Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Bölmə IX. Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, ağac kömürü; mantar və ondan hazırlanan məmulatlar; kyləşdən, alfadan və digər hörmə materiallarından məmulatlar; səbət və digər hörmə məhsulları

Qrup 44. Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar; ağac kömürü

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:

a) ağac talaşası və yonqarı, əsasən ətriyyatda və əczaçılıqda və ya insektisid, funqisid kimi və ya analoji məqsədlər üçün istifadə olunan xırdalanmış oduncaq kütləsi və ya toz şəklində oduncaq (1211 mal mövqeyi);

b) əsasən hörmə üçün istifadə olunan bambuk və digər oduncaq təbiətli materiallar, emal olunmamış, yarılmış və ya yarılmamış, uzununa mişarlanmış və ya mişarlanmamış, uzunluğu boyunca kəsilmiş və ya kəsilməmiş (1401 mal mövqeyi);

v) oduncaq talaşası, oduncaq yonqarı, oduncaq kütləsi və ya toz şəklində oduncaq, əsasən boyaq və ya aşılama üçün istifadə olunan (1404 mal mövqeyi);

q) aktivləşdirilmiş ağac kömürü (3802 mal mövqeyi);

d) 4202 mal mövqeyinin məmulatları;

e) 46-cı qrupun malları;

j) ayaqqabı və ya onun hissələri(qrup 64);

z) 66-cı qrupun malları (məsələn, çətirlər və çəliklər və onların hissələri);

i) 6808 mal mövqeyinin malları;

k) 7117 mal mövqeyindəki bijuteriya;

l) XVI və ya XVII bölmənin malları (məsələn, maşınların hissələri, korpusları, futlyarları və maşın və aparatların kabinləri və təkər detalları);

m) XVIII bölmənin malları (məsələn, saat korpusları və musiqi alətləri və onların hissələri);

n) odlu silahların hissələri (9305 mal mövqeyi);

o) 94-cü qrupun məmulatları (məsələn, mebel, lampalar, işıqlandırıcı avadanlıq, yığma tikinti konstruksiyaları);

p) 95-ci qrupun məmulatları (məsələn, oyuncaqlar, oyunlar, idman inventarı);

r) 96-cı qrupun məmulatları (məsələn, qəlyanlar və onların hissələri, düymələr, karandaş), 9603 mal mövqeyinin məmulatları üçün qulplar və taxta korpuslardan başqa; və ya

s) 97-ci mal mövqeyinin məmulatları (məsələn, sənət əsərləri).

2. Verilmiş qrupda preslənmiş oduncaq termini, artıq birləşdirilmiş oduncaq laylarına əlavə möhkəmlik verən kimyəvi və ya fiziki emala ( emal oduncağa mexaniki möhkəmliyinin və ya kimyəvi və ya elektrik təsirinə qarşı müqavimətin artması ilə yanaşı, yüksək kiplik və ya möhkəmlik verir) məruz qalmış oduncağı bildirir.

3. 4414-4421 mal mövqeyinə təsvirə uyğun gələn oduncaq talaşası materialından və ya analoji plitələrdən, oduncaqlifli plitələrdən, laylı və preslənmiş oduncaqdan hazırlanan və oduncaqdan hazırlanan analoji məmulatlar daxil edilir.

4. 4410, 4411 və ya 4412 mal mövqelərinin məmulatlarına 4409 mal mövqeyinin məmulatlarına xas olan profillər verilə bilər, onlar əyilmiş, büzməli, perforasiya olunmuş, düzbucaqlı və ya kvadratdan fərqli formalarda kəsilmiş və ya formalaşmış və ya digər emala məruz qalmış ola bilərlər, bir şərtlə ki, bu emal onlara başqa bir məmulatın xassəsini verməsin.

5. 4417mal mövqeyinə tiyəsi, işlək kənarı, işlək səthi 82-ci qrupun 1-ci qeydində sadalanan materiallardan hazırlanmış alətlər daxil edilmir.

6. Bu qrupun 1-ci qeydinə zidd olmadıqda, oduncaq termini bambuk və ağac təbiətli digər materiallara da tətbiq edilir.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. 4403 41-4403 49, 4407 24-4407 29, 4408 31- 4408 39 və 4412 13- 4412 99 mal mövqelərində tropik növlü ağac (oduncaq) termini aşağıdakı növlərin oduncaqlarını bildirir: yalançı zoğ mitragina, kayya ivorenzis, avrormoziya (növlər), braxisteqiya (növlər), ətirli faqreya, qvian karapası və ya krab ağacı, aninqre, afrika turreantusu, qanadlı lofira, balau, balza, açıq çəhrayı oduncaqlı ətirli qvareya, çəhrayı-qəhvəyi oduncaqlı qvapeya, prioriya kopaifera, tsedrela (növləri), afrika piptadeniyası, şoreya (növləri), lovoa (növləri), afzeliya, ivoren terminaliyası, kodiya Qoelda, pendir ağacı, fuma, ağacaoxşar kratoksilon, ilomba və ya anqola piknantusu, məsaməli feba,paratekoma, hündür xlarafora, braziliya kopalı, nazikqağıq liera, kariniana leqalis, jonqkonq, aromatlı driabalanops, və ya kamfora ağacı, koompassiya, cütqanadlı genisey, Kandolya entandrofraqması, xaş-xaşçiçəkli tsistanterra, koto, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya, parlaq terminaliya, kordiya (növləri), plantimistsium, maxaqon ağacı və ya qırmızı ağac, Hekkel mimuzopsu, kvalea, hündür mansoniya, tarrietiya, şoreya bakkau, xopeya (növləri), Beyker intsiyası, merpauh, anizoptera (növləri), moabi, faydalı tarrietiya, bərkqatranlı triploxiton, Klayn aukumeyası, onzabili, orey, ovenqkol, oziqo və ya butner paxilobusu, gibon pterokarpusu, drakantomelium dao, Qvatemala polesandrı, Par polisandrı, rio palisandrı, braziliya qızıl gül ağacı, euksilofora parenzis, pau marfin, alstoniya konqenzsi, çılpaq tetramerista, honduras vaxiziyası, Varburq qonistilüs, silindrik entandofraqma, bombakopsis, bataqlıq psevdosindorası, sukupira, suren, tik, və ya cat ağacı, tauari, andora entandrofraqması, balzamlı qossveylerodendron, surinam virola, müxtəlif şoreya növlərinin oduncaqlı, paraşoleyalar və pentakme, paraşoreya, faqusin şoreyası.

Əlavə qeydlər:

1. 4405 mal mövqeyində ağac unu termini 8 kütlə %-dən çox olmayan hissəsi 0,63 mm deşikli ələkdə qalan oduncaq tozunu bildirir.

2. 4414 00 100, 4418 10 100, 4418 20 100, 4419 00 100, 4420 10 110 və 4420 90 910 alt yarımmöqelərində tropik növlərin oduncaqları termini aşağıdakı tropik bitkilərin oduncaqlarını bildirir: Klayn aukumeyası, bərkqatranlı triploxiton, silindrik entandofraqma, faydalı, kaya ivorenzis, Hekkel mimuzopsu, hündür xlarafora, anqola entandofraqma, hündür mansoniya, ilomba, lovoa, parlaq terminaliya, qanadlı lofira, şoreya bakau, şoreyanın müxtəlif növlərinin oduncaqları, paraşoreyalar, pentakme, faqutsina, ətirli fraqrea, Varburq qonistilyusu, ətirli driabalanops, tik və ya cet ağacı, Beyker intsiyası, nazkqabıq diyera, koompassiya, surinam virolası, maxaqon ağacı, məsaməli feba, balza, Rio palisandrı, Para palisandrı və Braziliya qızılgül ağacı .

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 4401  Yanacaq oduncağı tir (şalban), girdin (odun parçası, odun), budaqcıq, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda; oduncaq talaşası və ya yonqarı; mişarağzı və ağac tullantıları və skrapı, aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş, tirlər, briketlər, qranullar (dənəvərlər) şəklində və ya anoloji formalarda:    
 4401 10 000 0  - Yanacaq oduncağı tir, odun, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda  -  10
   - oduncaq talaşası və ya yonqarı:    
 4401 21 000 0  -- iynəyarpaqlı növlərdən  -  10
 4401 22 000 0  -- yarpaqlı növlərdən  -  10
 4401 30  - mişarağzı və ağac tullantıları və skrapı, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş, tirlər, briketlər, dənəvər şəklində və ya oxşar formalarda:    
 4401 30 100 0  -- mişarağzı  -  10
 4401 30 900 0  -- digərləri  -  10
 4402 00 000 0  Ağac kömürü (qabıqdan və ya qoz ağacından alınmış kömür daxil olmaqla), aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş  -  10
 4403  Meşə materialı, emal edilməmiş, qabığı soyulmuş və ya qabığı soyulmamış, üst oduncağı yonulmuş və ya yonulmamış və ya kobud kiçik tir şəklinə salınmış və ya salınmamış:    
 4403 10 000 0  - boya, aşındırıcı, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş  m3  10
 4403 20  - digər iynəyarpaqlı növlərindən:    
   -- adi küknar «Picea abies Karts» və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill.):    
 4403 20 110 0  --- tir  m3  10
 4403 20 190 0  --- digərləri  m3  10
   -- adi şam ağacı «Pinus sylvestris L.»:    
 4403 20 310 0  --- tir  m3  10
 4403 20 390 0  --- digərləri  m3  10
   -- digərləri:    
 4403 20 910 0  --- tir  m3  10
 4403 20 990 0  --- digərləri  m3  10
   - bu qrupun alt mövqelərinə 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından digərləri:    
 4403 41 000 0  -- tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau  m3  10
 4403 49  -- digərləri:    
 4403 49 100 0  --- silindrik entandrofraqma, kayya ivorenzis və hündür xlorofora (afrika tika ağacı)  m3  10
 4403 49 200 0  --- Klayn aukumeyası  m3  10
 4403 49 400 0  --- faydalı entandrofraqma  m3  10
 4403 49 950 0  ---digərləri  m3  10
   - digərləri:    
 4403 91  -- palıddan (Quercus spp.):    
 4403 91 100 0  --- tir  m3  10
 4403 91 900 0  --- digərləri  m3  10
 4403 92  --fıstıqdan (Fagus spp)    
 4403 92 100 0  --- tir  m3  10
 4403 92 900 0  --- digərləri  m3  10
 4403 99  -- digərləri:    
 4403 99 100 0  --- qovaqdan  m3  10
 4403 99 300 0  --- evkaliptdən  m3  10
   --- tozağacından:    
 4403 99 510 0  ---- tir  m3  10
 4403 99 590 0  ---- digərləri  m3  10
 4403 99 950 0  --- digərləri  m3  10
 4404  Çənbərlik ağac; yarılmış tirlər, ağacdan dirəklər və payalar, itilən­miş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; əsa, qamçı, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilmə­miş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyul­muş və analoji ağac:    
 4404 10 000 0  - iynəyarpaqlı növlərdən  -  10
 4404 20 000 0  - yarpaqlı növlərdən  -  10
 4405 00 000 0  Ağac yunu və ya nazik yonqarlar(talaşa); ağac unu  -  10
 4406  Dəmir yolu və ya tramvay yolları üçün ağac şpallar:    
 4406 10 000 0  - hopdurulmamış  m3  0.5
 4406 90 000 0  - digərləri  m3  0.5
 4407  Meşə materialı, uzununa mişarlanmış və ya yarılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalan­mamış, 6 mm-dən çox çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan:    
 4407 10  - iynəyarpaqlı:    
 4407 10 150 0  -- cilalanmış; çıxıntılı birləşməsi olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış  m3  10
   -- digərləri:    
   --- rəndələnmiş:    
 4407 10 310 0  ---- adi küknar «Picea abies Karts» və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill)  m3  10
 4407 10 330 0  ---- adi şam ağacı «Pinus sylvestris L.»  m3  10
 4407 10 380 0  ---- digərləri  m3  10
   --- digərləri:    
 4407 10 910 0  ---- adi küknar (Picea abies Karts) və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill)  m3  10
 4407 10 930 0  ---- adi şam ağacı (Pmnus sylvestrms L)  m3  10
 4407 10 980 0  ---- digərləri  m3  10
   - bu qrupun alt mövqelərinə 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından:    
 4407 24  -- surinam virolası, maxoqon ağacı (Swietenia spp.), məsaməli feba və balza:    
 4407 24 150 0  --- cilalanmış; çıxıntılı birləşməsi olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış  -  10
   --- digərləri:    
 4408 31 210 0  ---- rəndələnmiş  m3  10
 4408 31 250 0  ---- cilalanmış  -  10
 4408 31 300 0  ---- digərləri  m3  10
 4408 39  -- digərləri:    
   --- şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin müxtəlif növlərinin oduncağı, faydalı entandrofraqma, parlaq terminaliya, Klayn aukumeyası, bərkqatranlı triploxiton, kayya ivorenzis, silindrik entandrofraqma, surinam virola, maxoqonievo ağacı (Swietenia spp.), Rio palisandrı, Para palisandrı və Braziliya qızılgül ağacı:    
 4408 39 150 0  ---- cilalanmış; çıxıntılı birləşməsi olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış  -  10
   ---- digərləri:    
 4408 39 210 0  ----- rəndələnmiş  m3  10
   ----- digərləri:    
 4408 39 310 0  ------ qalınlığı 1 mm-dən artıq olmayan  m3  10
 4408 39 350 0  ------ qalınlığı 1 mm-dən artıq olan  m3  10
   --- digərləri:    
 4408 39 550 0  ---- rəndələnmiş; cilalanmış; çıxıntılı birləşməsi olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış  -  10
   ---- digərləri:    
 4408 39 700 0  ----- karandaşların hazırlanması üçün ensiz lövhəciklər  -  10
   ----- digərləri:    
 4408 39 850 0  ------ qalınlığı 1 mm-dən artıq olmayan  m3  10
 4408 39 950 0  ------ qalınlığı 1 mm-dən artıq olan  m3  10
 4408 90  - digərləri:    
 4408 90 150 0  -- çıxıntılı birləşməsi olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış  -  10
   -- digərləri:    
 4408 90 350 0  --- karandaş hazırlanması üçün kiçik lövhəciklər  -  10
   --- digərləri:    
 4408 90 850 0  ---- qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan  m3  10
 4408 90 950 0  ---- qalınlığı 1 mm-dən çox olan  m3  10
 4409  Polimateriallar (döşəmə ortüyü üçün parket plankaları və frizləri daxil olmaqla, quraşdırılmamış) profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, yonulmuş kənarları, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurluvə ya anoloji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan:    
 4409 10  - iynəyarpaqlı:    
 4409 10 110 0  -- şəkillər, fotoqrafiyalar, güzgülər və ya analoji əşyaların çərçivəsi üçün baget (naxışlı taxta)  m  10
 4409 10 180 0  -- digərləri  -  10
 4409 20  - yarpaqlı:    
 4409 20 110 0  -- şəkillər, fotoqrafiyalar, güzgülər və ya analoji əşyaların çərçivəsi üçün baget (naxışlı taxta)  m  10
   -- digərləri:    
 4409 20 910 0  --- parket və ya döşəmələrin örtüyü üçün tirlər, plankalar və frizlər, quraşdırılmamış  m2  10
 4409 20 980 0  --- digərləri  -  10
 4410  Qatranlar və ya digər üzvi bağlayıcı maddələr hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, oduncaqdan və ya digər oduncaqlaşmış materialdan hazırlanan ağacyonqarlı plitələr (lövhələr) və oxşar plitələr(məsələn,vafli plitələri, oriyentirli yonqarı olan plitələr):    
   - oduncaqdan vafli plitələri, oriyentirli yonqarı olan plitələr:    
 4410 21 000 0  -- emal edilməmiş; cilalanmadan başqa  m3  10
 4410 29 000 0  -- digərləri  m3  10
   - digərləri, oduncaqlardan:    
 4410 31 000 0  -- emal edilməmiş; cilalanmadan başqa  m3  10
 4410 32 000 0  -- melamin qatranı hopdurulmuş kağızla işlənmiş  m3  10
 4410 33 000 0  -- dekorativ təbəqəli plastik kütlə üzlüklü  m3  10
 4410 39 000 0  -- digərləri  m3  10
 4410 90 000 0  - digərləri  m3  10
 4411  Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan hazırlanan, qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilən və ya əlavə edilməyən ağaclifli plitələr:    
   - 0,8 q/sm3-dan çox sıxlığı olan ağaclifli lövhələr:    
 4411 11  -- mexaniki emal edilməyən və ya üzlüksüz    
 4411 11 100 0  --- orta sıxlığı olan ağaclifli lövhələr(MDF)  m2  10
 4411 11 900 0  --- digərləri  m2  10
 4411 19  -- digərləri:    
 4411 19 100 0  --- orta sıxlığı olan ağaclifli lövhələr(MDF)  m2  10
 4411 19 900 0  --- digərləri  m2  10
   - sıxlığı 0,5 q/sm3-dan çox, lakin 0,8 q/sm3-dan artıq olmayan ağaclifli lövhələr:    
 4411 21  -- mexaniki emal edilməyən və ya üzlüksüz:    
 4411 21 100 0  --- orta sıxlığı olan ağaclifli lövhələr(MDF)  m2  10
 4411 21 900 0  --- digərləri  m2  10
 4411 29  -- digərləri:    
 4411 29 100 0  --- orta sıxlığı olan ağaclifli lövhələr(MDF)  m2  10
 4411 29 900 0  --- digərləri  m2  10
   - sıxlığı 0,35 q/sm3-dan çox, lakin 0,5 q/sm3-dan artıq olmayan ağaclifli lövhələr:    
 4411 31  -- mexaniki emal edilməyən və ya üzlüksüz    
 4411 31 100 0  --- orta sıxlığı olan ağaclifli lövhələr(MDF)  m2  10
 4411 31 900 0  --- digərləri  m2  10
 4411 39  -- digərləri:    
 4411 39 100 0  --- orta sıxlığı olan ağaclifli lövhələr(MDF)  m2  10
 4411 39 900 0  --- digərləri  m2  10
   - digərləri:    
 4411 91 000 0  -- mexaniki emal edilməyən və ya üzlüksüz  m2  10
 4411 99 000 0  -- digərləri  m2  10
 4412  Yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və analoji qatlı (laylı) oduncaqdan hazırlanan materiallar:    
   - tamamilə, hər birinin qalınlığı 6 mm-dən artıq olmayan oduncaq təbəqələrdən ibarət yapışqanlı faner:    
 4412 13  -- ən azı bir xarici təbəqəsi bu qrupun alt mövqelərinə 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından ibarət olan:    
 4412 13 100 0  --- tünd-qırmızı oduncaqlı şoreyanın, açıq qırmızı oduncaqlı şoreyanın, müxtəlif növlü şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin, faydalı entandrofraqmanın, parlaq terminaliyanın, bərkqatranlı triploxitonun, kayya ivorenzisin, silindrik entandrofraqmanın, surinam virolasının, maxoqonievo ağacının (Swietenia spp), Rio palisandrının, Para palisandrının və Braziliya qızılgül ağacının oduncağından  m3  10
 4412 13 900 0  --- digərləri  m3  10
 4412 14 000 0  -- digər, ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından hazırlanan  m3  10
 4412 19 000 0  -- digərləri  m3  10
   - digərləri, ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından hazırlanmış:    
 4412 22  -- ən azı bir xarici təbəqəsi bu qrupun alt mövqelərina 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından ibarət olan:    
 4412 22 100 0  --- ən azı bir qatı ağacyonqarlı lövhələrdən olan  m3  10
   --- digərləri:    
 4412 22 910 0  ---- kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri  m3  10
 4412 22 990 0  ---- digərləri  m3  10
 4412 23 000 0  -- digərləri, ən azı bir qatı ağacyonqarlı plitələrdən ibarət olan  m3  10
 4412 29  -- digərləri:    
 4412 29 200 0  --- kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri  m3  10
 4412 29 800 0  --- digərləri  m3  10
   - digərləri:    
 4412 92  -- ən azı bir qatı bu qrupun alt mövqelərinə 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından ibarət olan:    
 4412 92 100 0  --- ən azı bir qatı ağacyonqarlı plitələrdən ibarət olan  m3  10
   --- digərləri:    
 4412 92 910 0  ---- kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri  m3  10
 4412 92 990 0  ---- digərləri  m3  10
 4412 93 000 0  -- digərləri, ən azı bir qatı ağacyonqarlı lövhələrdən ibarət olan  m3  10
 4412 99  -- digərləri:    
 4412 99 200 0  --- kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri  m3  10
 4412 99 800 0  --- digərləri  m3  10
 4413 00 000 0  bloklar, plitlər, tirlər və ya profillənmiş məmulatlar şəklində preslənmiş oduncaqlar  m3  10
 4414 00  Şəkil, foto, güzgü və analoji əşyalar üçün ağac çərçivələr:    
 4414 00 100 0  - bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından  -  10
 4414 00 900 0  - digər növ ağacların oduncağından  -  10
 4415  Ağacdan (hazırlanan) yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; ağacdan düzəldilən kabel barabanları; palletlər, altlıqlar (poddonlar), bortlu altlıqlar və digər yükləmə lövhələri, ağac obeçayklar:    
 4415 10  - yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; kabel barabanları:    
 4415 10 100 0  -- yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara  -  10
 4415 10 900 0  -- kabel barabanları  -  10
 4415 20  - palletlər, altlıqlar, bortlu altlıqlar və ağacdan digər yükləmə lövhələri, ağac obeçayklar:    
 4415 20 200 0  -- palletlər və ya yastı altlıqlar; obeçayklar  -  10
 4415 20 900 0  -- digərləri  -  10
 4416 00 000 0  Ağacdan düzəldilən boçkalar, kiçik boçkalar, çənlər, çəlləklər və digər çəlləkçilik məmulatları və onların hissələri, çəllək taxtası daxil olmaqla  -  10
 4417 00 000 0  Ağacdan (düzəldilən) alətlər, alətlərin korpusları və dəstəkləri, süpürgələrin və şotkaların ağac hissələri və dəstəkləri; ağac çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı üçün formalar  -  10
 4418  Ağac inşaat, dülgərlik və xarratlıq məmulatları, deşikli ağac panellər, yığılma lövhə parket, qont və taxtapuş çiləkəni daxil olmaqla:    
 4418 10  - pəncərələr, balkon (eyvan) qapıları və onların çərçivələri:    
 4418 10 100 0  -- bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından  -  10
 4418 10 500 0  -- iynəyarpaqlı növlərin oduncağından  -  10
 4418 10 900 0  -- digərləri  -  10
 4418 20  - qapılar və onların çərçivələri və astanalar:    
 4418 20 100 0  -- bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından  -  10
 4418 20 500 0  -- iynəyarpaqlı növlərin oduncağından  -  10
 4418 20 800 0  -- digər növ ağacların oduncağından  -  10
 4418 30  - lövhə parketlər:    
 4418 30 100 0  -- mozaikalı döşəmələr üçün  m2  10
   -- digəri:    
 4418 30 910 0  --- iki və ya daha artıq oduncaq qatından ibarət olan  m2  10
 4418 30 990 0  --- digəri  m2  10
 4418 40 000 0  - beton tökmək üçün taxta dayaqlar (opalubka)  -  10
 4418 50 000 0  - taxtapuş qontu və çiləkəni  -  10
 4418 90  - digərləri:    
 4418 90 100 0  -- yapışdırılma qatlı ağac material  -  10
 4418 90 900 0  -- digərləri  -  10
 4419 00  Yeməkxana və mətbəx ləvazimatı, ağacdan:    
 4419 00 100 0  - bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından  -  10
 4419 00 900 0  - digər növ ağacların oduncağından  -  10
 4420  Mozaikalı və inkrustasiya ilə bəzənmiş ağac məmulatlar; zərgərlik, bıçaq və analoji məmulatlar üçün ağac mücrülər və qutular; ağac heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar; mebelin 94-cü qrupda göstərilməyən ağac predmetləri:    
 4420 10  - ağacdan (düzəldilən) heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar:    
 4420 10 110 0  -- bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından  -  10
 4420 10 190 0  -- digər növ ağacların oduncağından  -  10
 4420 90  - digərləri:    
 4420 90 100 0  -- mozaikalı və inkrustasiyalı ağac məmulatlar  m3  10
   -- digərləri:    
 4420 90 910 0  --- bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından  -  10
 4420 90 990 0  --- digərləri  -  10
 4421  Digər ağac məmulatları:    
 4421 10 000 0  - paltar asılqanları  əd  15
 4421 90  - digərləri:    
 4421 90 910 0  -- lifli lövhələrdən  -  15
 4421 90 980 0  -- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb