Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 10. Dənli bitkilər

Qeydlər:

1a. Bu qrupun mal mövqelərinə yalnız dənlər, o cümlədən sünbüldən və ya saplaqdan ayrılmamış, daxil edilməlidirlər.

1b. Bu qrupa qabığı təmizlənmiş və ya digər üsullarla emal olunmuş dənlər daxil olunmur. Lakin qabığı təmizlənmiş, döyülmüş, pardaxlanmış, şirələnmiş, buğa verilmiş və ya xırdalanmış düyü 1006 mal mövqeyinə daxil edilir.

2. 1005 mal mövqeyinə şəkər qarğıdalısı (qrup 07) aid deyil.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. Bərk buğda termini Triticus durum və Triticus durum növlü buğdanın eyni sayda xromosomu olan(28) digər növlərlə növlərarası çarpazlaşma yolu ilə meydana gəlmiş hibridlərini bildirir.

Əlavə qeydlər:

1. Verilmiş alt yarımmövqelərdə istifadə olunan terminlər aşağıdakı mənaları bildirir:

a) qısadənli düyü (1006 10 210 0, 1006 10 920 0, 1006 20 110 0, 1006 20 920 0, 1006 30 210 0, 1006 30 610 0 və 1006 30 920 alt yarımmövqelərində) uzunluğu 5,2 mm-dən çox olmayan və uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən az olan düyü dənələri;

b) ortadənli düyü (1006 10 230 0, 1006 10 940 0, 1006 20 130 0, 1006 20 940 0, 1006 30 230 0, 1006 30 440 0, 1006 30 630 0 və 1006 30 940 0 alt yarımmövqelərdə) uzunluğu 5,2 mm-dən 6,0 mm-dən az çox və uznluğunun eninə nisbəti 3-dən az olan düyü;

v) uzundənli düyü (1006 10 250 0, 1006 10 270 0, 1006 10 960 0, 1006 10 980 0, 1006 20 150 0, 1006 20 170 0, 1006 20 960 0, 1006 20 980 0, 1006 30 250 0, 1006 30 270 0, 1006 30 460 0, 1006 30 480 0, 1006 30 650 0, 1006 30 670 0, 1006 30 960 0 və 1006 30 980 0 alt yarımmövqelərdə)- uzunluğu 6,0 mm-dən artıq olan düyü;

q) qabığı təmizlənməmiş düyü (xam düyü) (1006 10 210 0, 1006 10 230 0, 1006 10 250, 1006 10 270 0, 1006 10 920 0,1006 10 940 0, 1006 10 960 0 və 1006 10 980 0 alt yarımmövqelərdə) döyüldükdən sonra dən pərdəsini saxlayan düyü;

d) qabığı təmizlənmiş düyü (1006 20 110 0, 1006 20 130 0, 1006 20 150 0, 1006 20 170 0, 1006 20 920 0, 1006 20 940 0, 1006 20 960 0 və 1006 20 980 0 alt yarımmövqeləri) yalnız dən pərdəsi çıxarılmış düyü. Bu kateqoriyaya pardaxlanmış düyü, karqo düyü, lunzen və sbramato düyüsü kimi kommersiya adlı düyülər misal ola bilər;

e) yarım döyülmüş düyü ( 1006 30 210 0, 1006 30 230 0, 1006 30 440 0, 1006 30 460 0 və 1006 30 480 alt yarımmövqelər) dən pərdəsi, rüşeyminin bir hissəsi, perikarpın xarici qatı qismən və ya tamamilə təmizlənmiş, lakin daxili pərdələri toxunulmaz qalmış düyü;

j) tam döyülmüş düyü ( 1006 30 610 0, 1006 30 630 0, 1006 30 650 0, 1006 30 670 0, 1006 30 920 0, 1006 30 940 0, 1006 30 960 0 və 1006 30 980 alt yarımmövqelər) dən pərdəsi, meyvəyanlığın bütün daxili və xarici qabıqları, rüşem bütövlükdə (uzundənli və yarım uzundənli düyüdə) və ya onun bir hissəsi (qısadənli düyüdə), 10%-ə qədər dənlərdə ağ zolaqları mümkün qədər saxlamaq şərti ilə;

z) xırdalanmış düyü (1006 40 yarımmövqeyində)- bütöv düyünün orta uzunluğunun 3/4 dən çox olmayan düyü hissələri.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 1001  Buğda və meslin:    
 1001 10 000 0  - bərk buğda  -  0
 1001 90  - digərləri:    
 1001 90 100 0  -- səpin üçün pərinc  -  0
   -- digər pərinc, adi buğda və meslin:    
 1001 90 910 0  --- adi buğda və toxumluq meslin  -  0
 1001 90 990 0  --- digərləri  -  0
 1002 00 000 0  Çovdar  -  5
 1003 00  Arpa:    
 1003 00 100 0  - toxumluq  -  0.5
 1003 00 900 0  - digəri  -  5
 1004 00 000 0  Yulaf  -  5
 1005  Qarğıdalı:    
 1005 10  - toxumluq:    
   -- hibrid:    
 1005 10 110 0  --- ikiqat hibridlər və topçarpazlaşma hibridlər  -  0.5
 1005 10 130 0  --- üçqat hibridlər  -  0.5
 1005 10 150 0  --- sadə hibridlər  -  0.5
 1005 10 190 0  --- digərləri  -  0.5
 1005 10 900 0  -- digəri  -  0.5
 1005 90 000 0  - digəri  -  5
 1006  Düyü:    
 1006 10  - qabığı təmizlənməmiş düyü (xam düyü):    
 1006 10 100 1  -- səpin üçün (yanvar-fevral- mart-aprel)  -  5
 1006 10 100 9  -- qalan aylar üçün  -  15
   -- digəri:    
   --- buğa verilmiş:    
 1006 10 210 0  ---- qısadənli  -  15
 1006 10 230 0  ---- ortadənli  -  15
   ---- uzundənli:    
 1006 10 250 0  ----- uzunluğun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 10 270 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
   --- digəri:    
 1006 10 920 0  ---- qısadənli  -  15
 1006 10 940 0  ---- ortadənli  -  15
   ---- uzundənli:    
 1006 10 960 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 10 980 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
 1006 20  - qabığı təmizlənmiş düyü (pardaxlanmamış):    
   -- buğa verilmiş:    
 1006 20 110 0  --- qısadənli  -  15
 1006 20 130 0  --- ortadənli  -  15
   --- uzundənli:    
 1006 20 150 0  ---- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 20 170 0  ---- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
   -- digəri:    
 1006 20 920 0  --- qısadənli  -  15
 1006 20 940 0  --- ortadənli  -  15
   --- uzundənli:    
 1006 20 960 0  ---- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 20 980 0  ---- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
 1006 30  - yarıdöyülmüş və ya tam döyülmüş düyü, pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış, şirələnmiş və şirələnməmiş:    
   -- yarıdöyülmüş düyü:    
   --- buğa verilmiş:    
 1006 30 210 0  ---- qısadənli  -  15
 1006 30 230 0  ---- ortadənli  -  15
   ---- uzundənli:    
 1006 30 250 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 30 270 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
   --- digəri:    
 1006 30 420 0  ---- qısadənli  -  15
 1006 30 440 0  ---- ortadənli  -  15
   ---- uzundənli:    
 1006 30 460 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 30 480 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
   -- tam döyülmüş düyü:    
   ---buğa verilmiş:    
 1006 30 610 0  ---- qısadənli  -  15
 1006 30 630 0  ---- ortadənli  -  15
   ---- uzundənli:    
 1006 30 650 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 30 670 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
   --- digəri:    
 1006 30 920 0  ---- qısadənli  -  15
 1006 30 940 0  ---- ortadənli  -  15
   ---- uzundənli:    
 1006 30 960 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən az olan  -  15
 1006 30 980 0  ----- uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan  -  15
 1006 40 000 0  - doğranmış düyü (düyü-yarma)  -  15
 1007 00  Kalış (darıya oxşar dənəli bitki):    
 1007 00 100 0  - səpin üçün hibridlər  -  15
 1007 00 900 0  - digərləri  -  15
 1008  Qarabaşaq, darı və bülbülotu toxumu; digər dənli bitkilər:    
 1008 10 000 0  - qarabaşaq  -  15
 1008 20 000 0  - darı  -  15
 1008 30 000 0  - bülbülotu toxumu  -  15
 1008 90  - digər dənli bitkilər:    
 1008 90 100 0  -- tritikale (çovdar-buğda hibridi)  -  15
 1008 90 900 0  -- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb