Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə XVI Maşınlar, avadanlıq və mexanizmlər; elektrotexniki avadanlıq; onların hissələri; səsyazma və səsləndirmə apparaturası, televiziya təsvirlərinin yazılması və göstərilməsi üçün apparatura, onların hissələri və ləvazimatları

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmurlar:

a) 39-cu qrupda təsnif olunan plasstmas və ya vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan konveyer lentləri və ya ötürücü qayışlar, və ya beltinq (mal mövqeyi 4010); maşınlarda, mexaniki və ya elektrik qurğularında və ya digər məqsədlərlə istifadə olunan, vulkanlaşdırılmış rezindən (bərk rezindən başqa) qurğular və ya digər məmulatlar (4016 mal mövqeyi);

b) maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və ya texniki məqsədlərlə istifadə olunan, təbii dəri və ya kompozisiyalı dəridən (4204 mal mövqeyi) və ya xəzdən (4303 malm mövqeyi) hazırlanan məmulatlar;

v) istənilən materialdan olan bobinlər, qarqaralar, makaralar, konuslar, özəklər, gilizlər və analoji daşıyıcılar (məsələn, qrup 39, 40 44 və ya 48 və ya XV bölmə);

q) jakard və ya analoji maşınlar üçün perfokartlar (məsələn, 39 və ya 48-ci qrup və ya XV bölmə);

d) tekstil materiallardan hazırlanan konveyer lentləri (5910 mal mövqeyi) və ya ötürücü qayışlar və ya texniki məqsədli digər toxuculuq məmulatları (5911 mal mövqeyi) ;

e) 7102-7104 mal mövqelərindəki qiymətli və ya azqiymətli daşlar və ya tamamilə bu daşlardan hazırlanan məmulatlar (7116 mal mövqeyi), adapter iynələri üçün emal olunmuş, bərkidilməmiş sapfirlər və almazlar (8522 mal mövqeyi);

j) XV bölməyə 2-ci qeyddə təsnif olunan, qiymətsiz metallardan (XV bölmə) hazırlanan ümumi təyinatlı hissələr və ya platmasdan (39-cu qrup) analoji məmulatlar;

z) qazma boruları (7304 mal mövqeyi);

i) metallik məftillərdən sonsuz lentlər və ya zolaqlar (XV bölmə);

k) 82 və 83-cü qrupun məmulatları;

l) XVII bölmənin məmulatları;

m) 90-cı qrupun məmulatları;

n) saatların bütün növləri və ya 91-ci qrupun digər məmulatları;

o) 8207 mal mövqeyində təsnif olunan, dəyişkən əmək alətləri və ya maşın hissələri kimi istifadə olunan fırçalar (9603 mal mövqeyi); işlək hissələrinin hazırlandığı materiallara müvafiq olaraq təsnif olunan (məsələn, 40, 42, 43, 45 və ya 59 və ya 6804 və ya 6909 mal mövqeləri), analoji dəyişkən alətlər;

p) 95-ci qrupun məmulatları;

r) çap maşınları üçün lentlər və ya analoji lentlər, makaralarda və ya kassetlərdə və ya onlarsız (hazırlandıqları materiallara müvafiq olaraq təsnif olunmalıdır və ya surət alınması üçün mürəkkəblə hopdurulubsa və ya digər üsulla emal olunubsa, 9612 mal mövqeyinə aid olunur).

2. Bu qrupa 1-ci qeydin, 84-cü qrupa 1 və 85-ci qrupa 1-ci qeydin şərtlərini nəzərə alaraq, maşın hissələri (8484, 8544, 8545, 8546 və ya 8547 mal mövqelərində təsnif olunan məmulatların hissələrindən başqa) aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq təsnif olunmalıdır:

a. 84 və 85-ci qrupların mal mövqelərinə daxil edilmiş hissələr (8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 və 8548 mal mövqelərindən başqa), hər bir halda onlar üçün nəzərdə tutulmuş mal mövqelərində təsnif olunmalıdırlar.

b. Yalnız və əsasən bir tip maşınla və ya eyni mal mövqeyinə daxil olan bir neçə maşınla (8479 və ya 8553 mal mövqeyində təsnif olunan maşınlar da daxil olmaqla) istifadə üçün nəzərdə tutulmuş digər hissələr, müvafiq olaraq bu maşınlarla birlikdə və ya 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 və ya 8538 mal mövqelərində təsnif olunmalıdırlar. Lakin, əsasən 8517 və 8525-8528 mal mövqelərinin məmulatları ilə eyni dərəcədə istifadə üçün yararlı hissələr 8517 mal mövqeyində təsnif olunur.

v. Bütün digər hissələr isə müvafiq olaraq 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8539 və ya 8538 mal mövqelərində və ya bundan əlavə, 8485 və ya 8548 mal mövqelərində təsnif olunur.

3. Vahid tam yaratmaq üçün birləşdirilmiş iki və daha artıq maşından ibarət olan kombinə olunmuş maşınlar və bir-birini tamamlayan və ya bir-biri ilə əlaqədar olmayan iki və ya daha artıq funksiyanı yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş digər maşınlar, kontekstdə başqa şərt qoyklmayıbsa, yalnız əsas funksiyanı yerinə yetirən komponentə müvafiq olaraq və ya həmin maşın kimi təsnif olunmalıdır.

4. Əgər maşın (kombinə olunmuş maşınlar da daxil olmaqla) 84 və ya 85-ci qruplarda göstərilmiş, dəqiq müəyyənləşmiş funksiyaları yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş ayrı-ayrı komponentlərdən (fərqi yoxdur, onlar ayrı-ayrı yerləşib və ya borularla, transmissiya qurğuları ilə, elektrik kabelləri və ya digər qurğular ilə birləşib) ibarətdirsə, həmin maşın göstərilən dəqiq funksiyaya müvafiq mal mövqeyində təsnif olunmalıdır.

5. Bu qeyddə maşın termini 84 və ya 85-ci mal mövqeyində təsnif olunan istənilən maşını, avadanlığı, mexanizmi, aqreqatı, qurğunu, aparatı və ya cihazı bildirir.

XVI bölməyə dair əlavə qeydlər:

1. Maşınları yığmaq və onlara xidmət üçün vacib olan alətlər, maşınlarla birlikdə ixrac edilirsə, onlarla birlikdə təsnif olunmalıdırlar. Əgər, maşınlarla birlikdə ixrac olunan dəyişkən alətlər adi maşın avadanlığının bir hissəsini təşkil edirsə və onlarla birlikdə satılırsa, onlar həmin maşınlarla birlikdə təsnif olunmalıdır.

2. Gömrük orqanlarının tələbi ilə, deklarant, deklarasiyada göstərilmiş məlumatları təsdiq etmək üçün, maşının təsviri, təyinatı və əsas xüsusiyyətlərini təsvir edən, yığılmamış maşınlar olduqda isə yığma sxemi və müxtəlif yük yerlərində olanların siyahısı da daxil olan illüstrasiyalı sənəd (məsələn, instruksiyalar, prospektlər, kataloq vərəqləri, fotoşəkillər) təqdim etməlidir.

3. Deklarantın ərizəsinə əsasən və əlaqədar orqanların təyin etdikləri şərtlərə əməl olunaraq, Nomenklaturanın Əsas interpritasiya qaydasının 2a müddəası ayrı-ayrı partiyalar şəklində gətirilən maşınlara da aid edilir.

Qrup 84 Nüvə reaktorları, qazanlar, avadanlıq və mexaniki qurğular; onların hissələri

Qeydlər:

1.Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) dəyirman daşı, itiləyici daşlar və ya 68-ci mal mövqeyinin digər məmulatları;

b) keramika materiallarından avadanlıq və ya qurğular (məsələn, nasoslar) və istənilən materiallardan olan maşın və qurğuların (qrup 69) keramikadan hazırlanmış hissələri;

v) şüşə laboratoriya qabları (7017 mal mövqeyi); texniki məqsədlərlə istifadə olunan avadanlıqlar, qurğular və ya digər məmulatlar və ya onların şüşədən olan hissələri (7019 və ya 7020 mal mövqeyi);

q) 7321 və ya 7322 mal mövqeyində təsnif olunan məmulatlar və ya qiymətsiz metallardan analoji məmulatlar (74-76 və ya 78-81-ci qruplar);

d) 8509 mal mövqeyində təsnif olunan elektromexanıkı məişət maşınları; 8525 mal mövqeyində təsnif olunan elektron kameralar; və ya

e) döşəmələri təmizləmək üçün mühərriksiz əl şotkaları (9603 mal mövqeyi).

2. XVI bölməyə 3-cü qeydin şərtlərini nəzərə almaqla, 8401-8424 mal mövqelərindən biri və ya bir neçəsinin və eyni zamanda 8425-8480 mal mövqelərindən biri və ya bir neçəsinin təriflərinə uyğun gələn maşınlar və qurğular müvafiq olaraq, mal mövqelərinin aid olduğu birinci (ikinci deyil) qrupun mal mövqelərinə daxil olunur.

Lakin, 8419 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil olunmur:

a) toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar, inkubatorlar və ya bruderlər (8436 mal mövqeyi);

b) toxum isladıcı maşınlar (8437 mal mövqeyi);

v) şəkərtərkibli şirələrin çıxarılması üçün diffuzion aparatlar (8438 mal mövqeyi);

q) ipliklərin, parçaların və ya hazır toxuculuq məmulatlarının termo emalı üçün avadanlıq (8451 mal mövqeyi);

d) temperatur dəyişməsi ikinci dərəcəli proses olan (bu vacid olsa belə) mexaniki emal üçün avadanlıq və ya aqreqatlar.

8422 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil olunmur:

a) kisələrin və ya digər taraların tikilməsi üçün tikiş maşınları (8452 mal mövqeyi); və ya

b) 8472 mal mövqeyindəki dəftərxana avadanlığı.

8424 mal mövqeyinə rəng axınlı çap maşınları daxil olunmur (8443 və ya 8471 mal mövqeyi).

3. 8456 mal mövqeyinin, eyni zamanda 8457-8461, 8464 və ya 8465 mal mövqelərinin tələblərinə cavab verən istənilən materialın emalı üçün dəzgah, 8456 mal mövqeyinə daxil olunur.

4. 8457 mal mövqeyinə yalnız, xarrat dəzgahlarından fərqli (çoxməqsədli xarrat dəzgahlar da daxil olmaqla) olan, metal emal edən dəzgahlar daxil olunur. Həmin dəzgahlar müxtəlif tipli əməliyyatları aşağıdakı üsullarla yerinə yetirə bilir və ya:

a) alət mağazasından verilmiş alətin və ya oxşar qurğunun emal proqramına müvafiq olaraq avtomatik dəyişdirilməsi (emal mərkəzləri);

b) bərkidilmiş biçmələrlə işləyən, müxtəlif emaledici başlıqların (çoxpozisiyalı aqreqat dəzgahları) eyni zamanda və ya ardıcıl olaraq, avtomatik tətbiqi; və ya

v) biçmələrin müxtəlif emal edici başlıqlara (təkpozisiyalı aqreqat dəzgahları) görə avtomatik hərəkəti;

5A. 8471 mal mövqeyində hesablayıcı maşınlar termini bildirir:

a) elektron maşınlar:

1) proqram və ya proqram tətbiqi və ən azı, proqramın yerinə yetirilməsi üçün vacib olan informasiyanı qoruyan, ;

2) istifadəçinin tələbinə uyğun olaraq sərbəst proqramlaşdırıla bilən;

3) istifadəçi tərəfindən təyin olunmuş riyazi hesablamaları yerinə yetirə bilən;

4) istifadəçinin iştirakı olmadan, hesablama maşınından təkmilləşmə prosesi zamanı məntiqi qərarların qəbul olunması ilə əməlin dəyişməsini tələb edərək təkmilləşmə proqramını həyata keçirən.

b) riyazi modelləri imitasiya edə bilən, və özündə ən azı analoq elementləri, idarəetmə elementlərini və ya proqramlaşdırma elementlərini cəmləşdirən analoq maşınlar;

v) analoq elementli elektron maşınlardan və ya elektron elementli analoq maşınlardan ibarət olan analoq-rəqəm hibrid maşınlar.

5B. Hesablayıcı maşınlar müxtəlif saylı ayrı-ayrı bloklardan ibarət olan sistem şəklində yığıla bilər. Aşağıda, 5d qeydində göstərilən, şərtləri nəzərə almaqla, blok aşağıdakı tələblərə cavab verirsə, tamamlanmış sistem kimi nəzərdən keçirilməlidir:

a) yalnız və ya əsasən hesablama sistemində istifadə olunan;

b) mərkəzi informasiya təkmilləşmə blokuna birbaşa və ya bir və ya bir neçə digər bloklar vasitəsilə qoşula bilən; və ya

v) informasiyanı, sistem tərəfindən istifadə olunan formada (kodlar və ya siqnallar) qəbul və ya təqdim edə bilən.

5V. Hesablayıcı maşınların ayrıca təqdim olunmuş blokları 8471 mal mövqeyinə daxil olunur.

5Q. Printerlər, klaviatura, x-y koordinatlı daxiletmə cihazları və yuxarıdakı 5B(b) və 5B(v) qedlərinin şərtlərinə uyğun gələn, məlumatın disklərdə saxlanması blokları, hər bir halda 8471 mal mövqeyinin blokları kimi qəbul olunmalıdır.

5D. İnformasiyanın təkmilləşdirilməsindən fərqli spesifk funksiyaları həyata keçirən və hesablama maşınlarından ibarət olan və ya onlarla birlikdə işləyən maşınlar, spesifik funksiyalarına müvafiq mal mövqelərinə və ya bu mümkün olmadıqda- qalıq mal mövqeyinə (digərləri) daxil edilir.

6. 8482 mal mövqeyinə, inter alia, maksimal və minimal diametri nominal diametrindən 1%-dən və ya 0,05 mm-dən artıq fərqlənməyən(hansının daha kiçik olmasından asılı olaraq) pardaxlanmış polad kürələr daxil olunur. Digər polad kürələr 7326 mal mövqeyinə daxil olunur.

7. Birdən artıq məqsəd üçün istifadə olunan maşınlar, təsnifat zamanı yeganə funksiya kimi nəzərdə tutulan əsas funksiyasına görə təsnif olunur.

Bu qrupa 2-ci qeydin və ya XVI bölməyə 3-cü qeydin şərtlərini nəzərə alaraq, əsas təyinatı heç bir mal mövqeyində təsvir olunmayan və ya təyinatlarından heç biri əsas olmayan maşın, əgər kontekstdə başqa şərt qoyulmayıbsa, 8479 mal mövqeyində təsnif olunmalıdır. 8479 mal mövqeyinə metallik məftillərdən, toxuculuq liflərindən və ya digər materiallardan və ya belə materialların kombinasiyaından kəndir və ya tros (məsələn, hörmə maşınları) hazırlayan maşınlar da daxil edilir.

8. 8470 mal mövqeyində cib termini yalnız ölçüsü 70*100*45 mm-dən artıq olmayan cihazlara şamil edilir.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. 8471 49 yarımmövqeyində sistemlər termini, 84-cü qrupa 5B qeydinin şərtlərini ödəyən blokları olan və ən azı bir informasiya təkmilləşdirmə bloku, bir daxiletmə bloku (məsələn, klaviatura və ya skaner) və bir çıxış blokundan (məsələn, displey və ya printer) ibarət olan hesablayıcı maşınları bildirir.

2. 8482 40 yarımmövqeyinə yalnız diametri 5 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu ən azı diametrindən 3 dəfə artıq olan silindrik diyircəkli podşipniklər daxil olunur. Diyircəklərin sonluqları dəyirmi ola bilər.

Əlavə qeydlər:

1. 8407 10 və 8409 10 yarımmövqelərində aviasiya mühərrikləri termini yalnız hava və ya aparıcı vintlə quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuş mühərriklərə şamil edilməlidir.

2. 8471 70 510 alt yarımmövqeyinə hesablama maşınların yaddaş qurğusu olan kompakt disklərin, CD-ROM siqnallarının, audio-kompakt-disklərin və fotokompakt-disklərin oxunması üçün nəzərdə tutulmuş, qulaqlıq (nauşnik) yerləri, səs tənzimləyicisi və ya start/ stop düymələri ilə təchiz olunmuş cihazlar da daxil olunur.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8401  Nüvə reaktorları; nüvə reaktorları üçün şüalanmamış istilikayırıcı elementlər (tvellər); izotopların ayrılması üçün avadanlıq və qurğular:    
 8401 10 000 0  - nüvə reaktorları  -  0.5
 8401 20 000 0  - izotopların bölünməsi üçün avadanlıqlar, qurğular və onların hissələri  -  0.5
 8401 30 000 0  - şüalanmamış istilikayırıcı elementlər (tvellər)  əd  0.5
 8401 40 000 0  - nüvə reaktorların hissələri  -  0.5
 8402  Buxar qazanları və ya digər buxar əmələ gətirən qazanlar, (aşağı təzyiqli buxar yarada bilən istilik mərkəzinin su qazanlarından başqa), buxar qızdırıcısı olan su qazanları:    
   - buxar qazanları və ya digər buxar əmələ gətirən qazanlar:    
 8402 11 000 0  -- saatda 45 tondan çox buxar istehsal edən su-borusu qazanları  -  0
 8402 12 000 0  -- saatda 45 tondan çox olmayaraq buxar istehsal edən su-borusu qazanları  -  0.5
 8402 19  -- digər buxar əmələ gətirən qazanları, kombinə olunmuşlar daxil edilməklə:    
 8402 19 100 0  --- tüstü borucuqlu qazanlar  -  0.5
 8402 19 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8402 20 000 0  - buxar qızdırıcısı olan qazanlar  -  0.5
 8402 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8403  Mərkəzi istilik qazanları, 8402 mal mövqeyindəki qazanlardan başqa:    
 8403 10  - qazanlar:    
 8403 10 100 0  -- tökmə çuqundan  əd  0.5
 8403 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8403 90  - hissələri:    
 8403 90 100 0  -- tökmə çuqundan  -  0.5
 8403 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8404  8402 və ya 8403 mal mövqelərindəki qazanlarla birlikdə istifadə olunan köməkçi avadanlıqlar (məsələn ekonomayzerlər, buxar qızdırıcıları, qurumkənarlaşdırıcılar, qaz rekuperatorları), su-buxar və digər buxar güc qurğuları üçün kondensatorlar:    
 8404 10 000 0  - 8402 və ya 8403 mal mövqelərindəki qazanlarla birlikdə istifadə olunan köməkçi avadanlıqlar  -  0.5
 8404 20 000 0  - buxar-su və digər buxar güc qurğuları üçün kondensatorlar  -  0
 8404 90 000 0  - hissələri  -  0
 8405  Qaz generatorları və ya su qazları generatoru, təmizləyici qurğularla və ya onlarsız; asetilen qaz generatorları və analoji qaz generatorları, təmizləyici qurğularla və ya onlarsız:    
 8405 10 000 0  - qaz generatorları və ya su qazları generatoru, təmizləyici qurğularla və ya onlarsız; asetilen qaz generatorları və analoji qaz generatorları, təmizləyici qurğularla və ya onlarsız  -  0.5
 8405 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8406  Su buxarı ilə olan turbinlər və digər buxar turbinləri:    
 8406 10 000 0  - gəmi güc qurğuları üçün turbinlər  əd  0.5
   - digər turbinlər:    
 8406 81  -- gücü 40 MVt-dan çox:    
 8406 81 100 0  --- elektrik enerjisi istehsalı üçün su buxarı turbinləri  əd  0
 8406 81 900 0  --- digərləri  əd  0
 8406 82  -- gücü 40 MVt-dan çox olmayan:    
   --- elektrik enerjisi istehsalı üçün su buxarı turbinləri, gücü:    
 8406 82 110 0  ----10 MVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8406 82 190 0  ----10 MVt-dan çox  əd  0.5
 8406 82 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8406 90  - hissələri:    
 8406 90 100 0  -- stator kürəkləri, rotorlar və onların kürəkləri  əd  0.5
 8406 90 900 0  -- digərləri  -  0
 8407  Qığılcımla alışan daxiliyanma mühərrikləri, dövrü və ya irəli-qeri hərəkət edən porşen ilə:    
 8407 10  - aviasiya mühərrikləri:    
 8407 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8407 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8407 10 900 1  -- modul tipli elektrik stansiyaları və onları təşkil edən hissələr  əd  0
   - gəmi güc qurğuları üçün mühərriklər:    
 8407 21  -- asma:    
 8407 21 100 0  --- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 325 sm3-dən çox olmayan  əd  0.5
   --- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 325 sm3-dən çox:    
 8407 21 910 0  ---- gücü 30 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8407 21 990 0  ---- gücü 30 kVt-dan çox  əd  0.5
 8407 29  -- digərləri:    
 8407 29 200 0  --- gücü 200 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8407 29 800 0  --- gücü 200 kVt-dan çox  əd  0.5
   - qrup 87-də olan nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən irəli-qeri hərəkət edən porşen ilə işləyən mühərriklər:    
 8407 31 000 0  -- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 50 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8407 32  -- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 50 sm3-dən çox, lakin 250 sm3- dən çox olmayan:    
 8407 32 100 0  --- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 50 sm3-dən çox, lakin 125 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8407 32 900 0  --- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 125 sm3-dən çox, lakin 250 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8407 33  -- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 250 sm3-dən yuxarı, lakin 1000 sm3-dən çox olmayan:    
 8407 33 100 0  --- sənaye yığılması üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorların; 8703- 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  15
 8407 33 900 0  --- digərləri  əd  15
 8407 34  -- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 1000 sm3-dən çox:    
 8407 34 100 0  --- sənaye yığılması üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorların; 8703 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri; 8704 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri, mühərriyinin silindrinin işlək həcmi 2800 sm3-dən az; 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  5
   --- digərləri:    
 8407 34 300 0  ---- istifadədə olmuş  əd  5
   ---- təzələri, mühərriyin silindrinin işlək həcmi:    
 8407 34 910 0  ----- 1500 sm3-dən çox olmayan  əd  5
 8407 34 990 0  ----- 1500 sm3-dən çox  əd  5
 8407 90  - digər mühərriklər:    
 8407 90 100 0  -- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 250 sm2-dən çox olmayan  əd  5
   -- mühərriyin silindrinin işlək həcmi 250 sm3-dən çox:    
 8407 90 500 0  --- sənaye yığılması üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorların; 8703 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri; 8704 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri, mühərriyinin silindrinin işlək həcmi 2800 sm3-dən az; 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  5
   --- digərləri:    
 8407 90 800 0  ---- gücü 10 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8407 90 900 0  ---- gücü 10 kVt-dan çox  əd  0.5
 8408  Sıxılmadan alovlanan daxiliyanma porşenli mühərriklər (dizellər və yarımdizellər):    
 8408 10  - gəmi güc qurğuları üçün mühərriklər:    
   -- istifadədə olmuş:    
 8408 10 110 0  --- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 190 0  --- digərləri  əd  0.5
   -- təzələri, gücü:    
   --- 15 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 220 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 240 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 15 kVt-dan çox, lakin 50 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 260 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 280 0  ---- digərləri  əd  0.5
   ---50 kVt-dan çox, lakin 100 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 310 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 390 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 100 kVt-dan çox, lakin 200 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 410 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 490 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 200 kVt-dan çox, lakin 300 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 510 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 590 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 300 kVt-dan çox, lakin 500 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 610 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 690 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 500 kVt-dan çox, lakin 1000 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 710 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 790 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 1000 kVt-dan çox, lakin 5000 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 10 810 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 890 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- 5000 kVt-dan çox:    
 8408 10 910 0  ---- 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarımmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün  əd  0
 8408 10 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8408 20  - 87-ci qrupdakı nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən mühərriklər:    
 8408 20 100 0  -- sənaye yığılması üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyindəki yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorların; 8703 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri; 8704 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri, mühərriyinin silindrinin işlək həcmi 2500 sm3-dən az; 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  0.5
   -- digərləri:    
   --- təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı traktorları üçün, gücü:    
 8408 20 310 0  ---- 50 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 20 350 0  ---- 50 kVt-dan çox, lakin 100 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 20 370 0  ----100 kVt-dan çox  əd  0.5
   --- 87-ci qrupun digər nəqliyyat vasitələri üçün, gücü:    
 8408 20 510 0  ---- 50 kVt-dan çox olmayan  əd  15
 8408 20 550 0  ---- 50 kVt-dan çox, lakin 100 kVt-dan çox olmayan  əd  15
 8408 20 57  ---- 100 kVt-dan çox, lakin 200 kVt-dan çox olmayan:    
 8408 20 571 0  ----- sürücü daxil olmaqla ən azı 20 sərnişin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar üçün  əd  15
 8408 20 579 0  ----- digərləri  əd  15
 8408 20 990 0  ---- 200 kVt-dan çox  əd  0.5
 8408 90  - digər mühərriklər:    
 8408 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8408 90 210 0  --- rels nəqliyyatı üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8408 90 290 0  ---- istifadə olunmuş  əd  0.5
   ---- təzələri, gücü:    
 8408 90 310 0  ----- 15 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 330 0  ----- 15 kVt-dan çox, lakin 30 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 360 0  ----- 30 kVt-dan çox, lakin 50 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 370 0  ----- 50 kVt-dan çox, lakin 100 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 510 0  ----- 100 kVt-dan çox, lakin 200 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 550 0  ----- 200 kVt-dan çox, lakin 300 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 570 0  ----- 300 kVt-dan çox, lakin 500 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 710 0  ----- 500 kVt-dan çox, lakin 1000 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 750 0  ----- 1000 kVt-dan çox, lakin 5000 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8408 90 990 0  ----- 5000 kVt-dan çox  əd  0.5
 8409  Yalnız və ya əsasən 8407 və ya 8408 mal mövqelərinin mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
 8409 10  - aviasiya mühərrikləri üçün:    
 8409 10 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mühərriklər üçün  -  0.5
 8409 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - digərləri:    
 8409 91 000 0  -- yalnız və ya əsasən qığılcımla alışan daxiliyanma porşenli mühərriklər üçün nəzərdə tutulmuş  -  0.5
 8409 99 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8410  Hidroturbinlər, su təkərləri və onlar üçün tənzimləyicilər:    
   - hidravlik turbinlər və su təkərləri:    
 8410 11 000 0  -- gücü 1000 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8410 12 000 0  -- gücü 1000 kVt-dan çox, lakin 10000 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8410 13 000 0  -- gücü 10000 kVt-dan çox  əd  0.5
 8410 90  - hissələri, tənzimləyicilər daxil edilməklə:    
 8410 90 100 0  -- tökmə çuqundan və ya tökmə poladdan  -  0.5
 8410 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8411  Turboreaktiv və turbovintli mühərriklər, digər qaz turbinləri:    
   - turboreaktiv mühərriklər:    
 8411 11  -- dartı gücü 25 kN-dan çox olmayan:    
 8411 11 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8411 11 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8411 12  -- dartı gücü 25 kN-dan çox:    
   --- mülki aviasiya üçün:    
 8411 12 110 0  ---- dartı gücü 25 kN-dan çox, lakin 44 kN-dan çox olmayan  əd  0.5
 8411 12 130 0  ---- dartı gücü 44 kN-dan çox, lakin 132 kN-dan çox olmayan  əd  0.5
 8411 12 190 0  ---- dartı gücü 132 kN-dan çox  əd  0.5
 8411 12 900 0  --- digərləri  əd  0.5
   - turbovintli mühərriklər:    
 8411 21  -- gücü 1100 kVt-dan çox olmayan:    
 8411 21 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8411 21 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8411 22  -- gücü 1100 kVt-dan çox:    
   --- mülki aviasiya üçün:    
 8411 22 110 0  ---- gücü 1100 kVt-dan çox, lakin 3730 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8411 22 190 0  ---- gücü 3730 kVt-dan çox  əd  0.5
 8411 22 900 0  --- digərləri  əd  0.5
   - digər qaz turbinləri:    
 8411 81  -- gücü 5000 kVt-dan çox olmayan:    
 8411 81 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8411 81 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8411 82  -- gücü 5000 kVt-dan çox:    
 8411 82 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8411 82 910 0  ---- gücü 5000 kVt-dan çox, lakin 20 000 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8411 82 930 0  ---- gücü 20 000 kVt-dan çox, lakin 50 000 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8411 82 990 0  ---- gücü 50 000 kVt-dan çox  əd  0.5
   - hissələr:    
 8411 91  -- turboreaktiv və turbovintli mühərriklər:    
 8411 91 100 0  --- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8411 91 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8411 99  -- digərləri:    
 8411 99 100 0  --- mülki aviasiya üçün qaz turbinləri  -  0.5
 8411 99 90  --- digərləri:    
 8411 99 901 0  ---- 8411 82 910 0 və 8411 82 910 0 alt yarımmövqelərinin avadanlıqları  əd  0.5
 8411 99 909 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8412  Digər mühərriklər və güc qurğuları:    
 8412 10  - reaktiv mühərriklər, turboreaktiv mühərriklərdən başqa:    
 8412 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8412 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - güc qurğuları və hidravlik mühərriklər:    
 8412 21  -- xətti hərəkət üzrə (silindrlər):    
 8412 21 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8412 21 910 0  ---- hidravlik sistemlər  əd  0.5
 8412 21 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8412 29  -- digərləri:    
 8412 29 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8412 29 500 0  ---- hidravlik sistemlər  əd  0.5
   ---- digərləri:    
 8412 29 910 0  ----- hidravlik güc mühərrikləri  əd  0.5
 8412 29 990 0  ----- digərləri  əd  0.5
   - pnevmatik güc qurğuları və mühərriklər:    
 8412 31  -- xətti hərəkət üzrə (slindrlər):    
 8412 31 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8412 31 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8412 39  -- digərləri:    
 8412 39 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8412 39 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8412 80  - digərləri:    
 8412 80 100 0  -- güc, su buxarı və ya digər buxar mühərrikləri  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8412 80 910 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8412 80 990 0  --- digərləri  əd  0.5
 8412 90  - hissələri:    
 8412 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
   -- digərləri:    
 8412 90 300 0  --- reaktiv mühərriklərin, turboreaktiv mühərriklərdən başqa  -  0.5
 8412 90 500 0  --- hidravlik güc qurğularının və mühərriklərin  -  0.5
 8412 90 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8413  Maye nasosları, məsrəfölçənlə və ya onsuz; mayelər üçün qaldırıcılar:    
   - məsrəfölçəni olan və ya onun quraşdırılması nəzərdə tutulmuş nasoslar:    
 8413 11 000 0  -- yanacaqdoldurma stansiyalarında və qarajlarda istifadə olunan yanacaq-sürtkü materialları üçün nasoslar  əd  15
 8413 19  -- digərləri:    
 8413 19 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8413 19 900 0  --- digərləri  əd  15
 8413 20  - əl nasosları, 8413 11 və 8413 19 yarımmövqelərində göstərilən nasoslardan başqa:    
 8413 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  5
 8413 20 900 0  -- digərləri  əd  15
 8413 30  - daxiliyanma mühərrikləri üçün yanacaq, yağ və ya soyuducu mayelər üçün nasoslar:    
 8413 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8413 30 910 0  --- yanacaq nasosları  əd  5
 8413 30 990 0  --- digərləri  əd  5
 8413 40 000 0  - beton nasosları  əd  5
 8413 50  - çarx qolu irəli-qeri prinsiplə işləyən digər tutumlu nasoslar:    
 8413 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8413 50 300 0  --- hidravlik aqreqatlar  əd  5
 8413 50 500 0  --- dozalaşdırma nasosları  əd  5
   --- digərləri:    
   ---- proşenli nasoslar:    
 8413 50 710 0  ----- hidravlik güc  əd  5
 8413 50 790 0  ----- digərləri  əd  5
 8413 50 900 0  ---- digərləri  əd  5
 8413 60  - tutumlu rotor nasosları, digərləri:    
 8413 60 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8413 60 300 0  --- hidravlik aqreqatlar  əd  5
   --- digərləri:    
   ---- dişli çarxlı nasoslar:    
 8413 60 410 0  ----- hidravlik güc  əd  5
 8413 60 490 0  ----- digərləri  əd  5
   ---- lövhəcikli nasoslar:    
 8413 60 510 0  ----- hidravlik güc  əd  5
 8413 60 590 0  ----- digərləri  əd  5
 8413 60 600 0  ---- vintli nasoslar  əd  5
 8413 60 900 0  ---- digərləri  əd  5
 8413 70  - digər mərkəzdənqaçma nasoslar:    
 8413 70 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
   --- batırılma nasoslar:    
 8413 70 210 0  ---- birpilləli  əd  5
 8413 70 290 0  ---- çoxpilləli  əd  5
 8413 70 300 0  --- istilik sistemləri və isti su təchizatı üçün germetik mərkəzdənqaçma nasosları  əd  5
   --- digərləri, buraxıcı qol borusunun diametri:    
 8413 70 400 0  ----15 mm-dən çox olmayan  əd  5
   ----15 mm-dən çox:    
 8413 70 500 0  ----- borulu mərkəzdənqaçma nasoslar və burağan nasoslar (yan borularla)  əd  5
   ----- radial axınlı nasoslar:    
   ------ birpilləli:    
   ------- yeganə işlək giriş təkəri ilə:    
 8413 70 610 0  -------- monobloklu  əd  5
 8413 70 690 0  -------- digərləri  əd  5
 8413 70 700 0  ------- işlək giriş təkərlərinin miqdarı birdən artıq olan  əd  5
 8413 70 800 0  ------ çoxpilləli  əd  5
   ----- digər mərkəzdənqaçma nasosları:    
 8413 70 910 0  ------ birpilləli  əd  5
 8413 70 990 0  ------ çoxpilləli  əd  5
   - digər nasoslar; maye qaldırıcıları:    
 8413 81  -- nasoslar:    
 8413 81 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8413 81 900 0  --- digərləri  əd  5
 8413 82 00  -- maye qaldırıcıları:    
 8413 82 001 0  --- neft sənayesində istifadə üçün  əd  5
 8413 82 009 0  --- digərləri  əd  5
   - hissələri:    
 8413 91  -- nasosların:    
 8413 91 100 0  --- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8413 91 900 0  --- digərləri  -  5
 8413 92 000 0  -- maye qaldırıcıları üçün  -  5
 8414  Vakuum və ya hava nasosları, digər hava və ya qaz komressorları və ventilyatorları; ventilyasiya və ya resirkulyasiya sorucu qalpaqlar və ya ventilyatorla və süzgəclə və ya onsuz olan şkaflar:    
 8414 10  - vakuum nasosları:    
 8414 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8414 10 200 0  -- yarımkeçiricilərin istehsalında istifadə olunan  əd  5
   -- digərləri:    
 8414 10 300 0  --- porşenli rotor nasosları, sürüşkən pərli rotor nasoslar, molekulyar (vakuum) nasosları və Ruts tipli nasoslar  əd  5
   --- digərləri:    
 8414 10 500 0  ---- diffuz nasoslar, kriogen və adsorbsiya nasosları  əd  5
 8414 10 800 0  ---- digərləri  əd  5
 8414 20  - pnevmatik əl və ayaq nasosları:    
 8414 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8414 20 910 0  --- velosiped üçün əl nasosları  əd  5
 8414 20 990 0  --- digərləri  əd  5
 8414 30  - soyuducu avadanlıqlarda istifadə olunan kompressorlar:    
 8414 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8414 30 300 0  --- gücü 0,4 kVt-dan çox olmayan  əd  3
   --- gücü 0,4 kVt-dan çox:    
 8414 30 910 0  ---- germetik və ya yarımgermetik  əd  3
 8414 30 990 0  ---- digərləri  əd  3
 8414 40  - təkərli şassi üzərində olan hava kompressorları, yedəklənən:    
 8414 40 100 0  -- səmərəliliyi 2 m3/dəq-dən çox olmayan  əd  3
 8414 40 900 0  -- səmərəliliyi m3/dəq-dən çox olan  əd  3
   - ventilyatorlar:    
 8414 51  -- stolüstü, divar, döşəməüstü, tavan, dam və ya pəncərələr üçün gücü 125 Vt-dan çox olmayan elektrik mühərrikləri ilə:    
 8414 51 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8414 51 900 0  --- digərləri  əd  15
 8414 59  -- digərləri:    
 8414 59 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
   --- digərləri:    
 8414 59 300 0  ---- oxlu ventilyatorlar  əd  15
 8414 59 500 0  ---- mərkəzdənqaçma ventilyatorlar  əd  15
 8414 59 900 0  ---- digərləri  əd  15
 8414 60 000 0  - ən böyük horizontal ölçüsü 120 sm-dən çox olmayan sorucu qalpaqlar və ya şkaflar  əd  15
 8414 80  - digərləri:    
 8414 80 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
   --- turbokompressorlar:    
 8414 80 210 0  ---- birpilləli  əd  3
 8414 80 290 0  ---- çoxpilləli  əd  3
   --- tutumlu, irəli-qeri hərəkəti olan porşenli kompressorlar, yüksək işlək təzyiqi:    
   ---- 15 bardan çox olmayan, səmərəliliyi:    
 8414 80 310 0  ----- 60 m3/saatdan çox olmayan  əd  5
 8414 80 390 0  ----- 60 m3/saatdan çox  əd  5
   ---- 15 bardan çox, səmərəliliyi:    
 8414 80 410 0  ----- 120 m3/saatdan çox olmayan  əd  5
 8414 80 490 0  ----- 120 m3/saatdan çox  əd  5
   --- həcmli rotor kompressorları:    
 8414 80 600 0  ---- birvallı  əd  5
   ---- çoxvallı:    
 8414 80 710 0  ----- vintli kompressorlar  əd  15
 8414 80 790 0  ----- digərləri  əd  15
 8414 80 900 0  --- digərləri  əd  15
 8414 90  - hissələr:    
 8414 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8414 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8415  Mühərrikli ventilyator və havanın temperaturunu və rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş, havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğular, rütubəti ayrıca tənzimlənməyən kondisionerlər daxil olmaqla:    
 8415 10  - divar və ya pəncərələr üçün, vahid korpusda və ya split-sistem:    
 8415 10 100 0  -- vahid korpusda  əd  15
 8415 10 900 0  -- split-sistem  əd  15
 8415 20 000 0  - mühərrikli nəqliyyat vasitələrində sərnişinlər üçün istifadəsi nəzərdə tutulan  əd  15
   - digərləri:    
 8415 81  -- quraşdırılmış soyuducu qurğusu və "soyuq-isti" rejimlərinin dəyişdirilməsini təmin edən klapanı olan (reversiv istilik nasosları):    
 8415 81 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8415 81 90  --- digərləri:    
 8415 81 901 0  ---- xüsusi istehsal sahələrində mikroiqlimi saxlamaq üçün havanın temperaturunu və rütubətini avtomatik tənzimləyən sənaye kondisanerləri  əd  0.5
 8415 81 909 0  ---- digərləri  əd  3
 8415 82  -- digərləri, quraşdırılmış soyuducu qurğusu ilə:    
 8415 82 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8415 82 800 0  --- digərləri  əd  15
 8415 83  -- quraşdırılmış soyuducu qurğusu olmayan:    
 8415 83 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8415 83 900 0  --- digərləri  əd  15
 8415 90  - hissələri:    
 8415 90 100 0  -- 8415 81, 8415 82 və ya 8415 83 mal yarımmövqelərindəki, mülki aviasiyada istifadə üçün havanı kondisiyalaşdırma qurğuların  -  0.5
 8415 90 900 1  -- kondisioner hissələri  -  0.5
 8415 90 900 9  -- digərləri  -  15
 8416  Maye yanacaq, tozlandırılmış bərk yanacaq və ya qaz üçün odluq qorilkalar, mexaniki odluqlar, mexaniki ocaq qəfəsli şəbəkələr, mexaniki kül kənarlaşdırıcılar və digər analoji qurğular daxil edilməklə:    
 8416 10  - maye yanacaq üçün qorilkalar:    
 8416 10 100 0  -- tərkibində avtomatik idarəetmə qurğuları olan  əd  15
 8416 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 8416 20  - digər odluq qorilkaları, kombinə edilmişlər daxil olmaqla:    
 8416 20 100 0  -- yalnız qazlar üçün, monobloklu, ventilyator və idarə qurğuları daxil edilməklə  əd  15
 8416 20 900 0  -- digərləri  -  15
 8416 30 000 0  - mexaniki odluqlar, mexaniki ocaq qəfəsli şəbəkələr, mexaniki kül kənarlaşdırıcılar və digər analoji qurğular daxil edilməklə  -  15
 8416 90 000 0  - hissələri  -  15
 8417  Sənaye və ya laboratoriya peçi və qornı (kürə), zibilyandıran peçlər də daxil olmaqla, qeyri-elektrik:    
 8417 10 000 0  - pirit filizlərinin və ya metal filizlərinin yandırılması, əridilməsi və ya digər termoemalı üçün peç və qornlar (kürələr)  əd  0.5
 8417 20  - çörəkbişirmə peçləri, konditer peçləri daxil olmaqla:    
 8417 20 100 0  -- tunel peçləri  əd  0.5
 8417 20 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8417 80  - digərləri:    
 8417 80 100 0  -- zibilyandıran  əd  0.5
 8417 80 200 0  -- tunel peçləri və keramika məmulatlarının yandırılması üçün mufel peçləri  əd  0.5
 8417 80 800 0  -- digərləri  əd  0.5
 8417 90 000 0  - hissələri  əd  0.5
 8418  Soyuducular, dondurucular və digər soyuducu və dondurucu avadanlıqlar, elektrik və ya başqa tipli; istilik nasosları, 8415 mal mövqeyində göstərilmiş havanı kondisiyalaşdıran qurğulardan başqa:    
 8418 10  - kombinə edilmiş soyuducu-dondurucular, ayrılmış xarici qapılarla:    
 8418 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8418 10 910 0  --- tutumu 340 l-dən çox  əd  15
 8418 10 990 0  --- digərləri  əd  15
   - məişət soyuducuları:    
 8418 21  -- kompression:    
 8418 21 100 0  --- tutumu 340 litrdən çox  əd  15
   --- digərləri:    
 8418 21 510 0  ---- stol formasında  əd  15
 8418 21 590 0  ---- quraşdırılan tipli  əd  15
   ---- digərləri, tutumu:    
 8418 21 910 0  ----- tutumu 250 litrdən çox olmayan  əd  15
 8418 21 990 0  ----- həcmi 250 litrdən çox, lakin 340 l-dən çox olmayan  əd  15
 8418 22 000 0  -- elektrik absorbsiyaedici  əd  15
 8418 29 000 0  -- digərləri  əd  15
 8418 30  - tutumu 800 litrdən çox olmayan "lar" tipli dondurucular:    
 8418 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8418 30 910 0  --- tutumu 400 litrdən çox olmayan  əd  15
 8418 30 990 0  --- tutumu 400 litrdən çox, lakin 800 l-dən çox olmayan  əd  15
 8418 40  - tutumu 900 l-dən çox olmayan vertikal tipli dondurucu şkafları:    
 8418 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8418 40 910 0  --- tutumu 250 litrdən çox olmayan  əd  15
 8418 40 990 0  --- həcmi 250 litrdən çox, lakin 900 litrdən çox olmayan  əd  15
 8418 50  - soyuducu və ya dondurucu kameralar, şkaflar, vitrinlər, piştaxtalar və digər analoji, soyuducu və ya dondurucu avadanlıq quraşdırılmış mebel:    
   -- soyuducu vitrinlər və piştaxtalar (soyuducu aqreqat və ya buxarlandırıcı ilə):    
 8418 50 110 0  --- dondurulmuş yeyinti məhsullarının saxlanması üçün  əd  15
 8418 50 190 0  --- digərləri  əd  15
   -- digər soyuducu avadanlıq quraşdırılmış mebel:    
 8418 50 910 0  --- aşağı temperaturlarda dondurulma üçün, 8418 30 və 8418 40 mal yarımmövqelərində olan məmulatlardan başqa  əd  15
 8418 50 990 0  --- digərləri  əd  15
   - digər soyuducu və dondurucu avadanlıqlar; istilik nasosları:    
 8418 61  -- istilik mübadiləsi funksinı daşıyan kondensatorlar, kompression tipli:    
 8418 61 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8418 61 90  --- digərləri:    
 8418 61 901 0  ---- səmərəliliyi 3 kVt və çox  əd  15
 8418 61 909 0  ---- digərləri  əd  15
 8418 69  -- digərləri:    
 8418 69 100 0  --- mülki aviasiya üçün  -  3
   --- digərləri:    
 8418 69 910 0  ---- istilik absorbsiya nasosları  -  15
 8418 69 990 0  ---- digərləri  -  15
   - hissələri:    
 8418 91 000 0  -- soyuducu-dondurucu avadanlıqların quraşdırılması üçün mebel  -  15
 8418 99  -- digərləri:    
 8418 99 100 0  --- buxarlandırıcılar və kondensatorlar, məişət soyuducularında istifadə olunanlardan başqa  -  15
 8418 99 900 1  --- məişət soyuducularında istifadə olunan buxarlandırıcı panellər  -  5
 8418 99 900 9  --- digərləri  -  15
 8419  Temperatur dəyişməsi prosesində materialların emalı (qızdırılma, lehimləmə, qızardılma, distillə etmə, rektifikasiya, sterilizasiya, pasterizasiya, buğa vermə, qurutma, buxara vermə, kondensasiya və ya soyutma) üçün elektrik və ya qeyri-elektrik qızdırıcı (8514 mal mövqeyindəki peçlər, kameralar və ya digər avadanlıqlar istisna olunmaqla ) maşınlar, sənaye və ya laboratoriya avadanlıqları, məişətdə istifadə olunan maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə; qeyri-elektrik inersiyasız suqızdırıcıları və ya istilik su akkumlyatorları:    
   - inersiyasız su qızdırıcıları və ya istilik su akkumlyatorları:    
 8419 11 000 0  -- inersiyasız qaz qızdırıcıları  əd  0.5
 8419 19 000 0  -- digərləri  əd  5
 8419 20 000 0  - tibbi, cərrahi və laboratoriya sterilizatorları  əd  0.5
   - quruducular:    
 8419 31 000 0  -- kənd təsərrüfatı məhsulları üçün  əd  3
 8419 32 000 0  -- ağac, sellüloz, kağız və ya karton üçün  əd  5
 8419 39  -- digərləri:    
 8419 39 100 0  --- keramika məmulatları üçün  əd  5
 8419 39 900 0  --- digərləri  əd  15
 8419 40 000 0  - distillə etmə və rektifikasiya üçün aparatlar  əd  15
 8419 50  - istilik mübadiləsi aparatları:    
 8419 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8419 50 900 0  -- digərləri  əd  10
 8419 60 000 0  - hava və ya qazların sıxılması üçün maşınlar  əd  5
   - digər maşınlar, aqreqatlar və avadanlıqlar:    
 8419 81  -- isti içkilərin hazırlanması və ya yeməklərin hazırlanması və ya qızdırılması üçün:    
 8419 81 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
   --- digərləri:    
 8419 81 910 0  ---- qəhvədan və qəhvənin və isti içkilərin hazırlanması üçün digər qurğular  əd  15
 8419 81 990 0  ---- digərləri  əd  15
 8419 89  -- digərləri:    
 8419 89 100 0  --- qradirinlər və suyun dövr etməsi ilə birbaşa soyudan analoji qurğular (ayırıcı divarsız)  əd  0.5
 8419 89 150 0  --- yarımkeçirici lövhələrin tez qızdırılması üçün qurğular  əd  0.5
 8419 89 200 0  --- yarımkeçirici lövhəyə buxar (qaz) fazasından kimyəvi çökdürülmə üçün qurğular  əd  0.5
 8419 89 250 0  --- elektron şüaların köməyi ilə buxar (qaz) fazasından fiziki çökdürülmə və ya yarımkeçirici lövhəyə tozlandırma üçün qurğular  əd  0.5
 8419 89 270 0  --- mayekristal altlığı qurğularına buxar (qaz) fazasından kimyəvi çökdürülmə üçün qurğular  əd  0.5
 8419 89 300 0  --- buxar (qaz) fazasından metalın vakuum çökdürülməsi üçün qurğular  əd  0.5
 8419 89 98  --- digərləri:    
 8419 89 981 0  ---- tibb sənayesi üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8419 89 989 0  ---- digərləri  əd  5
 8419 90  - hissələri:    
 8419 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün istilik mübadiləsi aqreqatları  -  0.5
 8419 90 250 0  -- 8419 20 000 0 alt yarımmövqeyindəki sterilizatorların və 8419 89 150 0, 8419 89 200 0 və 8419 89 250 0 alt yarımmövqelərindəki qurğuların  -  0.5
 8419 90 500 0  -- 8419 89 270 0 alt yarımmövqeyindəki qurğuların  -  5
 8419 90 800 0  -- digərləri  -  5
 8420  Kalandrlar və ya digər vallı (diyircəkli) maşınlar (metal və şüşə emalı üçün olan maşınlardan başqa); onlar üçün kiçik vallar:    
 8420 10  - kalandrlar və digər vallı (diyircəkli) maşınlar:    
 8420 10 100 0  -- toxuculuq sənayesində istifadə olunan  əd  3
 8420 10 300 0  -- kağız sənayesində istifadə olunan  əd  3
 8420 10 500 0  -- rezin və ya plastmass istehsalında istifadə olunan  əd  3
 8420 10 900 0  -- digərləri  əd  3
   - hissələri:    
 8420 91  -- vallar (diyircəklər)    
 8420 91 100 0  --- tökmə çuqundan  -  3
 8420 91 800 0  --- digərləri  -  3
 8420 99 000 0  -- digərləri  -  3
 8421  Sentrifuqalar, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla; maye və qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün aqreqatlar:    
   - sentrifuqalar, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla:    
 8421 11 000 0  -- süd seperatorları  əd  3
 8421 12 000 0  -- camaşır quruducuları  əd  3
 8421 19  -- digərləri:    
 8421 19 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
   --- digərləri:    
 8421 19 910 0  ---- laboratoriyada istifadə olunan sentrifuqalar  əd  3
 8421 19 940 0  ---- yarımkeçirici lövhələrin istehsalında istifadə olunan sentrifuqalar  əd  3
 8421 19 990 0  ---- digərləri  əd  3
   - mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar:    
 8421 21  -- suyun süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün:    
 8421 21 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  15
 8421 21 900 0  --- digərləri  əd  15
 8421 22 000 0  -- içkilərin süzülməsi və təmizlənməsi üçün, sudan başqa  əd  15
 8421 23  -- daxiliyanma mühərriklərində yanacaq və ya yağların süzülməsi üçün:    
 8421 23 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8421 23 900 0  --- digərləri  əd  10
 8421 29  -- digərləri:    
 8421 29 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8421 29 900 0  --- digərləri  əd  10
   - qazların filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar:    
 8421 31  -- daxiliyanma mühərrikləri üçün hava filtrləri:    
 8421 31 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8421 31 900 0  --- digərləri  əd  10
 8421 39  -- digərləri:    
 8421 39 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8421 39 300 0  ---- havanın filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar  əd  5
   ---- digər qazların filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar:    
 8421 39 510 0  ----- mayelərin köməyi ilə  əd  5
 8421 39 710 0  ----- katalitik proseslər vasitəsi ilə  əd  5
 8421 39 980 0  ----- digərləri  əd  5
   - hissələr:    
 8421 91  -- sentrifuq, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla:    
 8421 91 100 0  --- 8421 19 940 0 alt yarımmövqeyindəki aparatlar  -  5
 8421 91 300 0  --- mayekristal qurğuların altlığına fotoqrafik emulsiya çəkilməsi üçün 8421 19 990 0 alt yarımmövqeyindəki sentrifuq  -  5
 8421 91 900 0  --- digərləri  -  5
 8421 99 000 0  -- digərləri  -  5
 8422  Qabyuyan maşınlar; butulkaların və ya digər qabların yuyulması və qurudulması üçün avadanlıqlar; butulkaların, bankaların doldurulması və tıxanması, yeşik, torba və digər qabların bağlanması, onların möhürlənməsi və ya etiketlərin yapışdırılması üçün avadanlıqlar; butulkaların, bankaların, tubların (tübiklərin) və analoji tutumların başlıqlarının (qapaqlarının) germetik bağlanması üçün avadanlıqlar; digər qablaşdırmaq və bükmə (qablaşdırma materiallarını termogeydirmə üsulu ilə qablaşdıran avadanlıqlar da daxil olmaqla) avadanlıqları; içkilərin qazlaşdırılması üçün avadanlıqlar:    
   - qabyuyan maşınlar:    
 8422 11 000 0  -- məişət  əd  15
 8422 19 000 0  -- digərləri  əd  15
 8422 20 000 0  - butulkaların və ya digər qabların yuyulması və qurudulması üçün avadanlıqlar  əd  5
 8422 30 000 0  - butulkaların, bankaların doldurulması və tıxanması, yeşik, torba və digər tutumların bağlanması, onların möhürlənməsi və ya etiketləşdirilməsi üçün avadanlıqlar; butulkaların, bankaların, tubların (tubiklərin) və analoji qabların başlıqlarının (qapaqlarının) germetik bağlanması üçün avadanlıqlar; içkilərin qazlaşdırılması üçün avadanlıqlar  əd  5
 8422 40 000 0  - digər qablaşdırma və bükmə (qablaşdırma materiallarını termogeydirmə üsulu ilə qablaşdıran avadanlıqlar da daxil olmaqla) avadanlıqları  əd  5
 8422 90  - hissələr:    
 8422 90 100 0  -- qabyuyan maşınlar  -  15
 8422 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8423  Malların çəkilməsi üçün avadanlıqlar (həssaslığı 0,05 q və ondan artıq olan tərəzilərdən başqa), çəkilən yükün ağırlıq gücü ilə hərəkətə gətirilən hesablama və ya nəzarət maşınları daxil olmaqla; bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşları:    
 8423 10  - südəmər körpələr daxil olmaqla adamların çəkilməsi üçün tərəzilər; məişət tərəziləri:    
 8423 10 100 0  -- məişət tərəziləri  əd  15
 8423 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 8423 20 000 0  - konveyerdə olan məmulatların fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər  əd  10
 8423 30 000 0  - sabit kütləyə tənzimlənmiş tərəzilər, və qablara və ya konteynerlərə müəyyən kütlədə yük atan tərəzilər, bunker tərəziləri daxil olmaqla  əd  10
   - çəki ölçmək üçün digər avadanlıqlar:    
 8423 81  -- maksimal çəkmək qabiliyyəti 30 kq-dan çox olmayan:    
 8423 81 100 0  --- kütləyə nəzarət qurğuları və qabaqcadan verilmiş kütlə alındıqda avtomatik işə düşən qurğular  əd  10
 8423 81 300 0  --- qabaqcadan qablaşdırılmış malların çəkilməsi və markalanması üçün avadanlıqlar  əd  10
 8423 81 500 0  --- mağaza tərəziləri  əd  10
 8423 81 900 0  --- digərləri  əd  10
 8423 82  -- maksimal çəkmək qabiliyyəti 30 kq-dan çox, lakin 5000 kq-dan çox olmayan:    
 8423 82 100 0  --- kütləyə nəzarət qurğuları və qabaqcadan verilmiş kütlə alındıqda avtomatik işə düşən qurğular  əd  10
 8423 82 900 0  --- digərləri  əd  10
 8423 89  -- digərləri:    
 8423 89 100 0  --- körpü tərəziləri  əd  10
 8423 89 900 0  --- digərləri  əd  10
 8423 90 000 0  - bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşları; çəkmək üçün avadanlıq hissələri  -  10
 8424  Maye və toz materiallarının tozlandırılması və ya çilənməsi üçün qurğular (o cümlədən, əl ilə idarə olunanlar); yanğınsöndürənlər, doldurulmuş və ya doldurulmamış; pulverizatorlar və anoloji qurğular; buxarüfürücü və ya qumatıcı və analoji tullayıcı qurğular:    
 8424 10  - yanğınsöndürənlər, doldurulmuş və ya doldurulmamış:    
 8424 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  5
   -- digərləri:    
 8424 10 910 0  --- kütləsi 21 kq-dan çox olmayan  əd  5
 8424 10 990 0  --- digərləri  əd  5
 8424 20 000 0  - pulverizatorlar və analoji qurğular  əd  5
 8424 30  - buxarüfürücü və ya qumatıcı və analoji tullayıcı qurğular:    
   -- su ilə yumaq üçün quraşdırılmış mühərriklə olan qurğular:    
 8424 30 010 0  --- qızdırıcı qurğu ilə  əd  5
   --- digərləri, mühərrikinin gücü:    
 8424 30 050 0  ---- 7,5 kVt-dan çox olmayan  əd  5
 8424 30 090 0  ---- 7,5 kVt-dan çox  əd  5
   -- digər maşınlar:    
 8424 30 100 0  --- sıxılmış hava ilə işləyənlər  əd  5
 8424 30 900 0  --- digərləri  əd  5
   - digər qurğular:    
 8424 81  -- kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün:    
 8424 81 100 0  --- suvarma qurğuları  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8424 81 300 0  ---- daşınan qurğular  əd  0.5
   ---- digərləri:    
 8424 81 910 0  ----- traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş toz paylayan və səpələyən qurğular  əd  0.5
 8424 81 990 0  ----- digərləri  əd  0.5
 8424 89  -- digərləri:    
 8424 89 200 0  --- aşılama, fotorezistorun yuyulması və ya yarımkeçirici lövhələrin təmizlənməsi zamanı istifadə olunan çiləmə qurğuları  əd  0.5
 8424 89 300 0  --- qalvanik ötüyü çəkilməzdən öncə metallik çıxıntıların təmizlənməsi üçün, yarımkeçirici priborların korpusuna quraşdırılan maşın  əd  0.5
 8424 89 950 0  --- digərləri  əd  0.5
 8424 90  - hissələr:    
 8424 90 100 0  -- 8424 89 200 0 alt yarımmövqeyi üçün qurğular  əd  0.5
 8424 90 300 0  -- 8424 89 300 0 alt yarımmövqeyi üçün qurğular  əd  0.5
 8424 90 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8425  Qaldırıcı talilər və qaldırıcılar, skip qaldırıcılarından başqa; bucurğadlar və dolamaçarxlar (kabestanlar); domkratlar:    
   - qaldırıcı talilər və qaldırıcılar (skip qaldırıcılarından və ya nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə olunan qaldırıcılardan başqa):    
 8425 11  -- mühərrikdən ötürücüsü olan:    
 8425 11 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8425 11 900 0  --- digərləri  əd  5
 8425 19  -- digərləri:    
 8425 19 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  5
   --- digərləri:    
 8425 19 910 0  ---- zəncirli əl qaldırıcıları  əd  5
 8425 19 990 0  ---- digərləri  əd  5
 8425 20 000 0  - şaxtadan yuxarıda yerləşən şaxta qaldırıcı qurğuları, xüsusi olaraq yeraltı işlər üçün nəzərdə tutulmuş bucurğadlar  əd  5
   - digər bucurğadlar; dolamaçarxlar (kabestanlar):    
 8425 31  -- mühərrikdən ötürücüsü olan:    
 8425 31 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  5
 8425 31 900 0  --- digərləri  əd  5
 8425 39  -- digərləri:    
 8425 39 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  5
   --- digərləri:    
 8425 39 910 0  ---- porşenli daxiliyanma mühərrikdən ötürücüsü olan  əd  5
 8425 39 990 0  ---- digərləri  əd  5
   - domkratlar; nəqliyyat vasitələri üçün qaldırıcılar:    
 8425 41 000 0  -- stasionar qaraj qaldırıcıları  əd  5
 8425 42  -- domkrat və digər hidravlik qaldırıcılar:    
 8425 42 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8425 42 900 0  --- digərləri  əd  5
 8425 49  -- digərləri:    
 8425 49 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  5
 8425 49 900 0  --- digərləri  əd  5
 8426  Gəmi derrik-kranları; qaldırıcı kranlar, kabel-kranlar daxil olmaqla; mütəhərrik qaldırıcı fermalar; portal yükləyicilər və qaldırıcı kranla təchiz olunmuş arabacıqlar:    
   - körpü, eşşəkdayaqlı və portal kranları, mütəhərrik qaldırıcı fermalar və portal yükləyicilər:    
 8426 11 000 0  -- tərpənməz dayaqlar üstündə körpü kranları  əd  0.5
 8426 12 000 0  -- təkər üzərində hərəkət edən qaldırıcı fermalar və portal yükləyicilər  əd  0.5
 8426 19 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8426 20 000 0  - qüllə kranları  əd  0.5
 8426 30 000 0  - dayaq üzərində portal və ya oxlu (ukosinalı, gibbetli) kranlar  əd  0.5
   - digər özügedən mexanizmlər:    
 8426 41 000 0  -- təkər üzərində hərəkət edən  əd  0.5
 8426 49 00  -- digərləri:    
 8426 49 001 0  --- boru düzənlər, yük götürmə qabliyyəti 90 ton və çox,-50 0S və aşağı hava tempraturlarında işləmək üçün nəzərədə tutulanlar  əd  0.5
 8426 49 009 0  --- digərləri  əd  0.5
   - digər mexanizmlər:    
 8426 91  -- yol avtonoqliyyat vasitələrində quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuş:    
 8426 91 100 0  --- nəqliyyat vasitələrinin yüklənməsi və boşaldılması üçün nəzərdə tutulmuş hidravlik kranlar  əd  0.5
 8426 91 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8426 99  -- digərləri:    
 8426 99 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8426 99 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8427  Nahamar yerlər üçün çəngəlağız avtoyükləyicilər; qaldırıcı və ya yükləyici-boşaldıcı avadanlıqla təchiz olunmuş digər yükləyicilər:    
 8427 10  - elektrik mühərrikindən ötürücüsü olan özügedən yükləyicilər:    
 8427 10 100 0  -- qaldırma hündürlüyü 1 m və ya daha artıq  əd  5
 8427 10 900 0  -- digərləri  əd  5
 8427 20  - digər özügedən yükləyicilər:    
   -- qaldırma hündürlüyü 1 m və ya daha artıq:    
 8427 20 110 0  --- nahamar yerlər üçün çəngəlağız avtoyükləyicilər və digər qalaqlayıcı avtoyükləyicilər  əd  5
 8427 20 190 0  --- digərləri  əd  5
 8427 20 900 0  -- digərləri  əd  5
 8427 90 000 0  - digər yükləyicilər  əd  5
 8428  Digər qaldırıcı, yerdəyişdirici(daşıyıcı), yükləyici və boşaldıcı maşın və qurğular (məsələn, liftlər, eskalatorlar, konveyerlər, kanat yolları):    
 8428 10  - lift və skipli qaldırıcılar:    
 8428 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8428 10 910 0  --- elektriklə idarə olunan  əd  0.5
 8428 10 990 0  --- digərləri  əd  3
 8428 20  - pnevmatik qaldırıcı və konveyerlər:    
 8428 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8428 20 300 0  --- xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8428 20 910 0  ---- səpələnən (dənəvər) materiallar üçün  əd  0.5
 8428 20 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
   - mal və materiallar üçün digər yük qaldırıcıları, elevatorlar və konveyerlər:    
 8428 31 000 0  -- xüsusi olaraq yeraltı işlər üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
 8428 32 000 0  -- çalovlu, digəri  əd  0.5
 8428 33  -- lentli, digəri:    
 8428 33 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8428 33 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8428 39  -- digərləri:    
 8428 39 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8428 39 910 0  ---- diyircəkli konveyerlər  əd  0.5
 8428 39 930 0  ---- yarımkeçirici lövhələrin, yarımkeçirici lövhə kasetlərinin və yarımkeçirici cihazlar üçün digər materialların daşınması, yüklənməsi və yığılması üçün avtomatik yükləyici-boşaldıcı maşınlar  əd  0.5
 8428 39 980 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8428 40 000 0  - eskalatorlar və hərəkət edən piyada səkiləri  əd  0.5
 8428 50 000 0  - şaxta vaqonetlərinin itələyiciləri, lokomotiv və ya vaqonların yerdəyişməsi üçün mexanizmlər, vaqon-boşaldıcılar və dəmiryol vaqonlarının manipulyasiya edilməsi üçün analoji avadanlıqlar  əd  0.5
 8428 60 000 0  - sərnişin və yük kanat yolları, xizək qaldırıcıları; funikulyorlar üçün dartı mexanizmləri  əd  0.5
 8428 90  - digər avadanlıqlar:    
 8428 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8428 90 300 0  --- prokat (yayma) dəzgah avadanlıqları; məhsulun verilməsi və kənarlaşdırılması üçün rolqanqlar; külçələr, kürələr, kiçik tirlər və slyablar (polad lövhə) üçün boşaldıcılar və manipulyatorlar  əd  0.5
   --- digərləri:    
   ---- xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün hazırlanmış yükləyici qurğular:    
 8428 90 710 0  ----- kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış  əd  0.5
 8428 90 790 0  ----- digərləri  əd  0.5
   ---- digərləri:    
 8428 90 910 0  ----- səpələnən (dənəvər) materiallar üçün mexaniki yükləyici qurğular  əd  0.5
 8428 90 980 0  ----- digərləri  əd  0.5
 8429  Buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla, qreyderlər və planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayıcı və yolbasan maşınlar, özügedən:    
   - buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla:    
 8429 11 00  -- tırtıllı:    
 8429 11 001 0  --- gücü 250 a.g (at gücü)-dən çox  əd  0.5
 8429 11 002 0  --- gücü 400 a.g və çox,-50 0C və aşağı hava tempraturlarında işləmək üçün nəzərədə tutulan  əd  0.5
 8429 11 009 0  --- digərləri  əd  0.5
 8429 19 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8429 20 00  - qreyderlər və planirovşiklər:    
 8429 20 001 0  -- qreyderlər gücü 350 a.g və çox  əd  0.5
 8429 20 009 0  -- digərləri  əd  0.5
 8429 30 000 0  - skreperlər  əd  0.5
 8429 40  - toxaclayıcı və yolbasan maşınlar:    
   -- yolbasan maşınlar:    
 8429 40 100 0  --- vibrasiyalı  əd  0.5
 8429 40 300 0  --- digərləri  əd  0.5
 8429 40 900 0  -- toxaclayıcı maşınlar  əd  0.5
   - mexaniki kürəklər, ekskavatorlar və birçalovlu yükləyicilər:    
 8429 51  -- frontal birçalovlu yükləyicilər:    
 8429 51 100 0  --- yeraltı işlər üçün xüsusi hazırlanmış yükləyicilər  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8429 51 910 0  ---- birçalovlu tırtıllı yükləyicilər  əd  0.5
 8429 51 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8429 52  -- tamdönər maşınlar:    
 8429 52 100 0  --- tırtıllı ekskavatorlar  əd  0.5
 8429 52 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8429 59 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8430  Yerdəyişmə, planirovka, profilləmə, işlənmə, toxaclama, sıxlaşdırma, süxurun, faydalı qazıntıların eləcə də filizin çıxarılması və qazılması üçün digər maşın və mexanizmlər; dirəklərin vurularaq bastırılması və çıxarılması üçün avadanlıqlar; heyvan qüvvəsinə əsaslanan və rotorlu qartəmizləyicilər:    
 8430 10 000 0  - dirəklərin vurularaq bastırılması və çıxarılması üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8430 20 000 0  - qartəmizləyici maşınlar, heyvan qüvvəsinə əsaslanan və rotorlu  əd  0.5
   - daş kömürün və dağ suxurlarının çıxarılması üçün qazma maşınları; tunelqazan maşınlar:    
 8430 31 000 0  -- özügedən  əd  0.5
 8430 39 000 0  -- digərləri  əd  0.5
   - digər yer qazan və tunel qazan maşınlar:    
 8430 41 000 0  -- özügedən  əd  0.5
 8430 49 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8430 50 000 0  - digər özügedən maşın və mexanizmlər  əd  0.5
   - digər özügetməyən maşın və mexanizmlər:    
 8430 61 000 0  -- toxaclama və ya sıxlaşdırma üçün maşın və mexanizmlər  əd  0.5
 8430 69 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8431  Yalnız və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinə daxil edilən avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
 8431 10 000 0  - 8425 mal mövqeyinə daxil edilən maşın və mexanizmlərin  -  0.5
 8431 20 000 0  - 8427 mal mövqeyinə daxil edilən maşın və mexanizmlərin  -  0.5
   - 8428 mal mövqeyinə daxil edilən maşın və mexanizmlərin:    
 8431 31 000 0  -- liftlər, skip qaldırıcıları və ya eskalatorların  -  0.5
 8431 39  -- digərinin:    
 8431 39 100 0  --- 8428 90 300 0 alt mövqeyinə daxil edilən prokat (yayma) dəzgahlarının  -  0.5
 8431 39 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - 8426, 8429 və ya 8430 mal mövqelərinə daxil edilən maşın və mexanizmlərin:    
 8431 41 000 0  -- çalovlar, qreyferlər, tutğaclar və çanaqlar  -  0.5
 8431 42 000 0  -- dönməz və dönər gavahınlı buldozerlər  -  0.5
 8431 43 000 0  -- 8430 41 və 8430 49 alt mövqelərinə daxil edilən yer və tunel qazan maşınların hissələri  -  0.5
 8431 49  -- digərləri:    
 8431 49 200 0  --- tökmə poladdan və tökmə çuqundan  -  0.5
 8431 49 800 0  --- digərləri  -  0.5
 8432  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar:    
 8432 10  - kotanlar:    
 8432 10 100 0  -- gavahınlı  əd  0.5
 8432 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - dırmıxlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:    
 8432 21 000 0  -- diskli dırmıxlar  əd  0.5
 8432 29  -- digərləri:    
 8432 29 100 0  --- kətmənlər və kultivatorlar  əd  0.5
 8432 29 300 0  --- dırmıxlar  əd  0.5
 8432 29 500 0  --- torpaq frezləri  əd  0.5
 8432 29 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8432 30  - toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar:    
   -- toxumsəpən:    
 8432 30 110 0  --- mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən  əd  0.5
 8432 30 190 0  --- digərləri  əd  0.5
 8432 30 900 0  -- əkən və şitilbasdıran maşınlar  əd  0.5
 8432 40  - üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları:    
 8432 40 100 0  -- mineral və ya kimyəvi gübrələrin paylanması üçün  əd  0.5
 8432 40 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8432 80 000 0  - digər maşın  əd  0.5
 8432 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8433  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, presləyici-toplayıcılar, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər və qazonbiçənlər; 8437 mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar:    
   - qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otkəsən maşınlar:    
 8433 11  -- motorlu, horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə:    
 8433 11 100 0  --- elektriklə işləyən  əd  0.5
   --- digərləri:    
   ---- özügedən:    
 8433 11 510 0  ----- oturacaqlı  əd  0.5
 8433 11 590 0  ----- digərləri  əd  0.5
 8433 11 900 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8433 19  -- digərləri:    
   --- mühərrikli:    
 8433 19 100 0  ---- elektriklə işləyən  əd  0.5
   ---- digərləri:    
   ----- özügedən:    
 8433 19 510 0  ------ oturacaqlı  əd  0.5
 8433 19 590 0  ------ digərləri  əd  0.5
 8433 19 700 0  ----- digərləri  əd  0.5
 8433 19 900 0  --- mühərriksiz  əd  0.5
 8433 20  - otbiçənlər, traktorlara bərkidilənlər daxil olmaqla, digərləri:    
 8433 20 100 0  -- mühərriklə  əd  0.5
   -- digərləri:    
   --- traktor üçün, asma və ya yedəkli:    
 8433 20 510 0  ---- horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə  əd  0.5
 8433 20 590 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8433 20 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8433 30  - küləş tədarükü üçün digər maşınlar:    
 8433 30 100 0  -- otçevirən, yan dırmıqlı və samanqarışdıranlar  əd  0.5
 8433 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8433 40  - küləş və samandan kipbağlayan preslər, presləyici-yığıcılar daxil olmaqla:    
 8433 40 100 0  -- presləyici-yığıcılar  əd  0.5
 8433 40 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - məhsul yığımı üçün digər maşınlar; taxıldöyən maşın və mexanizmlər:    
 8433 51 000 0  -- taxılyığan kombaynlar  əd  0.5
 8433 52 000 0  -- digər taxıldöyən maşın və mexanizmlər  əd  0.5
 8433 53  -- köklərin və ya meyvəkökllülərin yığılması üçün maşınlar:    
 8433 53 100 0  --- kartofqazıyan və kartofyığan maşınlar  əd  0.5
 8433 53 300 0  --- çuğundurun tağını kəsən maşınlar və çuğundur yığan maşınlar  əd  0.5
 8433 53 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8433 59  -- digərləri:    
   --- silosyığan kombaynlar:    
 8433 59 110 0  ---- özügedən  əd  0.5
 8433 59 190 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8433 59 300 0  --- üzümyığan kombaynlar  əd  0.5
 8433 59 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8433 60 000 0  - yumurta, meyvə və ya başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar  əd  0.5
 8433 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8434  Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar:    
 8434 10 000 0  - sağıcı qurğu və aparatları  əd  0.5
 8434 20 000 0  - südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8434 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8435  Preslər, xırdalayıcılar və şərabçılıq, sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin istehsalı üçün analoji maşınlar:    
 8435 10 000 0  - avadanlıqlar  əd  0.5
 8435 90 000 0  - hissələr  -  0.5
 8436  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər:    
 8436 10 000 0  - heyvan yemi hazırlanması üçün maşın və mexanizmlər  əd  0.5
   - quşçuluq üçün avadanlıqlar; inkubatorlar və bruderlər:    
 8436 21 000 0  -- inkubatorlar və bruderlər  əd  0.5
 8436 29 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8436 80  - digər avadanlıqlar:    
 8436 80 100 0  -- meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqlar  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8436 80 910 0  --- avtomişarlar  əd  0.5
 8436 80 990 0  --- digərləri  -  0.5
   - hissələr:    
 8436 91 000 0  -- quşçuluq və ya inkubatorlar və bruderlər üçün avadanlıqlar  -  0.5
 8436 99 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8437  Toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa:    
 8437 10 000 0  - toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar  əd  0.5
 8437 80 000 0  - digər avadanlıqlar  əd  0.5
 8437 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8438  Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya buxarlanmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa:    
 8438 10  - çörək-bulka məmulatları, makaron, spagetti və ya analoji məmulatların hazırlanması üçün avadanlıqlar:    
 8438 10 100 0  -- çörək-bulka məmulatlarının istehsalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 10 900 0  -- makaron, spagetti və ya analoji məhsulların istehsalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 20 000 0  - qənnadı sənayesi, kakao tozu və ya şokolad istehsalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 30 000 0  - şəkər sənayesi üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 40 000 0  - pivəbişirmə sənayesi üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 50 000 0  - ət və quş emalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 60 000 0  - meyvə, qoz-fındıq və ya tərəvəz emalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8438 80  - digər avadanlıqlar:    
 8438 80 100 0  -- çay və kofe emalı üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8438 80 910 0  --- içki hazırlanması və ya istehsalı üçün  əd  15
 8438 80 990 0  --- digərləri  əd  15
 8438 90 000 0  - hissələr  -  0.5
 8439  Lifli sellüloz materiallarından kütlə istehsalı və ya kağız və ya karton hazırlanması və işlənməsi üçün avadanlıqlar:    
 8439 10 000 0  - lifli sellüloz materiallarından kütlə istehsalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8439 20 000 0  - kağız və ya karton istehsalı üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8439 30 000 0  - kağız və kartonun işlənməsi üçün avadanlıqlar  əd  0.5
   - hissələr:    
 8439 91  -- lifli sellüloz materiallarından kütlə istehsalı üçün avadanlıqlar:    
 8439 91 100 0  --- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8439 91 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8439 99  -- digərləri:    
 8439 99 100 0  --- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8439 99 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8440  Cildləmə avadanlıqları, kitabbağlayan dəzgahlar daxil edilməklə:    
 8440 10  - avadanlıqlar:    
 8440 10 100 0  -- bükücü maşınlar  əd  0.5
 8440 10 200 0  -- vərəqçeşidləyən maşınlar  əd  0.5
 8440 10 300 0  -- tikiş maşınları, məftiltikici maşınlar və məftil dəmirbəndlərlə bərkitmə maşınları  əd  0.5
 8440 10 400 0  -- tikişsiz (perfekt) bərkitmə maşınları  əd  0.5
 8440 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8440 90 000 0  - hissələr  -  0.5
 8441  Kağız kütləsindən, kağız və ya kartondan məmulat istehsal edən avadanlıqlar, bütün növlərdən olan kəsmə maşınlar daxil edilməklə, digərləri:    
 8441 10  - kəsmə maşınları:    
 8441 10 100 0  -- uzununa kəsmə və rulonların sarınması üçün kombinə edilmiş dəzgahlar  əd  0.5
 8441 10 200 0  -- uzununa və eninə kəsmə, digərləri  əd  0.5
 8441 10 300 0  -- gilyotinli  əd  0.5
 8441 10 400 0  -- üçbıçaqlı  əd  0.5
 8441 10 800 0  -- digərləri  əd  0.5
 8441 20 000 0  - paket, kisə və konvertlərin hazırlanması üçün maşınlar  əd  0.5
 8441 30 000 0  - qəlibləmədən fərqli üsullarla karton qutuların, yeşiklərin, boruların, barabanların və ya analoji qabların hazırlanması üçün maşınlar  əd  0.5
 8441 40 000 0  - kağız kütləsindən, kağızdan və kartondan olan məmulatların formalaşması üçün maşınlar  əd  0.5
 8441 80 000 0  - digər avadanlıqlar  əd  0.5
 8441 90  - hissələr:    
 8441 90 100 0  -- kəsmə maşınları  -  0.5
 8441 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8442  Şrifttökmə və ya şriftlərin yığılması, çap bloklarının, lövhələrin, silindrlərin və digər mətbəə elementlərinin hazırlanması və ya düzəldilməsi üçün maşın, aparat və ləvazimatlar (8456-8465 mal mövqelərində göstərilmiş dəzgahlardan başqa); mətbəə şriftləri, blokları, lövhələri, silindrləri və digər mətbəə elementləri; çap məqsədi ilə hazırlanmış bloklar, lövhələr, silindrlər və litoqrafiya daşları (məsələn, yonulmuş, pardaxlanmış və ya cilalanmış):    
 8442 10 000 0  - fotoyığma maşınları  əd  0.5
 8442 20  - şriftlərin başqa üsulla yığılması üçün maşın, aparat və ləvazimatlar, tökmə qurğuları ilə və ya onlarsız:    
 8442 20 100 0  -- şrifttökmə və yığma üçün (məsələn, linotiplər, monotiplər, intertiplər)  əd  0.5
 8442 20 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8442 30 000 0  - digər maşın, aparat və ləvazimatlar  əd  0.5
 8442 40 000 0  - yuxarıda göstərilmiş maşın, aparat və ləvazimatlar üçün hissələr  -  0.5
 8442 50  - mətbəə şriftləri, blokları, lövhələri, silindrləri və digər mətbəə elementləri; çap məqsədləri üçün hazırlanmış bloklar, lövhələr, silindrlər litoqrafiya daşları (məsələn, yonulmuş, pardaxlanmış və cilalanmış):    
   -- şəkil salınmış:    
 8442 50 210 0  --- hündür çap üçün  -  0.5
 8442 50 230 0  --- yastı çap üçün  -  0.5
 8442 50 290 0  --- digərləri  -  0.5
 8442 50 800 0  -- digərləri  -  0.5
 8443  8442 mal mövqeyinin mətbəə şriftləri, blokları, lövhələri, silindrləri və digər mətbəə elementlərinin çap edilməsi üçün maşınlar; 8471 mal mövqeyinə daxil olanlardan başqa, rəngaxınlı çap maşınları; çapda istifadə olunan yardımçı maşınlar:    
   - ofset çap maşınları:    
 8443 11 000 0  -- rulonlu  əd  0.5
 8443 12 000 0  -- vərəqli, dəftərxana (vərəqinin ölçüsü 22 * 36 sm-dən çox olmayan)  əd  0.5
 8443 19  -- digərləri:    
   --- vərəq ötürülməsi ilə:    
 8443 19 100 0  ---- istifadədə olmuş  əd  0.5
   ---- təzələri, aşağıdakı ölçülərdə vərəq qəbul edən:    
 8443 19 310 0  ----- 52 * 74 sm-dən çox olmayan  əd  0.5
 8443 19 350 0  ----- 52 * 74 sm-dən çox, lakin 74 * 107 sm-dən çox olmayan  əd  0.5
 8443 19 390 0  ----- 74 *107 sm-dən çox  əd  0.5
 8443 19 900 0  --- digərləri  əd  0.5
   - hündür çap üçün mətbəə maşınları, fleksoqrafik maşınlar istisna edilməklə:    
 8443 21 000 0  -- rulonlu  əd  0.5
 8443 29 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8443 30 000 0  - fleksoqrafik çap üçün maşınlar  əd  0.5
 8443 40 000 0  - dərin çap üçün maşınlar  əd  0.5
   - digər çap maşınları:    
 8443 51 000 0  -- rəng axınlı çap maşınları  əd  0.5
 8443 59  -- digərləri:    
 8443 59 200 0  --- tekstil materiallarında çap üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8443 59 400 0  ---- yarımkeçiricilərin istehsalında istifadə olunan  əd  0.5
 8443 59 700 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8443 60 000 0  - köməkçi avadanlıqlar  əd  0.5
 8443 90  - hissələr:    
 8443 90 050 0  -- yarımkeçiricilərin istehsalında istifadə olunan  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8443 90 100 0  --- tökmə çuqun və tökmə polad  -  0.5
 8443 90 800 0  --- digərləri  -  0.5
 8444 00  Süni toxuculuq materiallarının ekstrudisiyası, dartılması, tekstura edilməsi və kəsilməsi üçün maşınlar:    
 8444 00 100 0  - ekstrudisiya üçün maşınlar  əd  0.5
 8444 00 900 0  - digərləri  əd  0.5
 8445  Toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün maşınlar; əyirici, eşici və ipliklərin hazırlanması üçün digər avadanlıqlar; baramasarıyan və ya sarıyıcı maşınlar (arğac ipliyi sarıyan daxil olmaqla) və 8446 və ya 8447 mal mövqelərində göstərilmiş maşınlarda istifadə üçün ipliyi hazırlayan maşınlar:    
   - toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün maşınlar:    
 8445 11 000 0  -- darayıcı  əd  0.5
 8445 12 000 0  -- daraqla darayan  əd  0.5
 8445 13 000 0  -- lentli və ya iplikli  əd  0.5
 8445 19 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8445 20 000 0  - əyirici tekstil maşınları  əd  0.5
 8445 30  - eşmə (trosil və ya krutil) toxuculuq maşınları:    
 8445 30 100 0  -- eşmə(trosil) tekstil maşınları  əd  0.5
 8445 30 900 0  -- eşmə (krutil) tekstil maşınları  əd  0.5
 8445 40 000 0  - sarıyıcı tekstil maşınları (dəqiq sarıyanlar daxil olmaqla) və ya barama sarıyanlar  əd  0.5
 8445 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8446   Toxuculuq dəzgahları:    
 8446 10 000 0  - eni 30 sm-dən çox olmayan parçaların hazırlanması üçün  əd  0.5
   - eni 30 sm-dən çox olan parçaların hazırlanması üçün məkikli:    
 8446 21 000 0  -- mühərrikdən ötürücüsü olan  əd  0.5
 8446 29 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8446 30 000 0  - eni 30 sm-dən çox olan parçaların hazırlanması üçün məkiksiz  əd  0.5
 8447  Bafta sapı, tül, krujeva, tikmə, tesma və ya tor hörülmələri almaq üçün toxuyucu-tikici trikotaj maşınları və taftinqli maşınlar:    
   - dairəvi toxuyucu maşınlar:    
 8447 11  -- diametri 165 mm-dən çox olmayan silindr ilə:    
 8447 11 100 0  --- dilcikli iynələrlə işləyən  əd  0.5
 8447 11 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8447 12  -- diametri 165 mm-dən çox olan silindr ilə:    
 8447 12 100 0  --- dilcikli iynələrlə işləyən  əd  0.5
 8447 12 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8447 20  - yastıtoxuyucu maşınlar; toxuyucu-tikici maşınlar:    
 8447 20 100 0  -- əl ötürücüsü ilə  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8447 20 920 0  --- əsastoxuyucu maşınlar (raşel-maşınlar daxil olmaqla); toxuyucu-tikici maşınları  əd  0.5
 8447 20 980 0  --- digərləri  əd  0.5
 8447 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8448  8444, 8445, 8446 və ya 8447 mal mövqelərində göstərilmiş maşınlar üçün yardımçı avadanlıqlar (məsələn, remizaqaldırıcı kiçik karetlər, jakkard maşınları, avtomatik stopor mexanizmləri, məkiklərin dəyişdirilməsi üçün mexanizmlər); yalnız və əsasən 8444 8445, 8446 və ya 8447 mal mövqelərində göstərilmiş maşınlar üçün nəzərdə tutulmuş hissə və ləvazimatlar (məsələn, millər və roqulnik, iynəli qarnitur, daraqlar, filyerlər, məkiklər, remizalar və remiza çərçivələri, trikotaj iynələri):    
   - 8444, 8445, 8446 və ya 8447 mal mövqelərində təsnif edilən maşınlar üçün yardımçı avadanlıqlar:    
 8448 11 000 0  -- remizaqaldırıcı karetlər və jakkard mexanizmləri, kart sayının azalması üçün mexanizimlər, surətçıxaran, kartçərtici və ya karttikici maşınlar yuxarda adı göstərilən maşınlarla birgə istifadə üçün  -  0.5
 8448 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8448 20  - 8444 mal mövqeyində göstərilmiş maşınlar və ya onların yardımçı qurğuları üçün hissələr və ləvazimatlar:    
 8448 20 100 0  -- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8448 20 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - 8445 mal mövqeyində göstərilmiş maşınlar və ya onların yardımçı qurğuları üçün hissələr və ləvazimatlar:    
 8448 31 000 0  -- iynəli qarniturlar  -  0.5
 8448 32 000 0  -- toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün maşınların hissələri, iynəli qarniturdan başqa  -  0.5
 8448 33  -- iy, roqulka, halqalar və mütəhərrik çarxlar:    
 8448 33 100 0  --- iy və roqulka  -  0.5
 8448 33 900 0  --- halqa və mütəhərrik çarxlar  -  0.5
 8448 39 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - toxuculuq dəzgahları və onların yardımçı avadanlıqları üçün hissələr və ləvazimatlar:    
 8448 41 000 0  -- məkiklər  -  0.5
 8448 42 000 0  -- toxuculuq dəzgahları üçün berda, remizalar və remiza çərçivələri  -  0.5
 8448 49 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - 8447 mal mövqeyində göstərilmiş maşınlar və onların yardımçı qurğuları üçün hissələr və ləvazimatlar:    
 8448 51  -- ilmələr, tikişlər, sarıqlar, hörülmələr almaq üçün platinlər, iynələr və digər elementlər:    
 8448 51 100 0  --- platin  -  0.5
 8448 51 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8448 59 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8449 00 000 0  Mahud, keçə və fetr (zərif keçə) tikə və ya forma üzrə toxunmamış materiallarının istehsalı və ya emalı üçün avadanlıqlar, fetr şlyapaları istehsalı üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, şlyapa hazırlanması üçün qəliblər  -  0.5
 8450  Məişətdə və ya camaşırxanalarda istifadə üçün paltaryuyan maşınlar, sıxma qurğuları ilə təchiz olunmuş maşınlar daxil edilməklə:    
   - tutumu 10 kq quru paltardan çox olmayan maşınlar:    
 8450 11  -- tam avtomatik maşınlar:    
   --- tutumu 6 kq quru paltardan çox olmayan:    
 8450 11 110 0  ---- öndən doldurulan maşınlar  əd  15
 8450 11 190 0  ---- yuxarıdan doldurulan maşınlar  əd  15
 8450 11 900 0  --- tutumu 6 kq quru paltardan çox, lakin 10 kq-dan çox olmayan  əd  15
 8450 12 000 0  -- mərkəzdənqaçma sıxma qurğuları ilə təchiz olunmuş digər maşınlar  əd  15
 8450 19 000 0  -- digərləri  əd  15
 8450 20 000 0  - tutumu 10 kq quru paltardan çox olan maşınlar  əd  15
 8450 90 000 0  - hissələr  -  15
 8451  Yuyulma, təmizləmə, sıxma, qurutma, ütüləmə, presləmə (materialların termofiksasiyası üçün preslər daxil edilməklə), ağartma, rəngləmə, appreturaetmə, işlənmə, iplik, toxuculuq materialları, hazır toxuculuq materiallarının üzlənməsi və hopdurulması üçün avadanlıqlar (8450 mövqeyində göstərilmiş maşınlardan başqa): linoleum kimi döşəməüstü örtüklərin istehsalı üçün istifadə olunan toxuculuq və ya digər əsaslara pasta yaxılması üçün maşınlar; toxuculuq parçalarının sarınması, açılması, qatlanması, kəsilməsi və deşilməsi üçün maşınlar:    
 8451 10 000 0  - quru təmizləmə üçün maşınlar  əd  15
   - quruducu maşınlar:    
 8451 21  -- tutumu 10 kq quru paltardan çox olmayan:    
 8451 21 100 0  --- tutumu 6 kq quru paltardan çox olmayan  əd  15
 8451 21 900 0  --- tutumu 6 kq quru paltardan çox, lakin 10 kq-dan çox olmayan  əd  15
 8451 29 000 0  -- digərləri  əd  15
 8451 30  - ütüləmə maşınları və preslər (materialların termofiksasiya üçün preslər daxil edilməklə):    
   -- elektrik qızdırıcı ilə, gücü:    
 8451 30 100 0  --- 2500 Vt-dan çox olmayan  əd  15
 8451 30 300 0  --- 2500 Vt-dan çox  əd  15
 8451 30 800 0  -- digərləri  əd  15
 8451 40 000 0  - yumaq, ağartmaq və ya boyamaq üçün maşınlar  əd  3
 8451 50 000 0  - toxuculuq parçalarının sarınması, açılması, qatlanması, kəsilməsi və deşilməsi üçün maşınlar  əd  3
 8451 80  - digər avadanlıqlar:    
 8451 80 100 0  -- linoleum və ya digər döşəməüstü örtüklərin istehsalı, toxunma və ya digər əsaslara pasta yaxılması üçün istifadə olunan maşınlar  əd  3
 8451 80 300 0  -- bəzəkvurma maşınları  əd  3
 8451 80 800 0  -- digərləri  əd  3
 8451 90 000 0  - hissələr  -  3
 8452  Tikiş maşınları, 8440 mal mövqeyində göstərilmiş cildləyən, kitabbağlayan maşınlardan başqa; tikiş maşınları üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş mebel, əsas və örtük; tikiş maşınları üçün iynələr:    
 8452 10  - məişət tikiş maşınları:    
   -- tikiş maşınları (yalnız qapalı sırınma ilə) başlıqlarla, mühərriksiz kütləsi 16 kq-dan çox olmayan və ya mühərriklə 17 kq-dan çox olmayan; tikiş maşınlarının başlıqları (yalnız qapalı sırınma ilə) kütləsi mühərriksiz 16 kq-dan və ya mühərriklə 17 kq-dan çox olmamaqla:    
 8452 10 110 0  --- qiyməti (çərçivəsiz, stolsuz və ya tumboçkasız) 65 AVRO-dan çox olan tikiş maşınları  əd  15
 8452 10 190 0  --- digərləri  əd  15
 8452 10 900 0  -- digər tikiş maşınları və tikiş maşınlarının digər başlıqları  əd  15
   - digər tikiş maşınları:    
 8452 21 000 0  -- avtomatik  əd  0.5
 8452 29 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8452 30  - tikiş maşınları üçün iynələr:    
 8452 30 100 0  -- quyruqcuğunda yeganə yastı tərəfi olan  1000 əd  5
 8452 30 900 0  -- digərləri  1000 əd  5
 8452 40 000 0  - xüsusi olaraq tikiş maşınları üçün nəzərdə tutulmuş mebel, əsas və örtük və onların hissələri  -  5
 8452 90 000 0  - digər tikiş maşınları hissələri  -  5
 8453  Dərinin və gönün hazırlanması, aşılanması və ya emalı və ya ayaqqabıların təmiri və ya hazırlanması üçün və ya dəri və göndən digər məmulatların emalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, tikiş maşınlarından başqa:    
 8453 10 000 0  - dəri və gönlərin hazırlanması, aşılanması və ya emalı üçün avadanlıqlar  əd  5
 8453 20 000 0  - ayaqqabıların hazırlanması və təmiri üçün avadanlıqlar  əd  5
 8453 80 000 0  - digər avadanlıqlar  əd  5
 8453 90 000 0  - hissələr  -  5
 8454  Metallurgiyada və tökmə istehsalatında istifadə olunan konvertorlar, tökmə təknələri, polad qəliblər və tökmə maşınları:    
 8454 10 000 0  - konvertorlar  əd  0.5
 8454 20 000 0  - polad qəliblər və təknələr  əd  0.5
 8454 30  - tökmə maşınları:    
 8454 30 100 0  -- təzyiq altında tökmə üçün  əd  0.5
 8454 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8454 90 000 0  - hissələr  -  0.5
 8455  Yayma (prokat) dəzgahları və onlar üçün valiklər:    
 8455 10 000 0  - boru-prokat dəzgahları  əd  0.5
   - digər prokat dəzgahları:    
 8455 21 000 0  -- isti yayma dəzgahları və kombinə edilmiş isti soyuq yayma dəzgahları  əd  0.5
 8455 22 000 0  -- soyuq prokat maşınları  əd  0.5
 8455 30  - yayma maşınları üçün valiklər:    
 8455 30 100 0  -- tökmə çuqundan  əd  0.5
   -- döymə poladdan:    
 8455 30 310 0  --- isti yayma üçün işlək valiklər; isti və soyuq yayma üçün dayaq valiklər  əd  0.5
 8455 30 390 0  --- soyuq yayma üçün işlək valiklər  əd  0.5
 8455 30 900 0  -- poladdan, tökmə və ya təzyiq altında emal olunmuş  əd  0.5
 8455 90 000 0  - digər hissələr  -  0.5
 8456  İstənilən materialın lazer və ya digər işıq və ya foton şüalarının, ultrasəs, elektrik boşalması, elektrokimyəvi, elektron-şüa, ion-şüaları və ya plazma-qövs proseslərinin köməyi ilə kənarlaşdırılması yolu ilə emalı üçün dəzgahlar:    
 8456 10  - lazer və ya digər işıq, yaxud foton şüalanması proseslərindən istifadə olunmaqla işləyən:    
 8456 10 10  -- yarımkeçirici lövhələrin və cihazların istehsalı prosesində istifadə olunan:    
 8456 10 101 0  --- lazer şüalanması proseslərindən istifadə etməklə işləyən  əd  0.5
 8456 10 109 0  --- digərləri  əd  0.5
 8456 10 90  -- digərləri:    
 8456 10 901 0  --- lazer şüalanması proseslərindən istifadə etməklə işləyən  əd  0.5
 8456 10 909 0  --- digərləri  əd  0.5
 8456 20 000 0  - ultrasəs şüalanması proseslərindən istifadə etməklə işləyən  əd  0.5
 8456 30  - elektrik boşalması proseslərindən istifadə etməklə işləyən:    
   -- elektron proqram idarəsi ilə:    
 8456 30 110 0  --- məftil elektrod ilə  əd  0.5
 8456 30 190 0  --- digərləri  əd  0.5
 8456 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - digərləri:    
 8456 91 000 0  -- yarımkeçirici materialların üzərindəki şəkillərin quru üsulla aşılanması üçün  əd  0.5
 8456 99  -- digərləri:    
 8456 99 100 0  --- yarımkeçirici elementlərin üstündə fotoşablonların və maskaların hazırlanması və ya reduksiyası üçün fokuslaşan ion şüalarından istifadə edən frezer dəzgahları  əd  0.5
 8456 99 300 0  --- yarımkeçirici lövhələrin təmizlənməsi və ya fotorezistin kənarlaşdırılması üçün qurğular  əd  0.5
 8456 99 500 0  --- şəkilin mayekristallik qurğuların altlığı üzərində quru aşılanması üçün qurğular  əd  0.5
 8456 99 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8457  Emal mərkəzləri, materialların emalı üçün birmövqeli və çoxmövqeli aqreqat dəzgahlar:    
 8457 10  - emal mərkəzləri:    
 8457 10 100 0  -- horizontal  əd  0.5
 8457 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8457 20 000 0  - birmövqeli aqreqat dəzgahlar  əd  0.5
 8457 30  - çoxmövqeli aqreqat dəzgahlar:    
 8457 30 100 0  -- rəqəmli proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8457 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8458  Metalkəsən tokar dəzgahları (çoxməqsədli tokar dəzgahları daxil edilməklə):    
   - horizontal:    
 8458 11  -- elektron proqram idarəsi ilə:    
 8458 11 200 0  --- çoxməqsədli tokar dəzgahları  əd  0.5
   --- tokar avtomatları:    
 8458 11 410 0  ---- bir şpindelli  əd  0.5
 8458 11 490 0  ---- çox şpindelli  əd  0.5
 8458 11 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8458 19  -- digərləri:    
 8458 19 200 0  --- mərkəzi tokar dəzgahları (prosessorlar və alət dəzgahları)  əd  0.5
 8458 19 400 0  --- tokar avtomatları  əd  0.5
 8458 19 800 0  --- digərləri  əd  0.5
   - digər tokar dəzgahları:    
 8458 91  -- elektron proqram idarəsi ilə:    
 8458 91 200 0  --- çoxməqsədli tokar dəzgahları  əd  0.5
 8458 91 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8458 99 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8459  Metalkəsən dəzgahlar (xətti quruluşlu aqreqat dəzgahlar daxil edilməklə), dəlikaçan, oyma, frezer, metalın yonulması ilə xarici və daxili yiv açmaq üçün, 8458 mövqeyində göstərilmiş tokar dəzgahlarından (çoxməqsədli tokar dəzgahları daxil edilməklə) başqa:    
 8459 10 000 0  - xətti quruluşlu aqreqat dəzgahlar  əd  0.5
   - digər dəlikaçan dəzgahlar:    
 8459 21 000 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8459 29 000 0  -- digərləri  əd  0.5
   - digər yonucu-frezer dəzgahları:    
 8459 31 000 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8459 39 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8459 40  - digər yonucu dəzgahlar:    
 8459 40 100 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8459 40 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - konsol-frezer dəzgahları:    
 8459 51 000 0  -- rəqəmli proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8459 59 000 0  -- digərləri  əd  0.5
   - digər frezer dəzgahları:    
 8459 61  -- elektron proqram idarəsi ilə:    
 8459 61 100 0  --- alət-frezer  əd  0.5
 8459 61 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8459 69  -- digərləri:    
 8459 69 100 0  --- alət-frezer  əd  0.5
 8459 69 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8459 70 00  - digər yivaçan dəzgahlar:    
 8459 70 001 0  -- neft və qaz quyularının qazılması üçün istifadə olunan mufta və turubalarda yivlərin açılması üçün  əd  0.5
 8459 70 009 0  -- digərləri  əd  0.5
 8460  Soyucu-cilalayıcı, itiləyici, cilalayıcı, hamarlayıcı, sürtüb-uyğunlaşdırıcı, pardaxlayıcı dəzgahlar və metal və metal-keramika məmulatlarının abraziv dairələrin və abraziv-cilalayıcı vasitələrin köməyi ilə təmizlənib işlənməsi üçün digər əməliyyatları yerinə yetirən dəzgahlar, 8461 mal mövqeyində göstərilmiş dişkəsici, dişcilalayıcı və diş emal edici dəzgahlardan başqa:    
   - istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən az olmayan tənzimlənmə dəqiqəliyi olan yastı cilalayan dəzgahlar:    
 8460 11 000 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8460 19 000 0  -- digərləri  əd  0.5
   - istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən az olmayan tənzimlənmə dəqiqəliyi olan cilalayıcı dəzgahlar:    
 8460 21  -- elektron proqram idarəsi ilə:    
   --- silindrik səthlərin cilalanması üçün:    
 8460 21 110 0  ---- daxili cilalayıcı dəzgahlar  əd  0.5
 8460 21 150 0  ---- mərkəz cilalayıcısı olmayan dəzgahlar  əd  0.5
 8460 21 190 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8460 21 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8460 29  -- digərləri:    
   --- silindrik səthlərin cilalanması üçün:    
 8460 29 110 0  ---- daxili cilalayıcı dəzgahlar  əd  0.5
 8460 29 190 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8460 29 900 0  --- digərləri  əd  0.5
   - itiləyici dəzgahlar (kəsici alətlər üçün):    
 8460 31 000 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8460 39 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8460 40  - xoninqoval və ya tamamlayıcı dəzgahlar:    
 8460 40 100 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8460 40 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8460 90  - digərləri:    
 8460 90 100 0  -- mikrometrik tənzimləmə sistemi ilə təchiz olunmuş, istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən az olmayan tənzimlənmə dəqiqəliyi olan dəzgahlar  əd  0.5
 8460 90 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8461  Uzununa yonma, eninə yonma, dəlici, dartıcı, dişkəsici, dişcilalayıcı və ya dişdüzəldici, mişarlayıcı, kəsici dəzgahlar və başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, metalların və metal-keramikanın kəsici alətlə, materialların kənarlaşdırılması vasitəsi ilə emalı üçün digər dəzgahlar:    
 8461 20 000 0  - eninə yonma və dəlici dəzgahlar  əd  0.5
 8461 30  - dartıcı dəzgahlar:    
 8461 30 100 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8461 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8461 40  - dişkəsici, dişcilalayıcı və ya düşdüzəldici dəzgahlar:    
   -- dişkəsici dəzgahlar (abraziv dairə ilə işləyən dəzgahlar daxil edilməklə):    
   --- silindrik dişli çarxlar üçün dişkəsici dəzgahlar:    
 8461 40 110 0  ---- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8461 40 190 0  ---- digərləri  əd  0.5
   --- digər dişli çarxların kəsilməsi üçün:    
 8461 40 310 0  ---- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8461 40 390 0  ---- digərləri  əd  0.5
   -- dişdüzəldici dəzgahlar:    
   --- mikrometrik tənzimləmə sistemi ilə təchiz olunmuş, istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən az olmayan tənzimlənmə dəqiqəliyi olan dəzgahlar:    
 8461 40 710 0  ---- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8461 40 790 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8461 40 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8461 50  - mişarlayıcı və ya kəsici dəzgahlar:    
   -- mişarlayıcı dəzgahlar:    
 8461 50 110 0  --- disk mişarlı  əd  0.5
 8461 50 190 0  --- digərləri  əd  0.5
 8461 50 900 0  -- kəsici dəzgahlar  əd  0.5
 8461 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8462  Metalları həcmli ştaplama, döymə və ya ştamplama ilə emal etmək üçün maşınlar (məngənələr daxil olmaqla); metalların emalı üçün əyici, kənarəyici, düzləndirici, kəsici, doğrayıcı, dəlikaçıcı maşınlar (məngənələr daxil olmaqla); yuxarıda adı göstərilməyən metalların və ya metal karbidlərinin emalı üçün məngənələr:    
 8462 10  - döymə və ştamplama maşınları (preslər daxil olmaqla) və çəkiclər:    
 8462 10 100 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8462 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - əyici, kənarəyicilər, düzləndirici maşınlar (məngənələr daxil olmaqla):    
 8462 21  -- elektron proqram idarəsi ilə:    
 8462 21 050 0  --- yarımkeçirici cihazların istehsalında istifadə olunan  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8462 21 100 0  ---- vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün  əd  0.5
 8462 21 800 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8462 29  -- digərləri:    
 8462 29 050 0  --- yarımkeçirici cihazların istehsalında istifadə olunan  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8462 29 100 0  ---- vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün  əd  0.5
   ---- digərləri:    
 8462 29 910 0  ----- hidravlik  əd  0.5
 8462 29 980 0  ----- digərləri  əd  0.5
   - mexaniki qayçılar (məngənələr daxil olmaqla), kombinə edilmiş dəlikaçan və yonuculardan başqa:    
 8462 31 000 0  -- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8462 39  -- digərləri:    
 8462 39 100 0  --- vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8462 39 910 0  ---- hidravlik  əd  0.5
 8462 39 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
   - dəlikaçan və doğrayıcı maşınlar (məngənələr də daxil olmaqla), o cümlədən kombinə edilmiş dəlikaçan və yonucu maşınlar:    
 8462 41  -- elektron proqram idarəsi ilə:    
 8462 41 100 0  --- vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün  əd  0.5
 8462 41 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8462 49  -- digərləri:    
 8462 49 100 0  --- vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün  əd  0.5
 8462 49 900 0  --- digərləri  əd  0.5
   - digərləri:    
 8462 91  -- hidravlik məngənələr:    
 8462 91 100 0  --- qızdırıb bitişdirmə yolu ilə metal tozundan qəlib düzəltmək üçün məngənələr və ya qablaşdırıcı məngənələr  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8462 91 500 0  ---- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8462 91 900 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8462 99  -- digərləri:    
 8462 99 100 0  --- qızdırıb bitişdirmə yolu ilə metal tozundan qəlib düzəltmək üçün məngənələr və ya qablaşdırıcı məngənələr  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8462 99 500 0  ---- elektron proqram idarəsi ilə  əd  0.5
 8462 99 900 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8463  Materialı kənarlaşdırmamaqla metal və ya metal-keramikanın emalı üçün digər dəzgahlar:    
 8463 10  - çubuq, boru, profil, məftil və analoji məmulatların alınması üçün dəzgahlar:    
 8463 10 100 0  -- məftilçəkmə üçün dəzgahlar  əd  0.5
 8463 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8463 20 000 0  - yivaçıcı dəzgahlar  əd  0.5
 8463 30 000 0  - məftildən məmulatlar hazırlanması üçün maşınlar  əd  0.5
 8463 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8464  Daşın, keramikanın, betonun, asbosementin və ya analoji mineral materialların emalı və ya şüşənin soyuq emalı üçün dəzgahlar:    
 8464 10  - mişarlayıcı dəzgahlar :    
 8464 10 100 0  -- yarımkeçirici monokristal bulların lövhələrə və ya lövhələrin kristallara mişarlanması üçün  əd  0.5
 8464 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8464 20  - cilalayıcı və pardaxlayıcı dəzgahlar:    
 8464 20 050 0  -- yarımkeçirici lövhələrin emalı üçün  əd  0.5
   -- şüşənin emalı üçün:    
 8464 20 110 0  --- optik şüşənin  əd  0.5
 8464 20 190 0  --- digərləri  əd  0.5
 8464 20 200 0  -- keramikanın emalı üçün  əd  0.5
 8464 20 950 0  -- digərləri  əd  0.5
 8464 90  - digərləri:    
 8464 90 100 0  -- yarımkeçirici lövhələrin üzərində cızıqlar və ya kəsiklər əmələ gətirmək üçün  əd  0.5
 8464 90 200 0  -- keramikanın emalı üçün  əd  0.5
 8464 90 800 0  -- digərləri  əd  0.5
 8465  Ağacların, mantarların, sümüklərin, ebonitin və ya analoji bərk materialların emalı üçün dəzgahlar (mıxların, dəmirbəndlərin vurulması, yapışdırma və başqa növ yığmalar üçün dəzgahlar daxil edilməklə):    
 8465 10  - mexaniki işlənmə üzrə əməliyyatlar arasında alətləri dəyişməməklə müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirməyə qabil dəzgahlar:    
 8465 10 100 0  -- emal olunan məmulatın yerini əməliyyatlararası əl ilə dəyişməklə  əd  0.5
 8465 10 900 0  -- emal olunan məmulatın yerini əməliyyatlararası avtomatik dəyişməklə  əd  0.5
   - digərləri:    
 8465 91  -- mexaniki mişarlar:    
 8465 91 100 0  --- lent şəkilli mişarlar  əd  0.5
 8465 91 200 0  --- disk şəkilli mişarlar  əd  0.5
 8465 91 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8465 92 000 0  -- rəndələyici, frezer və ya rəndələyici-fiqurlu dəzgahlar  əd  0.5
 8465 93 000 0  -- cilalayıcı, qumla cilalayıcı və ya pardaxlayıcı dəzgahlar  əd  0.5
 8465 94 000 0  -- əyici və ya yığıcı maşınlar  əd  0.5
 8465 95 000 0  -- deşici və ya dəlici dəzgahlar  əd  0.5
 8465 96 000 0  -- doğrayıcı, xırdalayıcı və yumşaldıcı dəzgahlar  əd  0.5
 8465 99  -- digərləri:    
 8465 99 100 0  --- tokar  əd  0.5
 8465 99 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8466  Yalnız və əsasən 8456-8465 mal mövqelərində göstərilmiş avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr və ləvazimatlar, alət və detalların bərkidilməsi üçün qurğular, özüaçılan yivaçan başlıqlar, bölücü başlıqlar və dəzgahlar üçün digər xüsusi qurğular daxil edilməklə; bütün növlərdən olan əl alətləri üçün alət tutqacları:    
 8466 10  - alətlərin bərkidilməsi üçün qurğular və özüaçılan yivaçan başlıqlar:    
   -- detalların bərkidilməsi üçün qurğular:    
 8466 10 100 0  --- kiçik çərçivələr, sanqa patronları, vtulkalar  -  0.5
   --- digərləri:    
 8466 10 310 0  ---- tokar dəzgahları üçün  -  0.5
 8466 10 390 0  ---- digərləri  -  0.5
 8466 10 900 0  -- özüaçılan yivaçan başlıqlar  -  0.5
 8466 20  - emal olunan detalların bərkidilməsi üçün qurğular:    
 8466 20 100 0  -- pərçim qurğuları və xüsusi təyinatlı armaturlar; standart pərçim qurğuları və armatur dəstləri  -  0.5
   -- digərləri:    
 8466 20 910 0  --- tokar dəzgahları üçün  -  0.5
 8466 20 990 0  --- digərləri  -  0.5
 8466 30 000 0  - dəzgahlar üçün bölüşdürücü başlıqlar və digər xüsusi qurğular  -  0.5
   - digərləri:    
 8466 91  -- 8464 mal mövqeyində göstərilmiş dəzgahlar üçün:    
 8466 91 150 0  --- 8464 10 100 0, 8464 20 050 0 və ya 8464 90 100 0 alt yarımmövqelərində göstərilmiş dəzgahlar üçün  -  0.5
   --- digərləri:    
 8466 91 200 0  ---- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8466 91 950 0  ---- digərləri  -  0.5
 8466 92  -- 8465 mal mövqeyində göstərilmiş dəzgahlar üçün:    
 8466 92 200 0  --- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8466 92 800 0  --- digərləri  -  0.5
 8466 93  -- 8456-8461 mal mövqeyində göstərilmiş dəzgahlar üçün:    
 8466 93 150 0  --- 8456 10 101 0, 8456 91 109 0, 8456 91 000 0 və ya 8456 99 300 0 alt yarımmövqelərində göstərilmiş dəzgahlar və ya qurğular üçün  -  0.5
 8466 93 170 0  --- 8456 99 300 0 alt yarımmövqeyində göstərilmiş qurğular üçün  -  0.5
 8466 93 950 0  --- digərləri  -  0.5
 8466 94  -- 8462 və ya 8463 mal mövqelərində göstərilmiş dəzgahlar üçün    
 8466 94 100 0  --- 8462 21 050 0 və ya 8462 29 050 0 alt yarımmövqeyində göstərilmiş maşınlar üçün  -  0.5
 8466 94 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8467  Pnevmatik, hidravlik və ya elektrik və ya qeyri-elektriki mühərriklə əl alətləri:    
   - pnevmatik:    
 8467 11  -- fırlanan hərəkətlə (kombinə edilmiş fırlanan-zərbə hərəkətli daxil edilməklə):    
 8467 11 100 0  --- metal emalı üçün  əd  0.5
 8467 11 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8467 19 000 0  -- digərləri  əd  0.5
   - quraşdırılmış elektrik mühərriklə:    
 8467 21  -- bütün növ burğular (drellər):    
 8467 21 100 0  --- xarici qidalanma mənbəyi olmadan işləyə bilən  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8467 21 910 0  ---- elektropnevmatik  əd  0.5
 8467 21 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8467 22  -- mişarlar:    
 8467 22 100 0  --- zəncirvari mişarlar  əd  0.5
 8467 22 300 0  --- diskşəkilli mişarlar  əd  0.5
 8467 22 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8467 29  -- digərləri:    
 8467 29 100 0  --- tekstil materialları ilə işləmək üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8467 29 300 0  ---- xarici qidalanma mənbəyi olmadan işləyə bilən  əd  0.5
   ---- digərləri:    
   ----- itiləyici və cilalayıcı aparatlar:    
 8467 29 510 0  ------ künc cilalayıcı  əd  0.5
 8467 29 530 0  ------ lentli cilalayıcı  əd  0.5
 8467 29 590 0  ------ digərləri  əd  0.5
 8467 29 700 0  ----- rəndələyici  əd  0.5
 8467 29 800 0  ----- təbii çəpərlərin kəsilməsi və qazonların qırxılması üçün maşınlar  əd  0.5
 8467 29 900 0  ----- digərləri  əd  0.5
   - digər alətlər:    
 8467 81 000 0  -- zəncirvari mişarlar  əd  0.5
 8467 89 000 0  -- digərləri  əd  0.5
   - hissələri:    
 8467 91 000 0  -- zəncirvari mişarların  -  0.5
 8467 92 000 0  -- pnevmatik alətlərin  -  0.5
 8467 99 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8468  Aşağı və ya yuxarı temperaturlu lehimləmə və ya qaynaq üçün aparat və avadanlıqlar, kəsmə üçün yararlı və ya yararsız (8515 mal mövqeyinə daxil edilmiş maşın və aparatlardan başqa); qazla işləyən, səthi termoemal üçün aparat və maşınlar:    
 8468 10 000 0  - üfürülən əl qaz odluqları  əd  0.5
 8468 20 000 0  - qazla işləyən digər aparat və avadanlıqlar  əd  0.5
 8468 80 000 0  - digər aparat və avadanlıqlar  əd  0.5
 8468 90 000 0  - hissələri  -  0.5
 8469  Yazı makinaları, 8471 mal mövqeyinə daxil olan printerlərdən başqa; mətnlərin işlənməsi üçün qurğular:    
   - avtomatik yazı makinaları və mətnlərin işlənməsi üçün qurğular:    
 8469 11 000 0  -- mətnlərin işlənməsi üçün qurğular  əd  15
 8469 12 000 0  -- avtomatik yazı makinaları  əd  15
 8469 20 000 0  - digər elektrik yazı makinaları  əd  15
 8469 30 000 0  - digər qeyri-elektrik yazı makinaları  əd  15
 8470  Hesablayıcı maşınlar və hesablayıcı funksiyası olan, informasiyanın yazılması, təqdim edilməsi və vizual tisviri üçün cib maşınları; mühasibat maşınları, poçt markalayıcı maşınlar, bilet aparatları və hesablayıcı qurğuları olan digər analoji maşınlar; kassa aparatları:    
 8470 10 000 0  - xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən elektron kalkulyatorlar və hesablayıcı funksiyası olan, informasiyanın yazılması, təqdim edilməsi və vizual tisviri üçün cib maşınları  əd  15
   - digər elektron hesablayıcı maşınlar:    
 8470 21 000 0  -- quraşdırılmış çap qurğusu ilə  əd  15
 8470 29 000 0  -- digərləri  əd  15
 8470 30 000 0  - digər hesablayıcı maşınlar  əd  15
 8470 40 000 0  - mühasibat maşınları  əd  15
 8470 50 000 0  - kassa aparatları  əd  15
 8470 90 000 0  - digərləri  əd  15
 8471  Hesablayıcı maşınlar və onların blokları; maqnit və optik hesablayıcı qurğular, kodlaşdırılmış formada məlumatları informasiya daşıyıcılarına köçürmək üçün maşınlar və bu növ informasiyanın işlənməsi üçün, başqa mövqelərdə təsnif edilməmiş, maşınlar:    
 8471 10  - analoq və ya hibrid hesablayıcı maşınlar:    
 8471 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8471 10 900 0  -- digərləri  əd  3
 8471 30 000 0  - kütləsi 10 kq-dan çox olmayan, tərkibində ən azı mərkəzi prosessor, klaviatura və displey olan portativ rəqəm hesablama maşınları  əd  3
   - digər rəqəm hesablama maşınları:    
 8471 41  -- bir korpusunda ən azı mərkəzi prosessor və giriş və çıxış qurğuları olan rəqəm hesablama maşınları, birləşmiş və ya birləşməmiş:    
 8471 41 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8471 41 900 0  --- digərləri  əd  3
 8471 49  -- digər komplektdə qoyulanlar:    
 8471 49 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8471 49 900 0  --- digərləri  əd  3
 8471 50  - 8471 41 və 8471 49 yarımmövqelərində təsvir edilənlərdən fərqli olan informasiyanın işlənməsinin rəqəm (elektron) blokları, bir korpusunda bir və ya iki aşağıda göstərilmiş qurğular olan: yaddaş qurğuları, giriş qurğuları, çıxış qurğuları:    
 8471 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8471 50 900 0  -- digərləri  əd  3
 8471 60  - bir korpusunda yaddaş qurğusu olan və ya olmayan giriş və ya çıxış qurğuları:    
 8471 60 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8471 60 400 0  --- printerlər  əd  3
 8471 60 500 0  --- klaviatura  əd  3
 8471 60 900 0  --- digərləri  əd  3
 8471 70  - yaddaş qurğuları:    
 8471 70 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8471 70 400 0  --- mərkəzi yaddaş qurğuları  əd  3
   --- digərləri:    
   ---- diskdə yadda saxlayan qurğular:    
 8471 70 510 0  ----- optiki, maqnit-optiki daxil olmaqla  əd  3
   ----- digərləri:    
 8471 70 530 0  ------ sərt maqnit disklərdə  əd  3
 8471 70 590 0  ------ digərləri  əd  3
 8471 70 600 0  ---- maqnit lentlərdə yadda saxlayan qurğular  əd  3
 8471 70 900 0  ---- digərləri  əd  3
 8471 80 000 0  - hesablayıcı maşınların digər qurğuları  əd  3
 8471 90 000 0  - digərləri  əd  3
 8472  Digər dəftərxana avadanlıqları (məsələn, hektoqrafik və ya trafaret çoxaldıcı aparatlar, ünvan maşınları, banknot verilməsi üçün avtomatik qurğular, pulların çeşidlənməsi, hesablanması və bağlanması üçün maşınlar, karandaşların yonulması üçün maşınlar, perforasiya maşınları və ya dəmirbəndlə bərkidilmə üçün maşınlar):    
 8472 10 000 0  - surətçıxaran-çoxaldıcı maşınlar  əd  15
 8472 20 000 0  - ünvan maşınları və ünvan klişelərinin basılması üçün maşınlar  əd  15
 8472 30 000 0  - poçt korrespondensiyalarının çeşidlənməsi, yığılması, konvertlərə qoyulması və ya bağlanması üçün maşınlar; poçt korrespondensiyasının açılması, bağlanması və ya möhürlənməsi və post markalarının yapışdırılması və ləğvi üçün maşınlar  əd  5
 8472 90  - digərləri:    
 8472 90 100 0  -- pulların çeşidlənməsi, hesablanması və bağlanması üçün maşınlar  əd  15
 8472 90 300 0  -- avtomat kassirlər  əd  15
 8472 90 800 0  -- digərləri  əd  15
 8473  Yalnız və əsasən 8469-8472 mal mövqeləri üçün nəzərdə tutulmuş maşınlar üçün hissələr və ləvazimatlar (daşınma üçün futlyarlardan, çexollardan və analoji məmulatlardan başqa):    
 8473 10  - 8469 mal mövqeyindəki maşınların hissələri və ləvazimatları:    
   -- elektron modullar:    
 8473 10 110 0  --- 8969 11 000 0 alt yarımmövqeyindəki qurğuların  -  10
 8473 10 190 0  --- digərləri  -  10
 8473 10 900 0  -- digərləri  -  10
   - 8470 mal mövqeyindəki maşınların hissə və ləvazimatları:    
 8473 21  -- 8470 10, 8470 21 və 8470 29 yarımmövqelərindəki elektron hesablayıcı maşınların:    
 8473 21 100 0  --- elektron modullar  -  10
 8473 21 900 0  --- digərləri  -  10
 8473 29  -- digərləri:    
 8473 29 100 0  --- elektron modullar  -  0.5
 8473 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8473 30  - 8471 mal mövqeyindəki maşınların hissələri və ləvazimatları:    
 8473 30 100 0  -- elektron modullar  -  10
 8473 30 900 0  -- digərləri  -  10
 8473 40  - 8472 mal mövqeyindəki maşınların hissə və ləvazimatları:    
   -- elektron modullar:    
 8473 40 110 0  --- 8472 90 300 0 alt yarımmövqeyindəki maşınlar  -  10
 8473 40 190 0  --- digərləri  -  10
 8473 40 900 0  -- digərləri  -  10
 8473 50  - 8469-8472 mal mövqelərindən iki və daha artığına daxil olan maşınlar üçün eyni dərəcədə nəzərdə tutulmuş hissə və ləvazimatlar:    
 8473 50 100 0  -- elektron modullar  -  10
 8473 50 900 0  -- digərləri  -  10
 8474  Bərk (o cümlədən toz və pasta şəklində) halda olan torpaq, daş, filiz və digər mineral qazıntıların çeşidlənməsi, xəlbirləməsi, bölünməsi, üyüdülməsi, qarışdırılması və ya yoğrulması üçün avadanlıqlar; bərk mineral yanacağın, keramik tərkiblərin, bərkiməyən sementin, gips materialların və ya toz və ya pasta şəklində olan digər mineral maddələrin emalı üçün avadanlıqlar; qumdan tökmə formaları hazırlamaq üçün qəlibləyici maşınlar:    
 8474 10 000 0  - çeşidləmə, xəlbirləmə, bölünmə(separasiya) və ya yuma üçün maşınlar  əd  0.5
 8474 20  - doğrama və ya xırdalama üçün maşınlar:    
 8474 20 100 0  -- keramik məmulatların istehsalında istifadə edilən mineral maddələrin qarışdırması və yoğrulması üçün avadanlıq  əd  0.5
 8474 20 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - qarışdırma və yoğurma üçün maşınlar:    
 8474 31 000 0  -- betonqarışdırıcılar və məhlulqarışdırıcılar  əd  0.5
 8474 32 000 0  -- mineral maddələrin bitumla qarışdırılması üçün maşınlar  əd  0.5
 8474 39  -- digərləri:    
 8474 39 100 0  --- keramik məmulatların istehsalında istifadə edilən mineral maddələrin qarışdırması və yoğrulması üçün avadanlıq  əd  0.5
 8474 39 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8474 80  - digər maşınlar:    
 8474 80 10  -- keramik tərkiblərin aqlomerasiyası, qəliblənməsi və ya tökülməsi üçün avadanlıqlar:    
 8474 80 101 0  --- tibb sənayesi üçün  əd  0.5
 8474 80 102 0  --- tikinti materialları sənayesi və tikinti industriyası üçün  əd  0.5
 8474 80 109 0  --- digərləri  əd  0.5
 8474 80 90  -- digərləri:    
 8474 80 901 0  --- tibb sənayesi üçün  əd  0.5
 8474 80 902 0  --- tikinti materialları sənayesi və tikinti industriyası üçün, vibropresləşmə üsulu ilə qum-sement tikinti məmulatları hazırlanması üçün avadanlıqlar daxil olmaqla  əd  0.5
 8474 80 909 0  --- digərləri  əd  0.5
 8474 90  - hissələr:    
 8474 90 100 0  -- tökmə çuqun və tökmə polad  -  0.5
 8474 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8475  Elektrik və ya elektron lampaların, elektron-şüa borularının və ya şüşə kolbalarda qazyüksüzləşmə lampaların yığılması üçün maşınlar; şüşə və şüşə məmulatlarının hazırlanması və ya isti emalı üçün maşınlar:    
 8475 10 000 0  - elektrik və elektron lampalarının və boruların, elektron-şüa borularının və şüşə kolbalarda qazyüksüzləşmə lampaların yığılması üçün maşınlar  əd  0.5
   - şüşə və ya şüşə məmulatlarının hazırlanması və ya isti emalı üçün maşınlar:    
 8475 21 000 0  -- optik liflərin və onlardan olan biçmələrin hazırlanması üçün maşınlar  əd  0.5
 8475 29 000 0  -- digərləri  əd  0.5
 8475 90 000 0  - hissələr  -  0.5
 8476  Ticarət avtomatları (məsələn, poçt markalarının, siqaretlərin, ərzaq mallarının, içkilərin satışı üçün), pul xırdalamaq üçün avtomatlar daxil edilməklə:    
   - içkilərin satışı üçün avtomatlar:    
 8476 21 000 0  -- qurulmuş qızdırıcı və ya soyuducu qurğuları ilə  əd  15
 8476 29 000 0  -- digərləri  əd  15
   - digər maşınlar:    
 8476 81 000 0  -- qurulmuş qızdırıcı və ya soyuducu qurğuları ilə  əd  15
 8476 89 000 0  -- digərləri  əd  15
 8476 90 000 0  - digərləri  -  15
 8477  Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, rezin və ya plastmassın emalı və ya bu materiallardan məhsul istehsalı üçün avadanlıqlar:    
 8477 10  - injektorlu tökmə maşınları:    
 8477 10 100 0  -- yarımkeçirici cihazların hermetezasiyası üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8477 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8477 20 000 0  - ekstruderlər  əd  0.5
 8477 30 000 0  - üfürmə üsulu ilə tökmə maşınları  əd  0.5
 8477 40 000 0  - vakuum tökmə və termoqəlibləyici maşınlar  əd  0.5
   - istənilən başqa üsullarla, tökmə və ya qəlibləmə üçün digər maşınlar:    
 8477 51 000 0  -- pnevmatik şin protektorlarının tökülməsi və ya bərpası və ya pnevmatik şin kameralarının digər tökmə və ya qəliblənməsi üçün  əd  0.5
 8477 59  -- digərləri:    
 8477 59 050 0  --- yarımkeçirici cihazların hermetezasiyası üçün avadanlıqlar  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8477 59 100 0  ---- preslər  əd  0.5
 8477 59 800 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8477 80  - digər avadanlıqlar:    
   -- penoplastlardan olan məmulatların istehsalı üçün maşınlar:    
 8477 80 110 0  --- reaksiya qabliyyətli olan qatranların emalı üçün maşınlar  əd  0.5
 8477 80 190 0  --- digərləri  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8477 80 910 0  --- xırdalama üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8477 80 930 0  --- yoğurucu maşınlar və qarışdırıcılar və qarışdırmaq üçün ləvazimatlar  əd  0.5
 8477 80 950 0  --- doğramaq, sındırmaq və ya soymaq üçün maşınlar  əd  0.5
 8477 80 990 0  --- digərləri  əd  0.5
 8477 90  - hissələr:    
 8477 90 050 0  -- 8477 10 100 0 və 8477 59 050 0 alt yaımmövqelərinin  -  0.5
   -- digərləri:    
 8477 90 100 0  --- tökmə çuqun və tökmə polad  -  0.5
 8477 90 800 0  --- digərləri  -  0.5
 8478  Bu qrupun başqa yerində göstərilməmiş, tütün istehsalı və hazırlanması üçün avadanlıqlar:    
 8478 10 000 0  - avadanlıqlar  əd  0.5
 8478 90 000 0  - hissələr  -  0.5
 8479  Bu qrupun başqa yerində göstərilməmiş və ya təsnif olunmamış, xüsusi təyinatlı mexaniki qurğular və maşınlar:    
 8479 10 000 0  - ictimai işlər, tikinti və digər analoji işlər üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8479 20 000 0  - uçmayan bitki və heyvan mənşəli piy və ya yağların çəkilməsi və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8479 30  - ağac yonqarlarından və ya ağac liflərindən və başqa lifli materiallardan plitələr hazırlayan preslər və ağac və ya probka emalı üçün digər maşınlar:    
 8479 30 100 0  -- preslər  əd  0.5
 8479 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8479 40 000 0  - trosların və ya kanatların hazırlanması üçün maşınlar  əd  0.5
 8479 50 000 0  - başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan sənaye robotları  əd  0.5
 8479 60 000 0  - buxarlanma tipli hava soyuducuları  əd  0.5
   - digər maşınlar və mexaniki qurğular:    
 8479 81 000 0  -- metalların emalı üçün, elektrik makaraların məftillərinin sarınması üçün maşınlar daxil olmaqla  əd  0.5
 8479 82 000 0  -- qarışdırmaq, yoğurmaq, xırdalamaq, üyütmək, xəlbirləmək, ələmək, homogenezasiya və emulqasiya etmək və ya qarışdırmaq üçün  əd  0.5
 8479 89  -- digərləri:    
 8479 89 100 0  --- mülki aviasiyada istifadə üçün aşağıdakı məmulatlar: hidropnevmatik batareyalar; revers dartma mexanizmləri üçün mexaniki ötürücülər; xüsusi konstruksiyalı tualet qovşaqları; hava nəmləndiriciləri və quruducuları; qeyri-elektrik servomexanizmlər; qeyri-elektrik işə salıcı mühərriklər; turboreaktiv, turbovintli və digər qaz-turbinli mührriklər üçün pnevmatik starterlər; qeyri-elektrik şüşətəmizləyicilər; hava vinti addımının qeyri-elektrik tənzimləyiciləri  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8479 89 300 0  ---- hidravlik ötürücü ilə mütəhərrik şaxta dayağı  əd  0.5
 8479 89 600 0  ---- mərkəzi yağlama sistemi  əd  0.5
 8479 89 650 0  ---- yarımkeçirici monokristalların yetişdirilməsi və ya uzadılması üçün qurğular  əd  0.5
 8479 89 700 0  ---- yarımkeçirici lövhələrin üzərinə epitaksial qatın çökdürülməsi üçün qurğular  əd  0.5
 8479 89 730 0  ---- nəm aşılama, aşkarlama, fotorezistin kanarlaşdırılması və ya yarımkeçirici lövhələrin və ya yastı despleylərin təmizlənməsi üçün qurğular  əd  0.5
 8479 89 770 0  ---- kristalların bərkidilməsi və kristalların lentşəkilli daşıyıcıların çıxışlarına, yarımötürücü cihazların yığılması prosesində avtomotik birləşdirilməsi üçün qurğular  əd  0.5
 8479 89 790 0  ---- yarımkeçirici cihazların hermetizasiyası üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8479 89 910 0  ---- keramika məmulatlarının şirələnməsi və bəzədilməsi üçün maşınlar  əd  0.5
 8479 89 980 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8479 90  - hissələr:    
 8479 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
   -- digərləri:    
 8479 90 500 0  --- 8479 89 650 0, 8479 89 700 0, 8479 89 730 0, 8479 89 770 0 və ya 8479 89 790 0 alt yarımmövqelərdəki qurğular  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8479 90 920 0  ---- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8479 90 970 0  ---- digərləri  -  0.5
 8480  Qəlib qutuları və qəliblər; tökmə altlıqları; tökmə modelləri; metalların, metal karbidlərin, şüşə, mineral materialların, rezin və plastmassın tökülməsi üçün formalar (polad qəliblərdən başqa):    
 8480 10 000 0  - metaltökmə istehsalı üçün qəlib qutular  -  0.5
 8480 20 000 0  - tökmə altlıqlar  -  0.5
 8480 30  - tökmə modellər:    
 8480 30 100 0  -- ağacdan  -  0.5
 8480 30 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - metallar və metal karbidləri üçün tökmə formalar:    
 8480 41 000 0  -- üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün  -  0.5
 8480 49 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8480 50 000 0  - şüşə tökmələr üçün formalar  -  0.5
 8480 60  - mineral materialların tökülməsi üçün formalar:    
 8480 60 100 0  -- təzyiq altında tökmə üçün  -  0.5
 8480 60 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - rezin və plastik kütlələr üçün formalar:    
 8480 71  -- üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün:    
 8480 71 100 0  --- yarımkeçirici cihazların istehsalında istifadə olunan  -  0.5
 8480 71 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8480 79 000 0  -- digərləri  -  0.5
 8481  Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər, çənlər və analoji qablar üçün kranlar, klapanlar, ventillər və analoji armaturlar, reduksiyaedici və termotənzimləyici klapanlar daxil edilməklə:    
 8481 10  - təzyiqi tənzimləmək üçün reduksiya klapanları:    
 8481 10 050 0  -- filtirlərlə və ya yağlayıcı qurğularla birləşdirilmiş  -  10
   -- digərləri:    
 8481 10 190 0  --- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  10
 8481 10 990 0  --- digərləri  -  10
 8481 20  - yağ hidravlik və ya pnevmatik transmissiyalar üçün klapanlar:    
 8481 20 100 0  -- yağ hidravlik güc transsmissiyaları üçün tənzimləyici klapanlar  -  10
 8481 20 900 0  -- pnevmatik güc transsmissiyaları üçün tənzimləyici klapanlar  -  10
 8481 30  - əks klapanlar (qayıtmayan):    
 8481 30 910 0  -- tökmə çuqun və poladdan tökmələr  -  10
 8481 30 990 0  -- digərləri  -  10
 8481 40  - qoruyucu və ya boşaldıcı klapanlar:    
 8481 40 100 0  -- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  10
 8481 40 900 0  -- digərləri  -  10
 8481 80  - digər armaturlar:    
   -- taslar, əlüzyuyanlar, vannalar, bidelər, su rezervuarları və analoji qurğular üçün kranlar, klapanlar və ventillər:    
 8481 80 110 0  --- qarışdırıcı kranlar  -  10
 8481 80 190 0  --- digərləri  -  10
   -- mərkəzi qızdırıcıların radiatorları üçün ventillər:    
 8481 80 310 0  --- termostatik ventillər  -  5
 8481 80 390 0  --- digərləri  -  5
 8481 80 400 0  -- pnevmatik şinlər və kamerlər üçün klapanlar  -  5
   -- digərləri:    
   --- prosesə nəzarət üçün klapanlar:    
 8481 80 510 0  ----temperatur tənzimləyiciləri  -  5
 8481 80 59  ---- digərləri:    
 8481 80 591 0  ----- təzyiq tənzimləyiciləri  -  5
 8481 80 599 0  ----- digərləri  -  5
   --- digərləri:    
   ---- bağlayıcı klapanlar:    
 8481 80 610 0  ----- tökmə çuqundan  -  5
 8481 80 63  ----- poladdan:    
 8481 80 631 0  -------40 0S və aşağı hava temperaturunda, 16 Pa və çox təzyiqdə, hidrogen sulfidli (H2 S) mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar  -  5
 8481 80 632 0  -------55 0S və aşağı hava temperaturunda və 80 Pa və çox təzyiqdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar  -  5
 8481 80 639 0  ------ digərləri  -  5
 8481 80 690 0  ----- digərləri  -  5
   ---- keçid ventilləri:    
 8481 80 710 0  ----- tökmə çuqundan  -  10
 8481 80 73  ----- poladdan:    
 8481 80 731 0  -------40 0S və aşağı hava temperaturunda, 16 Pa və çox təzyiqdə, hidrogen sulfidli (H2 S) mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar  -  10
 8481 80 732 0  -------55 0S və aşağı hava temperaturunda və 80 Pa və çox təzyiqdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar  -  10
 8481 80 739 0  ------ digərləri  -  15
 8481 80 790 0  ----- digərləri  -  15
 8481 80 81  ---- kürə və konus şəkilli ventillər:    
 8481 80 811 0  ------40 0S və aşağı hava temperaturunda, 16 Pa və çox təzyiqdə, hidrogen sulfidli (H2 S) mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar  -  10
 8481 80 812 0  ------55 0S və aşağı hava temperaturunda və 80 Pa və çox təzyiqdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar  -  10
 8481 80 819 0  ----- digərləri  -  15
 8481 80 850 0  ---- drossel qapaqları  -  10
 8481 80 870 0  ---- membran klapanları  -  10
 8481 80 990 0  ---- digərləri  -  10
 8481 90 000 0  - hissələr  -  10
 8482  Kürəcikli və diyircəkli podşipniklər:    
 8482 10  - kürəcikli podşipniklər:    
 8482 10 100 0  -- ən böyük xarici diametri 30 mm-dən çox olmayan  əd  3
 8482 10 900 0  -- digərləri  əd  3
 8482 20 000 0  - diyircəkli konsuşəkilli podşipniklər, seperator və diyircəklərlə yığılmış daxili konusşəkilli halqa daxil edilməklə  əd  0.5
 8482 30 000 0  - diyircəkli sferik podşipniklər  əd  0.5
 8482 40 000 0  - iynəşəkilli diyircəkli podşip niklər  əd  3
 8482 50 000 0  - digər silindrik diyircəkli podşipniklər  əd  0.5
 8482 80 000 0  - digər podşipniklər, kombinə edilmiş gürəcikli-diyircəklilər daxil edilməklə  əd  3
   - hissələr:    
 8482 91  -- kürəciklər, iynəşəkilli diyircəklər və diyircəklər:    
 8482 91 100 0  --- konusşəkilli diyircəklər  -  3
 8482 91 900 0  --- digərləri  -  3
 8482 99 000 0  -- digərləri  -  3
 8483  Transmissiya valları (yumruqcuqlu və dirsəkli vallar daxil olmaqla) və krivoşiplər; podşipniklər korpusu və val üçün sürüşmə podşipnikləri; şesterna və dişli ötürücülər; kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər; ötürücü qutusu və sürətin digər variatorları, hidrotransformatorlar daxil olmaqla; nazim-çarxlar (maxovik) və şkivlər, şkiv blokları daxil edilməklə; muftalır valların birləşməsi üçün qurğular (universal şarnirlər daxil edilməklə):    
 8483 10  - transmissiya valları (yumrucuqlu və dirsəkli vallar daxil odlmaqla) və krivoşiplər:    
 8483 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
   --- krivoşiplər və dirsəkli vallar:    
 8483 10 410 0  ---- döymə çuqun və ya tökmə polad  əd  0.5
 8483 10 510 0  ---- döymə polad  əd  0.5
 8483 10 570 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8483 10 600 0  --- şarnir vallar  əd  0.5
 8483 10 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8483 20  - kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdırılmış podşipnik korpusları:    
 8483 20 100 0  -- mülki aviasiya və kosmik uçucu aparatlarda istifadə olunan  əd  0.5
 8483 20 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8483 30  - kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdırılmamış podşipnik korpusları; vallar üçün sürüşmə podşipniklər:    
 8483 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
   --- podşipniklər korpusu:    
 8483 30 310 0  ---- kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər üçün  əd  0.5
 8483 30 390 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8483 30 900 0  --- vallar üçün sürüşmə podşipniklər  əd  0.5
 8483 40  - dişli ötürücülər (dişli çarxlar, zəncirvari ulduzlar və ayrı-ayrı təchiz olunan elementlərdən başqa); kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər; ötürücü qutusu və digər sürət variatorları, hidrotransformatorlar daxil edilməklə:    
 8483 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
   --- dişli ötürücülər (friksion ötürücülərdən başqa):    
 8483 40 820 0  ---- silindrik düzdişli çarxlarla və helioidal dişli çarxlarla  əd  0.5
 8483 40 830 0  ---- konusvari dişli çarxlarla və konus/düzdişli silindrik dişli çarxlarla  əd  0.5
 8483 40 840 0  ---- vintli ötürücülər  əd  0.5
 8483 40 850 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8483 40 920 0  --- kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər  əd  0.5
   --- ötürücü qutusu və digər sürət variatorları:    
 8483 40 940 0  ---- ötürücü qutuları  əd  0.5
 8483 40 960 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8483 40 980 0  --- digərləri  əd  0.5
 8483 50  - nazim çarxlar(maxovik) və şkivlər, şkiv blokları daxil olmaqla:    
 8483 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün şkivlər  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8483 50 910 0  --- tökmə çuqun və ya tökmə polad  əd  0.5
 8483 50 990 0  --- digərləri  əd  0.5
 8483 60  - muftalar və valları birləşdirən qurğular (universal şarnirlər daxil edilməklə):    
 8483 60 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8483 60 910 0  --- tökmə çuqun və ya tökmə polad  əd  0.5
 8483 60 990 0  --- digərləri  əd  0.5
 8483 90  - dişli çarxlar, zəncirvari ulduzlar və digər ötürücü elementlər, ayrıca təqdim olunmuş; hissələri:    
 8483 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
   -- digərləri:    
 8483 90 300 0  --- podşipniklər korpusu  -  0.5
   --- digərləri:    
 8483 90 920 0  ---- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0.5
 8483 90 980 0  ---- digərləri  -  0.5
 8484  Digər metalla birləşmiş metal təbəqədən və ya iki və daha artıq metal laylarından hazırlanmış ara qatlar və analoji birləşdirici elementlər; aralıq qat və analoji birləşmə elementləri dəstləri və ya komplektləri, paket, konvert və ya analoji bağlamalara qablaşdırılmış; mexaniki bərkitmələr:    
 8484 10  - digər metalla birləşmiş metal təbəqədən və ya iki və daha artıq metal laylarından hazırlanmış ara qatlar və analoji birləşdirici elementlər:    
 8484 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8484 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8484 20 000 0  - mexaniki bərkitmələr  əd  0.5
 8484 90  - digərləri:    
 8484 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  0.5
 8484 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 8485  Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və təsnif olunmayan, elektrik birləşmələri, izolyatorları, kontaktları, makaraları, naqilləri və ya digər elektrik detalları olmayan avadanlıqların, hissələri:    
 8485 10  - gəmilər üçün vintlər və onların pərləri:    
 8485 10 100 0  -- tuncdan  əd  0.5
 8485 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8485 90  - digərləri:    
 8485 90 100 0  -- döyülməmiş tökmə çuqundan  -  0.5
 8485 90 300 0  -- döymə tökmə çuqundan  -  0.5
   -- qara metallardan:    
 8485 90 510 0  --- tökmə poladdan  -  0.5
 8485 90 530 0  --- döymə qara metallardan  -  0.5
 8485 90 550 0  --- ştamplanmış qara metallardan  -  0.5
 8485 90 590 0  --- digərləri  -  0.5
 8485 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb