Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 74 Mis və ondan hazırlanan məmulatlar

Qeyd:

1. Bu qrupda istifadə olunan terminlər aşağıdakıları bildirir:

a) Saflaşdırılmış mis- iərkiğində mis ən azı 99,85 kütlə% təşkil edən metal və ya tərkibində mis ən azı 97,5 kütlə% olan metal, bir şərtlə ki, onun tərkibində olan digər metallar aşağıdakı cədvəldə göstərilən həddən artıq olmasın:

Digər elementlər

Element

Kütlə %-nin həddi

Ag gümüş

0,25

As arsenium

0,5

Cd kadmium

1,3

Cr xrom

1,4

Mg maqnezium

0,8

Pb qurğuşun

1,5

S kükürd

0,7

Sn qalay

0,8

Te tellur

0,8

Zn sink

1,0

Zr sirkonium

0,3

Digər elementlər * (onların hər biri üçün)

0,3

* Digər elementlərə, məsələn, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si aid edilir

b) Mis ərintiləri tərkibində mis kütləsinə görə istənilən digər elementdən artıq olan metal ərintiləri (saflaşdırılmış misdən başqa), bir şərtlə ki:

i) digər elementlərdən heç olmasa birinin kütləsi yuxarıdakı cədvəldə göstərilən həddən artıq olsun; və ya

ii) digər elementlərin ümumi kütləsi 2,5 kütlə % artıq olsun.

v) Qatışıqlar(aşqarlar) tərkibində digər elementlərlə yanaşı 10kütlə %-dən artıq mis olan, soyuq halda deformasiya üçün yararsız və əsasən digər ərintilərin istehsalı zamanı əlavələr kimi, eləcə də turşuducular, desulfator kimi və ya əlvan metalların metallurgiyasında analoji məqsədlərlə istifadə olunan ərintilər.

Lakin, tərkibində 15 kütlə %-dən artıq fosfor olan mis fosfidi (fosforlu mis) 2848 mal mövqeyinə daxil olunur.

q) Çubuqlar yayılmış, preslənmiş, dartılmış və ya döyülmüş məmulatlar, buxtalara sarınmamış və bütün məmulat boyu bütöv en kəsiyi dairə, oval, düzbucaqlı (eləcə də kvadrat0, bərabərtərəfli üçbucaq və ya düz qabarıq çoxbucaqlı (yastılanmış dairələr və ya şəkil dəyişmiş düzbucaqlılar da daxil olmaqla, iki əks tərəfi qabarıq qövs, digər iki tərəfi isə, bərabər uzunluqlu və ya paralel düzxətli) olan. En kəsiyi düzbucaqlı (eləcə də kvadrat), üçbucaqlı və ya çoxbucaqlı olan məmulatların bütün uzunluğu boyu dəyirmilənmiş bucaqları ola bilər. Düzbucaqlı (şəkildəyişmiş düzbucaqlılar da dıxil olmaqla) en kəsiyi olan belə məmulatların qalınlığı onların enindən 0,1 dəfə artıq ola bilər. Bu termin hazırlandıqdan sonra emala məruz qalan, eyni formalı və ölçülü, tökmə və ya bişirilmiş məmulatlara da aid olunur, bir şərtlə ki, bu zaman onlar digər mal mövqelərinin mallarına xas olan xüsusiyyətləri əldə etməsinlər.

Sonrakı emal prosesində(məsələn, məftil istehsalında (məftil biçmələri) və ya boruların istehsalında) aqreqata daxil olunmaq üçün ucları konusvari şəklə salınmış və ya digər üsulla emal olunmuş məftil və prokat istehsalı biçmələri 7403 mal mövqeyində təsnif olunan emal olunmamış misə aid edilir.

d) Profillər- kiçik və ya böyük diametrli borular, folqalar, lentlər, zolaqlar, təbəqələr, plitələr, məftillər, çubuqlar anlayışına uyğun gəlməyən, sabit en kəsikli, hamarlanmış, preslənmiş, dartılmış, döyülmüş və ya formalaşdırılmış (burulub yığılmış və ya burulub yığılmamış) məmulatlar. Bu termin həmçinin hazırlandıqdan sonra emala məruz qalmış, eyni formalı tökmə və ya bişmiş məmulatlara da aid edilir, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqeyində təsnif olunan malların xarakterik xassələrini almasınlar.

e) Məftilllər- bütün uzunluğu boyu sabit en kəsiyi dairə, oval, düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla), bərabərtərəfli üçbucaqlı və ya düzgün qabarıq çoxbucaqlı ( iki qarşı tərəfi qabarıq qövslər, digər iki tərəfi isə uzunluqları bərabər və paralel düz xəttlər olan yastılanmış üçbucaqlar və şəkildəyişmiş düzbucaqlılar) olan yayılmış, preslənmiş və ya dartılmış məmulatlar, buxtalarda.

En kəsiyi düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla), üçbucaqlı və çoxbucaqlı formada olan məmulatların bütün uzunluğu boyu dəyirmilənmiş bucaqları ola bilər. En kəsiyi düzbucaqlı şəklində (şəkildəyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla) olan belə məmulatların qalınlığı onların enindən 0,1 dəfə artıq olur.

Lakin, 7414 mal mövqeyində məftil termini yalnız, buxtalara burulmuş və ya burulmamış, ölçüsü 6 mm-dən artıq olmayan istənilən en kəsikli məmulatları bildirir.

j) Plitələr, vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər və folqa yastı məmulatlar(7403 mal mövqeyində təsnif olunmuş, emal olunmamış məmulatlardan başqa), rulonlara bükülmüş və ya bükülməmiş və bütöv düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli, dəyirmi və ya qeyri-dəyirmi bucaqlarla (şəkilədyişmiş düzbucaqlılar daxil olmaqla, iki qarşı tərəfi qabarıq qövs, başqa iki tərəfi isə düz xəttli, bərabər uzunluqlu və paralel olan), sabit qalınlıqlı, aşağıdakı formalarda:

  • düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla), eni qalınlığının 0,1-dən artıq olmayan;
  • düzbucaqlı və ya kvadratdan fərqli formada, istənilən ölçüdə, bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqeyində təsnif olunan məmulatların xassələrini qəbul etməsinlər.

7409 və 7410 mal mövqelərinə, inter alia, relyefli səthi (məsələn, çıxıntılar, damalar, romblar) olan plitələr, vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər və folqa, eləcə də perforasiya olunmuş, büzməli, cilalanmış və ya üzlüklü məmulatlar daxil olunur. Bir şərtlə ki, bu zaman onlar başqa mal mövqelərində təsnif olunan malların xarakterik xassələrini qəbul etməsinlər.

z) Borular və borucuqlar buxtalara sarınmış və ya sarınmamış, bütün uzunluğu boyu, dairə, oval, düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) , bərabərtərəfli üçbucaqlı və ya divarının qalınlığı sabit olan, düzgün qabarıq çoxbucaqlı formasında, yalnız bir qapalı sabit en kəsikli, içiboş məmulatlar. En kəsiyi düzbucaqdı (kvadrat daxil olmaqla), bərabərtərəfli üçbucaqlı və ya düzgün qabarıq çoxbucaqlı şəklində olan, bucaqları bütün uzunluğu boyu dəyirmilənmiş məmulatlar da borulara və borucuqlara aid edilir, bir şərtlə ki, onların daxili və xarici en kəsikləri konsentrik, eyni formalı və eyni oriyentasiyalı olsun. Yuxarıda göstərilən en kəsikli borular və borucuqlar cilalanmış, üzlüklü, əyilmiş, kəsikli, deşilmiş, daraldılmış, genişləndirilmiş, konus şəklinə salınmış və ya flans, manjet və ya halqa şəkilli sonluğu olan.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. Bu qrupda istifadə olunmuş terminlər aşağıdakı mənaları verir:

a) mis və sink (latun) əsaslı ərintilər tərkibində digər elementlər olan və ya olmayan mis və sink ərintiləri. Əgər digər elementlər varsa:

  • sink kütləsinə görə bu elementlərin hər birindən artıq olmaıldır;
  • tərkibində nikel varsa, 5 kütlə %-dən artıq olmamalıdır (mis-nikel-sink ərintiləri (neyzilberləri)) ;
  • tərkibində qalay varsa, 3 kütlə %-dən artıq olmamalıdır (mis-qalay ərintiləri (bürünc)).

b) Mis və qalay əsaslı ərintilər (bürünc) tərkibində digər elementlər olan və ya olmayan mis və qalay ərintiləri. Tərkibində digər elementlər varsa, kütləsinə görə qalay onların hər birindən artıq olmalıdır. Lakin, ərintinin tərkibində qalay 3 kütlə % və daha artıq olduqda sink kütləsinə görə ondan artıq ola bilər, bir şərtlə ki, sink 10 kütlə %-dən az olsun.

v) Mis, nikel və sink əsaslı ərintilər (neyzilberlər) tərkibində digər elementlər olan və ya olmayan mis, nikel və sink ərintiləri. Ərintinin tərkibində mis 5kütlə % və daha artıq olmalıdır (bax. Mis-sink ərintiləri (latunlar))

q) Mis və nikel əsaslı ərintilər tərkibində digər elementlər olan və ya olmayan, istənilən halda sink 1 kütlə %-dən artıq olmayan mis və nikel ərintiləri. Ərintinin tərkibində başqa elementlər varsa, nikel kütləsinə görə onların hər birindən artıq olmalıdır.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 7401  Mis şteyni; sementasiya misi (çökdürülmüş mis):    
 7401 10 000 0  - mis şteyni  -  0.5
 7401 20 000 0  - sementasiya misi (çökdürülmüş mis)  -  0.5
 7402 00 000 0  Saflaşdırılmamış mis; elektrolitikik saflaşdırma üçün mis anodlar  -  0.5
 7403  Saflaşdırılmış mis və emal olunmamış mis ərintiləri:    
   - saflaşdırılmış mis:    
 7403 11 000 0  -- katodlar və katod seksiyaları  -  0.5
 7403 12 000 0  -- məftil hazırlanması üçün metaldan biçmələr  -  0.5
 7403 13 000 0  -- yayma(prokat) üçün biçmələr  -  0.5
 7403 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - mis ərintiləri:    
 7403 21 000 0  -- mis-sink əsaslı ərintilər (latun)  -  0.5
 7403 22 000 0  -- mis-qalay əsaslı ərintilər (bürünc)  -  0.5
 7403 23 000 0  -- mis-nikel əsaslı ərintilər (kupronikel) və ya mis, nikkel və sink əsaslı ərintilər (neyzilberlər)  -  0.5
 7403 29 000 0  -- digər mis ərintiləri (7405 mal mövqeyindəki liqaturlardan başqa)  -  0.5
 7404 00  Mis tullantıları və qırıntıları:    
 7404 00 100 0  - saflaşdırılmış misin  -  0.5
   - mis ərintilərinin:    
 7404 00 910 0  -- mis-sink əsaslı ərintilər (latun)  -  0.5
 7404 00 990 0  -- digərləri  -  0.5
 7405 00 000 0  Mis əsaslı liqaturlar  -  0.5
 7406  Mis tozları və pulcuqları:    
 7406 10 000 0  - lay strukturu olmayan tozlar  -  0.5
 7406 20 000 0  - lay-lay strukturlu tozlar; pulcuqlar  -  0.5
 7407  Mis çubuqlar və profillər:    
 7407 10 000 0  - saflaşdırılmış misdən  -  0.5
   - mis ərintilərindən:    
 7407 21  -- mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan):    
 7407 21 100 0  --- çubuqlar  -  0.5
 7407 21 900 0  --- profillər  -  0.5
 7407 22  -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupronikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən):    
 7407 22 100 0  --- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən)  -  0.5
 7407 22 900 0  --- mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən)  -  0.5
 7407 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 7408  Mis məftillər:    
   - saflaşdırılmış misdən:    
 7408 11 000 0  -- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 6 mm-dən çox olan  -  5
 7408 19  -- digərləri:    
 7408 19 100 0  --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,5 mm-dən çox olan  -  5
 7408 19 900 0  --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,5 mm- dən çox olmayan  -  5
   - mis ərintilərindən:    
 7408 21 000 0  -- mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan)  -  5
 7408 22 000 0  -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən)  -  5
 7408 29 000 0  -- digərləri  -  5
 7409  Qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan mis plitələr, təbəqələr, zolaqlar (və ya lentlər):    
   - saflaşdırılmış misdən:    
 7409 11 000 0  -- rulonlarda  -  5
 7409 19 000 0  -- digərləri  -  5
   - mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan):    
 7409 21 000 0  -- rulonlarda  -  5
 7409 29 000 0  -- digərləri  -  5
   - mis-qalay əsaslı ərintilərdən (tuncdan):    
 7409 31 000 0  -- rulonlarda  -  5
 7409 39 000 0  -- digərləri  -  5
 7409 40  - mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən):    
 7409 40 100 0  -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən)  -  5
 7409 40 900 0  -- mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən)  -  5
 7409 90 000 0  - digər mis ərintilərdən  -  5
 7410  Mis folqa (kağızdan, kartondan, plastik kütlədən və ya analoji materiallardan əsas üzərində və ya əsası olmayan,), qalınlığı (əsas hesaba alınmadan) 0,15 mm-dən çox olmayan:    
   - əsas olmadan:    
 7410 11 000 0  -- saflaşdırılmış misdən  -  15
 7410 12 000 0  -- mis ərintilərdən  -  15
   - əsasla:    
 7410 21 000 0  -- saflaşdırılmış misdən  -  15
 7410 22 000 0  -- mis ərintilərdən  -  15
 7411  Mis boru və borucuqlar:    
 7411 10  - saflaşdırılmış misdən:    
   -- düz, divarının qalınlığı:    
 7411 10 110 0  --- 0,6 mm-dən çox  -  15
 7411 10 190 0  --- 0,6 mm-dən çox olmayan  -  15
 7411 10 900 0  -- digərləri  -  15
   - mis ərintilərindən:    
 7411 21  -- mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan):    
 7411 21 100 0  --- düz  -  15
 7411 21 900 0  --- digərləri  -  15
 7411 22 000 0  -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberlərdən)  -  15
 7411 29 000 0  -- digərləri  -  15
 7412  Borular və ya borucuqlar üçün mis fitinqlər (məsələn, mufta, dirsək, flans):    
 7412 10 000 0  - saflaşdırılmış misdən  -  15
 7412 20 000 0  - mis ərintilərindən  -  15
 7413 00  Elektrik izolyasiyası olmayan misdən burulmuş məftillər, troslar, hörülmüş şnurlar və analoji məmulatlar:    
 7413 00 100 0  - mülki aviasiyada istifadə üçün birləşdirilmiş fitinqlərlə  -  3
   - digərləri:    
 7413 00 910 0  -- saflaşdırılmış misdən  -  15
 7413 00 990 0  -- mis ərintilərdən  -  15
 7414  Mis məftillərdən parçalar (sonsuz lentlər də daxil olmaqla), şəbəkələr və torlar; deşikli-sorucu mis təbəqə:    
 7414 20 000 0  - parça  -  15
 7414 90 000 0  - digərləri  -  15
 7415  Mıxlar, knopkalar, çertyoj knopkaları, dəmirbəndlər (8305 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa) və misdən və ya mis başlıqlı qara metallardan analoji məmulatlar; vintlər, boltlar, qaykalar, böyük vintlər, burulma qarmaqlar, pərçimlər, şponkalar, şplinlər, şaybalar (yaylı daxil olmaqla) və misdən analoji məmulatlar:    
 7415 10 000 0  - mıxlar, knopkalar, çertyoj knopkaları, dəmirbəndlər və analoji məmulatlar  -  15
   - digər yivsiz məmulatlar:    
 7415 21 000 0  -- şaybalar (yaylı şaybalar daxil olmaqla)  -  15
 7415 29 000 0  -- digərləri  -  15
   - digər yivli məmulatlar:    
 7415 33 000 0  -- vintlər; boltlar və qaykalar  -  15
 7415 39 000 0  -- digərləri  -  15
 7416 00 000 0  Mis yaylar  -  15
 7417 00 000 0  Yemək hazırlanması və qızdırılması üçün qeyri-elektrik məişət cihazları və onların hissələri, misdən  -  15
 7418  Yeməkxana, mətbəx məmulatları və ya digər məişət ləvazimatları və onların misdən olan hissələri; təsərrüfat əşyalarının təmizlənməsi üçün liflər, pardaxlanma və ya təmizləmə üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və misdən olan analoji məmulatlar; sanitar-texniki avadanlıqlar və onların misdən olan hissələri;    
   - yeməkxana, mətbəx məmulatları və ya digər məişət ləvazimatları və onların misdən olan hissələri; təsərrüfat əşyalarının təmizlənməsi üçün liflər, pardaxlanma və ya təmizləmə üçün yastıqcıqlar və analoji məmulatlar:    
 7418 11 000 0  -- mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji məmulatlar  -  15
 7418 19 000 0  -- digərləri  -  15
 7418 20 000 0  - sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri  -  15
 7419  Misdən olan digər məmulatlar:    
 7419 10 000 0  - zəncirlər və onların hissələri  -  15
   - digərləri:    
 7419 91 000 0  -- tökmə, qəliblənmiş, ştamplanmış və ya döyülmüş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış  -  15
 7419 99 000 0  -- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb