Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Bölmə XVII Quru nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat vasitələri və nəqliyyata aid olan qurğular və avadanlıqlar

Qeydlər:

1. Bu bölməyə 9501, 9503 və ya 9508 mal mövqelərinin məmulatları, eləcə də sani-bobsley, toboqqanlar və ya 9506 mal mövqeyinin analoji məmulatları daxil olunmur.

2. Hissələr və hissələr və ləvazimatlar aşağıdakı məmulatlara (onların bu bölmənin məmulatları üçün nəzərdə tutulmasından asılı olmayaraq) tətbiq olunmur:

a) birləşmələr, şaybalar, aralıqlar (prokladka) və istənilən materialdan (hazırlandıqları materiala görə və ya 8484 mal mövqeyində təsnif olunan) olan analoji məmulatlar və ya bərk rezindən başqa, vulkanlaşdırılmış rezindən olan digər elementlər (4016 mal mövqeyi);

b) XV bölməyə 2-ci qeydə uyğun olaraq, qiymətsiz metallardan (XV bölmə) ümumi təyinatlı hissələr və ya plastmassdan analoji məmulatlar (39-cu qrup);

v) 82-ci qrupun məmulatları (alətlər);

q) 8306 mal mövqeyinin məmulatları;

d) 8401-8479 mal mövqeyində təsnif olunmuş maşın və avadanlıqlar və onların hissələri; 8481 və ya 8482 mal mövqeyinin məmulatları və ya 8483 mal mövqeyinin məmulatları, əgər onlar mühərriklərin və ya güc qurğularının tərkib hissələridirsə;

e) elektrik maşınları və ya avadanlıqları (85-ci qrup);

j) 90-cı qrupun məmulatları;

z) 91-cı qrupun məmulatları;

i) silahlar (93-cü qrup);

k) 9405 mal mövqeyində təsnif olunan lampalar və işıqlandırıcı avadanlıq; və ya

l) nəqliyyat vasitələrinin hissələri kimi istifadə olunan şotkalar (9603 mal mövqeyi).

3. 86-88-ci qruplarda hissələr və ləvazimatlar termini yalnız və əsasən bu qrupların məmulatları ilə istifadə olunmayan hissələr və ləvazimatlara aid edilmir. Bu qruplardan iki və ya bir neçəsinə aid edilə bilən hissələr və ləvazimatlar, elə mal mövqeyində təsnif olunmalıdır ki, həmin mal mövqeyi bu hissə və ləvazimatların əsas istifadəsinə uyğun gəlsin.

4. Bu bölmədə:

a) həm yol, həm də relslər üzərində hərəkət üçün konstruksiya olunmuş nəqliyyat vasitələri, 87-ci qrupun müvafiq mal mövqeyinə daxil olunur;

b) amfibiya- avtomobillər 87-ci qrupun müvafiq mal mövqeyinə daxil olunur;

v) məxsusi olaraq yol nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə üçün quraşdırılmış uçan aparatlar 88-ci qrupun müvafiq mal mövqeyinə daxil olunur.

5. Hava yastıqlı nəqliyyat vasitələri ən çox uyğun gəldikləri nəqliyyat vasitələri ilə eyni qrupa daxil olunur. Yəni:

a) istiqamətli yolla hərəkət üçün nəzərdə tutulubsa (hava yastıqları üzərində qatarlar) , 86-cı qrupa;

b) yalnız quru yolu ilə və ya quru və su yolu ilə hərəkət üçün nəzərdə tutulubsa, 87-ci qrupa;

v) suda hərəkət üçün nəzərdə tutulubsa (onların sahildə yerə enməsindən və ya limanda lövbər salmasından, eləcə də onların buz üzərində hərəkət edib etməməsindən asılı olmayaraq) , 89-cu qrupa.

Hava yastıqlı nəqliyyat vasitələrinin hissələri və ləvazimatları, hava yastıqlı nəqliyyat vasitələrinin yuxarıda göstərilən şərtlərə əsasən daxil olduqları mal mövqeyindəki nəqliyyat vasitələrinin hissələri və ləvazimatları kimi təsnif olunmalıdırlar.

Yol avadanlıqları və onların hava yastıqlı qatarlar üçün olan qurğuları dəmir yolu şəbəkəsinin avadanlıq və qurğuları kimi, siqnal qurğuları, təhlükəsizliyi təmin edən və belə sistemlərdə hərəkəti idarə edən qurğular isə siqnal qurğuları, dəmir yolunda təhlükəsizliyi təmin edən və hərəkəti idarə edən qurğular kimi təsnif olunmalıdırlar.

Əlavə qeydlər:

1. 89-cu qrupa 3-cü əlavə qeydin şərtlərini nəzərə alaraq, quru nəqliyyat vasitələrinin, uçan aparatların və üzən vasitələrin təmiri və onlara xidmət üçün lazım olan alətlər və məmulatlar, bu nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar və üzən vasitələrlə birlikdə təqdim olunursa, onlarla birlikdə təsnif olunmalıdırlar. Quru nəqliyyat vasitələrinin, uçan aparatların və üzən vasitələrin digər ləvazimataları onlarla birlikdə təsnif olunur, bir şərtlə ki, onların adi dəstinin tərkib hissəsi olsun və adətən onlarla birlikdə satılsın.

2. Deklarantın ərizəsinə əsasən və əlaqədar orqanlar tərəfindən qəbul olunmuş şərtlərə görə, Nomenklaturanın Əsas interpritasiya qaydalarının 2a qeydinin şərtləri, həmçinin, 8608, 8805, 8905 və 8907 mal mövqelərinin məmulatlarına da şamil olunur.

Qrup 86 Dəmiryol lokomotivləri və ya mühərrikli tramvay vaqonları, dəmiryol nəqliyyat vasitələri və onların hissələri; dəmiryol və ya tramvay xətləri üçün yol avadanlıqları və qurğuları, onların hissələri; mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla) siqnal avadanlıqlarının bütün növləri

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) taxta və ya betondan dəmiryol və ya tramvay xəttləri üçün şpallar və ya hava yastıqlı qatarlar üçün yol istiqamətləndirici seksiyalar (4406 və ya 6810 mal mövqeləri);

b) 7302 mal mövqeyində təsnif olunan, dəmir yolları və ya tramvay xəttlərində istifadə olunmaq üçün, qara metaldan hazırlanan məmulatlar; və ya

v) elektrik siqnalizasiya qurğuları, 8530 mal mövqeyində təsnif olunan, təhlükəsizliyi təmin edən və hərəkəti idarə edən qurğular.

2. 8607 mal mövqeyinə, inter alia, aşağıdakılar daxil olunur:

a) oxlar, təkərlər, təkər cütləri (yeriyən hissəsi), metal təkər bandajları, halqalar, çarxlar və təkərlərin digər detalları;

b) çərçivələr, çərçivə altlıqları, arabalar və hərəkətli taraz arabalar;

v) ox buksları; əyləc mexanizmləri;

q) dəmiryol nəqliyyatı üçün buferlər; qarmaqlar və digər qoşulma qurğuları, eləcə də vaqonlararası birləşmələr;

d) kuzovlar.

3. 1-ci qeydin şərtlərini müvafiq olaraq, 8608 mal mövqeyinə, inter alia, aşağıdakılar daxil olunur:

a) yığılmış dəmir yolu, dönmə dövrələri, tupik dirənmələri, qabaritli darvazalar;

b) semaforlar, mexaniki siqnal diskləri, kəsişmələrdə hərəkəti idarə etmək üçün mexaniki qurğular, siqnalları və oxları idarə etmək üçün mexanizmlər və digər mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla) siqnal avadanlıqları, dəmir yolları, tramvay xəttləri, yollar, daxili su yolları, dayanacaq tikililəri, limanlar və ya aerodromlar üçün təhlükəsizliyin təminatı və hərəkətin idarəsi üçün avadanlıqlar (onların elektrik işığı ilə təchiz olunub, olunmamasından asılı olmayaraq).

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8601  Dəmiryol lokomotivləri, xarici elektrik enerji mənbəyi və ya akkumlyatorla işləyən:    
 8601 10 000 0  - xarici elektrik enerji mənbəyi ilə işləyən  əd  0.5
 8601 20 000 0  - elektrik akkumlyatorları ilə işləyən  əd  0.5
 8602  Digər dəmiryol lokomotivləri; lokomotiv tenderlər:    
 8602 10 000 0  - dizel-elektrik lokomotivləri  əd  0.5
 8602 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8603  Mühərrikli dəmiryol və ya tramvay sərnişin vaqonları, yük və ya baqaj vaqonları, açıq platformalar, 8604 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa:    
 8603 10 000 0  - xarici elektrik enerjisi mənbəyi ilə işləyənlər  əd  0.5
 8603 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8604 00 000 0  Dəmiryol və tramvay yollarının təmiri və ya onlara texniki xidmət üçün nəzərdə tutulmuş, özügedən və ya özügetməyən nəqliyyat vasitələri (məsələn, vaqon emalatxanalar, kranlar, şpalvuran maşınlar, yoldüzəldən maşınlar, nəzarət-ölçü vaqonları və yola baxış üçün nəqliyyat vasitələri)  əd  0.5
 8605 00 000 0  Özügetməyən (qoşqu) sərnişin dəmiryol və tramvay vaqonları; baqaj, poçt və digər özügetməyən xüsusi dəmiryol və tramvay vaqonları (8604 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa)  əd  0.5
 8606   Özügetməyən dəmiryol və ya tramvay yük vaqonları:    
 8606 10 000 0  - hər tipdən olan vaqon-sisternlər  əd  0.5
 8606 20 000 0  - termoizolyasiyası olan vaqonlar, refrijeratorlar, 8606 10 yarımmövqelərinə daxil edilənlərdən başqa  əd  0.5
 8606 30 000 0  - özüboşaldan vaqonlar 8606 10 və ya 8606 20 yarımmövqelərinə daxil edilənlərdən başqa  əd  0.5
   - digərləri:    
 8606 91  -- üstü örtülmüş və bağlanan:    
 8606 91 100 0  --- xüsusi olraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
 8606 91 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8606 92 000 0  -- açıq, hündürlüyü 60 sm-dən çox olan sökülməyən bortlarla  əd  0.5
 8606 99 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8607  Dəmiryol lokomotivlərinin və ya mühərrikli tramvay vaqonlarının və ya dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin hissələri:    
   - arabacıqlar, hərəkət edən balansir arabacıqlar, oxlar, təkərlər və onların hissələri:    
 8607 11 000 0  -- arabalar və hərəkət balansir arabaları, aparıcı  -  0.5
 8607 12 000 0  -- arabalar və hərəkət balansir arabaları, digərləri  -  0.5
 8607 19  -- digərləri, hissələr daxil olmaqla:    
   --- yığılmış və ya sökülmüş şəkildə oxlar; təkərlər və onların hissələri:    
 8607 19 010 0  ---- tökmə çuqun və ya polad  -  0.5
 8607 19 110 0  ---- ştamplanmış, polad  -  0.5
 8607 19 180 0  ---- digərləri  -  0.5
   --- arabaların, hərəkət balansir arabalarının və analoji arabaların hissələri:    
 8607 19 910 0  ---- tökmə çuqun və ya polad  -  0.5
 8607 19 990 0  ---- digərləri  -  0.5
   - əyləc (tormoz) qurğuları və onların hissələri:    
 8607 21  -- pnevmatik əyləclər və onların hissələri:    
 8607 21 100 0  --- tökmə çuqun və ya polad  -  0.5
 8607 21 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8607 29  -- digərləri:    
 8607 29 100 0  --- tökmə çuqun və ya polad  -  0.5
 8607 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8607 30  - qarmaqlar və digər ilişmə qurğuları, buferlər və onların hissələri:    
 8607 30 010 0  -- tökmə çuqun və ya polad  -  0.5
 8607 30 990 0  -- digərləri  -  0.5
   - digərləri:    
 8607 91  -- lokomotivlərin:    
 8607 91 100 0  --- buksalar və onların hissələri  -  0.5
   --- digərləri:    
 8607 91 910 0  ---- tökmə çuqun və ya polad  -  0.5
 8607 91 990 0  ---- digərləri  -  0.5
 8607 99  -- digərləri:    
 8607 99 100 0  --- ox buksaları və onların hissələri  -  0.5
 8607 99 300 0  --- kuzovlar və onların hissələri  -  0.5
 8607 99 500 0  --- şassi və onun hissələri  -  0.5
 8607 99 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8608 00  Dəmiryol və tramvay xətləri üçün yol avadanlıqları və qurğuları; mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla) siqnal avadanlıqları, dəmir yollarında, tramvay xətlərində, daxili su yollarında, dayanacaq qurğularında, liman qurğularında və ya aerodromlarda hərəkətin təhlükəsizliyi və ona nəzarətin təmini avadanlıqları; göstərilən qurğu və avadanlıqların hissələri:    
 8608 00 100 0  - dəmir yolları və tramvay xətləri üçün avadanlıqlar  -  0.5
 8608 00 300 0  - digər avadanlıqlar  -  0.5
 8608 00 900 0  - hissələri  -  0.5
 8609 00  Konteynerlər (mayelərin daşınması üçün konteynerlər daxil olmaqla), bir və ya daha çox nəqliyyat növündə daşınmaq üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş və təchiz olunmuş:    
 8609 00 100 0  - radioaktiv maddələrin daşınması üçün radiasiyaya qarşı qurğuşun örtüklü konteynerlər  əd  0.5
 8609 00 900 0  - digərləri  əd  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb