 l  15
   ------- 0,013 q/l-dən çox:    
 2710 11 510 0  -------- 98-dən az oktan ədədi ilə  1000 l  15
 2710 11 590 0  -------- 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə  1000 l  15
 2710 11 700 0  ----- reaktiv benzin yanacağı  -  15
 2710 11 900 0  ----- digər yüngül destilyatlar  -  15
 2710 19  -- digəri:    
   --- orta destilyatlar:    
 2710 19 110 0  ---- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2710 19 150 0  ---- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710191100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
   ---- digər məqsədlər üçün:    
   ----- kerosin:    
 2710 19 210 0  ------ reaktiv yanacaq  -  15
 2710 19 250 0  ------ digəri  -  15
 2710 19 290 0  ----- digərləri  -  15
   --- ağır destilyatlar:    
   ---- qazoyllar (dizel yanacağı):    
 2710 19 310 0  ----- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2710 19 350 0  ----- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 310 yarım alt mövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
   ----- digər məqsədlər üçün:    
 2710 19 410 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 2710 19 450 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,2 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 2710 19 490 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 0,2 kütlə %-dən çox  -  15
   ---- maye yanacaq:    
 2710 19 510 0  ----- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2710 19 550 0  ----- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710195100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
   ----- digər məqsədlər üçün:    
 2710 19 610 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 1 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 2710 19 630 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 1 kütlə %-dən çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 2710 19 650 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 2 kütlə %-dən çox, lakin 2,8 kütlə %-dən çox olmayan  -  15
 2710 19 690 0  ------ tərkibində kükürdün miqdarı 2,8 kütlə %-dən çox  -  15
   ---- sürtkü yağları; digər yağlar:    
 2710 19 710 0  ----- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2710 19 750 0  ----- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 710 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
   ----- başqa məqsədlər üçün:    
 2710 19 810 0  ------ mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı  -  15
 2710 19 830 0  ------ hidravlik məqsədlər üçün mayelər  -  15
 2710 19 850 0  ------ şəffaf yağlar, vazelin yağı  -  15
 2710 19 870 0  ------ dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ  -  15
 2710 19 910 0  ------ metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları  -  15
 2710 19 930 0  ------ elektrik izolyasiya yağları  -  0.5
 2710 19 990 0  ------ digər sürtkü yağları və digər yağlar  -  15
   - emal olunmuş neft məhsulları:    
 2710 91 000 0  polixlorbifenillər, polixlortrifenillər və ya polibrombifenillər tərkibli  -  15
 2710 99 000 0  -- digərləri  -  15
 2711  Neft qazları və digər qazaoxşar karbohidrogenlər:    
   - sıxılmış:    
 2711 11 000 0  -- təbii qaz  m3  15
 2711 12  -- propan:    
   --- 99%-dən az olmayan təmizliyə malik propan:    
 2711 12 110 0  ---- yanacaq kimi istifadə üçün  -  15
 2711 12 190 0  ---- başqa məqsədlər üçün  -  15
   --- digərləri:    
 2711 12 910 0  ---- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2711 12 930 0  ---- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 2711 12 910 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
   ---- digər məqsədlər üçün:    
 2711 12 940 0  ----- 90%-dən çox, lakin 99%-dən az saflıqla  -  15
 2711 12 970 0  ----- digərləri  -  15
 2711 13  -- butanlar:    
 2711 13 100 0  --- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2711 13 300 0  --- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 2711 13 100 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
   --- digər məqsədlər üçün:    
 2711 13 910 0  ---- 90%-dən çox, lakin 95%-dən az saflıqla  -  15
 2711 13 970 0  ---- digərləri  -  15
 2711 14 000 0  -- etilen, propilen, butilen və butadien  -  15
 2711 19 000 0  -- digərləri  -  15
   - qaz halında:    
 2711 21 000 0  -- təbii qaz  m3  0
 2711 29 000 0  -- digərləri  -  15
 2712  Neft vazelini; parafin, mikrokristallik neft mumu, parafin qaçı, ozokerit, liqnit mumu, torf mumu, digər mineral mumlar və sintez və ya başqa proseslər nəticəsində alınmış anoloji məhsullar, boyanmış və boyanmamış:    
 2712 10  - neft vazelini:    
 2712 10 100 0  -- xam  -  15
 2712 10 900 0  -- digəri  -  15
 2712 20  - 0,75 kütlə %-dən az yağ tərkibli parafin    
 2712 20 100 0  -- molekul çəkisi 460 və ya çox və 1560-dan az olan sintetik parafin  -  15
 2712 20 900 0  -- digərləri  -  15
 2712 90  - digərləri:    
   -- ozokerit, liqnit mumu və torf mumu (təbii məhsullar):    
 2712 90 110 0  --- xam  -  15
 2712 90 190 0  --- digərləri  -  15
   -- digərləri:    
   --- xam:    
 2712 90 310 0  ---- emalın spesifik prosesləri üçün  -  15
 2712 90 330 0  ---- proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 2712 90 310 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa  -  15
 2712 90 390 0  ---- digər məqsədlər üçün  -  15
   --- digərləri:    
 2712 90 910 0  ---- karbon zəncirinin uzunluğu 24-28 karbon atomu olan və 80 kütlə% və ya çox 1-alkenlərdən ibarət qarışıq  -  15
 2712 90 990 0  ---- digərləri  -  15
 2713  Neft koksu, neft bitumu və neftin və məhsullarınının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar:    
   - neft koksu:    
 2713 11 000 0  -- susuzlaşdırılmamış  -  15
 2713 12 000 0  -- susuzlaşdırılmış  -  15
 2713 20 000 0  - neft bitumu  -  15
 2713 90  - bitumlu minerallardan alınan neftin və neft məhsullarının emalından alınan digər qalıqlar:    
 2713 90 100 0  -- 2803 mal mövqeyində göstərilən məhsulların alınması üçün  -  15
 2713 90 900 0  -- digərləri  -  15
 2714  Təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya şist yağları və bitumlu qumlar; asfaltitlər və asfalt suxurları:    
 2714 10 000 0  - bitumlu şistlər və ya şist yağları və bitumlu qumlar  -  15
 2714 90 000 0  - digərləri  -  15
 2715 00 000 0  Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qətranların pekası əsasında bitumlu qarışıqlar (məsələn, bitumlu mastika, yol asfalt örtükləri)  -  15
 2716 00 000 0  Elektrik enerjisi  1000 kVt\saat  0
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb