Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 37. Foto və kino malları

Qeydlər:

1. Aşağıdakı qrupa tullantılar və ya qırıntılar daxil olunmur.

2. Bu qrupdakı fotoqrafik termini işığın və ya digər şua növlərinin fotohəssas səthlərə təsiri ilə görünən əksin (təsvirin) birbaşa və ya dolayı yolla alınması prosesini bildirir

Əlavə qeydlər:

3. İki lent halında (bir lentdə ancaq təsvir, ikinci lentdə isə səs olur) itxal edilən səsli filmlərin hər bir lenti müvafiq mal mövqelərində təsnif edilməlidir.

4. Xronikal filimlər termini (3706 90 510 0 alt yarımmövqeyində) 330 m-dən az uzunluğu olan və cari (gündəlik) siyasi, idman, hərbi, elmi, ədəbi, folklor, turist, içtimai və sair hadisələri əks edən kinolentlərə aid edilir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 3701  Fotoplastinkalar və yastı plyonkalar, həssas (sensibilizasiya olunmuş), ekspozisiyaya verilməmiş (çəkilməmiş), hər hansı materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa); ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş, bağlamada və ya bağlamalarsız    
 3701 10  - rentgen:    
 3701 10 100 0  -- tibbi, stomatoloji və ya baytarlıq məqsədləri üçün  m2  0
 3701 10 900 0  -- digərləri  m2  3
 3701 20 000 0  - ani fotoqrafiya üçün  əd  15
 3701 30 000 0  - digər plastinkalar və plyonkalar, tərəflərin hər birinin uzunluğu 255 mm-dən çox olan  m2  15
   - digərləri:    
 3701 91 000 0  -- rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu)  -  15
 3701 99 000 0  -- digərləri  m2  15
 3702  Fotoplyonkalar rulonlarda, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş, hər hansı materialdan, kağız, karton və tekstildən başqa; rulonlarda ani fotoqrafiya üçün plyonkalar, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş:    
 3702 10 000 0  - rentgen  m2  0
 3702 20 000 0  - ani fotoqrafiya üçün  əd, m2  15
   - eni 105 mm-dən çox olmayan digər perforasiya edilməyən plyonka:    
 3702 31  -- rəngli fotoqrafiya üçün plyonkalar (polixromlu):    
 3702 31 100 0  --- uzunluğu 30 m-dən çox olmayan  əd  15
   --- uzunluğu 30 m-dən çox olan:    
 3702 31 910 0  ---- ani fotoqrafiya kasseti istehsalı üçün rəngli neqativ plyonka: eni 75 mm və ya daha çox, lakin 105 mm az və uzunluğu 100 m və ya çox,  əd, m  15
 3702 31 990 0  ---- digəri  əd, m  15
 3702 32  -- digərləri, gümüş halogenidləri emulsiyası ilə:    
   --- eni 35 mm-dən çox olmayan:    
 3702 32 110 0  ---- mikropolyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka  m2  15
 3702 32 190 0  ---- digəri  m2  15
   --- eni 35 mm-dən çox olan:    
 3702 32 310 0  ---- mikroplyonka  m2  15
 3702 32 510 0  ---- bədii fotoqrafiya üçün plyonka  m2  15
 3702 32 900 0  ---- digəri  m2  15
 3702 39 000 0  -- digərləri  m2  15
   - digər plyonka, perforasiya edilməyən, eni 105 mm-dən çox olan:    
 3702 41 000 0  -- rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu), eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan  m2  15
 3702 42 000 0  -- eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan, rəngli fotoqrafiya üçün plyonkalardan başqa  m2  15
 3702 43 000 0  -- eni 610 mm-dən çox və uzunluğu 200 m-dən çox olmayan  m2  15
 3702 44 000 0  -- eni 105 mm-dən çox, lakin 610 mm-dən çox olmayan  m2  15
   - rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlk) digər plyonkalar:    
 3702 51 000 0  -- eni 16 mm-dən və uzunluğu 14 m-dən çox olmayan  əd, m  15
 3702 52  -- eni 16 mm-dən çox olmayan və uzunluğu 14 m-dən çoxolan:    
 3702 52 100 0  --- uzunluğu 30 m-dən çox olmayan  əd, m  15
 3702 52 900 0  --- uzunluğu 30 m-dən çox olan  m  15
 3702 53 000 0  -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər (slaydlər) üçün nəzərdə tutulan  əd, m  15
 3702 54  -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər üçün plyonkalardan başqa    
 3702 54 100 0  --- eni 16 mm-dən çox, lakin 24 mm-dən artıq olmayan  əd, m  15
 3702 54 900 0  --- eni 24 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan  əd, m  15
 3702 55 000 0  -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olan  m  15
 3702 56  -- eni 35 mm-dən çox olan:    
 3702 56 100 0  --- uzunluğu 30 m-dən çox olmayan  əd, m  15
 3702 56 900 0  --- uzunluğu 30 m-dən çox olan  m  15
   - digəri:    
 3702 91  -- eni 16 mm-dən çox olmayan:    
 3702 91 200 0  --- bədii fotoqrafiya üçün plyonka  m  15
 3702 91 800 0  --- digəri  əd, m  15
 3702 93  -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan:    
 3702 93 100 0  --- mikroplyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka  m  15
 3702 93 900 0  --- digəri  əd, m  15
 3702 94  -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olan:    
 3702 94 100 0  --- mikroplyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka  m  15
 3702 94 900 0  --- digəri  m  15
 3702 95 000 0  -- eni 35 mm-dən çox olan  m  15
 3703  Fotokağız, karton və tekstil materialları, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş:    
 3703 10 000 0  - rulonlarda, eni 610 mm-dən çox  -  15
 3703 20  - digərləri, rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu):    
 3703 20 100 0  -- fotoqrafiya üçün, pozitivə qayıtma qabiliyyətinə malik plyonkadan alınan  -  15
 3703 20 900 0  -- digərləri  -  15
 3703 90  - digərləri:    
 3703 90 100 0  -- həssas, gümüş duzları və ya platin tərkibli  -  15
 3703 90 900 0  -- digərləri  -  15
 3704 00  Fotoqrafik plastinkalar, plyonkalar, kağız, karton və tekstil materialları, lakin aşkarlanmamış:    
 3704 00 100 0  -- plastinkalar və plyonkalar  -  15
 3704 00 900 0  -- digərləri  -  15
 3705  Fotoplastinkalar və foto plyonkalar, ekspozisiyaya verilmiş və aşkarlanmış, kinoplyonkalardan başqa:    
 3705 10 000 0  - ofset üsulu ilə təsviri üçün  -  15
 3705 20 000 0  - mikroplyonkalar  -  15
 3705 90 000 0  - digərləri  -  15
 3706  Kinoplyonka, ekspozisiyaya verilmiş və aşkarlanmış, səs cığırı ilə və ya səs cığırı olmayan, ya da yalnız səs cığırından ibarət:    
 3706 10  - eni 35 mm və daha çox:    
 3706 10 100 0  -- ancaq səs cığırından ibarət olan  m  15
   -- digəri:    
 3706 10 910 0  --- neqativ; orta pozitiv  m  15
 3706 10 990 0  --- digər pozitiv  m  15
 3706 90  - digəri:    
 3706 90 100 0  -- ancaq səs cığırından ibarət olan  m  15
   -- digəri:    
 3706 90 310 0  --- neqativ; orta pozitiv  m  15
   --- digər pozitiv:    
 3706 90 510 0  ----xronikal filmlər  m  15
   ---- digəri, eni:    
 3706 90 910 0  ----- 10 mm-dən az olan  m  15
 3706 90 990 0  ----- 10 mm və daha çox olan  m  15
 3707  Fotoximikatlar (laklardan, yapışqanlardan, yapışdırıcılardan və analoji maddələrdən başqa); fotoqrafiyada istifadə edilən qarışdırılmamış maddələr, ölçülüb bükülmüş və ya istifadəyə hazır şəkildə pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:    
 3707 10 000 0  - həssas emulsiyalar  -  15
 3707 90  - digərləri:    
   -- aşkarlayıcılar və bərkidicilər:    
   --- rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu):    
 3707 90 110 0  ---- fotoplyonkalar və plastinkalar üçün  -  15
 3707 90 190 0  ---- digərləri  -  15
 3707 90 300 0  --- digərləri  -  15
 3707 90 900 0  -- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb