Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 31. Gübrələr

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:

a) heyvan qanı (0511 mal mövqeyi);

b) müəyyən kimyəvi tərkibli ayrı-ayrı birləşmələr (2A, 3A, 4A və 5 bəndlərində göstərilənlərdən başqa); və ya

v) 3824 mal mövqeyinə daxil olan, hər birinin kütləsi 2,5 q-dan az olmayan kalium xloridin süni becərilən kristalları (optik elementlərdən başqa); kalium xloridin optik elementləri (9001 mal mövqeyi).

2. 3102 mal mövqeyinə ancaq aşağıdakı məhsullar daxil edilir, bir şərtlə ki, onlar 3105 mal mövqelərində nəzərdə tutulduğu kimi, müəyyən formalara və ya bağlamalara qablaşdırılmamış olsun:

A. Aşağıda sadalanan bu və ya digər təsvirə uyğun gələn mallar:

ı) natrium nitrat, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız;

ıı) ammonium nitrat, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız;

ııı) ammonium sulfat və ammonium nitratın ikiqat duzları, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız;

ıv) ammonium sulfat, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız;

v) qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız ikiqat duzlar, kalsium və ammonium nitratların qarışıqları

vı) qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız ikiqat duzlar, kalsium və maqnezium nitratlarının qarışıqları

vıı) kalsium sianamid, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız və ya yağla emal edilmiş

vııı) sidik cövhəri, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız;

B. 2A bəndində göstərilən hər hansı maddələrin qarışığından ibarət olan gübrələr.

V. Ammonium xloridin və ya 2A və ya 2B bəndlərində göstərilən hər hansı digər maddənin təbaşir, gips və ya gübrə olmayan digər qeyri üzvi maddələrlə qarışığından ibarət olan gübrələr.

Q. 2 A (ıı) və ya 2A (vııı) bəndlərində göstərilən maddələrdə və ya həmin maddələrin su və ya ammonyak məhlulunda qarışığından ibarət olan maye gübrələr.

3. 3103 mal mövqeyinə ancaq aşağıdakı məhsullar daxil edilir, bir şərtlə ki, onlar 3105 mal mövqeyində nəzərdə tutulduğu kimi, müyyən formalarda və ya bağlamalarda qablaşdırılmamış olsun:

A. Aşağıda sadalanan bu və ya digər təsvirə uyğun gələn mallar:

ı) əsas şlak;

ıı) 2510 mal mövqeyinə daxil edilən, qatışıqların təmizlənməsi üçün lazım olan yüksək temperaturda emal edilmiş və ya yandırılmış təbii fosfatlar ;

ııı) super fosfatlar (sadə, iki qat və ya üç qat );

ıv) tərkibində quru, susuz məhsula hesablamada flor 0,2 kütlə%-dən az olmayan kalsium hidrofosfat.

B. tərkibi 3A bəndində göstərilən hər hansı maddələrin, florun tərkib miqdarı nəzərə alınmadan, qatışıqlarından ibarət gübrələr.

V. 3A və 3B bəndlərində göstərilən maddələrin, flor tərkibinin miqdarı nəzərə alınmadan, hər hansı birinin təbaşir, gips və ya gübrə olmayan digər qeyri-üzvi maddələrlə qarışığından ibarət gübrələr.

4. 3104 mal mövqeyində ancaq aşağıdakı məhsullar göstərilir, bir şərtlə ki, onlar 3105 mal mövqeyində nəzərdə tutulduğu kimi müəyyən formalarda və ya bağlamalarda qablaşdırılmamış olsun:

A. aşağıda sadalanan bu və ya digər təsvirə uyğun gələn mallar:

ı. emal edilməmiş kalium duzlar (məsələn, karnallit, kainit və silvin);

ıı. kalium xlorid, qatışıqlarla və ya qatışıqlarsız,1v qeydində göstərilənlər istisna olmaqla;

ııı. qatışıqlarla və ya qatışıqlarsız kalium sulfat;

ıv. qatışıqlarla və ya qatışıqlarsız maqnezium kalium sulfat

B. Yuxarıda 4A qeydində göstərilmiş istənilən maddələrin qarışığından ibarət olan gübrələr.

5. Ammonium dihidrofosfat (monoamonium fosfat) və diamonium hidrofosfat, qarışıqlarla və ya qarışıqlarsız, eləcə də bu maddələrin qarışıqları 3105 mal mövqeyinə daxil edilməlidir.

6. 3105 mal mövqeyindəki digər gübrələr termini gübrə kimi istifadə olunan və tərkibində əsas komponent kimi heç olmasa qida elementlərindən (azot, fosfat, kalium) biri olan malları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 3101 00 000 0  Heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr, qarışıqlı və ya qarışıqsız, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş; heyvan və bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilməsi ilə alınmış gübrələr  -  0.5
 3102  Mineral və ya kimyəvi azot gübrələri:    
 3102 10  - sidik cövhəri, o cümlədən suda məhlulu:    
 3102 10 100 0  -- sidik cövhəri, tərkibində 45 kütlə %-dən çox azot olan (quru susuz məhsula görə hesablanmada)  kq N  0.5
 3102 10 900 0  -- digəri  kq N  0.5
   - ammonium sulfat; ammonium sulfatın və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları:    
 3102 21 000 0  -- ammonium sulfat  kq N  0.5
 3102 29 000 0  -- digərləri  kq N  0.5
 3102 30  - ammonium nitrat, o cümlədən suda məhlulu:    
 3102 30 100 0  -- suda məhlulu  kq N  0.5
 3102 30 900 0  -- digəri  kq N  0.5
 3102 40  - ammonium nitratın kalsium karbonatla və gübrə olmayan digər qeyri-üzvi maddələrlə qarışıqları:    
 3102 40 100 0  -- azot tərkibi 28 kütlə %-dən çox olmayan  kq N  0.5
 3102 40 900 0  -- azot tərkibi 28 kütlə %-dən çox  kq N  0.5
 3102 50  - natrium nitrat:    
 3102 50 100 0  -- təbii natrium nitrat  -  0.5
 3102 50 900 0  -- digəri  kq N  0.5
 3102 60 000 0  - kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları  kq N  0.5
 3102 70 000 0  - kalsium sianamid  kq N  0.5
 3102 80 000 0  - sidik cövhərinin və ammonium nitratın suda və ya ammonyakda məhlulunun qarışıqları  kq N  0.5
 3102 90 000 0  - əvvəlki yarımmövqelərində adı çəkilməyən digərləri, qarışıqlar daxil olmaqla  kq N  0.5
 3103   Mineral və ya kimyəvi fosfor gübrələri:    
 3103 10  - superfosfatlar:    
 3103 10 100 0  -- tərkibində 35 kütlə %-dən çox difosfor pentaoksidi olan  kq P2O5  0.5
 3103 10 900 0  -- digərləri  kq P2O5  15
 3103 20 000 0  - əsas şlak  kq P2O5  0.5
 3103 90 000 0  - digərləri  kq P2O5  0.5
 3104  Mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri:    
 3104 10 000 0  - karnallit, silvin və digər təbii kalium duzları  kq K2O  0.5
 3104 20  - kalium xlorid:    
 3104 20 100 0  -- tərkibində kalium, K2OQya əsasən hesablamada, quru, susuz məhsulda 40 kütlə %-dən çox olmayan  kq K2O  0.5
 3104 20 500 0  -- tərkibində kalium, K2O- ya əsasən hesablamada, quru, susuz məhsulda 40 kütlə %-dən çox, lakin 62 kütlə %-dən çox olmayan  kq K2O  0.5
 3104 20 900 0  -- tərkibində kalium, K2O- ya əsasən hesablamada, quru, susuz məhsulda 62 kütlə %-dən çox olan  kq K2O  0.5
 3104 30 000 0  - kalium sulfat  kq K2O  0.5
 3104 90 000 0  - digərləri  kq K2O  0.5
 3105  Tərkibində iki və ya üç qida elementi (azot, fosfor, kalium) olan mineral və kimyəvi gübrələr; digər gübrələr; bu qrupda göstərilən mallar həb və ya digər analoji formalarda, brutto-çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda:    
 3105 10 000 0  - bu qrupda göstərilən mallar həb və ya digər analoji formalarda, brutto-çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda  -  0.5
 3105 20  - tərkibində üç qida elementi (azot, fosfor, kalium) olan mineral və kimyəvi gübrələr:    
 3105 20 100 0  -- tərkibində azot 10- kütlə %-dən çox olan (quru, susuz məhsula görə hasablamada)  -  0.5
 3105 20 900 0  -- digərləri  -  0.5
 3105 30 000 0  - diammonium hidroortofosfat (diammonium fosfat)  -  0.5
 3105 40 000 0  - ammonium dihidrofosfat (monoammonium fosfat) və onun diammonium hidrofosfatla (diammonium fosfatla) qarışıqları  -  0.5
   - tərkibində üç qida elementi (azot, fosfor, kalium) olan mineral və kimyəvi gübrələr:    
 3105 51 000 0  -- tərkibində nitratlar və fosfatlar olan  -  0.5
 3105 59 000 0  -- digərləri  -  0.5
 3105 60  - tərkibində iki qida elementi (fosfor və kalium) olan mineral və ya kimyəvi gübrələr:    
 3105 60 100 0  -- kalium superfosfatlar  -  0.5
 3105 60 900 0  -- digərləri  -  0.5
 3105 90  - digərləri:    
 3105 90 100 0  -- natrium nitratın və kalium nitratın təbii qarışığınlan ibarət olan təbii (kalium-nitratın payı 44%-ə çata bilər) kalium-nitratum nitrat, tərkibində ümumi azot (quru susuz məhsula əsasən hesablanmada) 16,3 kütlə %-dən çox olmayan  -  0.5
   -- digərləri:    
 3105 90 910 0  --- quru, susuz məhsula əsasən hesablanmada tərkibində azot 10 kütlə %-dən çox olan  -  0.5
 3105 90 990 0  --- digərləri  -  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb