Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə VI. Kimya sənayesi və onunla bağlı sənaye sahələrinin məhsulları

Qeydlər:

1a. 2844 və ya 2845 mal mövqelərindəki təsvirlərə uyğun gələn mallar yalnız bu mal mövqelərinə daxil edilməllidirlər və bundan başqa nomenklaturanın heç bir digər mal mövqelərinə daxil edilmirlər.

1b. 2843 və ya 2846 mal mövqeyindəki təsvirlərə uyğun gələn mallar yalnız həmin mal mövqelərinə daxil edilir və bu qrupun başqa heç bir başqa mal mövqeyinə daxil edilmir. Bir şərtlə ki, onlar (1a) qeydin bütün şərtlərinə uyğun gəlsinlər.

2. 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 və ya 3808 mal mövqelərinə aid olan, müəyyən qablaşdırılmada və ya pərakəndə satış üçün tədarük edilmiş mallar yalnız bu mal mövqelərinə daxil edilir və Nomenklaturanın heç bir başqa mal mövqeyinə daxil edilmir, bir şərtlə ki, onlar 1a və 1b qeydlərinin şərtlərinə uyğun gəlsinlər.

3. VI və ya VII bəndin mövqelərinə aid olan məhsulların alınması üçün qarışıqlarda istifadə olunan , bəziləri və ya hamısı bu qrupa aid olan iki və daha artıq komponentdən ibarət mallar həmin məhsula uyğun mal mövqeyinə aid edilir, o şərtlə ki:

a) onların qablaşdırılma üsulu nəzərə alınaraq, yenidən qablaşdırılmaya məruz qalmadan birgə istifadə üçün nəzərdə tutulur;

b) birgə göndərilir (tədarük edilir);

v) ya təbiətinə görə, ya da bir-birini tamamlayan komponentlər kimi təqdim olunduğu nisbi proporsiyalarına görə eyniləşdirilir.

Qrup 28. Qeyri - üzvi kimya məhsulları; qiymətli metalların, nadir torpaq metallarının, radioaktiv elementlərin və ya izotopların qeyri - üzvi və ya üzvi birləşmələri

Qeydlər:

1. Əgər kontekstdə başqa bir şərt qoyulmayıbsa, bu qrupun mal mövqelərinə aşağıdakılar daxil olunur:

a) tərkibində qarışıq olan və ya olmayan, ayrı-ayrı kimyəvi elementlər və müəyyən kimyəvi tərkibin ayrı-ayrı birləşmələri;

b) yuxarıda (a) bəndində göstəridmiş məhsullar, suda məhlulu;

v) yuxarıda (a) bəndində göstəridmiş digər həlledicilərdə həll olunmuş məhsullar, bir şərtlə ki, həll olma onların nəql olunması və qorunması üçün mühüm və adi üsul olsün. Bu zaman məhsullar xəssələrini saxlayır ki, bu da onların ənənəvi deyil, başqa məqsədlər üçün istifadəsinə mane olur;

q) yuxarıda (a), (b) və ya (v) bəndlərində göstərilən, saxlanma və daşınma üçün tərkibinə sabitləşdirici (möhkəmləndirici) əlavə edilmiş məhsullar;

d) yuxarıda (a), (b), (v) və ya (q) bəndində göstərilmiş, identifikasiyanı asanlaşdırmaq üçün, yaxud təhlükəsizlik məqsədlərilə ilə təkibinə tozaqarşı vasitələr və ya boyayıcı maddələr əlavə edilən məhsullar, bir şərtlə ki, həmin əlavələr onların xassələrinin saxlayır, ənənəvilərdən fərqli məqsədlər üçün onların istifadəsinə yol vermir

2. Üzvi maddələrlə sabitləşdirilən ditionit və sulfooksilatlardan (2831 mal mövqeyi), qeyri-üzvi əsasların karbonat və peroksokarbonatlarından (2836 mal mövqeyi), qeyri-üzvi əsasların sionidi, sionid oksidlər və kompleks sionidlərdən (2837 mal mövqeyi), qeyri-üzvi əsasların fulminatı, sianat və tiosianatlardan (2838 mal mövqeyi), 2843-2846 mal mövqelərində göstərilən üzvi məhsullardan, eləcə də karbidlərdən (2849 mal mövqeyi) başqa bu qrupa karbonun aşağıdakı birləşmələri daxil edilməlidir.

a) karbon oksidləri, hidrogen sianid, partlayıcı, izosianat, tiosianat və digər sadə və ya mürəkkəb sianat turşuları (2811 mal mövqeyi);

b) karbonun oksidin hallogenidləri(2812 mal mövqeyi);

v) karbon disulfidləri (2813 mal mövqeyi);

q) tiokarbonatlar, selenkarbonatlar, tellukarbonatlar,selensianatlar, tellursianatlar, tetrasionatdiaminxromatlar və qeyri-üzvi əsaslı digər mürəkkəb sionatlar(2842 mal mövqeyi);

d)sidik cövhəri ilə bərkidilmiş hidrogen peroksid(2847 mal mövqeyi), karbon oksid sulfidi, tiokarbonid hallogenlidəri, sian, sian hallogenidləri, sianamid və onun metal törəmələri(2851 mal mövqeyi), təmiz halda və aşqarlarla birlikdə kalsium sianamiddən başqa (31-ci qrup).

3. VI bəndə I qeyddə göstərilən şərtləri nəzərə almaqla aşağıdakılar bu qrupa daxil olunmur:

a) natrium xlorid və ya maqnezium oksid, təmiz və ya qarışıqlarda, eləcə də V bölmənin digər məhsulları;

b) üzvi- qeyri-üzvi birləşmələr, 28-ci qrupa 2-ci qeyddə göstəriləndən başqa ;

v) 31-ci qrupa 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci qeydlərdə göstərilən məhsullar;

q) lüminaforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar (3206 mal mövqeyi),şüşəşəkilli fritta və tozşəkilli, qranullar şəklində və ya lopaşəkilli digər şüşələr(3207 mal mövqeyi);

d) süni qrafit (3801 mal mövqeyi); 3813 mal mövqeyində odsöndürənlərdə partlayıcı maddə kimi istifadə olunan və ya odsöndürən qumbaraların tərkibinə daxil olan məhsullar; pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, mürəkkəb ləkələrinin təmizlənməsi üçün tərkiblər (3824 mal mövqeyi), qələvi və qələvi torpaq metalların halogenidlərinin süni becərilən kristalları (optik elementlərdən başqa), hər biri 2,5 q-dan az olmayan çəki ilə;

e) qiymətli və azqiymətli daşlar (təbii, sintetik və ya regenirasiya edilmiş), eləcə də bu daşların tozu və ovuntusu (7102-7105 mal mövqeləri), və ya qiymətli metallar və ya onların ərintiləri;

j) metallar, saf və ya qarışıqlarla, onların ərintiləri və metalokeramika, metalların közərdilmiş karbidləri daxil olmaqla(metalların karbidləri, metallarla birlikdə közərdilmiş) (XV bölmə) ; və ya

z) optik elementlər, məsələn, qələvi və qələvi torpaq metalların halogenidləri (9001 mal mövqeyi).

4. II yarımqrupun qeyri-metalları və IV qrupun metallarıından əmələ gələn turşulardan ibarət, m üəyyən kimyavi tərkibə malik kompleks turşular 2811 mal mövqeyinə aid edilir.

5. 2826-2842 mal mövqeyinə yalnız metalların və ya amonium duzları və ya peroksoduzlar daxil olur. Kontekstdə başqa şərt qoyulmayıbsa, ikiqat və ya kompleks duzlar 2842 mal mövqeyinə daxil olurlar.

6. 2844 mal mövqeyinə yalnız aşağıdakılar daxildirlər:

a) texnesium (sıra nömrəsi 43), prometium (sıra nömrəsi 61), polanium (sıra nömrəsi 84) və sıra nömrəsi 84-dən yuxarı olan bütün elementlər;

b) təbii və süni radioaktiv izotoplar, qarışıqda və sərbəst (XIA və XV bölmələrdə göstərilən qiymətli və qiymətsiz metalların izotopları daxil olmaqla);

v) bu elementlərin və izotopların müəyyən və qeyri myəyyən kimyəvi tərkibə malik uzvi və ya qeyri-üzvi birləşmələri, qarışıqda və ya sərbəst;

q) tərkibində bu elementlər və ya onların izotopları olan ərintilər, dispersiyalar (metallokeramika daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqlar,eləcə də göstərilən elementlərin və onların izotoplarının xüsusi radioaktivliyi 0,002 mkKi/q (74 Bk/q)-dən çox qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri;

d) nüvə reaktorlarının işlənmiş (şüalandırılmış) istilik ayıran elementlər(tvellər);

e) istifadə üçün yararlı və yararsız radioaktiv qalıqlar.

Verilmiş qeydlərdə və 2844 və 2845 Mal mövqelərinin adlarında işlənən izotoplar termini aşağıdakı mənaları bildirir:

  • - individual nuklidlər, təbiətdə monoizotop halında mövcud olan nuklidlərdən başqa;
  • bir elmentin bir və ya bir neçə izotopla zənginləşdirilmiş izotoplarının qarışığı, yəni, təbii izotop tərkibi süni yolla dəyişdirilmiş elementlər.

7. 2848 mal mövqeyinə tərkibində 15 kütlə% fosfor olan mis fosfidi daxil edilir.

8. Elektronikada istifadə olunan kimyavi elementlər (məsələn silisium və selen) bu qrupa daxil edilir, bir şərtlə ki, onlar sonrakı emala məruz qalmadan uzunsov və ya silindrik formada, və ya mil formasında olsunlar. Əgər onlar disk, lövhəcik və ya analoji formaya malikdirlərsə 3818 mal mövqeyinə daxil edilirlər.

Əlavə qeydlər:

1. Əgər başqa şərt qoyulmayıbsa, yarımmövqelərdə göstərilən duzlara, əsasi və turş duzlar aiddir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

   I KİMYƏVİ ELEMENTLƏR    
 2801  Flor, xlor, brom, yod:    
 2801 10 000 0  - xlor  -  1 kq 0,20 ABŞ dol.
 2801 20 000 0  - yod  -  10
 2801 30  - flor; brom:    
 2801 30 100 0  -- flor  -  3
 2801 30 900 0  -- brom  -  3
 2802 00 000 0  Sublimasiya olunmuş və ya çökdürülmüş kükürd; kolloid kükürd  -  3
 2803 00  Karbon (ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan duda və karbonun digər formaları):    
 2803 00 100 0  - metan dudası  -  3
 2803 00 800 0  - digəri  -  3
 2804  Hidrogen, təsirsiz qazlar və digər qeyri-metalar:    
 2804 10 000 0  - hidrogen  m3  3
   - təsirsiz qazlar:    
 2804 21 000 0  -- arqon  m3  0.5
 2804 29  -- digərləri:    
 2804 29 100 0  --- helium  m3  0.5
 2804 29 900 0  --- digərləri  m3  0.5
 2804 30 000 0  - azot  m3  0.5
 2804 40 000 0  - oksigen  m3  0.5
 2804 50  -bor; tellur:    
 2804 50 100 0  -- bor  -  3
 2804 50 900 0  -- tellur  -  3
   - silisium:    
 2804 61 000 0  -- silisium tərkibi 99,9 kütlə %-dən az olmayan  -  3
 2804 69 000 0  -- digəri  -  3
 2804 70 00  - fosfor:    
 2804 70 001 0  -- sarı fosfor (ağ)  -  5
 2804 70 002 0  -- qırmızı fosfor  -  5
 2804 80 000 0  - arsen  -  5
 2804 90 000 0  - selen  -  5
 2805  Qələvi və ya qələvi-torpaq metallar; nadir-torpaq metallar, skandium və ittirium təmiz halda, qarışıqlarda və ərintilərdə; civə:    
   - qələvi və ya qələvi-torpaq metallar:    
 2805 11 000 0  -- natrium  -  5
 2805 12 000 0  --kalsium  -  5
 2805 19  -- digərləri:    
 2805 19 100 0  --- stronsium və barium  -  5
 2805 19 900 0  --- digərləri  -  5
 2805 30  - nadir torpaq metallar, skandium və ittrium, o cümlədən təmiz halda, qarışıqlarda və ya ərintilərdə:    
 2805 30 100 0  -- qarışıqlar və ya ərintilər  -  5
 2805 30 900 0  -- digərləri  -  5
 2805 40  - civə:    
 2805 40 100 0  -- 34,5 kq (standart çəki) netto-çəkili flyaqalarda (mehtərələrdə), FOB şərti ilə hər flyaqa (mehtərə) üçün 224 AVRO-dan çox olmayan qiymətlə  -  0.5
 2805 40 900 0  -- digəri  -  5
   II QEYRİ-ÜZVİ TURŞULAR VƏ OKSİGENİN QEYRİ-METALLARLA QEYRİ-ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİ    
 2806  Hidrogen xlorid (xlorid turşusu); xlorsulfon turşusu:    
 2806 10 000 0  - hidrogen xlorid (xlorid turşusu)  -  10
 2806 20 000 0  - xlorsulfon turşusu  -  5
 2807 00  Sulfat turşusu; oleum:    
 2807 00 100 0  - sulfat turşusu  -  15
 2807 00 900 0  - oleum  -  15
 2808 00 000 0  Azot turşusu; sulfoazot turşuları  -  0.5
 2809  Fosfor oksidi (V); fosfat turşusu və polifosfat turşuları, məlum və naməlum kimyavi təkiblə:    
 2809 10 000 0  - fosfor oksidi (V)  kq/P2O5  0.5
 2809 20 000 0  - fosfat turşusu və polifosfor turşuları  kq/P2O5  0.5
 2810 00  Bor oksidləri; bor turşuları:    
 2810 00 100 0  - bor oksidi (III)  -  0.5
 2810 00 900 0  - digərləri  -  0.5
 2811  Digər qeyri-üzvi turşular və qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri:    
   - digər qeyri-üzvi turşular:    
 2811 11 000 0  -- hidrogen florid (florid turşusu)  -  0.5
 2811 19  -- digərləri:    
 2811 19 100 0  --- hidrogen bromid (bromid turşusu)  -  0.5
 2811 19 200 0  --- hidrogen sianid (sianid turşusu)  -  0.5
 2811 19 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri:    
 2811 21 000 0  -- karbon oksidi (IV)  -  0.5
 2811 22 000 0  -- silisium oksidi (IV)  -  0.5
 2811 23 000 0  -- kükürd oksidi (IV)  -  0.5
 2811 29  -- digərləri:    
 2811 29 100 0  --- kükürd oksidi(VI) (sulfat anhidridi); arsen oksidi(III)  -  0.5
 2811 29 300 0  --- azot oksidləri  -  0.5
 2811 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
   III QEYRİ-METALLARIN HALOGENLƏRLƏ VƏ YA KÜKÜRDLƏ BİRLƏŞMƏLƏRİ    
 2812   Qeyri-metalların halogenidləri və oksidhalogenidləri:    
 2812 10  - xloridlər və xloroksidlər:    
   -- fosfor(un):    
 2812 10 110 0  --- fosfor trixlorid oksidi (fosforil xlorid)  -  0.5
 2812 10 150 0  --- fosfor trixlorid  -  0.5
 2812 10 160 0  --- fosfor pentaxlorid  -  0.5
 2812 10 180 0  --- digərləri  -  0.5
   -- digərləri:    
 2812 10 910 0  --- dikükürd dixolrid  -  0.5
 2812 10 930 0  --- kükürd dixolridi  -  0.5
 2812 10 940 0  --- fosqen (karbonilxlorid)  -  0.5
 2812 10 950 0  --- tionil dixloridi (tionildixlorid)  -  0.5
 2812 10 990  --- digərləri    
 2812 10 990 1  ---- arsen trixlorid  Q  0,5
 2812 10 990 2  ---- kükürd 1- xlorid  Q  0,5
 2812 10 990 9  ---- digərləri  Q  0,5
 2812 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2813  Qeyri-metal sulfidləri; texniki fosfor trisulfid:    
 2813 10 000 0  - karbon disulfid  -  0.5
 2813 90  - digərləri:    
 2813 90 100 0  -- fosfor sulfidləri, texniki fosfor trisulfid  -  0.5
 2813 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
   IV. METALLARIN QEYRİ-ÜZVİ ƏSASLARI, OKSİDLƏRİ, HİDROKSİDLƏRİ VƏ PEROKSİDLƏRİ    
 2814  Ammonyak, susuz və ya suda məhlulu:    
 2814 10 000 0  - susuz ammonyak  -  0.5
 2814 20 000 0  - ammonyak suda məhlulu  -  0.5
 2815  Natrium-hidroksid (kaustik soda), kalium-hidroksid (kalium qələvisi); natrium və ya kalium peroksidləri:    
   - natrium-hidroksid (kaustik soda):    
 2815 11 000 0  -- bərk halda  -  0.5
 2815 12 000 0  - suda məhlulu (natrium tortası və ya maye soda)  kq/ NaOH  0.5
 2815 20  - kalium-hidroksid (kalium qələvisi):    
 2815 20 100 0  -- bərk halda  -  0.5
 2815 20 900 0  -- suda məhlulu (kalium tortası və ya maye potaş)  kq/ KOH  0.5
 2815 30 000 0  - natrium və ya kalium peroksidləri  -  5
 2816  Maqnezium hidroksidi və peroksidi; stronsium və barium oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri:    
 2816 10 000 0  - maqnezium hidroksidi və peroksidi  -  0.5
 2816 40 000 0  - stronsium və ya barium oksidi, hidroksidi və peroksidi  -  0.5
 2817 00 000 0  Sink oksid; sink peroksid  -  0.5
 2818  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund; alüminium oksid; alüminium hidroksid:    
 2818 10  - müəyyən və qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund    
 2818 10 100 0  -- tərkibində alüminium oksidi 97,5 kytlə%-dən çox olan ağ, çəhrayı və ya tünd qırmızı  -  0.5
 2818 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2818 20 000 0  - alüminium oksidi, süni korunddan fərqli  -  0.5
 2818 30 000 0  - alüminium-hidroksid  -  0.5
 2819  Xrom oksidləri və hidroksidləri:    
 2819 10 000 0  - xrom trioksid  -  0.5
 2819 90  - digərləri:    
 2819 90 100 0  -- xrom dioksidi  -  0.5
 2819 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2820  Manqan oksidləri:    
 2820 10 000 0  - manqan dioksidi  -  0.5
 2820 90  - digərləri:    
 2820 90 100 0  -- tərkibində 77 kytlə%-dən çox manqan olan manqan oksidi  -  0.5
 2820 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2821  Dəmir oksidləri və hidroksidləri; tərkibində Fe2O3-ə hesablanmada 70 kütlə % və daha çox dəmir (kimyəvi birləşmiş) olan mineral boyalar :    
 2821 10 000 0  - dəmir oksidləri və hidroksidləri  -  0.5
 2821 20 000 0  - mineral boyalar  -  0.5
 2822 00 000 0  Kobalt oksidləri və hidroksidləri; texniki kobalt oksidləri  -  0.5
 2823 00 000 0  Titan oksidləri  -  0.5
 2824  Qurğuşun oksidləri; qurğuşun sülügəni (qırmızı və narıncı):    
 2824 10 000 0  - qurğuşun monooksidi (qurğuşun qleti, massikot)  -  0.5
 2824 20 000 0  - qurğuşun süllügeni (qırmızı və narıncı)  -  0.5
 2824 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2825  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları; digər qeyri-üzvi əsaslar; digər metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri:    
 2825 10 000 0  - hidrazin və hidroksilamin, onların qeyri-üzvi duzları  -  0.5
 2825 20 000 0  - litium oksidi və hidroksidi  -  0.5
 2825 30 000 0  - vanadium oksidləri və hidroksidləri  -  0.5
 2825 40 000 0  - nikel oksidləri və hidroksidləri  -  0.5
 2825 50 000 0  - mis oksidləri və hidroksidləri  -  0.5
 2825 60 000 0  - germanium oksidləri və sirkonium dioksid  -  0.5
 2825 70 000 0  - molibden oksidləri və hidroksidləri  -  5
 2825 80 000 0  - stibium oksidləri  -  0.5
 2825 90  - digərləri:    
   -- kalsium oksidi, hidroksidi və peroksidi:    
 2825 90 110 0  --- quru maddəyə hesablamada 98% və ya daha çox olan təmiz kalsium hidroksidi (1kütlə %-i 75 mkm-dən çox, 4 kütlə %-i 1,3 mkm-dən az ölçüsü olan hissəciklər formasında)  -  0.5
 2825 90 190 0  --- digərləri  -  0.5
 2825 90 200 0  -- berillium oksidi və hidroksidi  -  0.5
 2825 90 300 0  -- qalay oksidləri  -  0.5
 2825 90 400 0  -- volfram oksidləri və hidroksidləri  -  0.5
 2825 90 500 0  -- civə oksidləri  -  0.5
 2825 90 600 0  -- kadmium oksidi  -  0.5
 2825 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
   V. QEYRİ-ÜZVİ TURŞULARIN VƏ METALLARIN DUZLARI VƏ PEROKSİDUZLARI    
 2826  Floridlər, florsilikatlar, floralüminatlar və florun digər kompleksi duzları:    
   - floridlər:    
 2826 11 000 0  -- ammonium- və ya natrium-  -  0.5
 2826 12 000 0  -- alüminium-  -  0.5
 2826 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2826 20 000 0  - natrium və ya kalium florsilikatları  -  0.5
 2826 30 000 0  - natrium heksafloralüminat (sintetik kriolit)  -  0.5
 2826 90  - digərləri:    
 2826 90 100 0  -- dikaliumheksaflorsirkonat  -  0.5
 2826 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2827  Xloridlər, xlorid oksidləri və hidroksidləri; bromidlər və bromid oksidləri; yodidlər və yodid oksidləri:    
 2827 10 000 0  - amonium-xlorid  -  15
 2827 20 000 0  - kalsium-xlorid  -  0.5
   - digər xloridlər:    
 2827 31 000 0  -- maqnezium-  -  0.5
 2827 32 000 0  -- alüminium-  -  0.5
 2827 33 000 0  -- dəmir-  -  0.5
 2827 34 000 0  -- kobalt-  -  0.5
 2827 35 000 0  -- nikel-  -  0.5
 2827 36 000 0  -- sink-  -  0.5
 2827 39  -- digərləri:    
 2827 39 100 0  --- qalay  -  0.5
 2827 39 800 0  --- digərləri  -  0.5
   - xlorid oksidləri və hidroksidləri:    
 2827 41 000 0  -- mis  -  0.5
 2827 49  --digərləri:    
 2827 49 100 0  --- qurğuşun  -  0.5
 2827 49 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - bromidlər və bromid oksidləri:    
 2827 51 000 0  -- natrium və kalium bromidləri  -  0.5
 2827 59 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2827 60 000 0  - yodidlər və yodid oksidləri  -  0.5
 2828  Hipoxloritlər; texniki kalsium hipoxlorit; xloritlər; hipobromitlər:    
 2828 10 000 0  - texniki kalsium hipoxlorit və digər kalsium hipoxloritləri  -  0.5
 2828 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2829  Xloratlar və perxloratlar; bromatlar və perbromatlar; yodatlar və peryodatlar:    
   - xloratlar:    
 2829 11 000 0  -- natrium  -  0.5
 2829 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2829 90  - digərləri:    
 2829 90 100 0  -- perxloratlar  -  0.5
 2829 90 400 0  -- natrium və kalium bromatları  -  0.5
 2829 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
 2830  Sulfidlər; kimyavi tərkibi məlum və ya naməlum polisulfidlər:    
 2830 10 000 0  - natrium sulfidləri  -  0.5
 2830 20 000 0  - sink sulfid  -  0.5
 2830 30 000 0  - kadmium sulfid  -  0.5
 2830 90  - digərləri:    
 2830 90 110 0  -- kalsium, stibium və ya dəmir sulfidləri  -  0.5
 2830 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
 2831  Ditionitlər və sulfoksilatlar:    
 2831 10 000 0  - natrium-  -  0.5
 2831 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2832  Sulfitlər; tiosulfatlar:    
 2832 10 000 0  - natrium sulfitləri  -  0.5
 2832 20 000 0  - digər sulfitlər  -  0.5
 2832 30 000 0  - tiosulfatlar  -  0.5
 2833  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar):    
   - natrium sulfatları:    
 2833 11 000 0  -- dinatrium sulfat  -  0.5
 2833 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
   - digər sulfatlar:    
 2833 21 000 0  -- maqnezium-  -  0.5
 2833 22 000 0  -- alüminium-  -  0.5
 2833 23 000 0  -- xrom-  -  0.5
 2833 24 000 0  -- nikel-  -  0.5
 2833 25 000 0  -- mis-  -  0.5
 2833 26 000 0  -- sink-  -  0.5
 2833 27 000 0  -- barium-  -  0.5
 2833 29  --digərləri:    
 2833 29 100 0  --- kadmium  -  0.5
 2833 29 300 0  --- kobalt; titan  -  0.5
 2833 29 500 0  --- dəmir  -  0.5
 2833 29 700 0  --- civə; qurğuşun  -  0.5
 2833 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2833 30 000 0  - zəylər  -  15
 2833 40 000 0  - peroksosulfatlar (persulfatlar)  -  0.5
 2834  Nitritlər; nitratlar:    
 2834 10 000 0  - nitritlər  -  0.5
   - nitratlar:    
 2834 21 000 0  -- kalium  -  0.5
 2834 29  -- digərləri:    
 2834 29 200 0  --- barium; berillium; kadmium; kobalt; nikel; qurğuşun  -  0.5
 2834 29 300 0  --- mis; civə  -  0.5
 2834 29 800 0  --- digərləri  -  0.5
 2835  Fosfinatlar (hipofosfitlər), fosfonatlar (fosfitlər) və fosfatlar; kimyavi tərkibi məlum və ya naməlum polifosfatlar:    
 2835 10 000 0  - fosfinatlar (hipofosfitlər) və fosfonatlar (fosfitlər)  -  0.5
   - fosfatlar:    
 2835 22 000 0  -- mono- və ya dinatrium  -  0.5
 2835 23 000 0  -- trinatrium  -  0.5
 2835 24 000 0  -- kalium  -  0.5
 2835 25  -- kalsium hidroortofosfat (dikalsiumfosfat):    
 2835 25 100 0  --- flor tərkibili, quru susuz məhsula hesablanmada 0,005 kütlə %-dən az  -  0.5
 2835 25 900 0  --- flor tərkibili, quru susuz məhsula hesablanmada 0,005 kütlə % və daha çox, lakin 0,20 kütlə %-dən az  -  0.5
 2835 26  -- digər kalsium fosfatları:    
 2835 26 100 0  --- flor tərkibi, quru susuz məhsula hesablanmada 0,005 kütlə %-dən az  -  0.5
 2835 26 900 0  --- flor tərkibi, quru susuz məhsula hesablanmada 0,005 kütlə % və daha çox  -  0.5
 2835 29  -- digərləri:    
 2835 29 100 0  --- triammonium  -  0.5
 2835 29 900 0  --- digərləri  -  0.5
   - polifosfatlar:    
 2835 31 000 0  -- natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)  -  0.5
 2835 39 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2836  Karbonatlar: peroksokarbonatlar (perkarbonatlar); ammonium karbamat tərkibli texniki ammonium karbonat:    
 2836 10 000 0  - texniki ammonium karbonat və digər ammonium karbonatları  -  0.5
 2836 20 000 0  - natrium karbonat  -  0.5
 2836 30 000 0  - natrium hidrokarbonat (natriumbikarbonat)  -  0.5
 2836 40 000 0  - kalium karbonatları  -  0.5
 2836 50 000 0  - kalsium karbonat  -  0.5
 2836 60 000 0  - barium karbonat  -  0.5
 2836 70 000 0  - qurğuşun karbonat  -  0.5
   - digərləri:    
 2836 91 000 0  -- litium karbonatları  -  0.5
 2836 92 000 0  -- stronsium karbonat  -  0.5
 2836 99  -- digərləri:    
   --- karbonatlar:    
 2836 99 110 0  ---- maqnezium-; mis-  -  0.5
 2836 99 180 0  ---- digərləri  -  0.5
 2836 99 900 0  --- peroksokarbonat (perkarbonatlar)  -  0.5
 2837  Sianidlər, sianid oksidləri, kompleks sianidlər:    
   - sianidlər və sianid oksidləri:    
 2837 11 000 0  -- natrium  -  0.5
 2837 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2837 20 000 0  - kompleks sianidlər  -  0.5
 2838 00 000 0  fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar  -  0.5
 2839  Silikatlar; qələvi metalların texniki silikatları:    
   - natriumun:    
 2839 11 000 0  -- natrium metasilikatları  -  0.5
 2839 19 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2839 20 000 0  - kaliumun  -  0.5
 2839 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2840  Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar):    
   - dinatrium-tetraborat (təmizlənmiş boraks):    
 2840 11 000 0  -- susuz  -  0.5
 2840 19  -- digəri:    
 2840 19 100 0  --- dinatriumtetraborat pentahidrat  -  0.5
 2840 19 900 0  --- digərləri  -  0.5
 2840 20  - digər boratlar:    
 2840 20 100 0  -- susuz natrium boratları  -  0.5
 2840 20 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2840 30 000 0  - peroksoboratlar (perboratlar)  -  0.5
 2841  Oksometal və peroksometal turşuların duzları:    
 2841 10 000 0  - alüminatlar  -  0.5
 2841 20 000 0  - sink və qurğuşun xromatları  -  0.5
 2841 30 000 0  - natrium dixromat  -  0.5
 2841 50 000 0  - digər xromatlar və dixromatlar; peroksoxromatlar  -  0.5
   - manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar:    
 2841 61 000 0  -- kalium permanqanat  -  0.5
 2841 69 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2841 70 000 0  - molibdatlar  -  0.5
 2841 80 000 0  - volframatlar  -  0.5
 2841 90  - digərləri:    
 2841 90 100 0  -- antimonatlar  -  0.5
 2841 90 300 0  -- sinkatlar və vanadatlar  -  0.5
 2841 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2842  Qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların digər duzları, azidlərdən başqa:    
 2842 10 000 0  - ikiqat və ya kompleks silikatlar, kimyavi təkibi məlum və ya naməlum olan alümosilikatlar daxil olmaqla  -  0.5
 2842 90  - digərləri:    
 2842 90 100 0  -- selen və ya tellur turşularının duzları, ikiqat duzları və ya kompleks duzları  -  0.5
 2842 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
   VI. MYXTƏLİF QEYRİ-ÜZVİ MƏHSULLAR    
 2843  Kolloid halında qiymətli metallar; müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları:    
 2843 10  - qiymətli metallar kolloid halında:    
 2843 10 100 0  -- gümüş  -  0.5
 2843 10 900 0  -- digərləri  -  0.5
   - gümüşün birləşmələri:    
 2843 21 000 0  -- gümüş nitrat  -  0.5
 2843 29 000 0  -- digərləri  -  0.5
 2843 30 000 0  - qızılın birləşmələri  q  0.5
 2843 90  - digər birləşmələr; amalqamalar:    
 2843 90 100 0  -- amalqamalar  -  0.5
 2843 90 900 0  -- digərləri  q  0.5
 2844  Radioaktiv kimyəvi elementlər və radioaktiv izotoplar (bölünən və əmələ gələn kimyəvi elementlər və izotoplar daxil olmaqla), onların birləşmələri; tərkibində bu məhsullar olan qarışıqlar və qalıqlar:    
 2844 10  - təbii uran və onun birləşmələri; tərkibində təbii uran və ya təbii uran birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:    
   -- təbii uran:    
 2844 10 100 0  --- emal olunmayan; tullantılar və qırıntı  kq U  0.5
 2844 10 300 0  --- emal olunmuş  kq U  0.5
 2844 10 500 0  -- ferro-uran  kq U  0.5
 2844 10 900 0  -- digərləri  kq U  0.5
 2844 20  - uran-235-lə zənginləşdirilən uran və onun birləşmələri; plutonium və onun birləşmələri; tərkibində uran-235-lə zənginləşdirilən uran, plutonium və ya bu maddələrin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:    
   -- uran-235-lə zənginləşdirilən uran və onun birləşmələri; uran- 235-lə zənginləşdirilən uran tərkibli ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları və ya bu məhsulların birləşmələri, tərkibində uran-235-in miqdarı:    
 2844 20 250 0  --- ferro-uran  q d/i  0.5
 2844 20 350 0  --- digərləri  q d/i  0.5
   -- plutonium və onun birləşmələri; plutonium və ya onun birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:    
   --- plutonium və uran qarışıqları:    
 2844 20 510 0  ---- ferro-uran  q d/i  0.5
 2844 20 590 0  ---- digərləri  q d/i  0.5
 2844 20 990 0  --- digərləri  q d/i  0.5
 2844 30  - uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran və onun birləşmələri; torium və onun birləşmələri; ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları, tərkibində uran-235-lə bəsitləşdirilən uran, torium və ya bu maddələrin birləşmələri olan:    
   -- uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran; ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqlar, tərkibində uran-235-lə bəsitləşdirilən uran olan və ya bu maddənin birləşmələri:    
 2844 30 110 0  --- metallokeramika  -  0.5
 2844 30 190 0  --- digərləri  -  0.5
   -- torium; tərkibində torium və bu maddənin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:    
 2844 30 510 0  --- metallokeramika  -  0.5
   --- digəri:    
 2844 30 550 0  ---- emal olunmamış, tullantı və qırıntı  -  0.5
   ---- emal olunmuş:    
 2844 30 610 0  ----- tirciklər, çubuqcuqlar, formalar və profillər, təbəqələr və lentlər  -  0.5
 2844 30 690 0  ----- digərləri  -  0.5
   -- uran 235-lə bəsitləşdirilmiş uranın və ya toriumun birləşmələri, qarışdırılmış və ya birgə qarışdı-rılmamış:    
 2844 30 910 0  --- toriumun və ya uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uranın, qarışdırılmış və ya birgə qarışdırılmamış, torium duzlarından başqa  -  0.5
 2844 30 990 0  --- digərləri  -  0.5
 2844 40  - radioaktiv elementlər, izotoplar və birləşmələr, 2844 10, 2844 20 və ya 2844 30 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa; tərkibində bu elementlər, izotoplar və ya onların birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları; radioaktiv qalıqlar:    
 2844 40 100 0  -- uran-233-dən alınmış uran və onun birləşmələri; uran-233-dən və ya bu maddənin birləşmələrindən alınmış ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqlar və birləşmələr  Kİ  0.5
   -- digərləri:    
 2844 40 200 0  --- süni radioaktiv izotoplar  Kİ  0.5
 2844 40 300 0  --- süni radioaktiv izotopların birləşmələri  Kİ  0.5
 2844 40 800 0  --- digərləri  Kİ  0.5
 2844 50 000 0  - nüvə reaktorlarının işlənmiş (şualanmış), istilik buruxan elementləri (tvel)  q d/i  0.5
 2845  İzotoplar, 2844 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa; onların müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri:    
 2845 10 000 0  - ağır su (deyterium oksid)  -  0.5
 2845 90  - digərləri:    
 2845 90 100 0  -- deyterium və onun birləşmələri; hidrogen və onun deyteriumla zənginləşdirilmiş birləşmələri; tərkibində belə maddələr olan qarışıqlar və məhlullar  -  0.5
 2845 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2846  Nadir torpaq metalların, ittriumun və skandiumun və bu metalların qarışıqlarının qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri:    
 2846 10 000 0  - serium birləşmələri  -  0.5
 2846 90 000 0  - digərləri  -  0.5
 2847 00 000 0  Hidrogen peroksid, sidik cövhəri ilə bərkidilmiş və ya bərkidilməmiş  kq/H2O2  0.5
 2848 00 000 0  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli fosfidlər, ferrofosforlardan başqa  -  0.5
 2849  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər:    
 2849 10 000 0  - kalsium  -  0.5
 2849 20 000 0  - silisium  -  0.5
 2849 90  - digərləri:    
 2849 90 100 0  -- bor  -  0.5
 2849 90 300 0  -- volfram  -  0.5
 2849 90 500 0  -- alüminium; xrom; molibden; vanadium; tantal; titan  -  0.5
 2849 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 2850 00  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər, 2849 mal mövqeyinin karbidləri olan birləşmələrdən başqa:    
 2850 00 200 0  - hidridlər; nitridlər  -  0.5
 2850 00 500 0  - azidlər  -  0.5
 2850 00 700 0  - silisidlər  -  0.5
 2850 00 900 0  - boridlər  -  0.5
 2851 00  Digər qeyri-üzvi birləşmələr (destillə edilmiş və konduktometrik və analoji təmizliyi olan su daxil olmaqla); maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava; amalqamalar, qiymətli metalların amalqamalarından başqa:    
 2851 00 100 0  - destillə edilmiş və ya konduktometrik su və ya analoji təmizliyi olan su  -  0.5
 2851 00 300 0  - maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava  -  0.5
 2851 00 500 0  - sian xlorid  -  0.5
 2851 00 800 0  - digərləri  -  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb