Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 81 Digər qiymətsiz metallar; metal keramikası; onlardan hazırlanan məmulatlar

Yarımmövqelərə dair qeyd:

1. 74-cü qrupa dair 1-ci qeyddə təsnif olunan terminlər: çubuqlar, profillər, məftil, eləcə də, plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lent və folqa, müvafiq dəyişikliklər edildikdən sonra bu qrupa daxil edilir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8101  Volfram və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8101 10 000 0  - tozlar  -  0.5
   - digərləri:    
 8101 94 000 0  -- emal olunmamış volfram, adi qızdırıb bitişdirmə yolu ilə hazırlanmış çubuqlar da daxil olmaqla  -  0.5
 8101 95 000 0  -- çubuqlar, adi qızdırıb bitişdirmə yolu ilə hazırlananlardan başqa, profillər, plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər və folqa  -  0.5
 8101 96 000 0  -- məftil  -  0.5
 8101 97 000 0  -- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8101 99 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8102  Molibden və ondan olan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8102 10 000 0  - tozlar  -  0.5
   - digərləri:    
 8102 94 000 0  -- emal olunmamış molibden, adi qızdırıb bitişdirmə yolu ilə hazırlanmış çubuqlar da daxil olmaqla  -  0.5
 8102 95 000 0  -- çubuqlar, adi qızdırıb bitişdirmə yolu ilə hazırlanmış çubuqlardan başqa, profillər, plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər və folqa  -  0.5
 8102 96 000 0  -- məftil  -  0.5
 8102 97 000 0  -- tullantı və qırıntılar  -  0.5
 8102 99 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8103  Tantal və ondan olan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8103 20 000 0  - tantal, emal olunmamış, adi qızdırıb bitişdirmə yolu ilə hazırlanmış çubuqlar daxil olmaqla; tozlar  -  0.5
 8103 30 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8103 90  - digərləri:    
 8103 90 100 0  -- çubuqlar, adi qızdırıb bitişdirmə yolu ilə hazırlananlardan başqa, profillər, məftillər, plitələr, vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər və folqa  -  0.5
 8103 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8104  Maqnezium və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
   - emal olunmamış maqnezium:    
 8104 11 000 0  -- tərkibində 99,8 kütlə %-dən az olmayaraq maqnezium olan  -  0.5
 8104 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8104 20 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8104 30 000 0  - mişarağzılar, yonqarlar və ölçüsünə görə çeşidlənmiş dənəvərlər; tozlar  -  0.5
 8104 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 8105  Kobalt şteyni və kobalt metallurgiyasının digər aralıq məhsulları; kobalt və ondan olan məhsullar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8105 20 000 0  - kobalt şteyni və kobalt metallurgiyasının digər aralıq məhsulları; emal olunmamış kobalt; tozlar  -  0.5
 8105 30 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8105 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 8106 00  Vismut və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8106 00 100 0  - emal olunmamış vismut; tullantılar və qırıntılar; tozlar  -  0.5
 8106 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 8107  Kadmium və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8107 20 000 0  - emal olunmamış kadmium; tozlar  -  0.5
 8107 30 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8107 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 8108  Titan və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8108 20 000 0  - emal olunmamış titan, tullantılar və qırıntılar; tozlar  -  0.5
 8108 30 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8108 90  - digərləri:    
 8108 90 100 0  -- mülki aviasiyada qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan, fitinqlərlə birləşdirilmiş boru və borucuqlar  -  0.5
   -- digərləri:    
 8108 90 300 0  --- çubuqlar, profillər, məftil  -  0.5
 8108 90 500 0  --- plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər və folqa  -  0.5
 8108 90 700 0  --- boru və borucuqlar  -  0.5
 8108 90 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8109  Sirkonium və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8109 20 000 0  - emal olunmamış sirkonium; tozlar  -  0.5
 8109 30 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8109 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 8110  Sürmə və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8110 10 000 0  - emal olunmamış sürmə; tozlar  -  0.5
 8110 20 000 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8110 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 8111 00  Manqan və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
   - emal olunmamış manqan; tullantılar və qırıntılar; tozlar:    
 8111 00 110 0  -- emal olunmamış manqan; tozlar  -  0.5
 8111 00 190 0  -- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8111 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 8112  Berillium, xrom, germanium, vanadium, qallium, qafnium, indium, niobium, renium, tallium və onlardan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
   - berillium:    
 8112 12 000 0  -- emal olunmamış; tozlar  -  0.5
 8112 13 000 0  -- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8112 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - xrom:    
 8112 21  -- emal olunmamış; tozlar:    
 8112 21 100 0  --- tərkibində 10 kütlə %-dən çox nikel olan ərintilər  -  0.5
 8112 21 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8112 22 000 0  -- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8112 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8112 30  - germanium:    
 8112 30 200 0  -- emal olunmamış; tozlar  -  0.5
 8112 30 400 0  -- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8112 30 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8112 40  - vanadium:    
   -- emal olunmamış; tullantılar və qırıntılar; tozlar:    
 8112 40 110 0  --- emal olunmamış; tozlar  -  0.5
 8112 40 190 0  --- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8112 40 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - tallium:    
 8112 51 000 0  -- emal olunmamış; tozlar  -  0.5
 8112 52 000 0  -- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8112 59 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - digərləri:    
 8112 92  -- emal olunmamış; tullantılar və qırıntılar; tozlar:    
 8112 92 100 0  --- qafnium (seltium)  -  0.5
   --- niobium (kolumbium), renium:    
 8112 92 310 0  ---- emal olunmamış; tozlar  -  0.5
 8112 92 390 0  ---- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
   --- qallium, indium:    
 8112 92 500 0  ---- tullantılar və qırıntılar  -  0.5
   ---- digərləri:    
 8112 92 810 0  ----- indium  -  0.5
 8112 92 890 0  ----- qallium  -  0.5
 8112 99  -- digərləri:    
 8112 99 100 0  --- qafnium (seltium)  -  0.5
 8112 99 300 0  --- niobium (kolumbium); renium  -  0.5
 8112 99 800 0  --- qallium; indium  -  0.5
 8113 00  Metal keramika və ondan hazırlanan məmulatlar, tullantılar və qırıntılar daxil olmaqla:    
 8113 00 200 0  - emal olunmamış  -  0.5
 8113 00 400 0  - tullantılar və qırıntılar  -  0.5
 8113 00 900 0  - digərləri  -  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb