Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə XIII. Daş, gips, sement, asbest, slyuda və ya analoji materiallardan məmulatlar; keramika məmulatları; şüşə və ondan hazırlanan məmulatlar

Qrup 68 Daş, gips, sement, asbest, slyuda və analoji materialdan məmulatlar

Qeydlər:

Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) 25-ci qrupun malları;

b) 4810 və ya 4811 mal mövqeyindəki hopdurulmuş və ya üzlüklü (örtülmüş) kağız və karton (məsələn, slüda və ya qrafit tozu ilə örtülmüş, bitumlanmış və ya asfaltlanmış kağız və karton);

v) 56 və ya 59 qruplarda hopdurulmuş və ya üzlüklü (örtülmüş) tekstil parçalar (məsələn, slüda və ya qrafit tozu ilə örtülmüş, bitumlanmış və ya asfaltlanmış parçalar);

q) 71-ci qrupun məmulatları;

d) 82-ci qrupdakı alətlər və onların hissələri;

e) 8442 mal mövqeyindəki litoqraf daşları;

z) diş borları (9018 mal mövqeyin);

i) 91-ci qrupun məmulatları (məsələn, öz üzərində gəzdirmək üçün nəzərdə tutulmamış saatlar və onların korpusları);

k) 94-cü qrupun məmulatları (məsələn, mebel, lampalar və işıqlandırıcı avadanlıq, yığma tikinti konstruksiyaları);

l) 95-ci qrupun məmulatları (məsələn, oyuncaqlar, oyunlar və idman inventarı);

m) 96-cı qrupa 2b qeydində təsnif olunmuş materiallardan hazırlanmış məmulıtlar (9602 mal mövqeyi) və ya 9606 mal mövqeyinin (məsələn, düymələr), 9609 (məsələn, karandaşların qrifelləri) və ya 9610 mal mövqeyinin (məsələn, qrifelli lövhələr) məmulatları; və ya

n) 97-ci qrupun məmulatları (məsələn, sənət əsərləri).

6802 mal mövqeyində heykəllər və ya tikinti üçün emal olunmuş daş termini 2515 və ya 2516 mal mövqeyində təsnif olunan daşlardan əlavə, analoji üsullarla emal olunmuş (şist) bütün növ təbii daşları bildirir (məsələn, kvarsit, çaxmaq daşı, dolomit və steatit).

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 6801 00 000 0  Dördtin daşlar (brusçatka), bordyur (haşiyə) daşları, təbii daşlardan döşənmə üçün plitələr (şistdən başqa)  -  15
 6802  Abidələr və tikinti üçün emal olunmuş daşlar (şistdən başqa) və onlardan olan məmulatlar, 6801 mal mövqeyində təsnif edilən mallardan başqa; mozaika üçün kiçik kublar və təbii daşlardan analoji məmulatlar (şist daxil olmaqla), təməl uzərində və ya onsuz; təbii daşlardan (şist də daxil olmaqla) süni boyanmış dənəvərlər, qırıntılar və tozlar:    
 6802 10 000 0  - kiçik plitələr, kubiklər və analoji məmulatlar, düzbucaqlı və ya düzbucaqlı olmayan (kvadrat da daxil olmaqla) formalarda və ən böyük tini, tərəfləri 7 sm-dən kiçik ölçüdə olan kvadrata daxil edilə bilən, süni boyanmış dənəvərlər, qırıntılar və tozlar  -  15
   - digər yonulmuş və ya mişarlanmış abidələr və ya tikinti daşları və onlardan olan yastı və ya düz səthli məmulatlar:    
 6802 21 000 0  -- mərmər, travertin (əhəng daşı) və alebastr  -  15
 6802 22 000 0  -- digər əhəng daşları  -  15
 6802 23 000 0  -- qranit  -  15
 6802 29 000 0  -- digər daşlar  -  15
   - digərləri:    
 6802 91  -- mərmər, travertin (əhəng daşı) və alebastr:    
 6802 91 100 0  --- cilalanmış, bəzədilmiş və ya kəsilmədən başqa digər işlənmələrə məruz qalmış alebastr  -  15
 6802 91 900 0  --- digərləri  -  15
 6802 92  -- digər əhəng daşıları:    
 6802 92 100 0  --- cilalanmış, bəzədilmiş və ya kəsilmədən başqa digər işlənmələrə məruz qalmış  -  15
 6802 92 900 0  --- digərləri  -  15
 6802 93  -- qranit:    
 6802 93 100 0  --- cilalanmış, bəzədilmiş və ya kəsilmədən başqa digər işlənmələrə məruz qalmış, netto-çəkisi 10 kq və daha artıq  -  15
 6802 93 900 0  --- digərləri  -  15
 6802 99  -- digər daşlar:    
 6802 99 100 0  --- cilalanmış, bəzədilmiş və ya kəsilmədən başqa digər işlənmələrə məruz qalmış, netto-çəkisi 10 kq və daha artıq  -  15
 6802 99 900 0  --- digərləri  -  15
 6803 00  Emal olunmuş şist, şistdən və ya aqlomerasiya edilmiş şistdən məmulatlar:    
 6803 00 100 0  - taxtapuş və divarlar üçün şist  -  15
 6803 00 900 0  - digəri  -  15
 6804  Cilalanma, itiləmə, pardaxlama, yerinə salma və ya kəsilmə üçün nəzərdə tutulmuş dəyirman daşları, itiləyici daşlar, cilalayıcı və pardaxlayıcı dairələr və çərçivəsiz analoji məmulatlar; əl ilə cilalayıcı və ya itiləyici daşlar və onların təbii daşdan, aqlomerasiya edilmiş təbii və ya süni abrazivlərdən və ya keramikadan, başqa materiallardan hissələri ilə birlikdə yığma dəstləri, detallarla və ya detallarsız:    
 6804 10 000 0  - cilalama, xırdalama və ya itiləmə üçün dəyirman daşları və itiləyiçi daşlar  -  15
   - digər dəyirman daşları, itiləyici daşlar, cilalayıcı dairələr və analoji məmulatlar:    
 6804 21 000 0  -- aqlomerasiya edilmiş sintetik və ya təbii almazlardan  -  15
 6804 22  -- digər aqlemorasiya edilmiş abrazivlərdən və ya keramikadan:    
   --- bağlayıcı maddə ilə süni abrazivlərdən:    
   ---- sintetik və ya süni qətrandan:    
 6804 22 120 0  ----- armaturlaşdırılmamış  -  15
 6804 22 180 0  ----- armaturlaşdırılmış  -  15
 6804 22 300 0  ---- keramik və ya silikat materiallardan  -  15
 6804 22 500 0  ---- digər materiallardan  -  15
 6804 22 900 0  --- digərləri  -  15
 6804 23 000 0  -- təbii daşlardan  -  15
 6804 30 000 0  - əl ilə itiləmə və ya cilalama üçün daşlar  -  15
 6805  Müəyyən forma almaq üçün kəsilmiş və ya tikilmiş və ya başqa üsulla işlənmiş və ya işlənməmiş, parça, kağız, karton və ya başqa əsasda təbii və ya süni abraziv toz və ya dənə:    
 6805 10 000 0  - yalnız toxunma tekstil üzərində  -  15
 6805 20 000 0  - yalnız kağız və ya karton üzərində  -  15
 6805 30  - başqa materiallar üzərində:    
 6805 30 100 0  -- kağız və ya kartonla birləşmiş parça üzərində  -  15
 6805 30 200 0  -- vulkanlaşdırılmiş liflər üzərində  -  15
 6805 30 800 0  -- digərləri  -  15
 6806  Şlak-pambıq, mineral-silikat-pambıq və analoji mineral pambıqlar; laylanmış vermikulit, şişirdilmiş gillər, köpükləndirilmiş şlak və analoji şişirdilmiş mineral məhsullar; qarışıqlar və istilik izolyasiyası, səs izolyasiyası və ya səsuducu mineral materiallardan məmulatlar, 6811 və ya 6812 mövqelərində və ya 69-cu qrupda göstərilənlərdən başqa:    
 6806 10 000 0  - şlak-pambıq, mineral-silikat-pambıq və analoji mineral pambıqlar (qarışıqları daxil edilməklə), qalaqla (açıq), təbəqə və ya rulon şəklində  -  15
 6806 20  - laylanmış vermikulit, şişirdilmş gil, köpükləndirilmiş şlak və digər şişirdilmiş mineral məhsullar (qarışıqları daxil edilməklə):    
 6806 20 100 0  -- şişirdilmiş gil  -  15
 6806 20 900 0  -- digərləri  -  15
 6806 90 000 0  - digərləri  -  15
 6807  Asfaltdan və ya analoji materiallardan (məsələn, neft bitumundan və ya daş kömür pekindən) məmulatlar:    
 6807 10  - rulonlarda:    
 6807 10 100 0  -- taxtapuş və üzlük materialları  m2  15
 6807 10 900 0  -- digərləri  -  15
 6807 90 000 0  - digərləri  -  15
 6808 00 000 0  Panellər, plitələr, kiçik plitələr (kirəmit), bloklar və bitki liflərindən, samandan və ya yonqar, talaşa, opilka və ya digər ağac tullantılarından sementlə gipslə və mineral bağlayıcı maddələrlə aqlomerasiya edilmiş analoji məmulatlar  -  15
 6809  Gips və ya onun qarışıqları əsasında məmulatlar:    
   - plitələr, panellər, lövhələr, kiçik plitələr (kirəmitlər) və digər bəzədilməmiş analoji məmulatlar:    
 6809 11 000 0  -- kağızla və ya kartonla gücləndirilmiş və ya örtülmüş  m2  15
 6809 19 000 0  -- digərləri  m2  15
 6809 90 000 0  - digər məmulatlar  -  15
 6810  Sementdən, betondan və ya süni daşlardan, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış məmulatlar:    
   - kiçik plitələr (kirəmit), plitələr, kərpiclər və analoji məmulatlar:    
 6810 11  -- inşaat blokları və kərpicləri:    
 6810 11 100 0  --- yüngülləşdirilmiş betondan (döyülmüş süngər daşı, dənəvər şlak və s. tərkib əsaslı)  -  15
 6810 11 900 0  --- digərləri  -  15
 6810 19  -- digərləri:    
 6810 19 100 0  --- kirəmitlər (çerepitsa)  -  15
   --- kiçik plitələr, digərləri, o cümlədən səkilər üçün:    
 6810 19 310 0  ---- betondan  m2  15
 6810 19 390 0  ---- digəri  m2  15
 6810 19 900 0  --- digərləri  -  15
   - digər məmulatlar:    
 6810 91  -- tikinti (o cümlədən yaşayış binası) üçün yığma tikinti blokları:    
 6810 91 100 0  --- döşəmə hissələri  -  15
 6810 91 900 0  --- digərləri  -  15
 6810 99 000 0  -- digərləri  -  15
 6811  Asbest sementdən, sellüloza lifləri ilə qarışıq sementdən və ya analoji materiallardan məmulatlar:    
 6811 10 000 0  - büzmələnmiş təbəqələr  -  15
 6811 20  - digər təbəqələr, panellər, kiçik plitələr və analoji məmulatlar:    
 6811 20 110 0  -- divarların və damların bəzədilməsi üçün ölçüsü 40 x 60 sm-dən çox olmayan təbəqələr (listlər)  m2  15
 6811 20 800 0  -- digərləri  -  15
 6811 30 000 0  - borular, borucuqlar və onlar üçün fitinqlər  -  15
 6811 90 000 0  - digər məmulatlar  -  15
 6812  Emal edilmiş asbest liflər; asbest və asbest və karbonat maqnezium tərkib əsaslı qarışıqlar; bu qarışıqlardan və ya asbestdən məmulatlar (məsələn, saplar, parçalar, paltarlar, baş geyimləri, ayaqqabı, ara qatlar), armaturlaşdırılmış və armaturlaşdırılmamış, 6811 və ya 6813 mal mövqelərində təsnif edilənlərdən başqa:    
 6812 50 000 0  - paltar, paltar ləvazimatları, ayaqqabı və baş geyimləri  -  15
 6812 60 000 0  - kağız, qalın karton və keçə, və ya fetr  -  15
 6812 70 000 0  - preslənmiş asbestdən təbəqələr və ya rulonlar  -  15
 6812 90  - digərləri:    
 6812 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
   -- digərləri:    
 6812 90 300 0  --- emal edilmiş asbest liflər; asbest və asbest və karbonat maqnezium tərkib əsaslı qarışıqlar  -  15
 6812 90 800 0  --- digərləri  -  15
 6813  Tormoz, ilişmə və ya analoji qurğular üçün istifadə olunan asbest, digər mineral maddələr əsasında və ya sellüloza tekstillə və digər materiallarla birlikdə, yaxud onlarsız, yığılmamış halda olan friksion materiallar və ya onlardan olan məmulatlar (məsələn, təbəqələr, rulonlar, lentlər, seqmentlər, disklər, şaybalar, ara qatlar)    
 6813 10  - tormoz kolodkaları üçün üstlük(nakladka):    
 6813 10 100 0  -- asbest və ya digər mineral maddələr əsasında, mülki aviasiya üçün  -  0.5
 6813 10 900 0  -- digərləri  -  15
 6813 90  - digərləri:    
 6813 90 100 0  -- asbest və ya digər mineral maddələr əsasında, mülki aviasiya üçün  -  0.5
 6813 90 900 0  -- digərləri  -  15
 6814  Emal olunmuş slyuda və ondan olan məmulatlar, kağız, karton və ya digər əsaslarla və ya onlarsız, aqlomerasiya edilmiş və ya reqenerasiya olunmuş slyudalar daxil olmaqla:    
 6814 10 000 0  - lövhələr, vərəqlər və lentlər, aqlomerasiya edilmiş və ya rekonstruksiya edilmiş, əsasla və onsuz  -  15
 6814 90  - digərləri:    
 6814 90 100 0  -- vərəq şəklində və ya didilmiş slyuda  -  15
 6814 90 900 0  -- digərləri  -  15
 6815  Daşdan və ya digər mineral maddələrdən məmulatlar (karbon lifləri, karbon və torf liflərindən məmulatlar daxil olmaqla), başqa yerdə adı göstərilməyənlər:    
 6815 10  - eletrotexnikada istifadə olunmayan, qrafitdən və digər karbonlu materiallardan məmulatlar:    
 6815 10 100 0  -- karbon lifləri və onlardan məmulatlar  -  15
 6815 10 900 0  -- digərləri  -  15
 6815 20 000 0  - torfdan olan məmulatlar  -  15
   - digər məmulatlar:    
 6815 91 000 0  -- tərkibində maqnezit, dolomit və ya xromit olanlar  -  15
 6815 99  -- digərləri:    
 6815 99 100 0  --- kimyəvi birləşdirici maddələrlə odadavamlı materiallardan  -  15
 6815 99 900 0  --- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb