Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 62 Paltar və geyim ləvazimatları , maşınla və ya əllə toxunmuş trikotajdan başqa

Qeydlər:

Bu qrupa yalnız istənilən toxuculuq materialından olan (pambıqdan (vata) başqa) hazır məmulatlar daxildir, maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj məmulatlar istisna olmaqla (6212 mal mövqeyində təsnif olunanlardan başqa).

Bu qrupa aşağıdakılar daxil deyil:

a) istifadə olunmuş paltarlar və ya 6309 mal mövqeyində təsnif olunan digər istifadə olunmuş məmulatlar; və ya

b) ortopedik aparatlar, cərrahiyyə kəmərləri, bandajlar və ya analoji məmulatlar (9021 mal mövqeyi).

6203 və 6204 mal mövqelərində:

a. Kostyum termini iki və ya üç komponentdən ibarət olan, üz tərəfdən eyni materialdan tikilmiş paltar dəstlərini bildirir. Bu dəstlərə aşağıdakılar daxildir:

  • bir pencək və ya jaket, üz tərəfi, qolları istisna olmaqla, dörd və ya daha çox detaldan ibərarət olan, üst geyim üçün nəzərdə tutulmuş. Dəstin tərkibinə ciddi jilet də əlavə oluna bilər ki, onun da ön tərəfi pencək və jaketin üz tərəfi ilə eyni materialdan, arxa tərəfi isə pencək və jaketin astarlıq materialı ilə eyni materialdan tikilir; və
  • bədənin aşağı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş geyim, şalvar, brici və ya qısa şalvar (şortlar) (çimərlik şortlarından başqa), yubka və şalvar-yubka, aşırmalarsız və ya önlüksüz.

Kostyumun bütün komponentləri eyni toxunuşlu, rəngli və ya tərkibli materialdan tikilmiş olmalıdır; onlar həmçinin eyni fasonlu və müvafiq və ya münasib ölçülü olmalıdır. Bununla yanaşı bu dəstlərin üzərində başqa materialdan kant (tikişə bərkidilmiş zolaq) da ola bilər.

Əgər bədənin aşağı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir neçə geyim ləvazimatı (məsələn, iki şalvar və ya şalvar və gödək şalvar, yubka və yubka-şalvarlar və şalvarlar) bir yerdə təqdim olunubsa, onlardan yalnız biri (bir şalvar, və ya qadın vı ya qızlar üçün nəzərdə tutulmuş kostyumlarda- yubka və ya yubka-şalvar) kostyumun komponentidir. Digər geyim əşyaları ayrıca təsnif olunmalıdır.

Kişi kostyumu termini yuxarıda göstərilən şərtlərə uyğun gəlib, gəlməməsindən asılı olmayaraq aşağıdakı geyim ləvazimatlarından ibarət olur:

  • dairəvi ətəkli pencək (vizitka) və milə-mil şalvardan ibarət olan səhər kostyumu;
  • adətən qara materialdan tikilən, pencəyinin ön hissəsi nisbətən qısa və düymələnməyən, ətəyi isə dar və öndən qısa və arxa tərəfdən isə ətəyi sallanan gecə kostyumları;
  • smokinqi- adi kostyumla eyni fasona malik (bu zaman köynək ön tərəfdən daha çox açıq ola bilər), təbii və ya süni parlaq parçadan yaxalığı olan kostyum.

b. Dəst termini eyni materialdan tikilmiş, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş, aşağıdakı bir neçə komponentdən ibarət olan geyim dəstlərini (6207 və ya 6208 mal mövqelərindəki kostyumlar və məmulatlar istisna olmaqla) bildirir:

  • bədənin yuxarı tərəfi üçün nəzərdə tutulmuş bir geyim ləvazimatı (yuxarı geyim kimi ikinci komponent olan jiletdən başqa);
  • bədənin aşağı hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir və ya iki müxtəlif geyim ləvazimatı, məsələn, aşırmalı və önlüklü kombinezonlar, bricilər, gödək şalvarlar (çimərlik şortlarından başqa), yubka və ya yubka-şalvarlar.

Dəstin bütün komponentləri eyni toxunuşlu, formalı, rəngli və ya tərkibli materiallardan tikilmiş olmalıdır; onlar həmçinin müvafiq və ya münasib ölçüdə olmalıdırlar. Dəst termini 6211 mal mövqeyində təsnif olunan idman və ya xizək kostyumlarına aid edilmir.

6209 mal mövqeyində:

a) uşaq geyimləri və ya uşaq geyim ləvazimatı boyu 86 sm-dən hündür olmayan uşaqlar üçün nəzərdə tytulmuş paltarları bildirir; bu həmçinin uşaq bələklərinə də şamil edilir;

b) ilk baxışdan 6209 mal mövqeyi ilə yanaşı həm də digər mal mövqelərinə daxil edilə bilən məmulatlar 6209 mal mövqeyinə daxil olunur.

İlk baxışdan 6210 mal mövqeyi ilə yanaşı həm də digər mal mövqelərinə, 6209 mal mövqeyindən başqa, daxil edilə bilən məmulatlar 6210 mal mövqeyinə daxil olunur.

6211 mal mövqeyində təsnif olunan xizək kostyumları xarici görünüşü və materialının tərkibinə görə, əsasən xizəklə sürüşmək (xizəklə qaçış və dağ xizəkçiliyi) üçün nəzərdə tutulmuş geyim dəstlərini bildirir. Bu dəstlər aşağıdakılardan ibarət olur:

a) xizək kombinezonları bədənin aşağı və yuxarı hissələri üçün nəzərdə tutulmuş bir geyim ləvazimatı; kombinezonların üzərində qol və yaxalıqlardan başqa ciblər və ya ayaqaltılar (üzəngi) ola bilər; və ya

b) xizək dəstləri pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş, iki və ya üç geyim ləvazimatından və aşağıdakı əşyalardan ibarət olan geyim dəstləri:

  • bir geyim ləvazimatı, məsələn, papaqlı gödəkçə, küləkçə, fırtınalıq və ya molniya zəncirbəndli analoji məmulatlar, qolsuz gödəkçələr əlavə oluna bilər, və
  • beldən yuxarı olan və ya olmayan bir şalvar, önlüklü və ya kəmərli brici və ya kombinezon.

Xizək dəsti yuxarıda (a) bəndində təsnif olunan kombinezona bənzər kombinezon və onun üzərinə geyilən qolsuz gödəkçədən ibarət ola bilər.

Xizək dəstinin bütün komponentləri eyni toxunuşlu, formalı və tərkibli, eyni və ya müxtəlif rəngli materialdan tikilməli; müvafiq və ya münasib ölçüdə olmalıdırlar.

Kvadrat və ya kvadrata oxşar formada, tərəflərindən heç birinin uzunluğu 60 sm-dən çox olmayan şarflar və ya şarflara analoji məmulatlar yaylıq kimi təsnif olunmalıdırlar. Tərəflərinin uzunluğu 60 sm-dən artıq olan yaylıqlar 6214 mal mövqeyinə daxil edilməlidir.

Bu qrupda təsnif olunmuş, ön hissədə soldan sağa düymələnən paltarlar kişi və oğlanlar üçün, ön hissədən sağdan sola düymələnən paltarlar isə qadınlar və qızlar üçün nəzərdə tutulmuş paltar kimi təsnif olunmalıdır. Formasına görə hər iki cins üçün nəzərdə tutulan paltarlar üçün bu qayda tətbiq olunmur.

Paltarın qəti olaraq kişi və oğlan üçün və ya qadın və qızlar üçün nəzərdə tutulduğu müəyyən olunmursa, belə məmulatlar qadın və qızlar üçün nəzərdə tutulmuş paltarlar aid edilən mal mövqeyinə daxil olynmalıdır.

Bu qrupun məmulatları metal saplardan hazırlana bilər.

Əlavə qeydlər:

1. Bu qrupa 3b qeydini istifadə etmək üçün dəstin komponentləri tamamilə eyni materialdan hazırlanmalıdır, bir şərtlə ki, bu zaman yuxarıdakı qeydin digər şərtlərinə əməl olunsun.

Bu məqsədlə istifadə olunan material ağardılmış, ağardılmamış, boyanmış, müxtəlif rəngli ipliklərdən və ya çap olunmuş ola bilər.

Müxtəlif materiallardan hazırlanmış paltar əşyaları birlikdə dəst adlandırıla bilməz, bu fərq yalnız onların rənglərində olsa belə.

Dəstin bütün komponentləri pərakəndə satış üçün vahid məmulat kimi təqdim olunmalıdır. Bu cür vahid məmulatın hər bir komponentinin individual bağlanması və ya ayrıca etiketləməsi onların dəst kimi təsnif olunmasına mane olmur.

2. 6209 və 6216 mal mövqelərinə plastmass və rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş əlcəklər, təkbarmaqlar və yarıməlcəklər daxil olunur, hətta onlar:

5903 və ya 5906 mal mövqelərində təsnif olunan, plastmass və rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş toxuculuq materialından olsa belə (maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj parçadan başqa);

hopdurulmamış və üzlüksüz toxuculuq materialından (maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj parçalardan fərqli) hazırlanan və bundan sonra plastmass və ya rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş olsa belə.

Trikotaj parça yalnız armaturlaşdırıcı kimi istifadə olunarkən, məsaməli palstmassla və ya məsaməli rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş əlcəklər, təkbarmaqlar və yarıməlcəklər 39 və ya 40-cı qrupa aid edilir. Hətta onlar:

- 5903 və ya 5906 mal mövqelərində təsnif olunan, məsaməli palstmasla və ya məsaməli rezinlə hopdurulmuş və örtülmüş, əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj parçadan hazırlanıbsa:

palstmassla və ya rezinlə hopdurulmamış və ya örtülməmiş (üzlüksüz) (əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj parçadan fərqli) toxuculuq materialından hazırlanıbsa və bundan sonra məsaməli palstmassla və ya məsaməli rezinlə hopdurulub və ya örtülübsə belə.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 6201  Palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji kişi və ya oğlan geyim məmulatları, 6203 mal mövqeyində təsnif edilən məmulatlardan başqa:    
   - palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar:    
 6201 11 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6201 12  -- pambıq iplikdən:    
 6201 12 100 0  --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox olmayan  əd  15
 6201 12 900 0  --- bir məmulatının kütləsi 1kq-dan çox olan  əd  15
 6201 13  -- kimyəvi saplardan:    
 6201 13 100 0  --- bir məmulatının kütləsi 1- kq-dan çox olmayan  əd  15
 6201 13 900 0  --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox olan  əd  15
 6201 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - digərləri:    
 6201 91 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6201 92 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6201 93 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6201 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6202  Palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr (vetrovka), fırtınalıqlar (ştormovka) və analoji qadın və ya qızlar üçün məmulatlar, 6204 mal mövqeyində təsnif edilən məmulatlardan başqa:    
   - palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar və analoji məmulatlar:    
 6202 11 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6202 12  -- pambıq iplikdən:    
 6202 12 100 0  --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan az  əd  15
 6202 12 900 0  --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox  əd  15
 6202 13  -- kimyəvi saplardan:    
 6202 13 100 0  --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan az  əd  15
 6202 13 900 0  --- bir məmulatının kütləsi 1 kq-dan çox  əd  15
 6202 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - digərləri:    
 6202 91 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6202 92 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6202 93 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6202 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6203  Kişi və oğlan kostyumları, dəstləri, pencəkləri, bleyzerləri, şalvarları, önlük və qayışlarla kombinezonlar, brici və şortlar (çimərlik paltarından başqa):    
   - kostyumlar:    
 6203 11 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6203 12 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6203 19  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6203 19 100 0  --- pambıq iplikdən  əd  15
 6203 19 300 0  --- süni saplardan  əd  15
 6203 19 900 0  --- digərləri  əd  15
   - dəstlər (komplektlər):    
 6203 21 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6203 22  -- pambıq iplikdən:    
 6203 22 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 22 800 0  --- digərləri  əd  15
 6203 23  -- sintetik saplardan:    
 6203 23 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 23 800 0  --- digərləri  əd  15
 6203 29  -- digər toxuculuq materiallarından:    
   --- süni saplardan:    
 6203 29 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 29 180 0  ---- digərləri  əd  15
 6203 29 900 0  --- digərləri  əd  15
   - pencək və blayzerlər:    
 6203 31 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6203 32  -- pambıq iplikdən:    
 6203 32 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 32 900 0  --- digərləri  əd  15
 6203 33  -- sintetik saplardan:    
 6203 33 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 33 900 0  --- digərləri  əd  15
 6203 39  -- digər toxuculuq materiallarından:    
   --- süni saplardan:    
 6203 39 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 39 190 0  ---- digərləri  əd  15
 6203 39 900 0  --- digərləri  əd  15
   - şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinzonlar, bricilər və şortlar:    
 6203 41  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6203 41 100 0  --- şalvarlar və bricilər  əd  15
 6203 41 300 0  --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar  əd  15
 6203 41 900 0  --- digərləri  əd  15
 6203 42  -- pambıq iplikdən:    
   --- şalvarlar və bricilər:    
 6203 42 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
   ---- digərləri:    
 6203 42 310 0  ----- "denim"dən (cins parçadan)  əd  15
 6203 42 330 0  ----- kəsilmiş xovlu velvetdən  əd  15
 6203 42 350 0  ----- digərləri  əd  15
   --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:    
 6203 42 510 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 42 590 0  ---- digərləri  əd  15
 6203 42 900 0  --- digərləri  əd  15
 6203 43  -- sintetik saplardan:    
   --- şalvarlar və bricilər:    
 6203 43 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 43 190 0  ---- digərləri  əd  15
   --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:    
 6203 43 310 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 43 390 0  ---- digərləri  əd  15
 6203 43 900 0  --- digərləri  əd  15
 6203 49  -- digər toxuculuq materiallarından:    
   --- süni saplardan:    
   ---- şalvarlar və bricilər:    
 6203 49 110 0  ----- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 49 190 0  ----- digərləri  əd  15
   ---- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:    
 6203 49 310 0  ----- istehsalat və peşə  əd  15
 6203 49 390 0  ----- digərləri  əd  15
 6203 49 500 0  ---- digərləri  əd  15
 6203 49 900 0  --- digərləri  əd  15
 6204  Qadın və qızlar üçün kostyumlar, dəstlər, jaketlər, blayzerlər, donlar (platya), yubkalar, yubka-şalvarlar, şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinzonlar, bricilər və şortlar (çimərlik şortlardan başqa):    
   - kostyumlar:    
 6204 11 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6204 12 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6204 13 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6204 19  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6204 19 100 0  --- süni saplardan  əd  15
 6204 19 900 0  --- digərləri  əd  15
   - komplektlər:    
 6204 21 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6204 22  -- pambıq iplikdən:    
 6204 22 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 22 800 0  --- digərləri  əd  15
 6204 23  -- sintetik saplardan:    
 6204 23 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 23 800 0  --- digərləri  əd  15
 6204 29  -- digər toxuculuq materiallarından:    
   --- süni saplardan:    
 6204 29 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 29 180 0  ---- digərləri  əd  15
 6204 29 900 0  --- digərləri  əd  15
   - jaketlər və bleyzerlər:    
 6204 31 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6204 32  -- pambıq iplikdən:    
 6204 32 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 32 900 0  --- digərləri  əd  15
 6204 33  -- sintetik saplardan:    
 6204 33 100 0  --- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 33 900 0  --- digərləri  əd  15
 6204 39  -- digər toxuculuq materiallarından:    
   --- süni saplardan:    
 6204 39 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 39 190 0  ---- digərləri  əd  15
 6204 39 900 0  --- digərləri  əd  15
   - donlar(platyalar):    
 6204 41 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6204 42 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6204 43 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6204 44 000 0  -- süni saplardan  əd  15
 6204 49  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6204 49 100 0  --- ipəkdən və ipək tullantıları ipliyindən  əd  15
 6204 49 900 0  --- digərləri  əd  15
   - yubka və yubka-şalvarlar:    
 6204 51 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6204 52 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6204 53 000 0  -- sintetik saplardan  əd  15
 6204 59  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6204 59 100 0  --- süni saplardan  əd  15
 6204 59 900 0  --- digərləri  əd  15
   - şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinzonlar, bricilər və şortlar:    
 6204 61  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən:    
 6204 61 100 0  --- şalvar və bricilər  əd  15
 6204 61 800 0  --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar  əd  15
 6204 61 900 0  --- digərləri  əd  15
 6204 62  -- pambıq iplikdən:    
   --- şalvarlar və bricilər:    
 6204 62 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
   ---- digərləri:    
 6204 62 310 0  ----- "denim"dən (cins parça)  əd  15
 6204 62 330 0  ----- kəsik xovlu velvetdən  əd  15
 6204 62 390 0  ----- digərləri  əd  15
   --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:    
 6204 62 510 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 62 590 0  ---- digərləri  əd  15
 6204 62 900 0  --- digərləri  əd  15
 6204 63  -- sintetik liflərdən:    
   --- şalvarlar və bricilər:    
 6204 63 110 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 63 180 0  ---- digərləri  əd  15
   --- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:    
 6204 63 310 0  ---- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 63 390 0  ---- digərləri  əd  15
 6204 63 900 0  --- digərləri  əd  15
 6204 69  -- digər toxuculuq materiallarından:    
   --- süni saplardan:    
   ---- şalvarlar və bricilər:    
 6204 69 110 0  ----- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 69 180 0  ----- digərləri  əd  15
   ---- önlüklü və qayışlı kombinzonlar:    
 6204 69 310 0  ----- istehsalat və peşə  əd  15
 6204 69 390 0  ----- digərləri  əd  15
 6204 69 500 0  ---- digərləri  əd  15
 6204 69 900 0  --- digərləri  əd  15
 6205  Kişi və oğlan köynəkləri (rubaşka):    
 6205 10 000 0  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6205 20 000 0  - pambıq iplikdən  əd  15
 6205 30 000 0  - kimyəvi saplardan  əd  15
 6205 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6205 90 100 0  -- kətan və rami liflərindən  əd  15
 6205 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 6206  Qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon:    
 6206 10 000 0  - ipək sapdan və ya ipək tullantıları ipliyindən  əd  15
 6206 20 000 0  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6206 30 000 0  - pambıq iplikdən  əd  15
 6206 40 000 0  - kimyəvi saplardan  əd  15
 6206 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6206 90 100 0  -- kətan və rami liflərindən  əd  15
 6206 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 6207  Kişi və ya oğlan üçün maykalar və digər alt fufaykalar, kalsonlar, tuman (trusı), gecə köynəkləri, pijamalar, çimmək üçün və ev xalatları və analoji məmulatlar:    
   - tumanlar (trusı və kalson):    
 6207 11 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6207 19 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - gecə köynəkləri və pijamaları:    
 6207 21 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6207 22 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6207 29 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - digərləri:    
 6207 91  -- pambıq iplikdən:    
 6207 91 100 0  --- tiftikli məhrəbalıq parçadan və analoji tiftikli toxunma materiallardan çimmək üçün və ev xalatları və analoji məmulatlar  əd  15
 6207 91 900 0  --- digərləri  -  15
 6207 92 000 0  -- kimyəvi saplardan  -  15
 6207 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  -  15
 6208  Qadın və qızlar üçün maykalar, digər alt fufaykalar, kombinasiyalar, alt yubkalar, tuman (trusı), pantalon, gecə köynəkləri, pijama, penuar, çimmək üçün və ev xalatları və analoji məmulatlar:    
   - kombinasiya və alt yubkalar:    
 6208 11 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6208 19  -- digər toxuculuq materiallarından:    
 6208 19 100 0  --- pambıq iplikdən  əd  15
 6208 19 900 0  --- digərləri  əd  15
   - gecə köynəkləri və pijama:    
 6208 21 000 0  -- pambıq iplikdən  əd  15
 6208 22 000 0  -- kimyəvi saplardan  əd  15
 6208 29 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
   - digərləri:    
 6208 91  -- pambıq iplikdən:    
   --- penuarlar, çimmək üçün və ev xalatları və digər analoji məmulatlar:    
 6208 91 110 0  ---- tiftikli məhrəbalıq parçadan və analoji tiftikli toxunma materiallardan  əd  15
 6208 91 190 0  ---- digərləri  -  15
 6208 91 900 0  --- digərləri  -  15
 6208 92 000 0  -- kimyəvi saplardan  -  15
 6208 99 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  -  15
 6209  Uşaq paltarları və onlara aid ləvazimatlar:    
 6209 10 000 0  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  -  15
 6209 20 000 0  - pambıq iplikdən  -  15
 6209 30 000 0  - sintetik saplardan  -  15
 6209 90 000 0  - digər toxuculuq materiallarından  -  15
 6210  5602, 5603, 5903, 5906 və ya 5907 mal mövqelərindəki materiallardan hazırlanmış paltar əşyaları:    
 6210 10  - 5602 və ya 5603 mal mövqelərindəki materiallarından:    
 6210 10 100 0  -- 5602 mal mövqeyindəkı materiallardan  -  15
   -- 5603 mal mövqeyindəki materiallardan:    
 6210 10 910 0  --- steril bağlamada  -  15
 6210 10 990 0  --- digərləri  -  15
 6210 20 000 0  - 6201 11-6201 19 alt mövqelərində göstərilmiş digər geyim əşyaları tipləri  əd  15
 6210 30 000 0  - 6202 11--6202 19 alt mövqelərində göstərilmiş digər geyim əşyaları tipləri  əd  15
 6210 40 000 0  - digər kişi və ya oğlan geyim əşyaları  -  15
 6210 50 000 0  - digər qadın və ya qız geyim əşyaları  -  15
 6211  İdman, xizək, çimərlik kostyumları ; digər geyim əşyaları:    
   - çimərlik kostyumları:    
 6211 11 000 0  -- kişi və ya oğlanlar üçün  əd  15
 6211 12 000 0  -- qadın və ya qızlar üçün  əd  15
 6211 20 000 0  - xizək kostyumları  əd  15
   - digər kişi və ya oğlan geyim əşyaları:    
 6211 31 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  -  15
 6211 32  -- pambıq iplikdən:    
 6211 32 100 0  --- istehsalat və peşə geyimləri  -  15
   --- astarlı idman kostyumları:    
 6211 32 310 0  ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla  əd  15
   ---- digərləri:    
 6211 32 410 0  ----- üst hissələri  əd  15
 6211 32 420 0  ----- alt hissələri  əd  15
 6211 32 900 0  --- digərləri  -  15
 6211 33  -- kimyəvi saplardan:    
 6211 33 100 0  --- istehsalat və peşə geyimləri  -  15
   --- astarlı idman kostyumları:    
 6211 33 310 0  ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla  əd  15
   ---- digərləri:    
 6211 33 410 0  ----- üst hissələri  əd  15
 6211 33 420 0  ----- alt hissələri  əd  15
 6211 33 900 0  --- digərləri  -  15
 6211 39 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  -  15
   - qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları:    
 6211 41 000 0  -- yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  -  15
 6211 42  -- pambıq iplikdən:    
 6211 42 100 0  --- döşlüklər, kombinzonlar, xüsusi paltarlar və digər istehsalat və peşə geyimləri (evdə istifadə üçün yararlı və ya yarasız)  -  15
   --- astarlı idman kostyumları:    
 6211 42 310 0  ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla  əd  15
   ---- digərləri:    
 6211 42 410 0  ----- üst hissələri  əd  15
 6211 42 420 0  ----- alt hissələri  əd  15
 6211 42 900 0  --- digərləri  -  15
 6211 43  -- kimyəvi saplardan:    
 6211 43 100 0  --- döşlüklər, kombinzonlar, xüsusi paltarlar və digər istehsalat və peşə geyimləri (evdə istifadə üçün yararlı və yararsız)  -  15
   --- astarlı idman kostyumları:    
 6211 43 310 0  ---- üz tərəfi eyni materialdan olmaqla  əd  15
   ---- digərləri:    
 6211 43 410 0  ----- üst hissələri  əd  15
 6211 43 420 0  ----- alt hissələri  əd  15
 6211 43 900 0  --- digərləri  -  15
 6211 49 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  -  15
 6212  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj və ya qeyri-trikotaj büstqalterlər, kəmərlər, korsetlər, aşırmalar, qurşaqlar və analoji məmulatlar və onların hissələri:    
 6212 10  - büstqalterlər:    
 6212 10 100 0  -- pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş büstqalter və tumanlardan ibarət dəst  əd  15
 6212 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 6212 20 000 0  - kəmərlər və kəmər-tumanlar  əd  15
 6212 30 000 0  - zərif bəzəklər  əd  15
 6212 90 000 0  - digərləri  -  15
 6213  Cib dəsmalları:    
 6213 10 000 0  - ipək saplardan və ya ipək tullantıları ipliklərindən  əd  15
 6213 20 000 0  - pambıq ipliklərdən  əd  15
 6213 90 000 0  -- digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6214  Şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, vuallar və analoji məmulatlar:    
 6214 10 000 0  - ipək saplardan və ipək tullantıları ipliklərindən  əd  15
 6214 20 000 0  - yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliklərindən  əd  15
 6214 30 000 0  - sintetik saplardan  əd  15
 6214 40 000 0  - süni saplardan  əd  15
 6214 90  - digər toxuculuq materiallarından:    
 6214 90 100 0  -- pambıq ipliklərdən  əd  15
 6214 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 6215  Qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları:    
 6215 10 000 0  - ipək saplardan və ipək tullantıları ipliyindən  əd  15
 6215 20 000 0  - kimyəvi saplardan  əd  15
 6215 90 000 0  - digər toxuculuq materiallarından  əd  15
 6216 00 000 0  Əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  -  15
 6217  Digər hazır paltar ləvazimatları; 6212 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa paltar hissələri və ya geyim ləvazimatları:    
 6217 10 000 0  - ləvazimatlar  -  15
 6217 90 000 0  - hissələri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb