Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 76 Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar

Qeyd:

1. Bu qrupda istifadə olunan terminlər aşağıdakı mənaları bildirir:

a) Çubuqlar yayılmış, preslənmiş və ya döyülmüş və bütün uzunluğu boyu en kəsiyinin forması dairə, oval, düzbucaqlı (kvadratlar daxil olmaqla), bərabərtərəfli üçbucaq və ya düzgün qabarıq çoxbucaqlı (yastı dairələr və iki əks tərəfi qabarıq qövslər, digər iki tərəfi isə bərabər uzunluqlu və paralel düzxətli olan şəkildəyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla) şəklində olan məmulatlar. En kəsiyi düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla), üçbucaq və çoxbucaqlı şəklində olan məmulatların bütün uzunluğu boyu dəyirmilənmiş bucaqları ola bilər. En kəsiyi düzbucaqlı (şəkildəyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla) şəklində olan belə məmulatların qalınlığı onların eninin 0,1-dən artıq olmalıdır. Bu termin həmçinin tökmə və bişmə yolu ilə hazırlanmış, eyni forma və ölçülü, hazırlandıqdan sonra emal olunmuş (qırıntıların və oksid qalıqlarının təmizlənməsindən başqa) məmulatlara da aid edilir, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqelərində təsnif olunmuş malların xarakterik xassələrini qəbul etməsinlər.

b) Profillər- yayılmış, preslənmiş, dartılmış və ya döyülmüş, buxtalara sarınmış və ya sarınmamış və bütün uzunluğu boyu sabit en kəsiyi olan və çubuq, məftil, təbəqə (vərəq), plitə, zolaq və ya lent, folqa, boru və ya borucuq anlayışlarına uyğun gəlməyən məmulatlar. Bu termin həmçinin tökmə və bişmə yolu ilə hazırlanmış, eyni formalı, hazırlandıqdan sonra emal olunmuş (qırıntıların və oksid qalıqlarının təmizlənməsindən başqa) məmulatlara da aid edilir, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqelərində təsnif olunmuş malların xarakterik xassələrini qəbul etməsinlər.

v) Məftil- buxtalara sarınmış, yayılmış, preslənmiş və ya döyülmüş və bütün uzunluğu boyu en kəsiyinin forması dairə, oval, düzbucaqlı (kvadratlar daxil olmaqla), bərabərtərəfli üçbucaq və ya düzgün qabarıq çoxbucaqlı (yastı dairələr və iki əks tərəfi qabarıq qövslər, digər iki tərəfi isə bərabər uzunluqlu və paralel düzxətli olan şəkildəyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla) şəklində olan məmulatlar. En kəsiyi düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla), üçbucaq və çoxbucaqlı şəklində olan məmulatların bütün uzunluğu boyu dəyirmilənmiş bucaqları ola bilər. En kəsiyi düzbucaqlı (şəkildəyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla) şəklində olan belə məmulatların qalınlığı onların eninin 0,1-dən artıq olmalıdır.

q) Plitələr, təbəqələr (vərəqlər), zolaqlar və ya lentlər və folqa - yastı məmulatlar (7601 mal mövqeyində təsnif olunan emal olunmamış məmulatlardan başqa), rulonlara bükülmüş və ya bükülməmiş və tam düzbucaqdı (kvadratdan başqa) en kəsiyi olan, dəyirmilənmiş və ya dəyirmilənməmiş bucaqlarla (yastı dairələr və iki əks tərəfi qabarıq qövslər, digər iki tərəfi isə bərabər uzunluqlu və paralel düzxətli olan şəkildəyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla), sabit qalınlıqlı:

  • - düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) formalı, qalınlığı eninin 0,1-dən artıq olmayan;
  • - düzbucaqlı və kvadratdan fərqli, istənilən ölçülü formalarda, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqelərində təsnif olunmuş malların xarakterik xassələrini qəbul etməsinlər.

7606 və 7607 mal mövqelərinə, inter alia, səthi relyefli olan (məsələn, çöküklər, çıxıntılar, məsalmələr (damalar), romblar) plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər və folqa, eləcə də perforasiya olunmuş, büzməli, cilalanmış və ya üzlüklü, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqelərində təsnif olunmuş malların xarakterik xassələrini qəbul etməsinlər.

d) Borular və borucuqlar buxtalara sarınmış və ya sarınmamış, bütün uzunluğu boyu, dairə, oval, düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) , bərabərtərəfli üçbucaqlı və ya divarının qalınlığı sabit olan, düzgün qabarıq çoxbucaqlı formasında, yalnız bir qapalı sabit en kəsikli, içiboş məmulatlar. En kəsiyi düzbucaqdı (kvadrat daxil olmaqla), bərabərtərəfli üçbucaq və ya düzgün qabarıq çoxbucaqlı şəklində olan, bucaqları bütün uzunluğu boyu dəyirmilənmiş məmulatlar da borulara və borucuqlara aid edilir, bir şərtlə ki, onların daxili və xarici en kəsikləri konsentrik, eyni formalı və eyni oriyentasiyalı olsun. Yuxarıda göstərilən en kəsikli borular və borucuqlar cilalanmış, üzlüklü, əyilmiş, kəsikli, deşilmiş, daraldılmış, genişləndirilmiş, konus şəklinə salınmış və ya flans, manjet və ya halqa şəkilli sonluğu olan.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. Bu qrupda istifadə olunan terminlər aşağıdakıları bildirir:

a) Aşqarlanmamış (legirlənməmiş) alüminium tərkibində alüminium 99 kütlə %-dən az olmayan metallar, bir şərtlə ki, metalın tərkibindəki digər elementlərdən heç birinin kütlə %-i aşağıdakı həddən artıq olmasın:

Digər elementlər

Element

Kütlə %-nin həddi

Fe+Si

(dəmir+silisium)

1,0

Digər elementlər1 (hər biri üçün)

0,12

1 Bu elementlər digər elementlərə aid olunur, məsələn, xrom, mis, maqnezium, nikel və sink (Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn)

2 Mis tərkibi 0,1 kütlə %-dən çox ola bilər, lakin 0,2 kütlə %-dən artıq olmasın. Bir şərtlə ki, bu zaman xrom və ya manqan 0,05 kütlə %-dən artıq olmasın.

b) Alüminium ərintiləri tərkibində alüminium kütləsinə görə digər elementlərdən çox olan metal ərintiləri, bir şərtlə ki:

i) digər elementlərin heç olmasa birinin və ya birlikdə götürülmüş dəmir və silisiumun kütləsi yuxarıdakı cədvəldə göstərilən həddi aşsın; və ya

ii) digər elemenlərin hamısı birlikdə 1kütlə %-dən artıq olsun.

2. Bu qrupa 1v qeydinin şərtlərinə baxmayaraq, 7616 91 yarımmövqeyi daxilində məftil termini yalnız buxtalara sarınmış və ya sarınmamış, ölçüsü 6 mm-dən artıq olmayan istənilən en kəsikli məmulatları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 7601  Emal olunmamış alüminium:    
 7601 10 000 0  - aşqarlanmamış alüminium  -  3
 7601 20  - alüminium ərintiləri:    
 7601 20 100 0  -- ilkin  -  3
   -- təkrar:    
 7601 20 910 0  --- külçə və ya maye halında  -  3
 7601 20 990 0  --- digərləri  -  3
 7602 00  Alüminium tullantıları və qırıntıları:    
   - tullantılar:    
 7602 00 110 0  -- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalı tullantıları, kəpəklər və kəsiklərin tullantıları; qalınlığı 0,20 mm-dən (əsası hesablanmadan) çox olmayan, rənglənmiş, müxtəlif üzlüklü və ya birləşmiş təbəqə və folqaların tullantıları  -  3
 7602 00 190 0  -- digərləri (məmulatlar daxil olmaqla)  -  3
 7602 00 900 0  - qırıntılar  -  3
 7603  Alüminium tozları və pulcuqları:    
 7603 10 000 0  - laysız quruluşlu tozlar  -  3
 7603 20 000 0  - laylı quruluşlu tozlar; pulcuqlar  -  3
 7604  Alüminium çubuqlar və profillər:    
 7604 10  - aşqarlanmamış alüminiumdan:    
 7604 10 100 0  -- çubuqlar  -  3
 7604 10 900 0  -- profillər  -  3
   - alüminium ərintilərindən:    
 7604 21 000 0  -- içi boş profillər  -  3
 7604 29  -- digərləri:    
 7604 29 100 0  --- çubuqlar  -  3
 7604 29 900 0  --- profillər  -  3
 7605  Alüminium məftil:    
   - aşqarlanmamış alüminiumdan:    
 7605 11 000 0  -- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 7 mm-dən çox  -  3
 7605 19 000 0  -- digərləri  -  3
   - alüminium ərintilərindən:    
 7605 21 000 0  -- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 7 mm-dən çox  -  3
 7605 29 000 0  -- digərləri  -  3
 7606  Qalınlığı 0,20 mm-dən çox alüminium plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər:    
   - düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla):    
 7606 11  -- aşqarlanmamış alüminiumdan:    
 7606 11 100 0  --- boyanmış, laklanmış və ya plastmass ilə örtülmüş  -  3
   --- digərləri, qalınlığı:    
 7606 11 910 0  ---- 3 mm-dən az  -  3
 7606 11 930 0  ---- 3 mm-dən az olmayaraq, lakin 6 mm-dən az  -  3
 7606 11 990 0  ---- 6 mm-dən az olmayaraq  -  3
 7606 12  -- alüminium ərintilərindən:    
 7606 12 100 0  --- jalyüzlər üçün zolaqlar  -  3
   --- digərləri:    
 7606 12 500 0  ---- boyanmış, laklanmış və ya plastik kütlə ilə örtülmüş  -  3
   ---- digərləri, qalınlığı:    
 7606 12 910 0  ----- 3 mm-dən az  -  3
 7606 12 930 0  ----- 3 mm-dən az olmayaraq, lakin 6 mm-dən az  -  3
 7606 12 990 0  ----- 6 mm-dən az olmayaraq  -  3
   - digərləri:    
 7606 91 000 0  -- aşqarlanmamış alüminiumdan  -  3
 7606 92 000 0  -- alüminium ərintilərindən  -  3
 7607  Alüminium folqaları (kağızdan, kartondan, plastik kütlədən və ya analoji materiallardan olan əsasla və ya əsası olmayan), qalınlığı (əsası hesablanmadan) 0,20 mm-dən çox olmayan:    
   - əsası olmayan:    
 7607 11  -- yayılmış, lakin sonrakı emala məruz qalmamış:    
 7607 11 100 0  --- qalınlığı 0,021 mm-dən az  -  3
 7607 11 900 0  --- qalınlığı 0,021 mm-dən az olmayaraq, lakin 0,02 mm-dən çox olmayan  -  3
 7607 19  -- digərləri:    
 7607 19 100 0  --- qalınlığı 0,021 mm-dən az  -  3
   --- qalınlığı 0,021 mm-dən az olmayaraq, lakin 0,02 mm-dən çox olmayan:    
 7607 19 910 0  ---- özüyapışan  -  3
 7607 19 990 0  ---- digərləri  -  3
 7607 20  - əsasla:    
 7607 20 100 0  -- qalınlığı (əsası hesablanmadan) 0,021 mm-dən az  -  3
   -- qalınlığı (əsas hesablanmadan) 0,021 mm-dən az olmayaraq, lakin 0,20 mm-dən çox olmayan:    
 7607 20 910 0  --- özüyapışan  -  3
 7607 20 990 0  --- digərləri  -  3
 7608  Alüminium boru və borucuqlar:    
 7608 10  - aşqarlanmamış alüminiumdan:    
 7608 10 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün qaz və ya mayelərin verilməsi üçün yararlı, fitinqlər birləşdirilməklə  -  0.5
 7608 10 900 0  -- digərləri  -  3
 7608 20  - alüminium ərintilərindən:    
 7608 20 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün qaz və mayelərin verilməsi üçün yararlı, fitinqlər birləşdirilməklə  -  0.5
   -- digərləri:    
 7608 20 300 0  --- qaynaq edilmiş  -  3
   --- digərləri:    
 7608 20 910 0  ---- ekstrudisiyadan sonra emal edilməmiş  -  3
 7608 20 990 0  ---- digərləri  -  3
 7609 00 000 0  Borular və borucuqlar üçün alüminium fitinqlər (məsələn, muftalar, dirsəklər, flanslar)  -  5
 7610  Alüminium metal konstruksiyalar (9406 mal mövqeyində təsnif edilən yığma metal konstruksiyalarından başqa) və onların hissələri (məsələn, körpülər və onların seksiyaları, qüllələr, şəbəkəli dor ağacları, dam örtükləri, inşaat fermaları, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları, sürahibəndlər, dayaqlar və sütunlar); inşaat metal konstruksiyaları üçün nəzərdə tutulmuş təbəqələr, çubuqlar, profillər, borular və analoji alüminium məmulatları:    
 7610 10 000 0  - qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar üçün astanalar  -  15
 7610 90  - digərləri:    
 7610 90 100 0  -- körpülər və onların seksiyaları, qüllələr və şəbəkəli dor ağacları  -  15
 7610 90 900 0  -- digərləri  -  15
 7611 00 000 0  Rezervuarlar, sisternlər, çənlər və istənilən maddələr üçün analoji alüminium qablar (sıxılmış və maye qazlardan başqa), 300 l-dən artıq tutumda, üzlənmiş və ya istilik izolyasiyası ilə və ya onlarsız, lakin mexaniki və istilik texnikası avadanlıqları olmadan  -  15
 7612  Çəlləklər, barabanlar, bankalar, yeşiklər və analoji alüminium qablar (bərk və ya deformasiya olunan silindrik qablar daxil edilməklə), istənilən maddələr üçün (sıxılmış və ya maye qazlardan başqa), tutumu 300 l-dən çox olmayan, üzlənmiş və ya istilik izolyasiyası ilə və ya onlarsız, lakin mexaniki və ya istilik texnikası avadaqlıqları olmadan:    
 7612 10 000 0  - deformasiya olunan silindrik qablar  -  15
 7612 90  - digərləri:    
 7612 90 100 0  -- bərk silindrik tutumlar  -  15
 7612 90 200 0  -- aerozollar üçün istifadə olunan qablar  əd  15
   -- digərləri, tutumları:    
 7612 90 910 0  --- 50 l və ya daha çox  -  15
 7612 90 980 0  --- 50 l-dən az  -  15
 7613 00 000 0  Sıxılmış və maye qazlar üçün alüminium qablar  -  15
 7614  Alüminiumdan burulmuş məftillər, troslar, hörmə şnurlar və analoji məmulatlar, elektrik izolyasiyası olmayan:    
 7614 10 000 0  - polad millə  -  15
 7614 90 000 0  - digərləri  -  15
 7615  Alüminiumdan yeməkxana, mətbəx və digər məişət ləvazimatları və onların hissələri; alüminiumdan mətbəx qablarını təmizləmək üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji məmulatlar; alüminiumdan sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri:    
   - mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji məmulatlar:    
 7615 11 000 0  -- mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji məmulatlar  -  15
 7615 19  -- digərləri:    
 7615 19 100 0  --- tökmə  -  15
 7615 19 900 0  --- digərləri  -  15
 7615 20 000 0  - sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri  -  15
 7616   Alüminiumdan digər məmulatlar:    
 7616 10 000 0  - mıxlar, knopkalar, dəmirbənd (8305 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa), vintlər, boltlar, qaykalar, burulan qarmaqlar, pərçimlər, şponkalar, şplintlər, şaybalar və analoji məmulatlar  -  15
   - digərləri:    
 7616 91 000 0  -- alüminium məftildən parça, şəbəkə, tor və çəpərlər  -  15
 7616 99  -- digərləri:    
 7616 99 100 0  --- tökmə  -  15
 7616 99 900 0  --- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb