Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 19. Taxıldan, undan, nişastadan və ya süddən alınan hazır məhsullar; un qənnadı məmulatları

Qeydlər:

1.Aşağıdakılar bu qrupa daxil edilmir:

a) tərkibində 20 kütlə%-dən çox kolbasa, ət, ət məhsulları, qan, balıq və ya xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları və ya onların hər hansı kombinasiyası olan hazır məhsullar (16-cı qrup), 1902 mal mövqeyindəki içi doldurulmuş məmulatlardan başqa;

b) məxsusi heyvan yemi üçün hazırlanmış, un və nişasta əsaslı quru peçenyelər və ya digər məmulatlar (2309 mal mövqeyi); və ya

v) 30-cu qrupun dərman vasitələri və ya digər məhsulları.

2. 1901 mal mövqeyində:

a) yarma termini 11-ci qrupdakı taxılların yarmasını bildirir;

b) narın üyüdülmüş un və qada üyüdülmüş un termini aşağıdakı mənaları bildiri:

1) 11-ci qrupdakı taxılların narın və qaba üyüdülmüş unu; və

2) istənilən qrupun bitkilərinin narın və qaba üyüdülmüş unu və tozu, qurudulmuş tərəvəzlərin (0712 mal mövqeyi), kartofun (1105 mal mövqeyi) və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərin (1106 mal mövqeyi) narın və qaba üyüdülmüş unu və tozundan başqa.

3. 1904 mal mövqeyinə tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada tərkibində 6 kütlə %-dən çox kakao olan, və ya şokoladla şirələnmiş və ya tərkibində kakao olan digər hazır məhsullar (1806 mal mövqeyi) daxil olunmur.

4. 1904 mal mövqeyində digər üsullarla hazırlanmış termini 10 və ya 11-ci qruplarda göstəriləndən fərqli kulinar emala məruz qalan məmulatları bildirir.

Əlavə qeydlər:

1. 1905 31 yarımmövqeyindəki quru şirin peçenye termini tərkibindəki suyun miqdarı 12 kütlə%-dən çox olmayan və ya yağ tərkibi 35 kütlə %-dən çox olmayan məhsulları bildirir (bu gösətiriciləri müəyyən edərkən üzlük və içliklər nəzərə alınmır).

2. 1905 32 mal mövqeyinə 10 kütlə %-dən çox maye tərkibli vafli daxil deyil.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 1901  Səməni ekstraktı; tərkibində kakao olmayan və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada tərkibində 40 kütlə %-dən az kakao (tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada) olan narın və ya qaba üyütmə undan, nişastadan və ya səməni ekstraktından hazır ərzaq məhsulları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan; tərkibində kakao olmayan və ya 5 kütlə %-dən az olan (tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada), 0401-0404 mal mövqelərin xammalından hazırlanan ərzaq məhsulları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:    
 1901 10 000 0  - uşaq qidası, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş  -  0
 1901 20 000 0  - 1905 mal mövqeyində təsnif edilən, çörək-bulka və undan qənnadı məmulatları hazırlanması üçün qarışıqlar və xəmir  -  15
 1901 90  - digərləri:    
   -- səməni ekstraktı:    
 1901 90 110 0  --- tərkibində 90 kütlə % və ya daha çox quru ekstrakt olanlar  -  5
 1901 90 190 0  --- digərləri  -  15
   -- digərləri:    
 1901 90 910 0  --- tərkibində süd yağı, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan, yaxud 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə % saxaroza (invert şəkər daxil olmaqla) və ya izoqlükoza, 5 kütlə % qlükoza və ya nişasta olan, 0401-0404 mal mövqelərinin xammalından toz şəklində olan ərzaq məhsullarından başqa  -  15
 1901 90 990 0  --- digərləri  -  15
 1902  Makaron məmulatları, isti emal olunmaya məruz qalan və ya qalmayan, içlikli (ətdən və ya digər məhsullardan) və ya içliksiz, və ya başqa üsulla hazırlanan, məsələn, spagetti, makaron, əriştə, rajki, klyotsklar, ravioli, kannelloni, kus-kus; yeməkdə istifadəyə hazır və hazır olmayan:    
   - makaron məmulatları, isti emal olunmaya məruz qalmayan, içliksiz və hər hansı başqa üsulla hazırlanmayan:    
 1902 11 000 0  -- tərkibində yumurta olan  -  15
 1902 19  -- digərləri:    
 1902 19 100 0  --- tərkibində yumşaq buğdanın narın və ya qaba üyütmə unu olmayan  -  15
 1902 19 900 0  --- digərləri  -  15
 1902 20  - makaron məmulatları, içi doldurulmuş, isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, yaxud hər hansı başqa üsulla hazırlanmış:    
 1902 20 100 0  -- tərkibində 20 kütlə %-dən çox balıq, xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları olan  -  15
 1902 20 300 0  -- tərkibində 20 kütlə %-dən çox kolbasa və hər hansı növ ət və əlavə ət məhsulları olan, hər bir növ və ya mənşəli piylər daxil olmaqla  -  15
   -- digərləri:    
 1902 20 910 0  --- isti emala məruz qalmış  -  15
 1902 20 990 0  --- digərləri  -  15
 1902 30  - digər makaron məmulatları:    
 1902 30 100 0  -- qurudulmuş  -  15
 1902 30 900 0  -- digərləri  -  15
 1902 40  - kuskus:    
 1902 40 100 0  -- hazırlanmamış  -  15
 1902 40 900 0  -- digəri  -  15
 1903 00 000 0  Nişastadan hazırlanmış tapioka və onun əvəzediciləri: lopa, qranullar (dənəvərlər), dən, dənəcik və ya digər oxşar formalarda  -  15
 1904  Hazır ərzaq məhsulları, dənli bitkilərin toxumlarının və ya taxıl məhsullarının şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış (məsələn, qarğıdalı lopası); dənli bitkilər (qarğıdalı dənələrindən başqa) dənəvər şəklində və ya lopa şəklində, yaxud başqa üsulla hazırlanmış (narın və qaba üyütmə un istisna olmaqla), əvvəlcədən suda bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmaya:    
 1904 10  - dənli bitkilərin və ya taxıl məhsulların şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış hazır ərzaq məhsulları:    
 1904 10 100 0  -- qarğıdalıdan hazırlanan  -  15
 1904 10 300 0  -- düyüdən hazırlanan  -  15
 1904 10 900 0  -- digərləri  -  15
 1904 20  - qovrulmamış dənli bitkilərin lopalarından, və ya qovrulmamış dənli bitkilərin lopaları ilə qovrulmuş dənli bitkilərin lopaları və ya şişirdilmiş dənli bitkilərlə qarışıqlarından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları:    
 1904 20 100 0  -- qovrulmamış dənli bitkilərin lopaları əsasında müsli tipli məhsullar  -  15
   -- digərləri:    
 1904 20 910 0  --- qarğıdalıdan hazırlanan  -  15
 1904 20 950 0  --- düyüdən hazırlanan  -  15
 1904 20 990 0  --- digərləri  -  15
 1904 30 000 0  - Bulgur növlü buğda  -  15
 1904 90  - digərləri:    
 1904 90 100 0  -- düyü  -  15
 1904 90 800 0  -- digərləri  -  15
 1905  -- Çörək, unlu qənnadı məmulatları, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları, tərkibində kakao olan və ya olma yan; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli plastinaları (lövhəciklər), boş kapsulalar, bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar:    
 1905 10 000 0  - kövrək (xırçıldayan) kökələr (xlebtsa)  -  15
 1905 20  - zəncəfilli peçenye və analoji məhsullar:    
 1905 20 100 0  -- tərkibində 30 kütlə %-dən az saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla)  -  15
 1905 20 300 0  -- tərkibində 30 kütlə %-dən çox, lakin 50 kütlə %-dən az saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkəri daxil olmaqla)  -  15
 1905 20 900 0  -- tərkibində 50 kütlə % və ya daha çox saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla)  -  15
   - şirin quru peçenye; vafli və vafli həbləri:    
 1905 31  -- şirin quru peçenye:    
   --- tərkibində kakao olan, tam və ya qismən şokoladla və ya digər məmulatlarla örtülmüş:    
 1905 31 110 0  ---- netto çəkisi 85 q-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda  -  15
 1905 31 190 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 1905 31 300 0  ---- tərkibində 8 kütlə % və ya daha çox süd yağları olan  -  15
   ---- digərləri:    
 1905 31 910 0  ----- sendviç formasında quru peçenye  -  15
 1905 31 990 0  ----- digərləri  -  15
 1905 32  -- vafli və vafli həbləri:    
   --- tərkibində kakao olan, tam və ya qismən şokoladla və ya digər məmulatlarla örtülmüş:    
 1905 32 110 0  ---- netto çəkisi 85 q-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda  -  15
 1905 32 190 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 1905 32 910 0  ---- duzlu, içlikli və içliksiz  -  15
 1905 32 990 0  ---- digərləri  -  15
 1905 40  - suxarılar, qızardılmış çörək tikələri (qrenki) və analoji qızardılmış məhsullar:    
 1905 40 100 0  -- suxarılar  -  15
 1905 40 900 0  -- digərləri  -  15
 1905 90  - digərləri:    
 1905 90 100 0  -- matsa (fətir)  -  15
 1905 90 200 0  -- əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli lövhələri, boş kapsulalar, vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar  -  15
   -- digərləri:    
 1905 90 300 0  --- tərkibində bal, yumurta, pendir və ya meyvə əlavələri olmayan və tərkibində quru halda 5 kütlə %-dən çox şəkər olmayan və 5 kütlə %-dən çox piy olmayan çörək-bulka məmulatları  -  15
 1905 90 400 0  --- tərkibində 10 kütlə %-dən çox su olan vafli, vafli həbləri  -  15
 1905 90 450 0  --- quru peçenye  -  15
 1905 90 550 0  --- ekstrudasiya edilmiş və ya uzadılmış məhsullar, acı və ya duzlu  -  15
   --- digərləri:    
 1905 90 600 0  ---- şirinləşdirici əlavələrlə  -  15
 1905 90 900 0  ---- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb