Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 91 Bütün növ saatlar və onların hissələri

Qeydlər:

1.Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) saat şüşələrinin bütün növləri və ya daşlar (hazırlandıqları materiala görə təsnif olunan);

b) saatlar üçün zəncirlər (konkret hallardan asılı olaraq 7113 və ya 7117 mal mövqeləri);

v) XV bölməyə 2-ci qeydin şərtlərinə uyğun olaraq, qiymətsiz metallardan ümumi təyinatlı hissələr (XV bölmə) və ya plastmassdan (qrup 39) və ya qiymətli metallardan və ya üzərinə qiymətli metal çəkilmiş digər metallardan hazırlanan analoji məmulatlar (7115 mal mövqeyi); lakin, saat yayları bütün növ saatların hissələri kimi təsnif olunurlar (9114 mal mövqeyi);

q) kürəcikli podşipniklər üçün kürəciklər ( konkret haldan asılı olaraq 7326 və ya 8482 mal mövqeləri);

d) 8412 mal mövqeyində təsnif olunan, anker mexanizmsiz işləmək üçün nəzərdə tutulmuş konstruksiya olunmuş məmulatlar;

e) kürəcikli podşipniklər (8482 mal mövqeyi); və ya

j) 85-ci qrupda təsnif olunmuş, birlikdə və ya başqa komponentlərlə saat mexanizmləri və ya yalnız və ya əsasən bu mexanizmlərin hissələri kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, məmulatlar şəklində hələ yığılmamış (85-ci qrup).

2. 9101 mal mövqeyinə yalnız, korpusu tamamilə qiymətli və ya üzəri qiymətli metalla örtülmüş metaldan, və ya həmin materialların təbii və ya 7101-7104 mal mövqeyində təsnif olunan, becərilmiş mirvari, qiymətli və azqiymətli daşlarla (təbii, süni və ya rekonstruksiya olunmuş) birləşməsindən hazırlanan, gəzdirilə bilən (insanın üzərində və ya özü ilə) saatlar daxil olunur. Öz üzərində gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş, korpusları qiymətsiz metallardan hazırlanmış, qiymətli metallarla bəzədilmiş saatlar 9102 mal mövqeyində təsnif olunur.

3. Bu qrupda «öz üzərində gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatların mexanizmləri» termini işi balans-spiral, kvars ossilyatoru və ya indikatorlu və ya mexaniki indikator qoşula bilən sistemli, zaman intervalını müəyyən edən istənilən digər sistemlə tənzimlənən qurğuları bildirir. Belə saat mexanizmlərinin qalınlığı ən çoxu 12 mm, onların eni, uzunluğu və ya diametri isə ən çoxu 50 mm olmalıdır.

4. 1-ci qeyddə göstərilən hallardan başqa, saat mexanizmləri və istənilən növ saatlarda və digər məmulatlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş digər hissələr ( məsələn, dəqiq alətlərdə) bu qrupa daxil edilir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 9101  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş qol, cib saatları və digər saatlar, saniyəölçənlər daxil olmaqla, qiymətli metallardan və ya qiymətli metalla örtülmüş başqa qiymətsiz metallardan hazırlanmış korpusla:    
   - qol saatları, elektriklə işləyən, quraşdırılmış saniyəölçəni olan və ya olmayan:    
 9101 11 000 0  -- yalnız mexaniki indikasiya ilə  əd  15
 9101 12 000 0  -- yalnız optik-elektron indikasiya ilə  əd  15
 9101 19 000 0  -- digərləri  əd  15
   - quraşdırılmış saniyəölçəni olan və ya olmayan digər qol saatları:    
 9101 21 000 0  -- avtomatik qurulma ilə  əd  15
 9101 29 000 0  -- digərləri  əd  15
   - digərləri:    
 9101 91 000 0  -- elektriklə işləyən  əd  15
 9101 99 000 0  -- digərləri  əd  15
 9102  Qol, cib saatları və digərləri, öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş, saniyəölçənlər daxil edilməklə, 9101 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa:    
   - elektriklə işləyən qol saatları, qurulmuş saniyəölçəni olan və ya olmayan:    
 9102 11 000 0  -- yalnız mexaniki indikasiya ilə  əd  15
 9102 12 000 0  -- yalnız optik-elektron indikasiya ilə  əd  15
 9102 19 000 0  -- digərləri  əd  15
   - digər qol saatları, qurulmuş saniyəölçəni olan və ya olmayan:    
 9102 21 000 0  -- avtomatik qurulma ilə  əd  15
 9102 29 000 0  -- digərləri  əd  15
   - digərləri:    
 9102 91 000 0  -- elektriklə işləyən  əd  15
 9102 99 000 0  -- digərləri  əd  15
 9103  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatların mexanizmləri ilə öz üzərində və ya özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış, saatlar, 9104 mal mövqeyindəki saatlardan başqa:    
 9103 10 000 0  - elektriklə işləyən  əd  15
 9103 90 000 0  - digərləri  əd  15
 9104 00  Cihaz lövhələri üzərində quraşdırılan saatlar və quru nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, kosmik aparatlar və ya gəmilər üçün analoji saatlar:    
 9104 00 100 0  - mülki aviasiya üçün  əd  3
 9104 00 900 0  - digərləri  əd  15
 9105  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış saatlar, digərləri:    
   - zəngli saatlar:    
 9105 11 000 0  -- elektriklə işləyən  əd  15
 9105 19 000 0  -- digərləri  əd  15
   - divar saatları:    
 9105 21 000 0  -- elektriklə işləyən  əd  15
 9105 29 000 0  -- digərləri  əd  15
   - digərləri:    
 9105 91 000 0  -- elektriklə işləyən  əd  15
 9105 99  -- digərləri:    
 9105 99 100 0  --- stolüstü və ya buxarı saatları  əd  15
 9105 99 900 0  --- digərləri  əd  15
 9106  Sutka vaxtını qeydə almaq üçün aparatura və vaxt intervalının hər hansı üsulla ölçülməsi, qeydə alınması və indikasiyası üçün aparatura, istənilən saat mexanizmi və ya sinxron mühərriklə (məsələn, vaxtı qeydə alanlar, vaxt yazan qurğular):    
 9106 10 000 0  - vaxtı qeydə alanlar, vaxtı yazan qurğular  əd  15
 9106 20 000 0  - parkovka vaxt sayğacları  əd  15
 9106 90  - digərləri:    
 9106 90 100 0  -- öz üzərində gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış texnoloji prosess taymerləri, saniyəölçənlər və analoji qurğular  əd  15
 9106 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 9107 00 000 0  İstənilən növ saat mexanizmləri ilə vaxt açarları və ya sinxron mühərriklə  əd  15
 9108  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatlar üçün saat mexanizmləri, komplektləşmiş və ya yığılmış şəkildə:    
   - elektriklə işləyən:    
 9108 11 000 0  -- yalnız mexaniki indikasiya ilə və ya mexaniki indikator quraşdırmağa imkan verən qurğu ilə  əd  15
 9108 12 000 0  -- yalnız optik-elektron indikasiya ilə  əd  15
 9108 19 000 0  -- digərləri  əd  15
 9108 20 000 0  - avtomatik qurulma ilə  əd  15
 9108 90 000 0  - digərləri  əd  15
 9109  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış saatlar üçün saat mexanizmləri, komplektləşmiş və yığılmış:    
   - elektriklə işləyən:    
 9109 11 000 0  -- zəngli saatlar üçün  əd  15
 9109 19  -- digərləri:    
 9109 19 100 0  --- diametri və ya eni 50 mm-dən çox olmayan, mülki aviasiya üçün  əd  15
 9109 19 900 0  --- digərləri  əd  15
 9109 90  - digərləri:    
 9109 90 100 0  -- diametri və ya eni 50 mm-dən çox olmayan, mülki aviasiya üçün  əd  3
 9109 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 9110  Saat mexanizmləri, komplektləşdirilmiş, yığılmamış və ya qismən yığılmış (saat mexanizmləri dəstləri); komplektləşdirilməmiş saat mexanizmləri, yığılmış; ilkin "kobud" yığılmış saat mexanizmləri:    
   - öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatlar üçün:    
 9110 11  -- komplektləşdirilmiş saat mexanizmləri, yığılmamış və ya qismən yığılmış (saat mexanizmləri dəstləri):    
 9110 11 100 0  --- balans-yay sistemi ilə  əd  15
 9110 11 900 0  --- digərləri  əd  15
 9110 12 000 0  -- saat mexanizmləri, komplektləşdirilməmiş, yığılmış  -  15
 9110 19 000 0  -- saat mexanizmləri, ilkin "kobud" yığılmış  -  15
 9110 90 000 0  - digərləri  -  15
 9111  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatlar üçün korpuslar və onların hissələri:    
 9111 10 000 0  - qiymətli metallardan və ya qiymətli metala örtülmüş metallardan korpuslar  əd  15
 9111 20  - qiymətsiz metallardan, o cümlədən qalvanik üsulla gümüşə və ya qızıla tutulmuş korpuslar:    
 9111 20 100 0  -- qalvanik üsulla gümüşə və ya qızıla tutulmuş  əd  15
 9111 20 900 0  -- digərləri  əd  15
 9111 80 000 0  - digər korpuslar  əd  15
 9111 90 000 0  - hissələri  -  15
 9112  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış saatlar üçün saat korpusları və bu qrupun digər məmulatları üçün analoji korpuslar, və onların hissələri:    
 9112 20 000 0  - korpuslar  əd  15
 9112 90 000 0  - hissələri  -  15
 9113  Öz üzərində və özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatlar üçün qayışlar, lentlər və bilərziklər, və onların hissələri:    
 9113 10  - qiymətli metallardan və ya qiymətli metalla örtülmüş başqa metallardan:    
 9113 10 100 0  -- qiymətli metallardan  -  15
 9113 10 900 0  -- qiymətli metalla tutulmuş başqa metallardan  -  15
 9113 20 000 0  - qiymətsiz metallardan, o cümlədən qalvanik üsulla qızıla və gümüşə tutulmuş metallardan  -  15
 9113 90  - digərləri:    
 9113 90 100 0  -- təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən  -  15
 9113 90 300 0  -- plastik kütlədən  -  15
 9113 90 900 0  -- digərləri  -  15
 9114  Digər bütün növlərdən olan saat hissələri:    
 9114 10 000 0  - yaylar, tük yaylar daxil olmaqla  -  15
 9114 20 000 0  - daşlar  -  15
 9114 30 000 0  - siferblatlar  -  15
 9114 40 000 0  - platin və körpülər  -  15
 9114 90 000 0  - digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb