Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 96 Müxtəlif hazır məmulatlar

Qeydlər:

Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) kosmetik və ya gigiyenik məqsədlər üçün karandaşlar (33-cü qrup);

b) 66-cı qrupun məmulatları (məsələn, çətirlərin və ya çəliklərin hissələri);

v) bijuteriya (7117 mal mövqeyi);

q) XV bölməyə 2-ci qeyddə göstərilmiş, qiymətsiz metallardan (XV bölmə) ümumi təyinatlı hissələr və ya plastmassdan analoji hissələr (qrup 39);

d) oyma və ya tökmə materialdan tutacaqları olan bıçaq və ya 82-ci qrupun digər məmulatları; lakin, bu məmulatların tutacaqları ayrıca təqdim olunduqda 9601və ya 9602 mal mövqeyində təsnif olunur;

e) 90-cı qrupun məmulatları (məsələn, eynək sağanaqları (9003 mal mövqeyi), reysfederlər (9017 mal mövqeyi), stomatologiyada və ya terapevtik, cərrahiyyə və ya baytarlıq məqsədləri ilə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş fırçalar (9018 mal mövqeyi));

j) 91-ci qrupun məmulatları (hər növ saatlar üçün korpuslar);

z) musiqi alətlər və ya onların hissələri və ya ləvazimatları (92-ci qrup);

i) 93-cü qrupun məmulatları (silahlar və onların hissələri);

k) 94-cü qrupun məmulatları (məsələn, mebel, lampalar və işıqlandırıcı avadanlıqlar);

l) 95-ci qrupun məmulatları (oyuncaqlar, oyunlar, idman inventarı); və ya

m) sənət əsərləri, koleksiya ləvazimatlar və ya antikvariat (97-ci qrup).

2. 9602 mal mövqeyində, oyma üçün yararlı, bitki və mineral mənşəli materiallar termini aşağıdakıları bildirir:

a) oyma üçün istifadə olunan bərk toxumlar, dənlər, qoz-fındıq, qoz-fındıq qabıqları və bitki mənşəli analoji materiallar (məsələn, korozo və dum);

b) kəhrəba və sepiolit, təbii və ya aqlomerasiya olunmuş, qaqat və qaqata analoji mineral maddələr.

3. 9603 mal mövqeyində süpürgə və ya fırçaların hazırlanması üçün hazırlanmış topalar və dəstələr termini qaba heyvan tüklərindən, bitki liflərindən və ya digər materiallardan düzlənməmiş, sarınmadan süpürgə və ya fırçaların düzəldilməsi üçün hazır və ya hazır olmaq üçün kiçik düzəlişlərə (kəsilərək yuxarıda göstərilən formalara salınmaq üçün) ehtiyacı olan topalar və dəstələri bildirir.

4. Bu qrupa məmulatlar (9601-9606 və ya 9615 mal mövqeyindəkilərdən başqa), tamamilə və ya qismən qiymətli metallardan və ya qiymətli metalla örtülmüş təbii və ya becərilmiş mirvaridən, qiymətli və ya azqiymətli daşlardan (təbii, süni və ya rekonstruksiya olunmuş) hazırlanmasından asılı olmayaraq təsnif olunurlar. Lakin, təbii və ya becərilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar (təbii, süni və ya rekonstruksiya olunmuş), qiymətli metallar və ya qiymətli metallarla örtülmüş metallar cüzi bir hissəsini təşkil edən məmulatlar 9601-9606 və 9615 mal mövqelərinə daxil edilir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 9601  Emal olunmuş və oyma üçün yararlı fil sümüyü, sümük, bağa qını sümüyü, buynuz, maral buynuzu, mərcanlar, sədəf, digər heyvan mənşəli materiallar və bu materiallardan məmulatlar (qəlibləmə yolu ilə alınan məmulatlar daxil olmaqla):    
 9601 10 000 0  - emal olunmuş fil sümüyü və ondan olan məmulatlar  -  15
 9601 90  - digərləri:    
 9601 90 100 0  -- emal olunmuş mərcanlar (təbii və ya aqlomerasiya edilmiş) və ondan olan məmulatlar  -  15
 9601 90 900 0  -- digərləri  -  15
 9602 00 000 0  Oyma üçün yararlı, emal olunmuş bitki və mineral mənşəli materiallar və onlardan olan məmulatlar; mumdan, stearindən, təbii qətrandan, təbii kauçukdan, model pastalardan tökmə və ya oyma məmulatları və digər tökmə və oyma məmulatlar, başqa yerdə adı çəkilməyən və təsnif olunmayan; emal olunmuş, bərkiməmiş jelatin (3503 mal mövqeyində göstərilmiş jelatindən başqa) və bərkiməmiş jelatindən məmulatlar  -  15
 9603  Süpürgələr və şotkalar (mexanizmlərin, cihazların və nəqliyyat vasitələrinin hissələri hesab olunan şotkalar daxil olmaqla), döşəmələrin təmizlənməsi üçün motorsuz mexaniki əl şotkaları, pol taxtaları və lələkdən hazırlanmış, tozun çırpılması üçün süpürgələr; süpürgə və şotka hazırlanması üçün düyün və dəstələr, rəngləmək üçün rəngsaz yastıqları və valiklərı; rezindən pol ağacları (nəmudan rezin valiklərdən başqa):    
 9603 10 000 0  - bir yerdə bağlanmış, budaqlardan və digər bitki materiallarından ibarət süpürgə və şotkalar, dəstəkli və ya dəstəksiz  əd  15
   - diş fırçaları, üz qırxmaq üçün fırçalar, saçlar, kipriklər və dırnaqlar üçün şotkalar və fərdi istifadə üçün digər şotkalar, o cümlədən cihazların hissələri olanlar:    
 9603 21 000 0  -- diş fırçaları, diş protezləri üçün fırçalar daxil olmaqla  əd  15
 9603 29  -- digərləri:    
 9603 29 300 0  --- saç üçün şotkalar  əd  15
 9603 29 800 0  --- digərləri  əd  15
 9603 30  - rəssam fırçaları, yazı üçün kiçik fırçalar və kosmetika çəkmək üçün analoji fırçaları:    
 9603 30 100 0  -- rəssam fırçaları və yazı üçün fırçaları  əd  15
 9603 30 900 0  -- kosmetika çəkmək üçün fırçaları  əd  15
 9603 40  - boya, temper, lak çəkmək üçün fırçalar və analoji fırçalar (9603 30 yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa); boya üçün rəngsaz yastıqçaları və valiklər:    
 9603 40 100 0  -- boya, temper, lak çəkmək üçün fırçalar və analoji fırçalar  əd  15
 9603 40 900 0  -- boya üçün rəngsaz yastıqçaları və valiklər  əd  15
 9603 50 000 0  - mexanizm, cihaz və nəqliyyat vasitələrinin hissələri olan şotkalar, digər  əd  15
 9603 90  - digərləri:    
 9603 90 100 0  -- döşəmənin təmizlənməsi üçün mexaniki, mühərriksiz əl şotkalar  əd  15
   -- digərləri:    
 9603 90 910 0  --- yol örtüklərinin təmizlənməsi üçün şotkalar; ev üçün şotka və pol ağacları, ayaqqabı və paltar təmizləyən şotkalar daxil olmaqla; heyvanlara qulluq üçün şotkalar  əd  15
 9603 90 990 0  --- digərləri  əd  15
 9604 00 000 0  Əl ələkləri və xəlbirləri  əd  15
 9605 00 000 0  Şəxsi gigiyena, tikiş, ayaqqabı və paltarların təmizlənməsi üçün yol dəstləri  əd  15
 9606  Düymələr, knopkalar (basma düymələr), bəndlər , düymələr üçün formalar və bu məmulatların digər hissələri; düymələr üçün biçmələr:    
 9606 10 000 0  - knopkalar, bəndlər və onların hissələri  -  15
   - düymələr:    
 9606 21 000 0  -- plastik kütlədən, tekstil örtüyü olmayan  -  15
 9606 22 000 0  -- qiymətsiz metallardan, tekstil örtüyü olmayan  -  15
 9606 29 000 0  -- digərləri  -  15
 9606 30 000 0  - düymələr üçün formalar və düymələrin digər hissələri; düymələr üçün biçmələr  -  15
 9607  Zəncirbəndlər və onların hissələri:    
   - zəncirbəndlər:    
 9607 11 000 0  -- dişcikləri qiymətsiz metallardan  m  15
 9607 19 000 0  -- digərləri  m  15
 9607 20  - hissələri:    
 9607 20 100 0  -- qiymətsiz metallardan, dişcikləri qiymətsiz metallardan olan ensiz lentlər daxil edilməklə  -  15
 9607 20 900 0  -- digərləri  -  15
 9608  Diyircəkli qələmlər; fetrdən və digər məsaməli materiallardan ucluğu olan qələm və markerlər; mürəkkəbli avtoqələmlər; stiloqraflar və digər qələmlər; surətçıxaran perolar; mexaniki karandaşlar; pero tutan, karandaş tutan və analoji tutqaclar; yuxarıda sadalanan (9609 mal mövqeyinin məmulatlarından başqa) məmulatların hissələri (başlıqlar və sıxaclar daxil olmaqla):    
 9608 10  - diyircəkli qələmlər:    
 9608 10 100 0  -- maye mürəkkəblə (diyircəkli)  əd  15
   -- digərləri:    
 9608 10 300 0  --- korpusu və ya başlığı qiymətli metallardan və ya yayma qiymətli metallardan olan  əd  15
   --- digərləri:    
 9608 10 910 0  ---- dəyişilən, birdəfəlik kiçik balonlarla  əd  15
 9608 10 990 0  ---- digərləri  əd  15
 9608 20 000 0  - ucluğu fetrdən və digər məsaməli materiallardan olaq qələm və markerlər  əd  15
   - mürəkkəbli avtoqələmlər, stiloqraflar və digər qələmlər:    
 9608 31 000 0  -- tuş üçün cizgi qələmləri  əd  15
 9608 39  -- digərləri:    
 9608 39 100 0  --- korpusu və ya başlığı qiymətli metallardan və ya yayma qiymətli metallardan  əd  15
 9608 39 900 0  --- digərləri  əd  15
 9608 40 000 0  - mexaniki karandaşlar  əd  15
 9608 50 000 0  - yuxarıda göstərilən alt mövqelərində təsnif edilən, iki və daha artıq məmulatdan ibarət olan dəstlər  əd  15
 9608 60  - diyircəkli ucluqdan və mürəkkəb balonundan ibarət diyircəkli qələmlər üçün içliklər:    
 9608 60 100 0  -- maye mürəkkəblə (diyircəkli qələmlər üçün)  əd  15
 9608 60 900 0  -- digərləri  əd  15
   - digərləri:    
 9608 91 000 0  -- qələmlər üçün perolar və pero taxmaları  əd  15
 9608 99  -- digərləri:    
 9608 99 100 0  --- perolar və karandaşlar üçün tutqaclar və analoji tutqaclar  -  15
   --- digərləri:    
 9608 99 920 0  ---- metaldan  -  15
 9608 99 980 0  ---- digərləri  -  15
 9609  Sadə karandaşlar (9608 mövqeyində göstərilənlərdən başqa); rəngli karandaşlar, karandaşlar üçün qrifellər, pastellər, kömür karandaşlar, yazmaq və şəkil çəkmək üçün təbaşirlər və dərzilər üçün tabaşirlər:    
 9609 10  - sadə və rəngli karandaşlar, qrifelli, bərk qabıqda:    
 9609 10 100 0  -- qrafit qrifelli  -  15
 9609 10 900 0  -- digərləri  -  15
 9609 20 000 0  - karandaşlar üçün qara və rəngli qrifellər  -  15
 9609 90  - digərləri:    
 9609 90 100 0  -- pastellər və kömür karandaşlar  -  15
 9609 90 900 0  -- digərləri  -  15
 9610 00 000 0  Qrifel lövhələr, yazı və şəkil çəkmək üçün, çərçivəli və ya çərçivəsiz  -  15
 9611 00 000 0  Tarix qoymaq və möhürləmək üçün ştempellər və ya numeratorlar və əl işləri üçün nəzərdə tutulmuş analoji qurğular (etiketlərin çapı və naxışlanması üçün qurğular daxil olmaqla); əl komposterləri; yığma üçün əl verstatkaları və tərkibində belə verstatkalar olan əl çap komplektləri  -  15
 9612  Yazı makinaları üçün lentlər və analoji lentlər, mürəkkəb hopdurulmuş və ya başqa üsulla hazırlanmış, surət almaq üçün nəzərdə tutulmuş, makaralarda, kasetlərdə və ya onlarsız; ştempel yastıqları, mürəkkəb hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, qutularda və ya qutusuz:    
 9612 10  - lentlər:    
 9612 10 100 0  -- plastik kütlədən  əd  15
 9612 10 200 0  -- avtomatik yazı makinaları, hesablayıcı maşınlar və ya başqa maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, plastik kütlədən və ya metaldan olan kartricə yerləşdirilmiş kimyəvi liflərdən, eni 30 mm-dən az sonsuz lent şəklində  əd  15
 9612 10 800 0  -- digərləri  əd  15
 9612 20 000 0  - ştempel yastıqları  əd  15
 9613  Siqaret alışqanları və digər alışqanlar, mexaniki və ya elektrik alışqanları daxil olmaqla onların hissələri, çaxmaq daşı və fitillərdən başqa:    
 9613 10 000 0  - cib qaz alışqanları, təkrar doldurulmayan  əd  15
 9613 20  - cib qaz alışqanları, təkrar doldurulan:    
 9613 20 100 0  -- elektrik alışma sistemi ilə  əd  15
 9613 20 900 0  -- digər alışma sistemləri ilə  əd  15
 9613 80 000 0  - digər alışqanlar  əd  15
 9613 90 000 0  - hissələri  -  15
 9614  Qəlyanlar (fincanabənzər hissələr daxil olmaqla), siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər və onların hissələri:    
 9614 20  - qəlyanlar və fincanabənzər hissələri:    
 9614 20 200 0  -- qəlyan hazırlanması üçün ağacdan və kökümsovlardan qaba işlənmiş biçmələr  əd  15
 9614 20 800 0  -- digərləri  əd  15
 9614 90 000 0  - digərləri  -  15
 9615  Saçlar üçün daraqlar, şanalar və analoji əşyalar; saçlar üçün sancaqlar, saç burmaq üçün sıxmalar, biqudilər və analoji ləvazimatlar (8516 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa) və onların hissələri:    
   - saç üçün daraqlar, şanalar və analoji əşyalar:    
 9615 11 000 0  -- ebonit və ya plastik kütlədən  -  15
 9615 19 000 0  -- digərləri  -  15
 9615 90 000 0  - digərləri  -  15
 9616  Aromatik maddələrin çiləyiciləri və digər gigiyenik çiləyicilər, onların taxmaları və başlıqları; kosmetika və ya tualet vasitələri çəkmək üçün lopalar və yastıqçalar:    
 9616 10  - aromatik maddələrin çiləyiciləri və digər gigiyenik çiləyicilər, onların taxmaları və başlıqları:    
 9616 10 100 0  -- gigiyenik çiləyicilər  -  15
 9616 10 900 0  -- taxmalar və başlıqlar  -  15
 9616 20 000 0  - kosmetik və tualet vasitələrini çəkmək üçün yastıqlar və lopalar  -  15
 9617 00  Termoslar və digər vakuum qablar, yığılmış halda; onların hissələri, şüşə kolbalardan başqa:    
   - termoslar və digər vakuum qablar, yığılmış halda, tutumu:    
 9617 00 110 0  -- 0,75 l-dən çox olmayan  -  15
 9617 00 190 0  -- 0,75 l-dən çox olan  -  15
 9617 00 900 0  - hissələri (şüşə kolbalardan başqa)  -  15
 9618 00 000 0  Dərzilər üçün manekenlər və digər analoji manekenlər; vitrinlərin tərtibatı üçün maneken-avtomatlar və hərəkət edən əşyalar  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb