Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 61 Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim əşyaları və geyim ləvazimatları

Qeydlər:

Bu qrupa yalnız əllə və ya maşınla toxunmuş hazır trikotaj məmulatlar daxildir.

Bu qrupa aşağıdakılar daxil deyil:

a) 6212 mal mövqeyinin məmulatları;

b) istifadə olunmuş geyim əşyaları və ya 6309 mal mövqeyindəki istifadə olunmuş digər məmulatlar; və ya

v) ortopedik aparatlar, cərrahiyyə kəmərləri, bandajlar və ya analoji məmulatlar (9021 mal mövqeyi);

6103 və 6104 mal mövqelərində:

a) kostyum termini üz tərəfi eyni materialdan tikilmiş iki və ya üç hissədən ibarət olan paltar dəstlərini bildirir. Onlar aşağıdakılardan ibarət olur:

 • bir pencək və ya jaket, üz tərəfi (qolları istisna olmaqla) dörd və ya daha çox detaldan ibərarət olan, üst geyim üçün nəzərdə tutulmuş. Dəstin tərkibinə ciddi jilet də əlavə oluna bilər ki, onun da ön tərəfi pencək və jaketin üz tərəfi ilə eyni materialdan, arxa tərəfi isə pencək və jaketin astarlıq materialı ilə eyni materialdan tikilir; və

bədənin aşağı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş geyim, şalvar, brici və ya qısa şalvar (şortlar) (çimərlik şortlarından başqa), yubka və şalvar-yubka, aşırma və ya önlüksüz.

Kostyum-un bütün komponentləri eyni toxunuşlu, rəngli və ya tərkibli parçadan olmalıdır; onlar həmçinin eyni fasonlu və müvafiq və ya münasib ölçülü olmalıdır. Bununla yanaşı bu dəstlərin üzərində başqa materialdan kant (tikişə bərkidilmiş zolaq) da ola bilər.

Əgər bədənin aşağı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir neçə geyim ləvazimatı (məsələn, iki şalvar və ya şalvar və gödək şalvar, yubka və yubka-şalvarlar və şalvarlar) bir yerdə təndim olunubsa, onlardan yalnız biri (bir şalvar, və ya qadın və ya qızlar üçün nəzərdə tutulmuş kostyumlarda- yubka və ya yubka-şalvar) kostyumun komponentidir. Digər geyim əşyaları ayrıca təsnif olunmalıdır.

Kişi kostyumu termini yuxarıda göstərilən şərtlərə uyğun gəlib, gəlməməsindən asılı olmayaraq aşağıdakı geyim ləvazimatlarından ibarət olur:

 • dairəvi ətəkli pencək (vizitka) və milə-mil şalvardan ibarət olan səhər kostyumu;
 • adətən qara materialdan tikilən, pencəyinin ön hissəsi nisbətən qısa və düymələnməyən, ətəyi isə dar və öndən qısa və arxa tərəfdən isə ətəyi sallanan gecə kostyumları;
 • smokinqi- adi kostyumla eyni fasona malik (bu zaman köynək ön tərəfdən daha çox açıq ola bilər), təbii və ya süni parçadan parlaq yaxalığı olan kostyum.

b) Dəst termini eyni materialdan tikilmiş, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutlmuş, aşağıdakı bir neçə komponentdən ibarət olan geyim dəstlərini (6107, 6108 və ya 6109 mal mövqelərindəki kostyumlar və məmulatlar istisna olmaqla) bildirir:

 • ikilik dəstlərdə ikinci geyim ləvazimatı olan, bədənin yuxarı tərəfi üçün nəzərdə tutulmuş bir geyim ləvazimatı (poluverlərdən başqa) və yuxarı geyim kimi ikinci komponent olan jiletlər;
 • bədənin aşağı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir və ya iki müxtəlif geyim ləvazimatı, məsələn, kəmərli və önlüklü kombinezonlar, briclər, gödək şalvarlar (çimərlik şortlarından başqa), yubka və ya yubka-şalvarlar.

Dəstin bütün komponentləri eyni toxunuşlu, formalı, rəngli və ya tərkibli parçalardan tikilmiş olmalıdır; onlar həmçinin müvafiq və ya münasib ölçüdə olmalıdırlar. Dəst termini 6112 mal mövqeyində təsnif olunan idman və ya xizək kostyumlarına aid edilmir.

6105 və 6106 mal mövqelərinə beldən aşağıda cibləri, elastik kəmərləri və ya digər qayışları olan və ya 10sm x 10 sm ölçülü sahədə toxunuş sıxlığı orta hesabla hər 1 xətti sm-ə 10 ilmədən az olan paltarlar daxil deyil. 6105 mal mövqeyinə qolsuz paltarlar aid deyil.

6019 mal mövqeyinə dartma bağlı, elastik kəmərli və ya beldən aşağıda digər sıxma (bağlama) əşyaları olan geyimlər daxil olunmur.

6111 mal mövqeyində:

a) uşaq geyimləri və ya uşaq geyim ləvazimatı boyu 86 sm-dən hündür olmayan uşaqlar üçün nəzərdə tytulmuş paltarları bildiri; bu həmçinin uşaq bələklərinə də şamil edilir;

b) ilk baxışdan 6111 mal mövqeyi ilə yanaşı digər mal mövqelərinə də daxil edilə bilən məmulatlar 6111 mal mövqeyinə daxil olunur.

6112 mal mövqeyində təsnif olunan xizək kostyumları xarici görünüşü və materialının tərkibinə görə əsasən xizəklə sürüşmək (qaçış və dağ xizəkçiliyi) üçün nəzərdə tutulmuş geyim dəstlərini bildirir. Bu dəstlər aşağıdakılardan ibarət olur:

a) xizək kombinezonları bədənin aşağı və yuxarı hissələri üçün nəzərdə tutlmuş geyim ləvazimatı; kombinezonların üzərində qol və yaxalıqlardan başqa ciblər və ya ayaqaltılar (üzəngi) ola bilər; və ya

b) xizək dəstləri pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş, iki və ya üç geyim ləvazimatından və aşağıdakı əşyalardan ibarət olan geyim dəstləri:

 • bir geyim ləvazimatı, məsələn, papaqlı gödəkçə, küləkçə, fıptınalıq və ya molniya zəncirbəndli analoji məmulatlar, qolsuz gödəkçələr əlavə oluna bilər, və
 • beldən yuxarı olan və ya olmayan bir şalvar, önlüklü və ya kəmərli brici və ya kombinezon.

Xizək dəsti yuxarıda (a) bəndində təsnif olunan kombinezona bənzər kombinezon və onun üzərinə geyilən qolsuz gödəkçədən ibarət ola bilər.

Xizək dəstinin bütün komponentləri eyni toxunuşlu, formalı və tərkibli, eyni və ya müxtəlif rəngli parçadan tikilməli; müvafiq və ya münasib ölçüdə olmalıdırlar.

İlk baxışdan 6113 mal mövqeyi ilə yanaşı digər mal mövqelərinə (6111 mal mövqelərindən başqa) aid edilə bilən məmulatlar 6113 mal mövqeyinə aid edilir.

Bu qrupda, ön hissədə soldan sağa düymələnən paltarlar kişi və oğlanlar üçün, ön hissədən sağdan sola düymələnən paltarlar isə qadınlar və qızlar üçün nəzərdə tutulmuş paltar kimi təsnif olunmalıdır. Formasına görə hər iki cins üçün nəzərdə tutulan paltarlar üçün bu qayda tətbiq olunmur.

Paltarın qəti olaraq kişi və oğlan üçün və ya qadın və qızlar üçün nəzərdə tutulduğu müəyyən olunmursa, belə məmulatlar qadın və qızlar üçün nəzərdə tutulmuş paltarlar aid edilən mal mövqeyinə daxil olunmalıdır.

Bu qrupun məmulatları metal saplardan hazırlana bilər.

Əlavə qeydlər:

1. Bu qrupa 3b qeydinddən istifadə etmək üçün dəstin komponentləri tamamilə eyni materialdan hazırlanmalıdır, bir şərtlə ki, bu zaman yuxarıdakı qeydin digər şərtlərinə əməl olunsun.

Bunun üçün:

 • parça ağardılmış, ağardılmamış, boyanmış, müxtəlif rəngli ipliklərdən və ya çap olunmuş ola bilər;
 • rezinkalı puloverlər və ya jaketlər, bir şərtlə ki, rezin tikilməsin və bilavasitə toxunma nəticəsində alınsın, dəstin aşağı hissəsində rezin olmasa belə dəstin bir komponenti kimi təsnif olunur.
 • Fərqli materiallardan tikilən paltarlar birlikdə dəst hesab olunmur, hətta fərq yalnız onların rəngində olsa belə.
 • Dəstin bütün komponentləri birlikdə vahid məmulat kimi pərakəndə satış üçün təqdim olunmalıdır. Bu cür vahid məmulatın hər bir komponentinin ayrıca qablaşdırılması və etiketlənməsi onların dəst kimi təsnif olunmasına təsir etmir.

2. 6109 mal mövqeyində mayka və alt fufaykalar terminləri hətta fassonlu biçimə malik olan, yaxalıqsız, qollu və ya qolsuz, aşırmalar (lyamka) daxil olmaqla, alt paltarlarına şamil edilə bilər.

Bədənin yuxarı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş geyim ləvazimatlar çox zaman qollu fufaykalara və maykaların digər ənənəvi növlərinə və 6109 mal mövqeyinin digər alt geyimlərinə bənzəyir.

3. 6111 mal mövqeyinə və 6116 10 200 0 və 6116 10 800 0 alt yarımmövqelərinə , palstmasla və ya rezinlə hopdurulmuş və örtülmüş əlcəklər, təkbarmaqlar və yarıməlcəklər aid edilir. Hətta onlar:

- 5903 və ya 5906 mal mövqelərində təsnif olunan, palstmasla və ya rezinlə hopdurulmuş və örtülmüş, əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj parçadan hazırlanıbsa;

palstmasla və ya rezinlə hopdurulmamış və örtülməmiş, əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj parçadan hazırlanıbsa və bundan sonra palstmasla və ya rezinlə hopdurulub və ya örtülübsə belə.

Trikotaj parça yalnız armaturlaşdırıcı kimi istifadə olunarkən, məsaməli palstmasla və ya məsaməli rezinlə hopdurulmuş və örtülmüş əlcəklər, təkbarmaqlar və yarıməlcəklər 39 və ya 40-cı qrupa aid edilir. Onlar:

- 5903 və ya 5906 mal mövqelərində təsnif olunan, məsaməli palstmasla və ya məsaməli rezinlə hopdurulmuş və örtülmüş, əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj parçadan hazırlanıbsa:

palstmasla və ya rezinlə hopdurulmamış və örtülməmiş, əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj parçadan hazırlanıbsa və bundan sonra məsaməli palstmasla və ya məsaməli rezinlə hopdurulub və ya örtülübsə belə.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 6101  Palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və digər əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatları, kişi və oğlan paltarları; 6103 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:    
 6101 10  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6101 10 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 10 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 20  - pambıq iplikdən:    
 6101 20 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 20 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 30  - kimyəvi saplardan:    
 6101 30 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 30 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6101 90 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6101 90 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6102  palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar məmulatlar, küləkçə (vetrovka), fırtınalıq (ştormovka) və digər analoji əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatlar, qadın və ya qızlar üçün, 6104 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:    
 6102 10  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6102 10 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 10 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 20  - pambıq iplikdən:    
 6102 20 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 20 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 30  - kimyəvi saplardan:    
 6102 30 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 30 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6102 90 100 0  -- palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar  əd  15
 6102 90 900 0  -- gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji məmulatlar  əd  15
 6103  Kostyumlar, komplektlər, pencəklər, blayzerlər, şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, brici və şortlar (çimərlik şortlarından başqa), əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj kişi və oğlan məmulatları:    
   - kostyumlar:    
 6103 11 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6103 12 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6103 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - komplektlər:    
 6103 21 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6103 22 000 0  -- pambıq liflərdən  əd  15
 6103 23 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6103 29 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - pencəklər və bleyzerlər:    
 6103 31 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6103 32 000 0  -- pambıq ipliklərdən  əd  15
 6103 33 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6103 39 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, brici və şortlar:    
 6103 41  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6103 41 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6103 41 900 0  --- digərləri  əd  15
 6103 42  -- pambıq ipliklərdən:    
 6103 42 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6103 42 900 0  --- digərləri  əd  15
 6103 43  -- sintetik saplardan:    
 6103 43 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6103 43 900 0  --- digərləri  əd  15
 6103 49  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6103 49 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
   --- digərləri:    
 6103 49 910 0  ---- süni saplardan  əd  15
 6103 49 990 0  ---- digərləri  əd  15
 6104  Qadın və qızlar üçün maşında və əldə toxunmuş trikotaj kostyumlar, dəstlər, jaketlər, bleyzerlər, donlar (platye), yubkalar, yubka-şalvarlar, şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, bricilər və şortlar (çimərlik şortlarından başqa):    
   - kostyumlar:    
 6104 11 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6104 12 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6104 13 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6104 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - komplektlər:    
 6104 21 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6104 22 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6104 23 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6104 29 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - jaketlər və bleyzerlər:    
 6104 31 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6104 32 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6104 33 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6104 39 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - donlar (platye):    
 6104 41 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6104 42 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6104 43 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6104 44 000 0  -- süni saplardan  əd  15
 6104 49 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - yubka və yubka-şalvarlar:    
 6104 51 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6104 52 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6104 53 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6104 59 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, bricilər və şortlar:    
 6104 61  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6104 61 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6104 61 900 0  --- digərləri  əd  15
 6104 62  -- pambıq iplikdən:    
 6104 62 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6104 62 900 0  --- digərləri  əd  15
 6104 63  -- sintetik saplardan:    
 6104 63 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6104 63 900 0  --- digərləri  əd  15
 6104 69  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6104 69 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
   --- digərləri:    
 6104 69 910 0  ---- süni saplardan  əd  15
 6104 69 990 0  ---- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6105  Kişi və oğlanlar üçün maşında və əldə toxunma trikotaj qollu köynəklər (rubaşka):    
 6105 10 000 0  - pambıq iplikdən  əd  15
 6105 20  - kimyəvi saplardan:    
 6105 20 100 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6105 20 900 0  -- süni saplardan  əd  15
 6105 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6105 90 100 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6105 90 900 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6106  Qadınlar və qızlar üçün maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj bluzkalar, bluzlar və bluzonlar:    
 6106 10 000 0  - pambıq iplikdən  əd  15
 6106 20 000 0  - kimyəvi saplardan  əd  15
 6106 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6106 90 100 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6106 90 300 0  -- ipək saplardan və ya ipək tullantıların ipliyindən  əd  15
 6106 90 500 0  -- kətan və ya rami liflərindən  əd  15
 6106 90 900 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6107  Kişi və oğlanlar üçün maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj alt paltarları (tumanlar, gecə köynəkləri), pijamalar, çimmək və ev xalatları və bu kimi məmulatlar daxil olmaqla:    
   - alt tumanlar (kolson və trusı):    
 6107 11 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6107 12 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6107 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - gecə köynəkləri və pijamalar:    
 6107 21 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6107 22 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6107 29 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - digərləri:    
 6107 91  -- pambıq ipliklərdən:    
 6107 91 100 0  --- tiftikli parçalardan  əd  15
 6107 91 900 0  --- digərləri  əd  15
 6107 92 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6107 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6108  Qadın və qızlar üçün maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj alt paltarları, kombinasiya, alt yubkaları, tuman (trusı), pantalon, gecə köynəkləri, pijama, penuar, çimmək və ev xalatları və anoloji məmulatlar:    
   - kombinasiya və alt yubkalar:    
 6108 11 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6108 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - trusu (qısa tuman) və pantalonlar (dizliklər):    
 6108 21 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6108 22 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6108 29 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - gecə köynəkləri və pijamalar:    
 6108 31  -- pambıq iplikdən:    
 6108 31 100 0  --- gecə köynəkləri  əd  15
 6108 31 900 0  --- pijamalar  əd  15
 6108 32  -- kimyəvi saplardan:    
   --- sintetik saplardan:    
 6108 32 110 0  ---- gecə köynəkləri  əd  15
 6108 32 190 0  ---- pijamalar  əd  15
 6108 32 900 0  --- süni saplardan  əd  15
 6108 39 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - digərləri:    
 6108 91  -- pambıq iplikdən:    
 6108 91 100 0  --- tiftikli parçadan  əd  15
 6108 91 900 0  --- digərləri  əd  15
 6108 92 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6108 99  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6108 99 100 0  --- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6108 99 900 0  --- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6109  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj maykalar, qollu və digər alt fufaykalar:    
 6109 10 000 0  - pambıq iplikdən  əd  15
 6109 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6109 90 100 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6109 90 300 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6109 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 6110  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar:    
   - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6110 11  -- yun iplikdən:    
 6110 11 100 0  --- tərkibində 50 kütlə %-dən az olmayaraq yun olan və hər birinin kütləsi 600q və daha çox olan sviter və puloverlər  əd  15
   --- digərləri:    
 6110 11 300 0  ---- kişi və ya oğlanlar üçün  əd  15
 6110 11 900 0  ---- qadın və ya qızlar üçün  əd  15
 6110 12  -- kəşmir keçisinin zərif tükü ipliyindən:    
 6110 12 100 0  --- tərkibində 50 kütlə %-dən az olmayaraq yun olan və hər birinin kütləsi 600q və daha çox olan sviter və puloverlər  əd  15
   --- digərləri:    
 6110 12 300 0  ---- kişi və ya oğlanlar üçün  əd  15
 6110 12 900 0  ---- qadın və ya qızlar üçün  əd  15
 6110 19  -- digərləri:    
 6110 19 100 0  --- tərkibində 50 kütlə %-dən az olmayaraq yun olan və hər birinin kütləsi 600q və daha çox olan sviter və puloverlər  əd  15
   --- digərləri:    
 6110 19 300 0  ---- kişi və ya oğlanlar üçün  əd  15
 6110 19 900 0  ---- qadın və ya qızlar üçün  əd  15
 6110 20  - pambıq iplikdən:    
 6110 20 100 0  -- polo və ya hündür bir və ya iki qat yaxalıqlı trikotaj toxunmuşlu yüngül nazik cemper və puloverlər  əd  15
   -- digərləri:    
 6110 20 910 0  --- kişi və ya oğlanlar üçün  əd  15
 6110 20 990 0  --- qadın və ya qızlar üçün  əd  15
 6110 30  - kimyəvi saplardan:    
 6110 30 100 0  -- polo və ya hündür bir və ya iki qat yaxalıqlı trikotaj toxunmuşlu yüngül nazik cemper və puloverlər  əd  15
   -- digərləri:    
 6110 30 910 0  --- kişi və ya oğlanlar üçün  əd  15
 6110 30 990 0  --- qadın və ya qızlar üçün  əd  15
 6110 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6110 90 100 0  -- kətan və rami liflərindən  əd  15
 6110 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 6111  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj uşaq paltarları və uşaq geyim ləvazimatlar:    
 6111 10  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6111 10 100 0  -- əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  cüt  15
 6111 10 900 0  -- digərləri  -  15
 6111 20  - pambıq iplikdən:    
 6111 20 100 0  -- əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  cüt  15
 6111 20 900 0  -- digərləri  -  15
 6111 30  - sintetik saplardan:    
 6111 30 100 0  -- əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  cüt  15
 6111 30 900 0  -- digərləri  -  15
 6111 90 000 0  - digər toxuculuq materiallarından  -  15
 6112  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj idman, xizək və çimərlik kostyumları:    
   - idman kostyumları:    
 6112 11 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6112 12 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6112 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6112 20 000 0  - xizək kostyumları  əd  15
   - çimərlik kostyumları, kişi və oğlanlar üçün:    
 6112 31  -- sintetik saplardan:    
 6112 31 100 0  --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan  əd  15
 6112 31 900 0  --- digərləri  əd  15
 6112 39  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6112 39 100 0  --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan  əd  15
 6112 39 900 0  --- digərləri  əd  15
   - qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları:    
 6112 41  -- sintetik saplardan:    
 6112 41 100 0  --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan  əd  15
 6112 41 900 0  --- digərləri  əd  15
 6112 49  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6112 49 100 0  --- tərkibində 5 kütlə % və daha çox rezin saplar olan  əd  15
 6112 49 900 0  --- digərləri  əd  15
 6113 00  5903, 5906 və ya 5907 mal mövqelərində təsnif edilən maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj parçadan geyim ləvazimatı:    
 6113 00 100 0  - 5906 mal mövqeyində göstərilən maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj parçalardan  -  15
 6113 00 900 0  - digərləri  -  15
 6114  Maşında və ya əldə toxunmuş digər trikotaj geyim ləvazimatı:    
 6114 10 000 0  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  -  15
 6114 20 000 0  - pambıq iplikdən  -  15
 6114 30 000 0  - kimyəvi saplardan  -  15
 6114 90 000 0  - digər toxuculuq materiallarından  -  15
 6115  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj kolqotlar, corablar (çulki), qolflar, qısa corablar (noski), podsledniklər və digər corab məmulatları, varikoz vena genişlənməsi olan xəstələr üçün elastik corablar və altlıqsız ayaqqabılar da daxil olmaqla:    
   - kolqotlar:    
 6115 11 000 0  -- xətti sıxlığı hər bir təkqat sap üçün 6,7 teksdən az olan sintetik saplardan  əd  15
 6115 12 000 0  -- xətti sıxlığı hər bir təkqat sap üçün 6,7 teks və ya ondan çox olan sintetik saplardan  əd  15
 6115 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6115 20  - xətti sıxlığı hər bir təkqat sap üçün 6,7 teksdən az olan qadın corabları və ya qolflar:    
   -- sintetik saplardan:    
 6115 20 110 0  --- qolflar  cüt  15
 6115 20 190 0  --- digərləri  cüt  15
 6115 20 900 0  -- digər toxuculuq materiallarından  cüt  15
   - digərləri:    
 6115 91 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  cüt  15
 6115 92 000 0  -- pambıq iplikdən  cüt  15
 6115 93  -- sintetik saplardan:    
 6115 93 100 0  --- varikoz vena genişlənməsidən əziyyət çəkənlər üçün corablar  cüt  15
 6115 93 300 0  --- qolflar (varikoz vena genişlənməsindən əziyyət çəkənlər üçün corablardan başqa)  cüt  15
   --- digərləri:    
 6115 93 910 0  ---- qadın corabları (çulki)  cüt  15
 6115 93 990 0  ---- digərləri  cüt  15
 6115 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  cüt  15
 6116  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər, yarıməlcəklər (barmaqsız əlcəklər):    
 6116 10  - plastmass və ya rezinlə hopdurulmuş:    
 6116 10 200 0  -- rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş əlcəklər  cüt  15
 6116 10 800 0  -- digərləri  cüt  15
   - digərləri:    
 6116 91 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  cüt  15
 6116 92 000 0  -- pambıq iplikdən  cüt  15
 6116 93 000 0  -- sintetik saplardan  cüt  15
 6116 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  cüt  15
 6117  Maşında və ya əldə toxunmuş digər trikotaj hazır geyim ləvazimatları; maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj paltar hissələri və ya ləvazimatları:    
 6117 10 000 0  - şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, vuallar (duvaqlar) və analoji məmulatlar  əd  15
 6117 20 000 0  - qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları  -  15
 6117 80  - digər ləvazimatlar:    
 6117 80 100 0  -- maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj, elastik və ya rezinləşdirilmiş  -  15
 6117 80 900 0  -- digərləri  -  15
 6117 90 000 0  - hissələr  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb