Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 54 Kimyəvi saplar

Qeydlər:

Bütün Nomenklaturada kimyəvi liflər termini üzvi polimerlərdən iki istehsal üsulundan biri üzrə alınmış lif və sapları bildirir

Üzvi monomerlərin, məsələn poliamidlərin, poliefirlərin, poliuretanların və ya polivinil törəmələrinin polimerləşdirilməsi; və ya

Təbii üzvi polimerlərin (məsələn, sellülozanın, kazeinin, proteinin və ya dəniz yosunlarının) viskoz, asetat, misamonyaklı və ya alqenat lifinə kimyəvi çevrilməsi.

Sintetik termini 1 (a) bəndində, süni termini isə 1 (b) bəndində göstərilən lifləri bildirir.

Kimyəvi, sintetik və süni terminləri toxuculuq (tekstil) materiallar-a uyğun gələn mənanı daşıyır.

5402 və 5403 mal mövqeyində 55-gi qrupda təsnif edilən sintetik və süni liflərdən burma (bağ) daxil edilmir

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 5401  Kimyəvi saplardan hazırlanmış tikiş sapları, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:    
 5401 10  - sintetik saplardan:    
   -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:    
 5401 10 110 0  --- mil içlikli sap  -  0.5
 5401 10 190 0  --- digərləri  -  0.5
 5401 10 900 0  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış  -  15
 5401 20  - süni saplardan:    
 5401 20 100 0  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  -  0.5
 5401 20 900 0  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış  -  15
 5402  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, sintetik monosaplar daxil olmaqla, xətti sıxlığı 67 dteksdən az sintetik kompleks saplar (tikiş saplarından başqa):    
 5402 10  - yüksəkdavamlı neylon saplar və ya digər poliamidlərdən hazırlanan saplar:    
 5402 10 100 0  -- aramidlərdən  -  15
 5402 10 900 0  -- digərləri  -  15
 5402 20 000 0  - yüksəkdavamlı poliefir saplar  -  15
   - teksturalaşdırılmış saplar:    
 5402 31 000 0  -- naylon saplar və ya digər poliamidlərdən, xətti sıxlığı bir sap üçün 50 teksdən çox olmayan  -  15
 5402 32 000 0  -- naylon saplar və ya digər poliamidlərdən, bir sap üçün xətti sıxlığı 50 teksdən çox olan  -  15
 5402 33 000 0  -- poliefir  -  15
 5402 39  -- digərləri:    
 5402 39 100 0  --- polipropilendən  -  15
 5402 39 900 0  --- digərləri  -  15
   - birqat, eşilməmiş və ya eşilməsi 50 eşmə/m-dən çox olmayan digər saplar:    
 5402 41 000 0  -- naylon və ya digər poliamidlərdən  -  15
 5402 42 000 0  -- qismən istiqamətləndirilmiş poliefir saplar  -  15
 5402 43 000 0  -- digər poliefir saplar  -  15
 5402 49  -- digərləri:    
 5402 49 100 0  --- elastomer  -  15
   --- digərləri:    
 5402 49 910 0  ---- polipropilen  -  15
 5402 49 990 0  ---- digərləri  -  15
   - digər birqat saplar, eşilməsi 50 eşmə/m-dən çox olan:    
 5402 51 000 0  -- naylon və ya digər poliamidlərdən  -  15
 5402 52 000 0  -- poliefir  -  15
 5402 59  -- digərləri:    
 5402 59 100 0  --- polipropilendən  -  15
 5402 59 900 0  --- digərləri  -  15
   - digər çoxeşməli (çoxburuqlu) və ya bireşməli saplar:    
 5402 61 000 0  -- naylon və ya digər poliamidlərdən  -  15
 5402 62 000 0  -- poliefir  -  15
 5402 69  -- digərləri:    
 5402 69 100 0  --- polipropilendən  -  15
 5402 69 900 0  --- digərləri  -  15
 5403  Kompleks süni saplar (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, xətti sıxlığı 67 dteksdən az süni monosaplar daxil olmaqla:    
 5403 10 000 0  - yüksəkdavamlı viskoz saplar  -  1
 5403 20  - teksturalaşdırılmış saplar:    
 5403 20 100 0  -- asetatsellülozdan  -  1
 5403 20 900 0  -- digərləri  -  1
   - digər təkqat saplar:    
 5403 31 000 0  -- eşilməmiş və ya eşilməsi 120 eşim/m-dən çox olmayan viskoz saplar  -  1
 5403 32 000 0  -- eşilməsi 120 eşim/m-dən çox olan viskoz saplar  -  1
 5403 33  -- asetilsellülozdan:    
 5403 33 100 0  --- təkqat, eşilməmiş və ya eşilməsi 250 eşim/m-dən çox olmayan saplar  -  1
 5403 33 900 0  --- digərləri  -  1
 5403 39 000 0  -- digərləri  -  1
   - çoxeşməli (çoxburulmuş) və ya bireşməli digər saplar:    
 5403 41 000 0  -- viskoz  -  1
 5403 42 000 0  -- asetilsellülozdan  -  1
 5403 49 000 0  -- digərləri  -  1
 5404  Xətti sıxlığı 67 dteks və ya ondan artıq və en kəsiyinin ölçüsü 1 mm-dən çox olmayan sintetik monosaplar; sintetik tekstil materiallardan hazırlanan, eni 5 mm-dən artıq olmayan lentlər və analoji saplar (məsələn, süni küləş):    
 5404 10  - monosaplar:    
 5404 10 100 0  -- elastomer  -  1
 5404 10 900 0  -- digərləri  -  1
 5404 90  - digərləri:    
   -- polipropilendən:    
 5404 90 110 0  --- qablaşdırma üçün istifadə edilən dekorativ lentlər  -  1
 5404 90 190 0  --- digərləri  -  1
 5404 90 900 0  -- digərləri  -  1
 5405 00 000 0  Xətti sıxlığı 67 dteks və daha çox və en kəsiyinin ölçüsü 1 mm-dən çox olmayan süni monosaplar; süni tekstil materiallardan hazırlanan, eni 5 mm-dən artıq olmayan lent və analoji saplar (məsələn, süni küləş)  -  10
 5406  Kimyəvi kompleks saplar (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:    
 5406 10 000 0  - sintetik kompleks saplar  -  15
 5406 20 000 0  - süni kompleks saplar  -  15
 5407  Sintetik kompleks saplardan parçalar və 5404 mal mövqeyində təsnif edilən materiallardan istehsal edilən parçalar daxil edilməklə:    
 5407 10 00  - naylondan və ya digər poliamidlərdən, yaxud poliefirlərdən alınan yüksəkdavamlı saplardan istehsal edilən parçalar:    
 5407 10 001 0  -- aramidlərdən parçalar  m2  15
 5407 10 009 0  -- digərləri  m2  15
 5407 20  - yastı və ya analoji saplardan istehsal edilən parçalar:    
   -- polietilendən və polipropilendən eni:    
 5407 20 110 0  --- 3 m-dən az  m2  15
 5407 20 190 0  --- 3 m və ya daha çox  m2  15
 5407 20 900 0  -- digərləri  m2  15
 5407 30 000 0  - XI bölmənin 9-cu qeydində göstərilən parçalar  m2  15
   - tərkibində 85 kütlə % naylondan və ya digər poliamidlərdən alınan kompleks saplar olan digər parçalar:    
 5407 41 000 0  -- ağardılmamış və ağardılmış  m2  15
 5407 42 000 0  -- boyanmış  m2  15
 5407 43 000 0  -- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5407 44 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
   - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda teksturalaşmış poliefir saplar olan digər parçalar:    
 5407 51 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5407 52 000 0  -- boyanmış  m2  15
 5407 53 000 0  -- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5407 54 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
   - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir saplar olan digər parçalar:    
 5407 61  -- tərkibində 85 kütlə % və daha çox miqdarda teksturalaşmamış poliefir saplar olan:    
 5407 61 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5407 61 300 0  --- boyanmış  m2  15
 5407 61 500 0  --- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5407 61 900 0  --- çap olunmuş  m2  15
 5407 69  -- digərləri:    
 5407 69 100 0  --- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5407 69 900 0  --- digərləri  m2  15
   - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda sintetik saplar olan digər parçalar:    
 5407 71 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5407 72 000 0  -- boyanmış  m2  15
 5407 73 000 0  -- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5407 74 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
   - tərkibində 85% kütlə-dən az miqdarda sintetik saplardan və əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığından ibarət olan digər parçalar:    
 5407 81 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5407 82 000 0  -- boyanmış  m2  15
 5407 83 000 0  -- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5407 84 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
   - digər parçalar:    
 5407 91 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5407 92 000 0  -- boyanmış  m2  15
 5407 93 000 0  -- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5407 94 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
 5408  Süni kompleks saplardan parçalar, 5405 mal mövqeyində təsnif edilən materiallardan istehsal edilən parçalar daxil olmaqla:    
 5408 10 000 0  - yüksəkdavamlı viskoz saplardan parçalar  m2  15
   - tərkibində 85 kütlə% və ya daha çox miqdarda süni və ya yastı və ya analoji saplardan olan digər parçalar:    
 5408 21 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5408 22  -- boyanmış:    
 5408 22 100 0  --- eni 135 sm-dən çox, lakin 155 sm-dən çox olmayan kətan toxunuşlu, sarja toxunuşlu, əks sarja (atlas toxunuşlu) daxil olmaqla  m2  15
 5408 22 900 0  --- digərləri  m2  15
 5408 23  -- müxtətlif rəngli saplardan:    
 5408 23 100 0  --- eni 115 sm-dən çox, lakin 140 sm-dən az, səthi sıxlığı 250 q/ m2-dən çox olan jakkard parçalar  m2  15
 5408 23 900 0  --- digərləri  m2  15
 5408 24 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
   - digər parçalar:    
 5408 31 000 0  -- ağardılmamış və ya ağardılmış  m2  15
 5408 32 000 0  -- boyanmış  m2  15
 5408 33 000 0  -- müxtəlif rəngli saplardan  m2  15
 5408 34 000 0  -- çap olunmuş  m2  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb