Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 82 Qiymətsiz metallardan alətlər, qurğular, bıçaq məmulatları, qaşıqlar və çəngəllər; onların qiymətsiz metallardan olan hissələri

Qeydlər:

1. 8209 mal mövqeyində təsnif olunan lehimləmə lampaları, daşınan kürələr (dəmirçi ocağı), dayaq konstruksiyaları olan cilalayıcı dairələr, manikür və pedikür üçün dəstlər və ləvazimatlardan əlavə, bu qrupa, yalnız, aşağıdakı metallardan ülgücləri, kəsici tiyələri, işlək səthləri və digər işlək hissələri olan məmulatlar daxil olunur:

a) qiymətsiz metallardan;

b) metal karbidlərindən və ya metal keramikadan;

v) qiymətsiz metallardan, metal karbidlərindən və ya metal keramikadan əsas üzərində qiymətli və ya azqiymətli daşlar (təbii, süni və ya rekonstruksiya edilmiş); və ya

q) qiymətsiz metallardan əsas üzərində abraziv materiallardan, bir şərtlə ki, məmulatın, qiymətsiz metaldan kəsici dişləri, kanalları, şırımları və analoji işlək hissələri (üzərinə abraziv material çəkildikdən sonra öz xüsusiyyətlərini və funksiyalarını qoruyub saxlayan) olsun.

2. Bu qrupun məmulatlarının qiymətsiz metallardan olan hissələri (məxsusi olaraq təsnif olunmuş hissələrdən və əl alətləri üçün dayaq qurğularından başqa) aid olduqları məmulatlarla birlikdə təsnif olunur(8466 mal mövqeyi). Lakin, XV qrupa 2k qeydində göstərildiyi kimi, ümumi təyinatlı hissələr bu qrupa daxil deyil.

Elektrik üzqırxanlarının və ya saç qırxmaq üçün elektrik maşınlarının başlıqları, ülgücləri və kəsici plastinaları 8510 mal mövqeyinə daxil olunur.

3. 8211 mal mövqeindəki bir və ya daha artıq bıçaqdan və ən azı həmin qədər 8215 mal mövqeyindəki məmulatlardan ibarət olan dəstlər 8510 mal mövqeyinə aid olunur.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8201  Əl alətləri: süngü və çalov kürəkləri, kərkilər, külünglər, çapacaqlar, yabalar və dırmıqlar; baltalar, dəhrələr və analoji kəsici alətlər; bütün növlərdə bağban qayçıları; dəryazlar, oraqlar, otbiçənlər üçün bıçqılar, bağ qayçıları, ağacların yarılması üçün pazlar və kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə olunan digər alətlər:    
 8201 10 000 0  - süngü və çalov kürəkləri  -  15
 8201 20 000 0  - yabalar  -  15
 8201 30 000 0  - kərkilər, külünglər, çapacaqlar və dırmıqlar  -  15
 8201 40 000 0  - baltalar, dəhrələr və analoji kəsici alətlər  -  15
 8201 50 000 0  - bir əllə işlətmək üçün bağban qayçıları və anoloji qayçılar (quşları hissələrə bölmək üçün qayçılar daxil olunmaqla)  -  15
 8201 60 000 0  - bağ qayçıları, iri qayçılar (bağban qayçıları) və iki əllə işləmək üçün anoloji qayçılar  -  15
 8201 90 000 0  - kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə olunan digər əl alətləri  -  15
 8202  Əl mişarları; bütün tip mişarlar üçün bıçaqlar (uzununa mişarlama, yarıqların (pazların) kəsilməsi üçün və ya dişsiz bıçaqlar daxil olunmaqla) :    
 8202 10 000 0  - əl mişarları  -  15
 8202 20 000 0  - lentli mişarlar üçün bıçaqlar  -  15
   - sirkulyar mişarlar üçün bıçaqlar (yarıqların (pazların) kəsilməsi üçün bıçaqlar daxil olmaqla):    
 8202 31 000 0  -- poladdan olan işlək hissəylə  -  15
 8202 39 000 0  -- digərləri, hissələri daxil olmaqla  -  15
 8202 40 000 0  - zəncirli mişarlar üçün bıçaqlar  -  15
   - digər mişarlar üçün bıçaqlar:    
 8202 91 000 0  -- metalkəsən mişarlar üçün düzxətli bıçaqlar  -  15
 8202 99  -- digərləri:    
   --- poladdan olan işlək hissəylə:    
 8202 99 110 0  ---- metalların emalı üçün  -  15
 8202 99 190 0  ---- digər materialların emalı üçün  -  15
 8202 99 900 0  --- digər materiallardan işlək hissəylə  -  15
 8203  Əyələr, suvandlar, törpülər, qısqac kəlbətinlər (itiağız kəlbətinlər daxil olmaqla), yastıağız kəlbətinlər, passatijlər, pinsetlər, maşacıqlar, metalkəsən qayçılar, borukəsən dəzgahlar, boltkəsən qayçılar, deşikaçanlar və analoji əl alətləri:    
 8203 10 000 0  - əyələr, suvandlar, törpülər və analoji alətlər  -  15
 8203 20  - qısqac kəlbətinlər (itiağız kəlbətinlər daxil olmaqla), yastıağız kəlbətinlər, passatijlər, pinsetlər, maşacıqlar və analoji alətlər:    
 8203 20 100 0  -- pinsetlər  -  15
 8203 20 900 0  -- digərləri  -  15
 8203 30 000 0  - metalkəsən qayçılar və analoji alətlər  -  15
 8203 40 000 0  - borukəsən dəzgahlar, boltkəsən qayçılar, deşikaçanlar və analoji alətlər  -  15
 8204  Əl qayka açarları (torsiometrlərlə qayka açarları daxil olunmaqla, lakin dolamaçarxlar (vorotki) istisna edilməklə); qayka açarları üçün əvəz edilə bilən başlıqlar, dəstəklə və ya onlarsız:    
   - əl qayka açarları:    
 8204 11 000 0  -- aralanmayanlar  -  15
 8204 12 000 0  -- aralananlar  -  15
 8204 20 000 0  - qayka açarları üçün əvəz edilə bilən başlıqlar, dəstəklə və ya dəstəksiz  -  15
 8205  Başqa yerdə adı çəkilməmiş və ya təsnif olunmayan əl alətləri (almaz şüşəkəsənlər daxil olmaqla); lehim lampaları; məngənələr, sıxaclar və analoji məmulatlar, dəzgah detalları və ləvazimatlarından başqa; dəmirçi zindanı, daşınan kürələr (qorn), çərçivəli cilalayıcı dairələr, əl və ayaq ötürücüləri ilə:    
 8205 10 000 0  - deşmə, xarici və daxili yiv açmaq üçün alətlər  -  15
 8205 20 000 0  - çəkiclər və gürzlər (ağır çəkiclər)  -  15
 8205 30 000 0  - rəndələr, isgənələr (doloto və stameska) və ağac emalı üçün analoji alətlər  -  15
 8205 40 000 0  - vintaçanlar  -  15
   - digər əl alətləri (almaz şüşəkəsənlər daxil olmaqla):    
 8205 51 00  -- məişət alətləri:    
 8205 51 001 0  --- almaz şüşə kəsənlər  -  15
 8205 51 009 0  --- digərləri  -  15
 8205 59  -- digərləri:    
 8205 59 100 0  --- bənnalar, qəlibçilər, betonçular, suvaqçı və rəngsazlar üçün alətlər  -  15
 8205 59 300 0  --- pərçim vurmaq, divar deşmə üçün və bu kimi partlayış tipli alətlər  -  15
 8205 59 90  --- digərləri:    
 8205 59 901 0  ---- almazdan  -  15
 8205 59 909 0  ---- digərləri  -  15
 8205 60 000 0  - lehim lampaları  -  15
 8205 70 000 0  - məngənələr, sıxaclar və analoji məmulatlar  -  15
 8205 80 000 0  - dəmirçi zindanları, daşınan kürələr(qorn), dayaq çərçivəli cilalayıcı dairələr, əl və ya ayaq ötürücüləri ilə  -  15
 8205 90 000 0  - yuxarıda göstərilmiş iki və ya daha artıq yarımmövqelərdəki məmulatlardan ibarət dəstlər  -  15
 8206 00 000 0  8202-8205 mal mövqelərində təsnif edilən iki və ya daha artıq adda əl alətləri, dəst şəklində, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş  -  15
 8207  Əl alətləri üçün əvəzlənən alətlər, mexaniki ötürücü ilə və ya onsuz və ya dəzgahlar üçün (məsələn, presləmə, ştamplama, kəsmə, yiv açma, deşmə, oyma, çəkmə, frezer və tokar işlənmələri və ya burma), metalın ekstrudisiyası və ya məftilçəkmə üçün filyerlər də daxil olmaqla; qaya süxurlarının və bərk torpağın qazılması üçün alətlər:    
   - qaya suxurlarının və bərk torpağın qazılması üçün alətlər:    
 8207 13 000 0  -- metal-keramikadan olan işlək hissəylə  -  3
 8207 19  -- digərləri, hissələr daxil edilməklə:    
 8207 19 100 0  --- təbii və ya aqlomerasiya edilmiş almazdan işlək hissəylə olan  -  3
 8207 19 900 0  --- digərləri  -  3
 8207 20  - metalların ekstrudisiya edilməsi və ya çəkilməsi üçün filyerlər:    
 8207 20 100 0  -- təbii və ya aqlomerasiya edilmiş almazdan olan işlək hissəylə  -  15
 8207 20 900 0  -- digər materiallardan olan işlək hissələrlə  -  15
 8207 30  - presləmə, ştamplama və ya doğrama üçün alətlər:    
 8207 30 100 0  -- metal emalı üçün  -  15
 8207 30 900 0  -- digərləri  -  15
 8207 40  - daxili və xarici yivaçma üçün alətlər:    
   -- metal emalı üçün:    
 8207 40 100 0  --- daxili yiv açmaq üçün alət  -  15
 8207 40 300 0  --- xarici yiv açmaq üçün alət  -  15
 8207 40 900 0  -- digərləri  -  15
 8207 50  - deşmə alətləri, qaya suxurlarının qazılması üçün olan alətlərdən başqa:    
 8207 50 100 0  -- təbii və aqlomerasiya edilmiş almazdan işçi hissəylə  -  15
   -- digər materiallardan olan işlək hissəylə:    
 8207 50 300 0  --- burğu, daş deşmək üçün  -  15
   --- digərləri:    
   ---- metalların emalı üçün, işlək hissə ilə:    
 8207 50 500 0  ----- metal-keramikadan  -  15
 8207 50 600 0  ----- tezkəsən poladdan  -  15
 8207 50 700 0  ----- digər materiallardan  -  15
 8207 50 900 0  ---- digərləri  -  15
 8207 60  - oyma və dartma üçün alətlər:    
 8207 60 100 0  -- təbii və ya aqlomerasiya edilmiş almazdan olan işlək hissəylə  -  15
   -- başqa metallardan olan işlək hissəylə:    
   --- oyma üçün alətlər:    
 8207 60 300 0  ---- metalların emalı üçün  -  15
 8207 60 500 0  ---- digərləri  -  15
   --- dartma üçün alətlər:    
 8207 60 700 0  ---- metalların emalı üçün  -  15
 8207 60 900 0  ---- digərləri  -  15
 8207 70  - frezerləmə üçün alətlər:    
   -- metalların emalı üçün, işlək hissəylə:    
 8207 70 100 0  --- metal keramikadan  -  15
   --- digər materiallardan:    
 8207 70 310 0  ---- xvostovik ilə  -  15
 8207 70 350 0  ---- vintli frezerlər  -  15
 8207 70 380 0  ---- digərləri  -  15
 8207 70 900 0  -- digərləri  -  15
 8207 80  - tokar işlənmələri üçün:    
   -- metalların emalı üçün, işlək hissəsi:    
 8207 80 110 0  --- metal keramikadan  -  15
 8207 80 190 0  --- digər materiallardan  -  15
 8207 80 900 0  -- digərləri  -  15
 8207 90  - digər dəyişilən alətlər:    
 8207 90 100 0  -- təbii və ya aqlomerasiya edilmiş almazdan olan işlək hissəylə  -  15
   -- digər materiallardan olan işlək hissəylə:    
 8207 90 300 0  --- vintaçan üçün dəyişilən taxmalar  -  15
 8207 90 500 0  --- dişlik kəsən alətlər  -  15
   --- digərləri, işlək hissəylə:    
   ---- metal-keramikadan:    
 8207 90 710 0  ----- metalların emalı üçün  -  15
 8207 90 780 0  ----- digərləri  -  15
   ---- digər materiallardan:    
 8207 90 910 0  ----- metalların emalı üçün  -  15
 8207 90 990 0  ----- digərləri  -  15
 8208  Maşın və ya mexaniki qurğular üçün bıçaq və kəsici tiyələr:    
 8208 10 000 0  - metalların emalı üçün  -  15
 8208 20 000 0  - ağac emalı üçün  -  15
 8208 30  - yeyinti sənayesində istifadə olunan maşın və ya mətbəx cihazları üçün:    
 8208 30 100 0  -- diskli bıçaqlar  -  15
 8208 30 900 0  -- digərləri  -  15
 8208 40 000 0  - kənd və meşə təsərrüfatında, bağçılıqda istifadə olunan maşınlar üçün  -  15
 8208 90 000 0  - digərləri  -  15
 8209 00  Lövhələr, kiçik tirlər, ucluqlar və alətlər üçün analoji məmulatlar, üzərində quraşdırılmamış, metalkeramikadan:    
 8209 00 200 0  - burulan taxmalar  -  15
 8209 00 800 0  - digərləri  -  15
 8210 00 000 0  Mexaniki əl cihazları, kütləsi 10 kq-dan çox olmayan, yemək və içkilərin hazırlanması, emalı və verilməsi üçün  -  15
 8211  Kəsici, mişarabənzər və ya yox, tiyələri olan bıçaqlar (ağac kəsmək üçün olan bıçaqlar daxil olmaqla), 8208 mal mövqeyində təsnif edilən bıçaqlar və onlar üçün tiyələrdən başqa:    
 8211 10 000 0  - müxtəlif məmulatların dəstləri  əd  15
   - digərləri:    
 8211 91  -- yeməkxana bıçaqları, bərkidilmiş tiyələrlə:    
 8211 91 300 0  --- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan tiyələri və dəstəkli olan yeməkxana bıçaqları  əd  15
 8211 91 800 0  --- digərləri  əd  15
 8211 92 000 0  -- bərkidilmiş tiyələrlə digər bıçaqlar  əd  15
 8211 93 000 0  -- bərkidilməmiş tiyələrlə bıçaqlar  əd  15
 8211 94 000 0  -- tiyələr  -  15
 8211 95 000 0  -- qiymətsiz metallardan olan dəstəklərlə  əd  15
 8212  Onlar üçün ülgüc və tiyələr (tiyələr üçün biçmələr daxil edilməklə):    
 8212 10  - ülgüclər:    
 8212 10 100 0  -- dəyişməz tiyələri olan təhlükəsiz ülgüclər  əd  15
 8212 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 8212 20 000 0  - təhlükəsiz ülgüclər üçün tiyələr, ülgüclər üçün tiyələrin zolaqşəkilli biçmələri daxil edilməklə  1000 əd  15
 8212 90 000 0  - digər hissələr  -  15
 8213 00 000 0  Qayçılar, dərzi qayçıları və analoji qayçılar, onlar üçün tiyələr  -  15
 8214  Digər kəsici məmulatlar (məsələn, saç qırxmaq üçün maşınlar, qəssablar üçün xüsusi bıçaqlar və ya xüsusi mətbəx bıçaqları və çapacaqlar, kağız üçün bıçaqlar); manikür və pedikür dəstləri və alətləri (dırnaq əyəsi daxil edilməklə):    
 8214 10 000 0  - kağızlar üçün, konvertlərin açılması və mətnlərin pozulub təmizlənməsi üçün bıçaqlar, karandaşların yonulması üçün karandaşçərtənlər və onlar üçün tiyələr  -  15
 8214 20 000 0  - manikür və pedikür dəstləri və alətləri (dırnaq əyəsi daxil edilməklə)  -  15
 8214 90 000 0  - digərləri  -  15
 8215  Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfkirlər, tortlar üçün kürəkciklər, balıq, yağ üçün bıçaqlar, qənd üçün kəlbətinlər və analoji mətbəx və ya yeməkxana ləvazimatları:    
 8215 10  - heç olmazsa bir məmulatının qiymətli metallardan qalvanik üsulla örtüyü olan mətbəx və ya yeməkxana ləvazimatı dəstləri:    
 8215 10 200 0  -- yalnız, qalvanik üsulla qiymətli metala örtüyü olan məmulatlardan ibarət  -  15
   -- digərləri:    
 8215 10 300 0  --- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
 8215 10 800 0  --- digərləri  -  15
 8215 20  - digər mətbəx və ya yeməkxana ləvazimatı dəstləri:    
 8215 20 100 0  -- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
 8215 20 900 0  -- digərləri  -  15
   - digərləri:    
 8215 91 000 0  -- qiymətli metallarla qalvanik üsulla örtülmüş  -  15
 8215 99  -- digərləri:    
 8215 99 100 0  --- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
 8215 99 900 0  --- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb