Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 21. Müxtəlif ərzaq məhsulları

Qeydlər:

1. Aşağıdakılar bu qrupa daxil olunmur:

a) 0712 mal mövqeyinin tərəvəz qarışıqları;

b) tərkibində istənilən nisbətdə qəhvə olan qovrulmuş qəhvə əvəzləyiciləri (0901 mal mövqeyi);

v) tərkibində dad-aromatik əlavələri olan çay (0902 mal mövqeyi);

q) 0904-0910 mal mövqelərindəki ədviyyatlar və digər məhsullar;

d) tərkibində 20 kütlə %-dən çox kolbasa, ət, ət məhsulları, qan, balıq və ya xərçəngkimilər, molyuskalar və ya digər su onurğasızları və ya bu məhsulların istənilən kombinasiyaları olan hazır ərzaq məhsulları, 2103 və ya 2104 mal mövqelərindəki məhsullar istisna olmaqla(qrup 16);

e) 3003 və ya 3004 mal mövqelərindəki, dərman vasitəsi kimi istifadə olunan mayalar və ya digər məhsullar;

j) 3507 mal mövqeyindəki ferment preparatları.

2. 1b qeydində göstərilmiş, qovrulmuş təbii qəhvə əvəzləyicisi ekstraktları 2101 mal mövqeyinə daxil olunur.

3. 2104 mal mövqeyindəki homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları termini, uşaq qidası və ya diyetik qida kimi pərakəndə satış üçün 250 q-dan artıq olmayan qutulara qablaşdırılmış, xırda doğranmış ət, balıq, tərəvəz və ya meyvə kimi iki və ya daha artıq əsas komponentdən ibarət hazır məhsulları bildirir. Bu zaman həmin məhsullara ədviyyat, konservant kimi və ya başqa məqsədlərlə əlavə olunmuş inqrediyentlər nəzərə alınmır. Bu məhsulların tərkibində əsas komponentlərin gözlə görünə bilən kiçik tikələri ola bilər.

Əlavə qeydlər:

1. 2103 20 000 00 və 2103 90 900 0 alt yarımmövqelərdəki sous termini tərəvəz, meyvə və ya bitkilərin digər yeməli hissələrindən alınmış hazır məhsullara o zaman tətbiq olunmur ki, onların 5 mm deşikli metal ələkdən (200C temperaturlu su ilə yuyulduqdan sonra) keçən inqrediyentlərinin faizlə tərkibi ilkin məhsula nisbətdə 80 kütlə %-dən az olsun.

2. 2106 10 200 0 və 2106 90 920 0 alt yarımmövqelərdəki nişasta termini nişastanın parçalanmasından alınan məhsulları da bildirir.

3. 2106 90 100 0 alt yarımmövqeyində ərinmiş pendir termini süd yağının tərkibi 12 kültə% və daha çox, lakin 18 kütlə %-dən az olan və ərinmiş pendirə (yalnız Emmentalıe və Qryuyer) ağ şərab, albalı arağı, nişasta və ədviyyat əlavə olunmaqla hazırlanmış və 1 kq.-lıq (və ya daha az) ilkin qutulara qablaşdırılmış hazır məhsulları bildirir.

4. 2106 90 200 0 alt yarımmövqeyində mürəkkəb spirtli yarımfabrikatlar, içkilərin istehsalında istifadə olunan, ətirli maddə əsaslı məhsullardan başqa termini spirt konsentrasiyası 0,5 həcm %-dən çox olan mürəkkəb spirtli yarımfabrikatları bildirir.

5. 2106 90 300 0 alt yarımmövqeyindəki izoqlükozai termini quru halda fruktoza tərkibi 10 kütlə %-dən az olmayan, qlükoza və ya onun polimerlərindən alınan məhsulu bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 2101  Qəhvə, çay və mate ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və ya bu ekstraktlar, essensiyalar və konsentratlar əsasında hazır məhsullar    
   - qəhvə ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və bu ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar, yaxud qəhvə əsasında hazır məhsullar:    
 2101 11  -- ekstraktlar, essensiyalar və konsentratlar:    
 2101 11 11  --- tərkibində 95 kütlə % və daha çox qəhvə əsaslı quru maddə:    
 2101 11 111 0  ---- bərk qəhvə ekstraktları və konsentratları  -  15
 2101 11 119 0  ---- digərləri  -  15
 2101 11 190 0  --- digərləri  -  15
 2101 12  -- bu ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar əsasında və ya qəhvə əsasında hazır məhsullar:    
 2101 12 920 0  --- qəhvənin bu ekstraktları, essensiyaları və konsen tratları əsasında hazır məhsullar  -  15
 2101 12 980 0  --- digərləri  -  15
 2101 20  - çay və ya mate (Paraqvay çayı) ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və onların əsasında, yaxud çay və ya mate (Paraqvay çayı) əsasında (alınan) hazır məhsullar:    
 2101 20 200 0  -- ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar  -  15
   -- hazır məhsullar:    
 2101 20 920 0  --- çay və ya mate (Paraqvay çayı) ekstraktları, essensiyaları və ya konsentratları əsasında  -  15
 2101 20 980 0  --- digərləri  -  15
 2101 30  - qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri və onların ekstraktları, essensiyaları və konsentratları:    
   -- qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri:    
 2101 30 110 0  --- qovurulmuş kasnı  -  15
 2101 30 190 0  --- digərləri  -  15
   -- qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyicilərinin ekstraktları, essensiyaları və konsentratları:    
 2101 30 910 0  --- qovurulmuş kasnının  -  15
 2101 30 990 0  --- digərlərinin  -  15
 2102  Mayalar (aktiv və ya qeyri-aktiv); digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər (3002 mal mövqeyindəki vaksinlərdən başqa); hazır çörəkçilik tozları:    
 2102 10  - aktiv mayalar:    
 2102 10 100 0  -- yetişdirilən mayalar  -  15
   -- çörəkçilik mayaları:    
 2102 10 310 0  --- quru  -  15
 2102 10 390 0  --- digərləri  -  15
 2102 10 900 0  -- digərləri  -  15
 2102 20  - qeyri-aktiv mayalar; digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər:    
   -- qeyri-aktiv mayalar:    
 2102 20 110 0  --- həblər, kubiklər şəklində və ya analoji halda və ya netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda  -  15
 2102 20 190 0  --- digərləri  -  15
 2102 20 900 0  -- digərləri  -  15
 2102 30 000 0  - hazır çörəkçilik tozları  -  15
 2103  Sousların hazırlanması üçün məhsullar və hazır souslar; dad əlavələri və qarışıq ədviyyatlar; xardal tozu və hazır xardal:    
 2103 10 000 0  - soya sousu  -  15
 2103 20 000 0  - ketçup və digər tomat sousları  -  15
 2103 30  - xardal tozu və hazır xardal:    
 2103 30 100 0  -- xardal tozu  -  15
 2103 30 900 0  -- hazır xardal  -  15
 2103 90  - digərləri:    
 2103 90 100 0  -- duru manqo sousu (çutni)  -  15
 2103 90 300 0  -- tərkibində 44,2- 49,2 həcm % spirt və 1,5-6 kütlə % acılar, ədviyyatlar və 4-10% şəkər tərkibli inqrediyentlər olan, 0,5 litr və ya daha az qablarda aromatik acılar  L, 100% spirt  15
 2103 90 900 0  -- digərləri  -  15
 2104  Hazır suplar və bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarüklər; homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları:    
 2104 10  - suplar və bulyonlar üçün tədarüklər; hazır suplar və bulyonlar:    
 2104 10 100 0  -- quru  -  15
 2104 10 900 0  -- digərləri  -  15
 2104 20 00  - homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları:    
 2104 20 001 0  -- uşaq qidası üçün  -  5
 2104 20 009 0  -- digərləri  -  15
 2105 00  Dondurma və digər yeyinti buz növləri, tərkibində kakao olan və ya olmayan:    
 2105 00 100 0  - tərkibində süd yağları olmayan və ya tərkibində 3 kütlə %-dən az süd yağları olan  -  15
   - tərkibində süd yağları olan:    
 2105 00 910 0  -- 3 kütlə % və ya daha çox, lakin 7 kütlə %-dən az olan  -  15
 2105 00 990 0  -- 7 kütlə % və daha çox  -  15
 2106  Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan ərzaq məhsulları:    
 2106 10  - zülal konsentratlar və teksturasiya edilmiş zülal maddələr:    
 2106 10 200 0  -- tərkibində süd yağları, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan və ya tərkibində 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə % saxaroza və ya izoqlükoza, 5 kütlə % qlükoza və ya nişasta olan  -  15
 2106 10 800 0  -- digərləri  -  15
 2106 90  - digərləri:    
 2106 90 100 0  -- əridilmiş pendirlər  -  15
 2106 90 200 0  -- qarışıq spirt yarımfabrikatları, içki istehsalında istifadə edilən ətirli maddələr əsasında hazırlanan məhsullardan başqa  L, 100% spirt  15
   -- tərkibində dad-aromatik və ya boyaq əlavələri olan şəkər siropları:    
 2106 90 300 0  --- izoqlükoza siropları  -  15
   --- digərləri:    
 2106 90 510 0  ---- laktozada siropu  -  15
 2106 90 550 0  ---- qlükoza və maltodekstrina siropları  -  15
 2106 90 590 0  ---- digərləri  -  15
   -- digərləri:    
 2106 90 920 0  --- tərkibində süd yağları, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan və ya tərkibində 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə % saxaroza və ya izoqlükoza, 5 kütlə % qlükoza və ya nişasta olan  -  15
 2106 90 980 0  -- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb