Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 17. Şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları

Qeydlər:

1. Aşağıdakılar bu qrupa daxil edilmir:

a) kakao tərkibli, şəkərdən hazırlanmış qənnadı məmulatları (mal mövqeyi 1806);

b) kimyavi təmiz şəkər (saxaroza, laktoza, maltoza, qlükoza və fruktozadan başqa) və ya 2904 mal mövqeyinin digər məhsulları; və ya

v) 30-cu qrupun dərman vasitələri və ya digər məhsulları.

Yarımmövqelərə dair qeyd:

1701 11və 1701 12 mal mövqelərindəki xam şəkər termini polyarimetrin göstəricisinə görə quru saxaroza tərkibi 99,5 kütlə %-dən az olan şəkəri bildirir.

Əlavə qeydlər:

1. 11701 11 100 0, 1701 10 900 0, 1701 12 100 0, 1701 12 900 0 yarımmövqelərində xam həkər termini tərkibində aromatlaşdırıcı və ya boyaq, və ya hər hansı bir digər əlavələr olmayan və polyarimetrik üsulla müəyyən edilərkən quru saxaroza tərkibi 99,5 kütlə %-dən az olan şəkəri bildirir.

2. 1701 99 100 0 alt yarımmövqeyindəki ağ qənd termini tərkibində aromatlaşdırıcı və ya boyaq, və ya hər hansı bir digər əlavələr olmayan və polyarimetrin göstəricisinə görə quru saxaroza tərkibi 99,5 kütlə %-dən az olan şəkəri bildirir.

3. 1702 30 100 0, 1702 40 100 0, 1702 60 100 0 və 1702 90 300 0 alt yarımmövqelərdəki izoqlükoza termini qlükoha və ya onun polimerlərindən alınan və tərkibində fruktozanın miqdarı 10kütlə%-dən az olmayan məhsulları bildirir.

4. İnulin siropu termini bildirir:

a) 1702 60 800 0 alt yarımmövqeyində, quru halda tərkibində 50 kütlə %-dən çox sərbəst və ya saxaroza şəklində fruktoza olan, inulinin və ya oliqofruktozanın hidrolizinin birbaşa məhsulu;

b) 1702 90 800 0 alt yarımmövqeyində quru halda tərkibində 10 kütlə %-dən az olmayan, amma 50 kütlə %-dən çox olmayan sərbəst və ya saxaroza şəklində fruktoza olan, inulinin və ya oliqofruktozanın hidrolizinin birbaşa məhsulu;

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 1701  Şəkər qamışından və ya çuğundurundan alınan şəkər və kimyəvi cəhətdən təmiz saxaroza, bərk vəziyyətdə:    
   - aromatik-dad və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər:    
 1701 11  -- şəkər (şəkər qamışından):    
 1701 11 100 0  --- saflaşdırılma üçün  -  0
 1701 11 900 0  --- digəri  -  15
 1701 12  -- şəkər (şəkər çuğundurundan):    
 1701 12 100 0  --- saflaşdırılma üçün  -  0
 1701 12 900 0  --- digəri  -  0.5
   - digəri:    
 1701 91 000 0  -- aromatik-dad və ya boyayıcı əlavələrlə  -  0.5
 1701 99  -- digəri:    
 1701 99 100 0  --- ağ şəkər  -  15
 1701 99 900 0  --- digəri  -  15
 1702  Şəkərin digər növləri, kimyəvi cəhətdən təmiz laktoza, maltoza, qlükoza və fruktoza daxil olmaqla, bərk halda; aromatik-dad və ya boyayıcı maddələrsiz şəkər siropları; süni bal, təbii balla qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, karamel kuleri:    
   - laktoza və laktoza siropu:    
 1702 11 000 0  -- 99 kütlə % və ya daha artıq laktoza tərkibli, quru maddə kimi hesablanan, susuz laktoza kimi ifadə olunan  -  15
 1702 19 000 0  -- digərləri  -  15
 1702 20  - ağcaqayından hasil edilən şəkər və sirop:    
 1702 20 100 0  -- ağcaqayın şəkəri bərk halda, tərkibində aromatik-dad və ya boyayıcı əlavələr olan  -  15
 1702 20 900 0  -- digərləri  -  15
 1702 30  - qlükoza və qlükoza siropu, tərkibində fruktoza olmayan və ya quru vəziyyətdə 20 kütlə %-dən az fruktoza olan:    
 1702 30 100 0  -- izoqlükoza  -  15
   -- digərləri:    
   --- tərkibində quru halda 99 kütlə % və ya daha çox qlükoza olan:    
 1702 30 510 0  ---- ağ kristal ovuntu şəklində, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş  -  15
 1702 30 590 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 1702 30 910 0  ---- ağ kristal ovuntu şəklində, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş  -  15
 1702 30 990 0  ---- digərləri  -  15
 1702 40  - qlükoza və qlükoza siropu, tərkibində quru halda 20 kütlə %-dən çox, lakin 50 kütlə %-dən az fruktoza olan, invert şəkər daxil olmamaqla:    
 1702 40 100 0  -- izoqlükoza  -  15
 1702 40 900 0  -- digərləri  -  15
 1702 50 000 0  - kimyəvi cəhətdən təmiz fruktoza  -  15
 1702 60  - digər fruktoza və fruktoza siropu, tərkibində quru halda 50 kütlə %-dən çox fruktoza olan invert şəkər daxil olmamaqla:    
 1702 60 100 0  -- izoqlükoza  -  15
 1702 60 800 0  -- inulin siropu  -  15
 1702 60 950 0  -- digərləri  -  15
 1702 90  - digərləri, invert şəkər daxil olmaqla, digər şəkərlər və tərkibində 50 kütlə % və ya daha çox quru halda fruktoza olan şəkər siropları:    
 1702 90 100 0  -- kimyəvi cəhətdən təmiz maltoza  -  15
 1702 90 300 0  -- izoqlükoza  -  15
 1702 90 500 0  -- maltodekstrin və maltodekstrindən hazırlanan sirop  -  15
 1702 90 600 0  -- süni bal, təbii balla qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış  -  15
   -- karamel kuleri:    
 1702 90 710 0  --- tərkibində 50 kütlə % və ya daha çox quru halda saxaroza olan  -  15
   --- digərləri:    
 1702 90 750 0  ---- toz şəklində, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş  -  15
 1702 90 790 0  ---- digərləri  -  15
 1702 90 800 0  -- inulin siropu  -  15
 1702 90 990 0  -- digərləri  -  15
 1703  Şəkərin ekstraksiyalaşdırılması və ya saflaşdırılması nəticəsində alınan mət (melassa):    
 1703 10 000 0  - şəkər qamışı məti (melassası)  -  15
 1703 90 000 0  - digəri  -  15
 1704  Şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları (ağ şokolad daxil olmaqla), tərkibində kakao olmayan:    
 1704 10  - saqqız, şəkərli və ya şəkərsiz:    
   --tərkibində 60 kütlə %-dən az saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla):    
 1704 10 110 0  --- zolaqlı saqqız  -  15
 1704 10 190 0  --- digəri  -  15
   -- tərkibində 60 kütlə % və ya daha çox saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkəri daxil olmaqla):    
 1704 10 910 0  --- zolaqlı saqqız  -  15
 1704 10 990 0  --- digəri  -  15
 1704 90  - digərləri:    
 1704 90 100 0  -- biyan ekstraktı, tərkibində 10 kütlə %-dən çox saxaroza olan, lakin digər əlavələrsiz  -  15
 1704 90 300 0  -- ağ şokolad  -  15
   -- digərləri:    
 1704 90 510 0  --- şirnili xəmir, marsipan daxil olmaqla, xalis çəkisi 1 kq və ya daha çox olan ilkin bağlamalarda  -  15
 1704 90 550 0  --- boğaz ağrısına qarşı pastilkalar və öskürəyə qarşı həblər  -  15
 1704 90 610 0  --- şəkərlə örtülü (drajeləşdirilən) mallar  -  15
   --- digərləri:    
 1704 90 650 0  ---- rezin (saqqız) və jele şəklində qənnadı məmulatlar, şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları şəklində meyvəli pasta daxil olmaqla  -  15
 1704 90 710 0  ---- bişmiş konfetlər, içli və ya içsiz  -  15
 1704 90 750 0  ---- toffilər, karamellər və analoji şirniyyat  -  15
   ---- digərləri:    
 1704 90 810 0  ----- preslənmiş həblər  -  15
 1704 90 990 0  ----- digəri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb