Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 83 Qiymətsiz metallardan hazırlanan digər məmulatlar

Qeydlər:

1. Bu qrupda qiymətsiz metallardan hazırlanan məmulatların hissələri, aid olduqları məmulatlarla eyni mal mövqeyində təsnif olunmalıdırlar. Lakin 7312, 7315, 7317, 7318, və ya 7320 mal mövqelərində təsnif olunan, qara metallardan hazırlanmış məmulatlar və digər qiymətsiz metallardan analoji məmulatlar (74-76 və 78-81-ci qruplar), bu qrupa daxil olunan məmulatların hissələri kimi təsnif olunmamalıdırlar.

2. 8302 mal mövqeyində mebel təkərləri termini diametri (müvafiq hallarda şinlər də daxil olmaqla) 75 mm-dən artıq olan təkər və rolikləri bildirir, bir şərtlə ki, təkərin və ya onun üzərinə salınmış şinanın eni 30 mm-dən az olsun.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8301  Qiymətsiz metallardan asma və taxma qıfıllar (açarla, kod kombinasiyası və ya elektriklə işləyən), siyirtmələr və siyirtməli çərçivələr, qiymətsiz metallardan hazırlanmış qıfıllarla birləşdirilmiş; yuxarıda göstərilmiş istənilən məmulatlar üçün qiymətsiz metallardan açarlar:    
 8301 10 000 0  - asma qıfıllar  -  15
 8301 20 000 0  - mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş qıfıllar  -  15
 8301 30 000 0  - mebellərdə istifadə olunan qıfıllar  -  15
 8301 40  - digər qıfıllar:    
   -- binaların qapıları üçün istifadə olunan qıfıllar:    
 8301 40 110 0  --- silindrli  -  15
 8301 40 190 0  --- digərləri  -  15
 8301 40 900 0  -- digər qıfıllar  -  15
 8301 50 000 0  - qıfıllarla birləşdirilmiş siyirtmələr və siyirtməli çərçivələr  -  15
 8301 60 000 0  - hissələri  -  15
 8301 70 000 0  - ayrıca təchiz olunan açarlar  -  15
 8302  Mebellər, qapılar, pilləkənlər, pəncərələr, pərdələr, nəqliyyat vasitələrinin salonları, sərraclıq malları, çamadanlar, yeşiklər, mücrülər və analoji məmulatlar üçün istifadə olunan qiymətsiz metallardan bərkidici armaturlar, furniturlar və analoji məmulatlar; şlyapalar üçün asılqanlar, şlayapa üçün asqılar, kronşteynlər və qiymətsiz metallardan analoji məmulatlar; qiymətsiz metallardan bərkidici qurğu ilə diyircəklər; qapıların bağlanması üçün qiymətsiz metallardan avtomatik qurğular:    
 8302 10  - şarnirlər:    
 8302 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8302 10 900 0  -- digərləri  -  15
 8302 20  - mebel diyircəkləri:    
 8302 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8302 20 900 0  -- digərləri  -  15
 8302 30 000 0  - bərkidici armaturlar, furniturlar və nəqliyyat vasitələrinin üçün digər analoji detallar  -  15
   - bərkidici armaturlar, furniturlar və analoji digər detallar:    
 8302 41 000 0  -- binalarda istifadə olunan  -  15
 8302 42  -- digərləri, mebel üçün istifadə olunan:    
 8302 42 100 0  --- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8302 42 900 0  --- digərləri  -  15
 8302 49  -- digərləri:    
 8302 49 100 0  --- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8302 49 900 0  --- digərləri  -  15
 8302 50 000 0  - şlyapalar üçün asılqanlar, şlyapalar üçün asqılar, kronşteynlər və analoji məmulatlar  -  15
 8302 60  - qapıların bağlanması üçün avtomatik qurğular:    
 8302 60 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8302 60 900 0  -- digərləri  -  15
 8303 00  Odadavamlı (yanmayan) şkaflar, seyflər və qapılar və bank anbarlarında qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanılması üçün yeşiklər, pulların və sənədlərin, və anoloji məmulatların saxlanması üçün zirehli və ya armaturlaşdırılmış, qiymətsiz metallardan olan xüsusi yeşiklər:    
 8303 00 100 0  - odadavamlı (yanmayan) şkaflar və seyflər, zirehli və ya armaturlaşdırılmış  əd  15
 8303 00 300 0  - qiymənli əşyaların təhlükəsiz qorunması üçün bank xəzinələrinin və kilidlənən yeşiklərin qapıları, zirehli və ya armaturlaşdırılmış  -  15
 8303 00 900 0  - xüsusi olaraq pul və sənədlərin saxlanması üçün nəzərdə tutlmuş yeşiklər və analoji məmulatlar  -  15
 8304 00 000 0  Dosyelər üçün şkaflar, kartoteka şkafları, kağız qutusu(lotoku), kağız üçün altlıqlar, qələm qutusu(lotoku), möhür altlığı və ya qiymətsiz metallardan analoji kantor və dəftərxana avadanlıqları, 9403 mal mövqeyində təsnif edələn kantor mebellərindən başqa  -  15
 8305  Kağıztikən qovluqlar və papkalar üçün furniturlar, qiymətsiz metallardan dəftərxana sıxacları və dəmirbəndlər (skrepka), indeksli kartoçka göstəriciləri və analoji dəftərxana məmulatları; qiymətsiz metallardan, bloklarda məftil dəmirbəndlər (skoba) (məsələn, dəftərxana işləri, mebelə üz çəkilmə və qablaşdırma üçün):    
 8305 10 000 0  - kağıztikən qovluqlar və papkalar üçün furniturlar  -  15
 8305 20 000 0  - bloklarda məftil dəmirbəndlər (skoba)  -  15
 8305 90 000 0  - digərləri, hissələr də daxil olmaqla  -  15
 8306  Zənglər, sinclər və qeyri-elektrikli analoji məmulatlar, qiymətsiz metallardan; qiymətsiz metallardan statuetka və digər bəzəklər; qiymətsiz metallardan fotoşəkillər şəkillər üçün çərçivələr və analoji çərçivələr; qiymətsiz metallardan güzgülər;    
 8306 10 000 0  - zənglər, sinclər və analoji məmulatlar  -  15
   - statuetka və digər bəzəklər:    
 8306 21 000 0  -- qiymətli metallarla qalvanik üsulla örtülmüş  -  15
 8306 29  -- digərləri:    
 8306 29 100 0  --- misdən  -  15
 8306 29 900 0  --- digər qiymətsiz metallardan  -  15
 8306 30 000 0  - fotoqrafiya və şəkillər üçün çərçivələr və analoji çərçivələr; güzgülər  -  15
 8307  Qiymətsiz metallardan elastik borular; fitinqlərlə və onlarsız:    
 8307 10  - qara metallardan:    
 8307 10 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün bərkidilmiş fitinqlərlə  -  0.5
 8307 10 900 0  -- digərləri  -  15
 8307 90  - digər qiymətsiz metallardan:    
 8307 90 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün bərkidilmiş fitinqlərlə  -  0.5
 8307 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8308  Paltarlar, ayaqqabılar, talvarlar, çantalar, yol ləvazimatları və ya digər hazır məmulatlar üçün istifadə olunan, qiymətsiz metallardan ilgəklər, çərçivəli ilgəklər, toqqalar, toqqa-ilgəklər, qarmaqlar, bəndlər, halqalar və analoji məmulatlar; qiymətsiz metallardan boruşəkilli və ya haçalanmış pərçimlər; qiymətsiz metallardan muncuqlar və parıldayan bəzəklər:    
 8308 10 000 0  - qarmaqlar, ilgəklər və halqalar  -  15
 8308 20 000 0  - boruşəkilli və ya haçalanmış pərçimlər  -  15
 8308 90 000 0  - digərləri, hissələr daxil edilməklə  -  15
 8309  Tıxaclar, qalpaqlar və qapaqlar (tacşəkilli qalpaqlar, yivli qalpaqlar və mayetökən tıxaclar daxil olmaqla), butulkalar üçün qapaqlar (kipbağlama), yivli tıxaclar, tıxac üstlükləri, hermetikləşdirən və digər qiymətsiz metallardan qablaşdırıcı ləvazimatlar:    
 8309 10 000 0  - tacşəkilli qalpaqlar  -  15
 8309 90  - digərləri:    
 8309 90 100 0  -- qurğuşundan tıxac qapaqlar; diametri 21 mm-dən çox olan alüminium tıxac qapaqlar  -  15
 8309 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8310 00 000 0  Göstəricilər, adlar, ünvanlarla olan lövhələr və analoji lövhələr, nömrələr, hərflər və qiymətsiz metallardan analoji simvollar, 9405 mal mövqeyində göstərilən məmulatlardan başqa  -  15
 8311  Qiymətsiz metallardan və ya metal karbidlərindən məftillər, çubuqlar, borular, lövhələr, elektrodlar və analoji məmulatlar, örtüklə və ya flüs materiallı mildən, aşağı və yuxarı temperaturlu lehim, qaynaq və ya metal və ya metal karbidlərinin çökdürülməsi üçün istifadə edilən; qiymətsiz metalların bitişmiş , tozundan olan məftillər və çubuqlar, tozüfürmə ilə metalizasiya üçün istifadə edilən:    
 8311 10  - qövs elektrik qaynağı üçün istifadə olunan, qiymətsiz metaldan olan örtüklü (üzlənmiş) elektrodlar:    
 8311 10 100 0  -- qara metallardan mili olan və çətin əriyən materialla örtülmüş qaynaq elektrodları  -  15
 8311 10 900 0  -- digərləri  -  15
 8311 20 000 0  - qövs elektrik qaynağı üçün istifadə olunan qiymətsiz metallardan məftillər  -  15
 8311 30 000 0  - qiymətsiz metallardan hazırlanmış, aşağı və yuxarı temperaturlu lehim və ya qaz qaynaqları üçün istifadə olunan örtüklü çubuqlar və mil özəkli məftillər  -  15
 8311 90 000 0  - digərləri, hissələr də daxil olmaqla  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb