Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 29. Üzvi kimyəvi birləşmələr

Qeyd:

1. Kontekstdə başqa şərt qoyulmadıqda bu qrupun mal mövqeyinə yalnız aşağıdakılar daxil olunur:

a) müəyyən kimyəvi tərkibə malik ayrı-ayrı üzvi birləşmələri, tərkibində qarışıq olan və ya olmayan;

b) atsiklik doymuş və ya doymamış karbohidrogenlərin izomerlərinin qarışıqları istisna olmaqla (stereoizomerlərdən başqa), eyni üzvi birləşmənin iki və daha çox izomerlərinin qarışıqları (tərkibində qarışıqlar olan və ya olmayan), doymuş və doymamış (qrup 27);

v) 2936-2939 mal mövqelərinin məhsulları və ya şəkərin sadə efirləri, şəkər asetalları, şəkərin mürəkkəb efirləri və onların duzları, 2940 mal mövqeyindən, və ya 2941 mal mövqeyinin məhsulları, müəyyən və ya qeri müəyyən kimyəvi tərkibli;

q) yuxarıda (a), (b) və (v) bəndlərində göstərilən məhsulların suda məhlulları;

d) yuxarıda (a), (b) və (v) bəndlərində göstərilən məhsulların başqa həlledicilərdə məhlulları, bir şərtlə ki, bu üsul məhsulun məhlul tərkibində öz xassələrini itirməsinə və qeyri ənənəvi məqsədlər üçün istifadə olunmasına imkan verməyən, məhsulun saxlanması və daşınması üçün adi və mühüm üsul olsün;

e) yuxarıda (a), (b) , (v), (q) və (d) bəndlərində göstərilən məhsullar, onların saxlanması və daşınması üçün vacib olan stabilləşdirici maddələr əlavə olunmaqla (onların yaprıxmasına mane olan agentlər də daxil olmaqla);

j) yuxarıda (a), (b) , (v), (q) , (d) və (e) bəndlərində göstərilən məhsulların tərkibinə onların asanlıqla müəyyən olunması və ya təhlükəsizlik məqsədi ilə, məhsulun digər qeyri ənənvi məqsədlər üçün istifadəsinə imkan verməyən xüsusiyyətlərinin qorunması şərtilə tozdan qoruyucu və ya boyaq maddələri və ya qoxulu maddələrin əlavə olunması ilə;

z) azoboyaların istehsalında istifadə olunan aşağıdakı maddələr standart qatılığa qədər durulaşdırılmış şəkildə: diazot duzları, bu duzlarla birlikdə reaksiyaya girən maddələr, diazotlaşdırıcı aminlər və onların duzları

2. Bu qrupa aşağıdakılar daxil deyil:

a) 1504 mal mövqeyindəki mallar və ya 1520 mal mövqeyindəki soyuq qliserin;

b) etil spirti ( 2207 və ya 2208-ci mal mövqeləri);

v) metan və ya propan (2711 mal movqeyi);

q) 28-ci qrupa 2-ci əlavədə göstərilən karbon birləşmələri ;

d) sidik cövhəri (3102 və ya 3105-ci mal mövqeləri);

e) bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri ( 3203 mal mövqeyi), sintetik üzvi boyaq maddələr, optik ağardıcı və ya lüminofor kimi istifadə olunan sintetik üzvi məhsullar ( 3204 mal mövqeyi), və ya pərakəndə satış üçün qablara və ya formalara qablaşdırılmış boyalar və ya digər boyaq maddələri ( 3212 mal mövqeyi);

j) fermentlər ( 3507 mal mövqeyi);

z) yanacaq kimi istifadə üçün və ya siqaret və ya analoji alışqanların doldurulması və ya təkrar doldurulması üçün nəzərdə tutulmuş, tutumu 300 sm3 dən çox olmayan qablara yerləşdirilmiş və ya formalara qablaşdırılmış maye və ya sıxılmış qazşəkilli yanacaq (məs. Tabletkalar, çubuqlar və s) metaldehid, heksametilentetramin və ya analoji maddələr;

i) 3813 mal mövqeyində göstərilən, alovsöndürənlər və ya yanğın söndürən qranatların doldurulması üçün istifadə olunan məhsullar; 3824 mal mövqeyində göstərilən, mürəkkəb ləkələrinin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş, pərakəndə satış məqsədi ilə qablaşdırılmış tərkiblər; və ya

k) optik elementlər, məsələn, etilendiamintartratdan (9001 mal mövqeyi).

3. Verilmiş namenklaturada iki və ya daha çox mal mövqeyinə daxil edilə bilən məhsullar kodların artan sırasında sonuncu mal mövqeyinə daxil edilir.

4. 2904-2906, 2908-2911 və 2913-2920 mal mövqelərində hallogenləşdirilmiş, sulfidləşdirilmiş, nitronlaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələr anlayışları sulfahallogenləşdirilmiş, nitrohallogenləşdirilmiş, nitrosulfidləşdirilmiş və ya nitrosulfohallogenləşdirilmiş kimi qarışıq törəmələrə də aid edilir.

2929 mal mövqeyində nitro- və ya nitrozqruplar azottərkibli funksional qrup kimi nəzərdə tutulmur.

2911, 2912, 2914, 2918 və 2922 mal mövqelərindəki istifadə olunan oksigen tərkibli funksional qrup termini yalnız 2905-2920 mal mövqelərində göstərilmiş funksional qruplara (xarakterie üzvi oksigen tərkibli qruplar) aiddir.

5a. I-VII alt qrupun turşu funksional qruplarla üzvi birləşmələrinin mürəkkəb efirləri həmin alt qrupların üzvi birləşmələrlə birlikdə onlardan bu Nomenklaturanın alt-qruplarında kodların artma sırasında sonuncu olanla eyni mal mövqeyinə daxil edilməlidir.

5b. I-VII alt qrupun turşu funksional qrupları olan üzvi birləşmələrlə etil spirtinin mürəkkəb efirləri turşu funksional qrupları olan müvafiq üzvi birləşmələrin yerləşdirildiyi mal mövqeyinə aid olunmalıdır.

5v. VI bölməyə 1-ci qeydin və 28-ci qrupa 2-ci qeydin şərtləri nəzərə alınmaqla:

1) turşu, fenol və enol kimi funksional qrupları olan birləşmələr üzvi birləşmələrin qeyri-üzvi duzları və ya 2942 mal mövqeyinin I-IX alt-qruplarına daxil olan üzvi əsaslar üzvi birləşmələr üçün nəzərdə tutulmuş mal mövqeyinə aid olunmalıdır; və

2) I-IX altqruplara və ya 2942 mal mövqeyinə daxil olan üzvi birləşmələr arasında gedən reaksiyalar nəticəsində alının duzlar bu duzların alındığı əsas və turşuların (fenol və ya enol funksional qrupları olan birləşmələr də daxil olmaqla) təsnif olunduğu mal mövqelərindən kodların artması sırasında sonuncuya aid olunmalıdırlar.

5q. Metalların alkoqolyatları etanol istisna olmaqla müvafiq spirtlərlə eyni mal mövqeyinə aid olunmalıdırlar (2905 ml mövqeyi).

5d. Karbon turşularının hallogenanhibridləri müvafiq turşularla eyni mal mövqeyinə aid edilir.

6. 2930 və 2931 mal mövqelərində təsnif olunan birləşmələr malekullarında hidrogen, oksigen və ya azot atomlarından əlavə digər metal və qeyri-metalların (kükürd, arsen, civə və ya qurğuşun kimi) atomları olan üzvi birləşmələrdir.

2930 mal mövqeyinə (kükürd üzvi birləşmələri) və 2931 mal mövqeyinə (üzvi-qeyriüzvi birləşmələr) tərkibində hidrogen, turşu və azot atomlarından başqa onlara sulfidləşdirilmiş və hallogenləşdirilmiş törəmələrin xüsusiyyətlərin verən, birbaşa karbonla birləşən kükürd və hallogen atomu olan sulfidləşdirilmiş və hallogenləşdirilmiş törəmələr (eləcə də mürəkkəb törəmələr) daxil deyil.

7. 2932-2934 mal mövqelərinə üçüzvlü halqalı epoksidlər, ketonların peroksidləri, aldehidlərin tsiklik polimerləri və ya tioaldehidlər, çoxəsaslı karbon turşularının anhidləri, polispirtlərin fenollarının və ya çoxəsaslı turşu imidləri və ya çoxəsaslı turşuların tsiklik mürəkkəb efirləri daxil deyillər.

Bu şərtlər yalnız heteroatomik tsikllər tsiklləşdirmə reaksiyaları və ya yuxarıda qeyd olunan reaksiyalar nəticəsində əmələ gəldikdə qüvvədə olur.

8.2937 mal mövqeyində:

a) hormon termini riliz-hormonlara və ya hormon sekresiyasını stimullaşdıran faktorlara, hormon inqibitorlarına və harmon antoqonistlərinə (antihormonlar) də şamil edilir;

b) əsasən harmon kimi istifadə olunan termini yalnız əsasən hormonal təsir üçün istifadə olunan harmonların törəmələrinə və onların struktur analoqlarına deyil, eləcə də bu mal mövqeyindəki maddələrin sintezi zamanı aralıq məhsulları kimi istifadə olunan törəmə və struktur analoqlara da şamil olunur.

Alt-mövqelərə dair qeydlər:

1. Bu qrupun istənilən mal mövqeyində kimyəvi birləşmələrin törəmələri ( və ya kimyəvi birləşmələrin qrupların) kimyəvi birləşmə ( və ya birləşmələr qrupu) ilə eyni mal mövqeyində olmalıdır, bir şərtlə ki, onlar xüsusi olaraq heç bir digər alt-mövqeyə aid olunmur və ya nəzərdən keçirilən alt-mövqelər arasında Digərləri adlanan əlavə alt mövqe yoxdur.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 2901  Açıq zəncirli (atsiklik) karbohidrogenlər:    
 2901 10  - doymuşlar:    
 2901 10 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  10
 2901 10 900 0  -- digər məqsədlər üçün  -  10
   - doymamışlar:    
 2901 21  -- etilen:    
 2901 21 100 0  --- yanacaq kimi istifadə üçün  -  10
 2901 21 900 0  --- digər məqsədlər üçün  -  10
 2901 22  -- propen (propilen):    
 2901 22 100 0  --- yanacaq kimi istifadə üçün  -  10
 2901 22 900 0  --- digər məqsədlər üçün  -  10
 2901 23  -- buten (butilen) və onun izomerləri:    
   --- but-1-en və but-2-en:    
 2901 23 110 0  ---- yanacaq kimi istifadə üçün  -  5
 2901 23 190 0  ---- digər məqsədlər üçün  -  5
   --- digərləri:    
 2901 23 910 0  ---- yanacaq kimi istifadə üçün  -  5
 2901 23 990 0  ---- digər məqsədlər üçün  -  5
 2901 24  -- buta-1,3-dien və izopren:    
   --- buta-1,3-dien:    
 2901 24 110 0  ---- yanacaq kimi istifadə üçün  -  10
 2901 24 190 0  ---- digər məqsədlər üçün  -  10
   --- izopren:    
 2901 24 910 0  ---- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2901 24 990 0  ---- digər məqsəd üçün  -  0.5
 2901 29  -- digərləri:    
 2901 29 200 0  --- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2901 29 800 0  --- digər məqsədlər üçün  -  0.5
 2902  Tsiklik karbohidrogenlər:    
   - tsikloalkanlar, tsikloalkenlər və tsikloterpenlər:    
 2902 11  -- tsikloheksan:    
 2902 11 100 0  --- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2902 11 900 0  --- digər məqsədlər üçün  -  0.5
 2902 19  -- digərləri:    
 2902 19 100 0  --- tsikloterpenlər  -  0.5
 2902 19 300 0  --- azulen və onun alkiltörəmələri  -  0.5
   --- digərləri:    
 2902 19 910 0  ---- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2902 19 990 0  ---- digər məqsədlər üçün  -  0.5
 2902 20  - benzol:    
 2902 20 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2902 20 900 0  -- digər məqsədlər üçün  -  0.5
 2902 30  - toluol:    
 2902 30 100 0  -- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2902 30 900 0  -- digər məqsədlər üçün  -  0.5
   - ksilollar:    
 2902 41 000 0  -- o-ksilol  -  0.5
 2902 42 000 0  -- m-ksilol  -  0.5
 2902 43 000 0  -- n-ksilol  -  0.5
 2902 44  -- ksilol izomerlərinin qarışıqları:    
 2902 44 100 0  --- yanacaq kimi istifadə üçün  -  0.5
 2902 44 900 0  --- digər məqsədlər üçün  -  0.5
 2902 50 000 0  - stirol  -  0.5
 2902 60 000 0  - etilbenzol  -  0.5
 2902 70 000 0  - kumol  -  0.5
 2902 90  - digərləri:    
 2902 90 100 0  -- naftalin və antrasen  -  0.5
 2902 90 300 0  -- bifenil və terfenillər  -  0.5
 2902 90 500 0  -- viniltoluollar  -  0.5
 2902 90 600 0  -- 1,3-diizopropilbenzol  -  0.5
 2902 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
 2903  Karbohidrogenlərin halogenli törəmələri:    
   - doymuş atsiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri:    
 2903 11 000 0  -- xlormetan (metilxlorid) və xloretan (etilxlorid)  -  0.5
 2903 12 000 0  -- dixlormetan (metilenxlorid)  -  0.5
 2903 13 000 0  -- xloroform (trixlormetan)  -  0.5
 2903 14 000 0  -- karbon 4-xlorid  -  0.5
 2903 15 000 0  -- 1,2-dixloretan (etilendixlorid)  -  0.5
 2903 19  -- digərləri:    
 2903 19 100 0  --- 1,1,1-trixloretan (metilxloroform)  -  0.5
 2903 19 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - atsiklik karbohidrogenlərin doymamış xlorlu törəmələri:    
 2903 21 000 0  -- vinilxlorid (xloretilen)  -  0.5
 2903 22 000 0  -- trixloetilen  -  0.5
 2903 23 000 0  -- tetraxloretilen (perxloretilen)  -  0.5
 2903 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2903 30  - atsiklik karbohidrogenlərin florlu, bromlu və yodlu törəmələri:    
   -- bromidlər:    
 2903 30 330 0  --- brommetan (metilbromid)  -  0.5
 2903 30 350 0  --- dibrommetan  -  0.5
 2903 30 360 0  --- digərləri  -  0.5
 2903 30 800  -- floridlər və yodidlər    
 2903 30 800 1  --- 1,1,3,3,3-Pentofluor-2-(triftormetil)-1-propen  Q  0,5
 2903 30 800 9  --- digərləri  Q  0,5
   - tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan atsiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri,:    
 2903 41 000 0  -- trixlorflormetan  -  0.5
 2903 42 000 0  -- dixlordiflormetan  -  0.5
 2903 43 000 0  -- trixlortrifloretanlar  -  0.5
 2903 44  -- dixlortetrafloretanlar və xlorpentafloretan:    
 2903 44 100 0  --- dixlortetrafloretanlar  -  0.5
 2903 44 900 0  --- xlorpentafloretan  -  0.5
 2903 45  -- yalnız flor və xlor tərkibli digər perhalogenli törəmələr:    
 2903 45 100 0  --- xlortriflormetan  -  0.5
 2903 45 150 0  --- pentaxlorfloretan  -  0.5
 2903 45 200 0  --- tetraxlordifloretanlar  -  0.5
 2903 45 250 0  --- heptaxlorflorpraponlar  -  0.5
 2903 45 300 0  --- heksaxlordiflorpropanlar  -  0.5
 2903 45 350 0  --- pentaxlortriflorpropanlar  -  0.5
 2903 45 400 0  --- tetraxlortetraflorpropanlar  -  0.5
 2903 45 450 0  --- trixlorpentaflorpropanlar  -  0.5
 2903 45 500 0  --- dixlorheksaflorpropanlar  -  0.5
 2903 45 550 0  --- xlorheptaflorpropanlar  -  0.5
 2903 45 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2903 46  -- bromxlordiflormetan, bromtriflormetan və dibromtetrafloretanlar:    
 2903 46 100 0  --- bromxlordiflormetan  -  0.5
 2903 46 200 0  --- bromtriflormetan  -  0.5
 2903 46 900 0  --- dibromtetrafloretanlar  -  0.5
 2903 47 000 0  -- digər perhalogenli törəmələr  -  0.5
 2903 49  -- digərləri:    
   --- halogenli, yalnız flor və xlor tərkibli:    
 2903 49 100 0  ---- metan, etan və ya propan  -  0.5
 2903 49 100 1  ----Xlordifluormetan  Q  0,5
 2903 49 100 3  ----Dixlortrifluoretan  Q  0,5
 2903 49 100 4  ----Xlortetrafluoretanlar  Q  0,5
 2903 49 100 5  ----Dixlorfluoretanlar  Q  0,5
 2903 49 100 6  ----Xlordifluoretanlar  Q  0,5
 2903 49 100 8  ----Dixlorpentafluorpropanlar  Q  0,5
 2903 49 100 9  ---- Yalnız fluor və xlorla haloidləşdililmiş digər metan, etan və ya propan törəmələri  Q  0,5
 2903 49 200 0  ---- digərləri  -  0.5
   --- halogenli, yalnız flor və brom tərkibli:    
 2903 49 300 0  ---- metanın, etanın və ya propanın  -  0.5
 2903 49 400 0  ---- digərləri  -  0.5
 2903 49 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - tsikloalkan, tsikloalken və ya tsikloterpen karbohidrogenlərin halogenli törəmələri:    
 2903 51 000 0  -- 1,2,3,4,5,6- heksaxlortsikloheksan  -  0.5
 2903 59  -- digərləri:    
 2903 59 100 0  ---1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometil) tsikloheksan  -  0.5
 2903 59 300 0  --- tetrabromtsiklooktan  -  0.5
 2903 59 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - aromatik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri:    
 2903 61 000 0  -- xlorbenzol, o-dixlorbenzol və n-dixlorbenzol  -  0.5
 2903 62 000 0  -- heksaxlorbenzol və DDT (1,1,1-trixlor-2,2-bis (n-xlorfenil) etan)  -  0.5
 2903 69  -- digərləri:    
 2903 69 100 0  --- 2,3,4,5,6-pentabrometilbenzol  -  0.5
 2903 69 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2904  Halogenli və ya halogenli sulfo, nitro, nitroza karbohidrogen törəmələri,:    
 2904 10 000 0  - tərkibində yalnız sulfoqruplar, onların duzları və mürəkkəb etil efirləri olan törəmələr  -  0.5
 2904 20 000 0  - tərkibində yalnız nitro- və ya yalnız nitrozqruplar olan törəmələr  -  0.5
 2904 90  - digərləri:    
 2904 90 200 0  -- sulfohalogenli törəmələr  -  0.5
 2904 90 400 0  -- trixlornitrometan (xlorpikrin)  -  0.5
 2904 90 850 0  -- digərləri  -  0.5
   II. SPİRTLƏR, ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ YA NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ    
 2905  Atsiklik spirtlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
   - doymış monospirtlər:    
 2905 11 000 0  -- metanol (metil spirti)  -  0.5
 2905 12 000 0  -- propan-1-ol (propil spirti) və propan-2-ol (izopropil spirti)  -  15
 2905 13 000 0  -- butan-1-ol (n-butil spirti)  -  0.5
 2905 14  -- digər butanollar:    
 2905 14 100 0  --- 2-metilpropan-2-ol (üçlü-butil spirti)  -  0.5
 2905 14 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2905 15 000 0  -- pentanol (amil spirti) və onun izomerləri  -  0.5
 2905 16  -- oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri:    
 2905 16 100 0  --- 2-etilheksan-1-ol  -  0.5
 2905 16 200 0  --- oktan-2-ol  -  0.5
 2905 16 800 0  --- digərləri  -  0.5
 2905 17 000 0  -- dodekan-1-ol (lauril spirti), heksadekan-1-ol (setil spirti) və oktadekan-1-ol (stearil spirti)  -  0.5
 2905 19 000  -- digərləri  -  0.5
 2905 19 000 1  --- 3,3 dimetilbutan-2-ol (pinakolin spirti)  Q  0,5
 2905 19 000 9  --- Digərləri  Q  0,5
   - doymamış monospirtlər:    
 2905 22  -- atsiklik terpen spirtləri:    
 2905 22 100 0  --- heraniol, sitronellol (dihidroheraniol), linalol, radinol və nerol  -  0.5
 2905 22 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2905 29  -- digərləri:    
 2905 29 100 0  --- allil spirti  -  0.5
 2905 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - diollar:    
 2905 31 000 0  -- etilenqlikol (etandiol)  -  0.5
 2905 32 000 0  -- propilenqlikol (propan-1, 2-diol)  -  0.5
 2905 39  -- digərləri:    
 2905 39 100 0  --- 2-metilpentan-2, 4-diol (heksilenqlikol)  -  0.5
 2905 39 200 0  --- butan-1,3-diol  -  0.5
 2905 39 300 0  --- 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7 diol  -  0.5
 2905 39 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - digər polispirtlər:    
 2905 41 000 0  -- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)  -  0.5
 2905 42 000 0  -- pentaeritrit  -  0.5
 2905 43 000 0  -- mannit  -  0.5
 2905 44  -- D-qlüsit (sorbit):    
   --- suda məhlulu:    
 2905 44 110 0  ---- tərkibində 2 kütlə % və ya daha az D-mannit olan, D-qlüsitə görə hesablanmada  -  0.5
 2905 44 190 0  ---- digərləri  -  0.5
   --- digərləri:    
 2905 44 910 0  ---- tərkibində 2 kütlə % və ya daha az D-mannit olan, D-qlüsitə görə hesablanmada  -  0.5
 2905 44 990 0  ---- digərləri  -  0.5
 2905 45 000 0  -- qliserin  -  0.5
 2905 49  -- digərləri:    
 2905 49 100 0  --- triollar; tetrollar  -  0.5
   --- digərləri:    
   ---- 2904 mal mövqeyinin turşu birləşmələri ilə qarşılıqlı təsirdən alınmış qliserinin mürəkkəb efirləri:    
 2905 49 510 0  ----- sulfohalogenli törəmələr  -  0.5
 2905 49 590 0  ----- digərləri  -  0.5
 2905 49 900 0  ---- digərləri  -  0.5
   - atsiklik spirtlərin halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2905 51 000 0  -- etxlorvinol (İNN)  -  0.5
 2905 59  -- digərləri:    
 2905 59 100 0  --- monospirtlərin  -  0.5
   --- polispirtlərin:    
 2905 59 910 0  ---- 2,2-bis (brommetil) propandiol  -  0.5
 2905 59 990 0  ---- digərləri  -  0.5
 2906  Tsiklik spirtlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
   - tsikloalkan, tsikloalken və ya tsikloterpen:    
 2906 11 000 0  -- mentol  -  0.5
 2906 12 000 0  -- tsikloheksanol, metiltsikloheksanollar və dimetiltsikloheksanollar  -  0.5
 2906 13  -- sterinlər və inozitlər:    
 2906 13 100 0  --- sterinlər  -  0.5
 2906 13 900 0  --- inozitlər  -  0.5
 2906 14 000 0  -- terpineollar  -  0.5
 2906 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - aromatik:    
 2906 21 000 0  -- benzil spirti  -  0.5
 2906 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
   III. FENOLLAR, FENOLSPİRTLƏR, ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ    
 2907  Fenollar; fenolspirtlər:    
   - monofenollar:    
 2907 11 000 0  -- fenol (hidroksibenzol) və onun duzları  -  0.5
 2907 12 000 0  -- krezollar və onların duzları  -  0.5
 2907 13 000 0  -- oktilfenol, nonilfenol və onların izomerləri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2907 14 000 0  -- ksilenollar və onların duzları  -  0.5
 2907 15  -- naftollar və onların duzları:    
 2907 15 100 0  --- 1- naftol  -  0.5
 2907 15 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2907 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - polifenollar; fenolspirtlər:    
 2907 21 000 0  -- rezorsin və onun duzları  -  0.5
 2907 22  -- hidroxinon (xinol) və onun duzları:    
 2907 22 100 0  --- hidroxinon (xinol)  -  0.5
 2907 22 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2907 23 000 0  -- 4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) və onun duzları  -  0.5
 2907 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2908  Fenolların və fenolspirtlərin halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2908 10 000 0  - tərkibində yalnız halogen qrupu olan törəmələr və onların duzları  -  0.5
 2908 20 000 0  - tərkibində yalnız sulfoqrup olan törəmələr, onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2908 90 000 0  - digərləri  -  0.5
   IV. SADƏ EFİRLƏR, SPİRTLƏRİN, SADƏ EFİRLƏRİN VƏ KETONLARIN PEROKSİDLƏRİ, ÜÇ HƏLQƏLİ EPOKSİDLƏR, ASETALLAR VƏ YARIMASETALLAR VƏ ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ YA NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ:    
 2909  Sadə efirlər, efirospirt, efirofenol, efirospirt fenollar, sadə efirlərin və ketonların (müəyyən və qeyrimüəyyən tərkibli) peroksidləri və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
   - sadə atsiklik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2909 11 000 0  -- sadə dietil efiri  -  0.5
 2909 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2909 20 000 0  - sadə tsikloalkan, tsikloalken, tsikloterpen efirləri və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  -  0.5
 2909 30  - sadə aromatik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2909 30 100 0  -- sadə difenil efiri  -  0.5
   -- bromlu törəmələr:    
 2909 30 310 0  --- sadə pentobromdifenil efiri; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis (pentabromfenoksi) benzol  -  0.5
 2909 30 350 0  --- akrilonitrilbutadienstirol (ABS) istehsalı üçün 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoksi) etan  -  0.5
 2909 30 380 0  --- digərləri  -  0.5
 2909 30 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - efirospirtlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2909 41 000 0  -- 2,2'-oksidietanol (dietilenqlikol, diqlikol)  -  0.5
 2909 42 000 0  -- etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun efirləri, sadə monometil  -  0.5
 2909 43 000 0  -- etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun efirləri, sadə monobutil  -  0.5
 2909 44 000 0  -- etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun digər efirləri sadə monoalkil  -  0.5
 2909 49  -- digərləri:    
   --- atsiklik:    
 2909 49 110 0  ---- 2-(2-xloretoksi) etanol  -  0.5
 2909 49 190 0  ---- digərləri  -  0.5
 2909 49 900 0  --- tsiklik  -  0.5
 2909 50  - efirfenollar və efirspirtfenollar və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2909 50 100 0  -- kalium qvayakol və qvayakolsulfonatları  -  0.5
 2909 50 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2909 60 000 0  - spirtlərin, sadə efirlərin və ketonların peroksidləri və onların sulfo, nitro və nitroza törəmələri  -  0.5
 2910  Tərkibində üçüzvülü həlqə olan epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2910 10 000 0  - oksiran (etilenoksid)  -  0.5
 2910 20 000 0  - metiolksiran (propilenoksid)  -  15
 2910 30 000 0  - 1-xlor-2,3-epoksipropan (epixlorhidrin)  -  0.5
 2910 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2911 00 000 0  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan asetallar və polumasetallar və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  -  0.5
   V. FUNKSİONAL ALDEHİD QRUPU OLAN BİRLƏŞMƏLƏR    
 2912  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan aldehidlər, tsiklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid:    
   - tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan atsiklik aldehidlər:    
 2912 11 000 0  -- metanal (formaldehid)  -  0.5
 2912 12 000 0  -- etanal (asetaldehid)  -  0.5
 2912 13 000 0  -- butanal (yağ aldehidi, normal izomer)  -  0.5
 2912 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan tsiklik aldehidlər:    
 2912 21 000 0  -- benzaldehid  -  0.5
 2912 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2912 30 000 0  - aldehidspirtlər  -  0.5
   - sadə efirlərin aldehidləri, fenolların aldehidləri və tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olan aldehidlər:    
 2912 41 000 0  -- vanilin (4-hidroksi-3-metroksibenzaldehid)  -  0.5
 2912 42 000 0  -- etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)  -  0.5
 2912 49 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2912 50 000 0  - tsiklik aldehidlərin polimerləri  -  0.5
 2912 60 000 0  - paraformaldehid  -  0.5
 2913 00 000 0  2912 mal mövqeyində göstərilən birləşmələrin halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  -  0.5
   VI. KETON VƏ XİNON FUNKSİONAL QRUPLARIOLAN BİRLƏŞMƏLƏR    
 2914  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan ketonlar və xinonlar, onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
   - tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan atsiklik ketonlar:    
 2914 11 000 0  -- aseton  -  0.5
 2914 12 000 0  -- butanon (metiletilketon)  -  0.5
 2914 13 000 0  -- 4-metilpentan-2-on (metilizobutilketon)  -  0.5
 2914 19  -- digərləri:    
 2914 19 100 0  --- 5-metilheksan-2-on  -  0.5
 2914 19 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan tsikloalkan, tsikloalken və tsikloterpen ketonları:    
 2914 21 000 0  -- kamfora  -  0.5
 2914 22 000 0  -- tsikloheksanon və metiltsikloheksanollar  -  0.5
 2914 23 000 0  -- iononlar və metiliononlar  -  0.5
 2914 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar:    
 2914 31 000 0  -- fenilaseton (fenilpropan-2-on)  -  0.5
 2914 39 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2914 40  - ketonspirtlər və ketonaldehidlər:    
 2914 40 100 0  -- 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaseton spirti)  -  0.5
 2914 40 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2914 50 000 0  - tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonfenollar və ketonlar  -  0.5
   - xinonlar:    
 2914 61 000 0  -- antraxinon  -  0.5
 2914 69  -- digərləri:    
 2914 69 100 0  --- 1,4-naftoxinon  -  0.5
 2914 69 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2914 70  - halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
 2914 70 100 0  -- 4'-tret-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroasetonfenon (keton-muskus)  -  0.5
 2914 70 900 0  -- digərləri  -  0.5
   VII. KARBON TURŞULARI VƏ ONLARIN ANHİDRİDLƏRİ, HALOGENANHİDRİDLƏRİ, PEROKSİDLƏRİ, PEROKSİTURŞULAR VƏ ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ NİTRO TÖRƏMƏLƏRİ    
 2915  Doymuş atsiklik monokarbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhi, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
   - qarışqa turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri:    
 2915 11 000 0  -- qarışqa turşusu  -  0.5
 2915 12 000 0  -- qarışqa turşusunun duzları  -  0.5
 2915 13 000 0  -- qarışqa turşusunun mürəkkəb efirləri  -  0.5
   - sirkə turşusu və onun duzları; sirkə anhidridi:    
 2915 21 000 0  -- sirkə turşusu  -  0.5
 2915 22 000 0  -- natrium-asetat  -  0.5
 2915 23 000 0  -- kobalt asetatları  -  0.5
 2915 24 000 0  -- sirkə anhidridi  -  0.5
 2915 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri:    
 2915 31 000 0  -- etilasetat  -  0.5
 2915 32 000 0  -- vinilasetat  -  0.5
 2915 33 000 0  -- n-butilasetat  -  0.5
 2915 34 000 0  -- izobutilasetat  -  0.5
 2915 35 000 0  -- 2-etoksietilasetat  -  0.5
 2915 39  -- digərləri:    
 2915 39 100 0  --- propilasetat və izopropilasetat  -  0.5
 2915 39 300 0  --- metilasetat, pentilasetat (amilasetat), izopentilasetat (izoamilasetat) və qliserin asetat  -  0.5
 2915 39 500 0  --- n-tolilasetat, fenilpropilasetat, benzilasetat, rodinilasetat, santalilasetat və feniletan-1,2-diol asetatları  -  0.5
 2915 39 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2915 40 000 0  - mono-, di- və ya trixlorasetat turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2915 50 000 0  - propion turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2915 60  - yağ turşuları, valerian turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri:    
   -- yağ turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri:    
 2915 60 110 0  --- 1 izopropil-2,2-dimetiltrimetildiizobutirat  -  0.5
 2915 60 190 0  --- digərləri  -  0.5
 2915 60 900 0  -- valerian turşuları və onun izomerləri, onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2915 70  - palmitin turşusu, stearin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri:    
 2915 70 150 0  -- palmitin turşusu  -  0.5
 2915 70 200 0  -- palmitin turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2915 70 250 0  -- stearin turşusu  -  0.5
 2915 70 300 0  -- stearin turşusunun duzları  -  5
 2915 70 800 0  -- stearin turşusunun mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2915 90  - digərləri:    
 2915 90 100 0  -- laurin turşusu  -  0.5
 2915 90 200 0  -- xlorformiatlar  -  0.5
 2915 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
 2916  Doymamış atsiklik monokarbon turşuları, tsiklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:    
   - doymamış atsiklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri:    
 2916 11  -- akril turşusu və onun duzları:    
 2916 11 100 0  --- akril turşusu  -  0.5
 2916 11 900 0  --- akril turşusunun duzları  -  0.5
 2916 12  -- akril turşusunun mürəkkəb efirləri:    
 2916 12 100 0  --- metilakrilat  -  0.5
 2916 12 200 0  --- etilakrilat  -  0.5
 2916 12 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2916 13 000 0  -- metakril turşusu və onun duzları  -  0.5
 2916 14  -- metakril turşusunun mürəkkəb efirləri:    
 2916 14 100 0  --- metilmetakrilat  -  0.5
 2916 14 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2916 15 000 0  -- olein, linol və ya linolin turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2916 19  -- digərləri:    
 2916 19 100 0  --- undesil turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2916 19 300 0  --- heksa-2, 4-dien turşusu (sorbin turşusu)  -  0.5
 2916 19 400 0  --- kroton turşusu  -  0.5
 2916 19 800 0  --- digərləri  -  0.5
 2916 20 000 0  - tsikloalkan, tsikloalken və ya tsikloterpen monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və onların törəmələri  -  0.5
   - aromatik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və onların törəmələri:    
 2916 31 000 0  -- benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2916 32  -- benzoil-peroksid və benzoil-xlorid:    
 2916 32 100 0  --- benzoil-peroksid  -  0.5
 2916 32 900 0  --- benzoil-xlorid  -  0.5
 2916 34 000 0  -- fenilsirkə turşusu və onun duzları  -  0.5
 2916 35 000 0  -- fenilsirkə turşusunu onun duzları mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2916 39 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2917  Polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:    
   - atsiklik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri:    
 2917 11 000 0  -- oksalat(turşəng) turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2917 12  -- adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri:    
 2917 12 100 0  --- adipin turşusu və onun duzları  -  0.5
 2917 12 900 0  --- adipin turşusunun mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2917 13  -- azelain turşusu və sebasin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri    
 2917 13 100 0  --- sebasin turşusu  -  0.5
 2917 13 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2917 14 000 0  -- malein anhidrid  -  0.5
 2917 19  -- digərləri:    
 2917 19 100 0  --- malon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2917 19 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2917 20 000 0  - tsikloalkan, tsikloalken və ya tsikloterpen polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri  -  0.5
   - aromatik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri:    
 2917 31 000 0  -- dibutilortoftalatlar  -  0.5
 2917 32 000 0  -- dioktilortoftalatlar  -  0.5
 2917 33 000 0  -- dinonil- və ya didesilortoftalatlar  -  0.5
 2917 34 000 0  -- ortoftal turşusunun digər mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2917 35 000 0  -- ftal anhidrid  -  0.5
 2917 36 000 0  -- tereftal turşusu və onun duzları  -  0.5
 2917 37 000 0  -- dimetiltereftalat  -  0.5
 2917 39  -- digərləri:    
   --- bromlu törəmələri:    
 2917 39 110 0  ----tetrabromftal turşusunun anhidridləri və ya mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2917 39 190 0  ---- digərləri  -  0.5
   --- digərləri:    
 2917 39 300 0  ---- benzol-1,2,4-trikarbon turşusu  -  0.5
 2917 39 400 0  ---- tərkibində 0,8 və ya daha az kütlə %-i tereftaloil dixlorid olan izoftaloildixlorid  -  0.5
 2917 39 500 0  ---- naftalin-1,4,5,8-tetrakarbon turşusu  -  0.5
 2917 39 600 0  ---- tetraxlorftal anhidridi  -  0.5
 2917 39 700 0  ---- natrium 3,5-bis(metoksikarbonil) benzolsulfonat  -  0.5
 2917 39 800 0  ---- digərləri  -  0.5
 2918  Tərkibində əlavə oksigentərkibli funksional qrupu olan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:    
   - tərkibində spirt qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri:    
 2918 11 000 0  -- süd turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 12 000 0  -- çaxır turşusu  -  0.5
 2918 13 000 0  -- çaxır turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 14 000 0  -- limon turşusu  -  0.5
 2918 15 000 0  -- limon turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 16 000 0  -- qlükon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 19  -- digərləri:    
 2918 19 300 0  --- xol turşusu; 3-alfa,12-alfa-dihidroksi-5-beta-xolan-24 turşusu (dezoksixol turşusu); onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 19 400 0  --- 2,2-bis(hidroksimetil)propion turşusu  -  0.5
 2918 19 800  --- digərləri    
 2918 19 800 1  ---- 2,2-difenil-2-oksisirkə turşusu (benzil turşusu)  Q  0,5
 2918 19 800 9  ----digərləri  Q  0,5
   - tərkibində fenol qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri:    
 2918 21 000 0  -- salisil turşusu və onun duzları  -  0.5
 2918 22 000 0  -- o-asetilsalisil turşusu mürəkkəb efirləri, onun duzları və  -  0.5
 2918 23  -- digər salisil turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları:    
 2918 23 100 0  --- metilsalisilat və fenilsalisilat (salol)  -  0.5
 2918 23 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2918 29  -- digərləri:    
 2918 29 100 0  --- sulfosalisil turşuları, hidroksinaftoy turşuları; onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 29 300 0  --- 4-hidroksibenzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 29 500 0  --- qall turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2918 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2918 30 000 0  - tərkibində aldehid və ya keton qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri  -  0.5
 2918 90  - digərləri:    
 2918 90 100 0  -- 2,6 dimetoksibenzoy turşusu  -  0.5
 2918 90 200 0  -- dikamba (ISO)  -  0.5
 2918 90 300 0  -- natrium fenoksiasetat  -  0.5
 2918 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
   VIII. QEYR-METALLARIN QEYRİ-ÜZVİ TURŞULARININ MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİ, ONLARIN DUZLARI VƏ ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ    
 2919 00  Fosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları, laktofosfatlar daxil olmaqla; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:    
 2919 00 100 0  - tributilfosfatlar, trifenilfosfatlar, tritolilfosfatlar, triksililfosfatlar və tri (2-xloretil) fosfat  -  0.5
 2919 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 2920  Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb efirlərindən başqa) və onların duzları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:    
 2920 10 000 0  - mürəkkəb tiofosfor efirləri (fosfortioatlar) və onların duzları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri  -  0.5
 2920 90  - digərləri:    
 2920 90 100 0  -- sulfat və karbonat turşularının mürəkkəb efirləri, onların duzları və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  -  0.5
 2920 90 200 0  -- fosfit turşunun dimetil efiri (dimetilfosfit)  -  0.5
 2920 90 300 0  -- trimetilfosfit (trimetoksifosfin)  -  0.5
 2920 90 400 0  -- trietilfosfit  -  0.5
 2920 90 500 0  -- dietilfosfonat (dietilhidrofosfit) (dietilfosfit)  -  0.5
 2920 90 850 0  -- digər birləşmələr  -  0.5
   IX. AZOTTƏRKİBLİ FUNKSİONAL QRUPU OLAN BİRLƏŞMƏLƏR    
 2921  Amin funksional qruplu birləşmələr:    
   - atsiklik monoaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2921 11  -- metilamin, di- və ya trimetilamin və onların duzları:    
 2921 11 100 0  --- metilamin-, di- və ya trimetilamin  -  0.5
 2921 11 900 0  --- duzlar  -  0.5
 2921 12 000 0  -- dietilamin və onun duzları  -  0.5
 2921 19  -- digərləri:    
 2921 19 100 0  --- trietilamin və onun duzları  -  0.5
 2921 19 300 0  --- izopropilamin və onun duzları  -  0.5
 2921 19 400 0  --- 1,1,3,3-tetrametilbutilamin  -  0.5
 2921 19 800  --- Digərləri    
 2921 19 800 1  ----Bis(2-xloroetil)etilamin(HN1)  Q  0,5
 2921 19 800 2  ---- Bis(2-xloroetil)metilamin (HN2) (Xlormetin)  Q  0,5
 2921 19 800 3  ---- Tri(2-xloretil)amin(HN3) (Trixlormetin)  Q  0,5
 2921 19 800 4  ---- N,N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) aminoetil-2-xloridlər və onların protonlaşmış duzları  Q  0,5
 2921 19 800 5  ---- N,N-diizopropil-2-aminoetil xlorid  Q  0,5
 2921 19 800 6  ---- N,N-2-diizopropilaminoetil xlorid hidroxlorid  Q  0,5
 2921 19 800 7  ---- N,N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) aminoetanolQ2-lar və onlara aid protonlaşdırılmış duzları.  Q  0,5
 2921 19 800 9  ---- Digərləri  Q  0,5
   - atsiklik polimaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2921 21 000 0  -- etilendiamin və onun duzları  -  0.5
 2921 22 000 0  -- heksametilendiamin və onun duzları  -  0.5
 2921 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2921 30  - tsikloalkan, sikoralken və ya tsikloterpen mono- və ya poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2921 30 100 0  -- tsikloheksilamin və tsikloheksildimetilamin və onların duzları  -  0.5
 2921 30 910 0  -- tsikloheks-1,3-ilendiamin (1,3-diaminotsikloheksan)  -  0.5
 2921 30 990 0  -- digərləri  -  0.5
   - aromatik monoaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2921 41 000 0  -- anilin və onun duzları  -  0.5
 2921 42  -- anilin törəmələri və onların duzları:    
 2921 42 100 0  --- halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri və onların duzları  -  0.5
 2921 42 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2921 43 000 0  -- toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2921 44 000 0  -- difenilamin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2921 45 000 0  -- 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2921 46 000 0  -- amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfetamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) və fentermin (INN); bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2921 49  -- digərləri:    
 2921 49 100 0  --- ksilidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2921 49 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - aromatik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2921 51  -- o-, m-, p- fenilendiamin, diamintoluollar və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
   --- o-, m-, p- fenillendiamin, diamintoluollar və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2921 51 110 0  ---- saflığı 99 kütlə% və ya daha çox olan m- fenilendiamin, tərkibi: -1kütlə% və ya az su, -200 mq\kq və ya az o- fenilendiamin, və -450 mq\kq və ya az p- fenilendiamin  -  0.5
 2921 51 190 0  ---- digərləri  -  0.5
 2921 51 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2921 59  -- digərləri:    
 2921 59 100 0  --- m-fenilenbis (metilamin)  -  0.5
 2921 59 200 0  --- 2,2'-dixlor-4,4'-metilendianilin  -  0.5
 2921 59 300 0  --- 4,4'-bi-o-toluidin  -  0.5
 2921 59 400 0  --- 1,8-naftalindiamin  -  0.5
 2921 59 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2922  Oksigentərkibli funksional qrupu olan amin birləşmələri:    
   - aminospirtlər, tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa; onların sadə və mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları:    
 2922 11 000 0  -- monoetanolamin və onun duzları  -  0.5
 2922 12 000 0  -- dietanolamin və onun duzları  -  0.5
 2922 13  -- trietanolamin və onun duzları    
 2922 13 100 0  --- trietanolamin  -  0.5
 2922 13 900 0  --- trietanolaminin duzları  -  0.5
 2922 14 000 0  -- dekstropropoksifen (INN) və onun duzları  -  0.5
 2922 19  -- digərləri:    
 2922 19 100 0  --- N-etildietanolamin  -  0.5
 2922 19 200 0  --- 2,2'-metiliminodietanol (N-metildietanolamin)  -  0.5
 2922 19 800  --- digərləri    
 2922 19 800 1  ---- N,N-dialkil(metil, etil, n-propil və ya isopropil) aminoetanol Q2-lar və onların protonlaşmış duzları  Q  0,5
 2922 19 800 2  ---- N,N-dimetil-2-aminoetanol və onların protonlaşmış duzları  Q  0,5
 2922 19 800 3  ---- N,N-dietil-2-aminoetanol və onların protonlaşmış duzları  Q  0,5
 2922 19 800 4  ---- N,N-diizopropilaminoetan-2-ol  Q  0,5
 2922 19 800 9  ---- Digərləri  Q  0,5
   - aminonaftollar və tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qruplar olan digər aminofenollar, onların sadə və mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları:    
 2922 21 000 0  -- aminhidroksinaftalinsulfoturşular və onların duzları  -  0.5
 2922 22 000 0  -- anizidinlər, dianizidinlər, fenetidinlər və onların duzları  -  0.5
 2922 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - aminoaldehidlər, aminoketonlar və aminoxinonlar, tərkibində bir tipdən çox oksigentərkibli funksional qrup olan birləşmələrdən başqa; bu birləşmələrin duzları:    
 2922 31 000 0  -- amfepramon (INN), metadon (INN) və normetadon (INN); bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2922 39 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - aminturşular, tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olan birləşmələrdən başqa və onların mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları:    
 2922 41 000 0  -- lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2922 42 000 0  -- qlütamin turşusu və onun duzları  -  0.5
 2922 43 000 0  -- antranil turşusu və onun duzları  -  0.5
 2922 44 000 0  -- tilidin (İNN) və onun duzları  -  0.5
 2922 49  -- digərləri:    
 2922 49 100 0  --- qlisin  -  0.5
 2922 49 200 0  --- b-alanin  -  0.5
 2922 49 950 0  --- digərləri  -  0.5
 2922 50 000 0  - aminspirtfenollar, aminturşufenollar və digər oksigentərkibli funksional qrupları olan aminbirləşmələri  -  0.5
 2923  Ammoniumun dördlü duzları və hidroksidləri; digər lesitinlər və fosfoaminlipidlər, kimyavi tərkibi müəyyən olunmuş və ya olunmamış:    
 2923 10 000 0  - xolin və onun duzları  -  0.5
 2923 20 000 0  - digər lesitinlər və fosfoaminolipidlər  -  0.5
 2923 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2924  Tərkibində funksional karboksamid qrupu olan birləşmələr; tərkibində funksional amid qrupu olan karbonat turşusunun birləşmələri:    
   - atsiklik amidlər (atsiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2924 11 000 0  -- meprobamat (INN)  -  0.5
 2924 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - tsiklik amidlər (tsiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2924 21  -- ureinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2924 21 100 0  --- izoproturon (ISO)  -  0.5
 2924 21 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2924 23 000 0  -- 2-asetamidobenzoy turşusu (N-asetilantranil turşusu) və onun duzları  -  0.5
 2924 24 000 0  -- etinamat (INN)  -  0.5
 2924 29  -- digərləri:    
 2924 29 100 0  --- lidokain (INN)  -  0.5
 2924 29 300 0  --- parasetamol (INN)  -  0.5
 2924 29 950 0  --- digərləri  -  0.5
 2925  Tərkibində funksional karboksimid qrupu olan (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) birləşmələr və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr:    
   - imidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2925 11 000 0  -- saxarin və onun duzları  -  0.5
 2925 12 000 0  -- qlutetimid (INN)  -  0.5
 2925 19  -- digərləri:    
 2925 19 100 0  --- 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-oktabrom-N,N'-etilendiftalimid  -  0.5
 2925 19 300 0  --- N, N'-etilenbis (4,5-dibromheksahidro-3,6-metanftalimid)  -  0.5
 2925 19 950 0  --- digərləri  -  0.5
 2925 20 000 0  - iminlər və onların törəmələri; onların duzları  -  0.5
 2926  Tərkibində funksional nitril qrupu olan birləşmələr:    
 2926 10 000 0  - akrilonitril  -  0.5
 2926 20 000 0  -1-sianquanidin (disiandiamid)  -  0.5
 2926 30 000 0  - fenproporeks (INN) və onun duzları; metadon (INN)- aralıq məhsulları olan (4-siano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan)  -  0.5
 2926 90  - digərləri:    
 2926 90 200 0  -- izoftalonitril  -  0.5
 2926 90 950 0  -- digərləri  -  0.5
 2927 00 000 0  Diazo-, azo- və ya azoksibirləşmələr  -  0.5
 2928 00  Hidrazin və ya hidroksilamin üzvi törəmələri:    
 2928 00 100 0  - N,N-bis (2-metoksietil) hidroksilamin  -  0.5
 2928 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 2929  Tərkibində digər azottərkibli funksional qruplar olan birləşmələr:    
 2929 10  - izosianatlar:    
 2929 10 100 0  -- metilfenilendiizosianatlar (toluoldiizosianatlar)  -  0.5
 2929 10 900  -- digərləri  -  0.5
 2929 90 000  - digərləri    
 2929 90 000 1  -- Dietil Q N,N - dimetilamidofosfat  Q  0,5
 2929 90 000 2  -- Dialkil (metil, etil, n-propil və ya isopropil) N,N-dialkil(metil, etil, n-propil və ya isopropil) amidofosfatlar  Q  0,5
 2929 90 000 9  -- Digərləri  Q  0,5
   X. ÜZVİ- QEYRİ-ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR, HETEROTSİKLİK BİRLƏŞMƏLƏR, NUKLEİN TURŞULARI VƏ ONLARIN DUZLARI, SULFONAMİDLƏRİ    
 2930  Kükürd-üzvi birləşmələr:    
 2930 10 000 0  - ditiokarbonatlar (ksantogenatlar)  -  0.5
 2930 20 000 0  - tiokarbamatlar və ditiokarbamatlar  -  0.5
 2930 30 000 0  - tiuram mono-, di- və ya tetrasulfidlər  -  0.5
 2930 40  - metionin:    
 2930 40 100 0  -- metionin (INN)  -  0.5
 2930 40 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2930 90  - digərləri:    
 2930 90 120 0  -- sistein  -  0.5
 2930 90 140 0  -- sistin  -  0.5
 2930 90 160 0  -- sistein və ya sistein törəmələri  -  0.5
 2930 90 200 0  -- tiodiqlikol (INN) (2, 2'-tiodietanol)  -  0.5
 2930 90 300 0  -- DL-2-hidroksi-4-(metiltio) yağ turşusu  -  0.5
 2930 90 400 0  -- 2,2'-tiodietilbis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionat]  -  0.5
 2930 90 500 0  -- 4 Qmetil-2,6-bis(metiltio)-m-fenildiamin və 2-metil-4,6- bis(metiltio)-m-fenildiamin tərkibli izomer qarışıqları  -  0.5
 2930 90 700  -- Digərləri    
 2930 90 700 1  --- 2-xlor etilxlormetilsulfid  Q  0,5
 2930 90 700 2  --- Bis (2-xloretil) sulfid (iprit)  Q  0,5
 2930 90 700 3  --- Bis (2-xloroetiltio) metan  Q  0,5
 2930 90 700 4  ---1,2-Bis(2-xloretiltio)etan (seskviiprit)  Q  0,5
 2930 90 700 5  --- 1,3-Bis(2-xloretiltio)-n-propan  Q  0,5
 2930 90 700 6  ---1,4-Bis(2-xloretiltio)-n-butan  Q  0,5
 2930 90 700 7  --- 1,5-Bis(2- xloretiltio)-n-pentan  Q  0,5
 2930 90 700 8  --- Bis (2-xloretiltiometil) efir  Q  0,5
 2930 90 700 9  --- Diqərləri o cümlədən: Bis (2-xloretiltioetil) efir (O - iprit), O,O-dietil QS-{2-(dietil-amino)etil} tiofosfat və onların alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzlar (amiton); N,N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) aminoetan- 2-tiollar və onların protonlaşmış duzları ocümlədən, N,N-diizopropilaminoetan-2-tiol, O-etil-S-fenil etilfosfontiol-tionat(fonofos); tərkibində karbonun digər atomları deyil,bir metil, etil, n-propil və ya izopropil qrupu əlaqədə olduğu fosfor atomu olan kimyəvi maddələr  Q  0,5
 2931 00 100 0  - dimetilmetilfosfonat  -  0.5
 2931 00 200 0  - metilfosfonoildiflorid (metilfosfon turşusunun difloranhidridi)  -  0.5
 2931 00 300 0  - metilfosfonoildixlorid (metilfosfon turşusunun dixloranhidridi)  -  0.5
 2931 00 950  -digərləri    
 2931 00 950 1  -- 2-xlorovinildixlorarsin (lyuizit 1)  Q  0,5
 2931 00 950 2  -- Bis (2-xlorvinil) xlorarsin (lyuizit 2)  Q  0,5
 2931 00 950 3  -- Tri (2- xlorvinil) arsin ( lyuizit 3)  Q  0,5
 2931 00 950 4  --O-isopropilmetilxlorfosfonat (xlorzarin)  Q  0,5
 2931 00 950 5  -- O-pinakolilmetilxlorfosfonat (xlorzoman)  Q  0,5
 2931 00 950 6  --Karbonun digər atomları olmadan bir qrup metil, etil, n-propil və ya isoprop ilə birləşdirilmiş fosfor atomu tərkibi  Q  0,5
 2931 00 950 7  -- O-izopropilmetilfluorfosfonat (zarin)  Q  0,5
 2931 00 950 8  -- O-pinakolilmetilfluorfosfonat (zoman)  Q  0,5
 2931 00 950 9  -- Digərləri o cümlədən: O-etil-N,N-dimetil-amidosianfosfat (tabun); O-etil-S - 2 dizopropil-aminoetilmetiltiofosfonat(VX); Metildifluorfosfonit; O-etil-O-2-diizopropilaminoetil metilfosfonit(QL); Etildixlorfosfonit; Dietil(etil) fosfonat; Dimetil(etil) fosfonat; Dietil(metil) fosfonit; Metildixlorfosfonit; Etildifluorfosfonat; Etildixlorfosfonat; N,N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidodihalloidfosfatlar.  Q  0,5
   - quruluşunda kondensləşdirilməmiş furan həlqəsi (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) olan birləşmələr:    
 2932 11 000 0  -- tetrahidrofuran  -  0.5
 2932 12 000 0  -- 2-furaldehid (furfurol)  -  0.5
 2932 13 000 0  -- furfuril və tetrahidrofurfuril spirtləri  -  0.5
 2932 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - laktonlar:    
 2932 21 000 0  -- kumarin, metilkumarinlər və etilkumarinlər  -  0.5
 2932 29  -- digər laktonlar:    
 2932 29 100 0  --- fenolftalein  -  0.5
 2932 29 200 0  --- 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H,3H-benzo[de]izoxromen-1-il]-6-oktadesiloksi-2-naftoy turşusu  -  0.5
 2932 29 300 0  --- 3'-xlor-6'-tsikloheksilamino-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksaten]-3-on  -  0.5
 2932 29 400 0  --- 6'-(N-etil-n-toluidino)-2'-metil-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on  -  0.5
 2932 29 500 0  --- metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd] piran-1-il]naftalin-2-karboksilat  -  0.5
 2932 29 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - digərləri:    
 2932 91 000 0  -- izosafrol  -  0.5
 2932 92 000 0  -- 1-(1,3-benzodioksol-5 il) propan-2-on  -  0.5
 2932 93 000 0  -- piperonal  -  0.5
 2932 94 000 0  -- safrol  -  0.5
 2932 95 000 0  -- tetrahidrokannabinollar (bütün izomerləri)  -  0.5
 2932 99  -- digərləri:    
 2932 99 100 0  --- benzofuran (kumaron)  -  0.5
 2932 99 500 0  --- dördüzvlü həlqəli epoksidlər  -  0.5
 2932 99 700 0  --- tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan digər tsiklik asetallar və daxili hemiasetallar, onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri  -  0.5
 2932 99 950 0  --- digərləri  -  0.5
 2933  Tərkibində təkcə azot heteroatom (u)(ları) olan heterosikl birləşmələr:    
   - quruluşunda kondensləşdirilməmiş pirazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr:    
 2933 11  -- fenazon (antipirin) və onun törəmələri:    
 2933 11 100 0  --- propifenazon(INN)  -  0.5
 2933 11 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2933 19  -- digərləri:    
 2933 19 100 0  --- fenilbutazon(INN)  -  0.5
 2933 19 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - quruluşunda kondensləşdirilməmiş imidazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr:    
 2933 21 000 0  -- hidantoin və onun törəmələri  -  0.5
 2933 29  -- digərləri:    
 2933 29 100 0  --- nafazolin hidroxlorid(INNM) və nafazolin nitrat(INNM); fentolamin(INN); tolazolin hidroxlorid(INNM)  -  0.5
 2933 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - quruluşunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr:    
 2933 31 000 0  -- piridin və onun duzları  -  0.5
 2933 32 000 0  -- piperidin və onun duzları  -  0.5
 2933 33 000 0  -- alfentanil(INN), anileridin(INN), bezitramid(INN), bromazepam(INN), difenoksin(INN), difenoksilat(INN), dipipanon(INN), fentanil(INN), ketobemidon(INN), metilfenidat(INN), pentazosin(INN), petidin(INN), petidin(INN)-A-nın aralıq məhsulu, fensiklidin(INN)(PSP), fenoperidin(INN), pipradrol(INN), piritramid(INN), propiram(INN), trimeperidin(INN); bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2933 39  -- digərləri:    
 2933 39 100 0  --- iproniazid(INN); ketobemidon hidroxlorid(INNM); piridostiqmin bromid(INN)  -  0.5
 2933 39 200 0  --- 2,3,5,6-tetraxlorpiridin  -  0.5
 2933 39 250 0  --- 3,6-dixlorpiridin-2-karbon turşusu  -  0.5
 2933 39 350 0  --- 2-hidroksietilammonium-3,6-dixlorpiridin-2-karboksilat  -  0.5
 2933 39 400 0  --- 2-butoksietil(3,5,6-trixlor-2-piridiloksi)asetat  -  0.5
 2933 39 450 0  --- 3,5-dixlor-2,4,6-triflorpiridin  -  0.5
 2933 39 500 0  --- florksipir(İSO), mürəkkəb metil efiri  -  0.5
 2933 39 550 0  --- 4-metilpiridin  -  0.5
 2933 39 990  --- Diqərələri    
 2933 39 990 1  ---- 3-Hinuklidinilbenzilat (BZ)  Q  0,5
 2933 39 990 3  ---- Xinuklidin-3-ol  Q  0,5
 2933 39 990 9  ---- Diqərələri  Q  0,5
   - quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən xinolin və ya izoxinolin həlqə sistemi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr:    
 2933 41 000 0  -- levorfanol (INN) və onun duzları  -  0.5
 2933 49  -- digərləri:    
 2933 49 100 0  --- xinolinin halogenli törəmələri; xinolinkarbon turşusunun törəmələri  -  0.5
 2933 49 300 0  --- dekstrometorfan (INN) və onun duzları  -  0.5
 2933 49 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - quruluşunda pirimidin həlqəsi (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin həlqəsi olan birləşmələr:    
 2933 52 000 0  -- malonilkarbamid (barbitur turşusu) və onun duzları  -  0.5
 2933 53  -- allobarbital (INN),amobarbital (INN), barbital (INN),butalbital (INN), butobarbital, tsiklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) və vinilbital (INN); bu birləşmələrin duzları    
 2933 53 100 0  --- fenobarbital (INN), barbital (INN) və onların duzları  -  0.5
 2933 53 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2933 54 000 0  -- malonilkarbamidin (barbitur turşusu) digər törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2933 55 000 0  -- loprazolam (INN),meklokvalon (INN), metakvalon (INN) və zipeprol (INN); bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2933 59  -- digərləri:    
 2933 59 100 0  --- diazinon (İSO)  -  0.5
 2933 59 200 0  --- 1,4-diazobitsiklo[2,2,2]oktan(trietilendiamin)  -  0.5
 2933 59 950 0  --- digərləri  -  0.5
   - quruluşunda kondensləşdirilməmiş triazin həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılması) birləşmələr:    
 2933 61 000 0  -- melamin  -  0.5
 2933 69  -- digərləri:    
 2933 69 100 0  --- atrazin(İSO); propazin(İSO); simazin(İSO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin)  -  0.5
 2933 69 200 0  --- metenamin(INN) (heksametilentetramin)  -  0.5
 2933 69 300 0  --- 2,6-di-tret-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-il-amino] fenol  -  0.5
 2933 69 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - laktamlar:    
 2933 71 000 0  -- 6-heksanlaktam (e-kaprolaktam)  -  0.5
 2933 72 000 0  -- klobazam (INN) və metiprilon(INN)  -  0.5
 2933 79 000 0  -- digər laktamlar  -  0.5
   - digərləri:    
 2933 91  -- alprazolam(INN),kamazepam(INN), xlordizepoksid(INN), klonazepam(INN), klorazepam(INN), delorazepam(INN), diazepam(INN), estazolam(INN), etilloflazepam(INN), fludiazepam(INN), flunitrazepam(INN), flurazepam(INN), qalazepam(INN), lorazepam(INN), lormetazepam(INN), mazindol(INN), medazepam(INN), midazolam(INN), nimetazepam(INN), nitrazepam(INN), nordazepam(INN), okazepan(INN), pinazepam(INN), pirovaleron(INN), temazepam(INN), tetrazepam (INN) və triazolam(INN); bu birləşmələrin duzları:    
 2933 91 100 0  --- xlordiazepoksid(INN)  -  0.5
 2933 91 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2933 99  -- digərləri:    
 2933 99 100 0  --- benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol)  -  0.5
 2933 99 200 0  --- indol, 3-metilindol (skatol), 6-allil-6,7-dihidro-5H-dibenz [s,e] azepin (azapetin), xlordiazepoksid, fenindamin (INN) və onların duzları; imipramin hidroxlorid(INNM)  -  0.5
 2933 99 300 0  --- monoazepinlər  -  0.5
 2933 99 400 0  --- diazepinlər  -  0.5
 2933 99 500 0  --- 2,4-di-tert-butil-6-(5-xlorobenzotriazol-2-il) fenol  -  0.5
 2933 99 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2934  Nuklein turşuları və onların duzları, kimyavi tərkibi müyyən olunmuş və ya olunmamış; digər heterosikl birləşmələr:    
 2934 10 000 0  - quruluşunda kondensləşdirilməmiş tiazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr  -  0.5
 2934 20  - quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən benzotiazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr:    
 2934 20 200 0  -- di (benzotiazol-2- il) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol və onun duzları  -  0.5
 2934 20 800 0  -- digərləri  -  0.5
 2934 30  - quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən fenotiazin həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr:    
 2934 30 100 0  -- tietilperazin(INN); tioridazin(INN) və onun duzları  -  0.5
 2934 30 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - digərləri:    
 2934 91 000 0  -- aminoreks(INN), brotizolam(INN), klotiazepam(INN), kloksazolam(INN), dekstromoraimd(INN), qaloksazolam(INN), ketazolam(INN), mezokarb(INN), oksazolam(INN), pemolin(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) və sufentanil (INN); bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2934 99  -- digərləri:    
 2934 99 100 0  --- xlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) və onun tartratları və maleatları  -  0.5
 2934 99 200 0  --- furazolidon (INN)  -  0.5
 2934 99 300 0  --- 7-aminosefalosporan turşusu  -  0.5
 2934 99 400 0  --- (6R,7R)-3-asetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido]-8-okso-5-tia-1-azabitsiklo[4,2,0]okt-2-en-2-karbon turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  -  0.5
 2934 99 500 0  --- 1-[2-(1,3-dioksan-2-il) etil]-2-metilpiridin bromid  -  0.5
 2934 99 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2935 00  Sulfonamidlər:    
 2935 00 100 0  - 3-(1-[7-(heksadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]-piran-1-il)-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid  -  0.5
 2935 00 200 0  - metosulam(ISO)  -  0.5
 2935 00 900 0  - digərləri  -  0.5
   XI. PROVİTAMİNLƏR, VİTAMİNLƏR VƏ HORMONLAR    
 2936  Provitaminlər və vitaminlər, təbii və sintezləşdirilmiş (təbii konsentratlar daxil olmaqla), onların, əsasən vitaminlər şəklində istifadə edilən törəmələri və bu birləşmələrin qarışıqları, o cümlədən istənilən həlledicidə:    
 2936 10 000 0  - təmiz halda provitaminlər  -  0.5
   - vitaminlər və onların törəmələri təmiz halda:    
 2936 21 000 0  -- A vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 22 000 0  -- B1 vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 23 000 0  -- B2 vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 24 000 0  -- D- və ya DL- pantoten turşusu (B3 və ya B5 vitaminləri), onun törəmələri  -  0.5
 2936 25 000 0  -- B6 vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 26 000 0  -- B12 vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 27 000 0  -- C vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 28 000 0  -- E vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 29  -- digər vitaminlər və onların törəmələri:    
 2936 29 100 0  --- B9 vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 29 300 0  --- H vitaminləri və onların törəmələri  -  0.5
 2936 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2936 90  - digərləri (təbii konsentratlar daxil olmaqla):    
   -- vitaminlərin təbii konsentratları:    
 2936 90 110 0  --- A+D vitaminlərin təbii konsentratları  -  0.5
 2936 90 190 0  --- digərləri  -  0.5
 2936 90 900 0  -- vitamin qarışıqları, o cümlədən istənilən həlledicidə  -  0.5
 2937  Təbii və ya sintez olunmuş hormonlar, prostoqlandinlər və tromboksanlar və leykotrienlər; tərkibində zəncirli modifikasiya olunmuş polipeptidlər olan, əsasən hormon şəklində istifadə edilən, törəmələri və struktur analoqları:    
   - polipeptid hormonları, zülal hormonları və qlikoprotein hormonları, onların törəmələri və qurluş analoqları    
 2937 11 000 0  -- somatotropin, onun törəmələri və qurluş analoqları  q  0.5
 2937 12 000 0  -- insulin və onun duzları  q  0.5
 2937 19 000 0  -- digərləri  q  0.5
   - steroid hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları:    
 2937 21 000 0  -- kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) və prednizolon (dehidrohidrokortizon)  q  0.5
 2937 22 000 0  -- kortikosteroid hormonlarının halogenli törəmələri  q  0.5
 2937 23 000 0  -- estrogenlər və prohestinlər (hestagenlər)  q  0.5
 2937 29 000 0  -- digərləri  q  0.5
   - katexolaminlər, onların törəmələri və qurluş analoqları:    
 2937 31 000 0  -- epinefrin  q  0.5
 2937 39 000 0  -- digərləri  q  0.5
 2937 40 000 0  - amin turşularının törəmələri  q  0.5
 2937 50 000 0  - tromboksanlar, prostoqlandinlər və leykotreinlər, onların törəmələri və qurluş analoqları  q  0.5
 2937 90 000 0  - digərləri  q  0.5
   XII. BİTKİ MƏNŞƏLİ TƏBİİ VƏ SİNTEZLƏŞDİRİLMİŞ QLİKOZİDLƏR VƏ ALKOLOİDLƏR, ONLARIN DUZLARI, SADƏ VƏ MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİ, DİGƏR TÖRƏMƏLƏRİ    
 2938  Təbii və ya sintez olunmuş qlikozidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri, digər törəmələri:    
 2938 10 000 0  - rutozid (rutin) və onun törəmələri  -  0.5
 2938 90  - digərləri:    
 2938 90 100 0  -- üskükotu(nun) qlikozidləri  -  0.5
 2938 90 300 0  -- qlisirrizin turşusu və qlisirrizinatlar  -  0.5
 2938 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2939  Bitki mənşəli təbii və ya sintez olunmuş alkaloidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri və digər törəmələri:    
   - opium (tiryək) alkaloidləri, onların törəmələri və duzları:    
 2939 11 000 0  -- xaş-xaş çöpü konsentratları; buprenorfin(INN), kodein, dihidrokodein(INN), etilmorfin, etorfin(INN), heroin, hidrokodon(INN), hidromorfon(INN), morfin, nikomorfin(INN), oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin(INN), tebakon(INN) və tebain; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2939 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - kinə ağacının qabığından alınan alkaloidlər, onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2939 21  -- xinin və onun duzları:    
 2939 21 100 0  --- xinin və xinin sulfat  -  0.5
 2939 21 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2939 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2939 30 000 0  - kofein və onun duzları  -  0.5
   - efedrinlər və onların duzları:    
 2939 41 000 0  -- efedrin və onun duzları  -  0.5
 2939 42 000 0  -- psevdoefedrin (INN) və onun duzları  -  0.5
 2939 43 000 0  -- katin (INN) və onun duzları  -  0.5
 2939 49 000 0  -- digərləri  -  0.5
   -- teofilin və aminofilin (teofillinetilendiamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2939 51 000 0  -- fenetillin (INN) və onun duzları  -  0.5
 2939 59 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - çovdar mahmızının alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2939 61 000 0  -- erqometrin (INN) və onun duzları  -  0.5
 2939 62 000 0  -- erqotamin (INN) və onun duzları  -  0.5
 2939 63 000 0  -- lizergin turşusu və onun duzları  -  0.5
 2939 69 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - digərləri:    
 2939 91  -- kokain, ekqonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN), metamfetamin rasemat; duzları, mürəkkəb efirləri və onların digər törəmələri:    
   --- kokain və onun duzları:    
 2939 91 110 0  ---- təmizlənməmiş kokain  q  0.5
 2939 91 190 0  ---- digərləri  q  0.5
 2939 91 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2939 99  -- digərləri:    
 2939 99 100 0  --- emetin və onun duzları  -  0.5
 2939 99 900 0  --- digərləri  -  0.5
   XIII. DİGƏR ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR    
 2940 00  Kimyəvi təmiz şəkərlər, saxaroza, laktoza, maltoza, qlükoza və fruktozadan başqa; şəkərlərin sadə efirləri, asetalı və mürəkkəb efirləri, onların duzları, 2937, 2938 və 2939 mal mövqelərində göstərilən birləşələrdən başqa:    
 2940 00 100 0  - ramnoza, rafinoza və mannoza  -  0.5
 2940 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 2941  Antibiotiklər:    
 2941 10  - penisilinlər və onların penisilin turşusu quruluşu olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2941 10 100 0  -- amoksisillin (INN) və onun duzları  -  0.5
 2941 10 200 0  -- ampisillin (INN), metampisillin (INN), pivampisillin (INN) və onların duzları  -  0.5
 2941 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2941 20  - streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:    
 2941 20 300 0  -- dihidrostreptomisin, onun duzları, mürəkkəb efirləri və hidratları  -  0.5
 2941 20 800 0  -- digərləri  -  0.5
 2941 30 000 0  - tetrasiklinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2941 40 000 0  - xloramfenikol və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2941 50 000 0  - eritromisin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  -  0.5
 2941 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2942 00 000 0  Digər üzvi birləşmələr  -  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb