Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 48. Kağız və karton; kağız kütlədən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan məmulatlar

Qeydlər:

1. Mətndə başqa şərt qoyulmayıbsa, bu qrupda kağız termini kartonlara şamil edilir (qalınlığından və ya 1m2 in kütləsindən asılı olmayaraq).

2. Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:

a) 30-cu qrupun məmulatları;

b) 3212 mal mövqeyindəki basma folqa;

v) aromatlaşdırılmış kağız, və ya üzəri kosmetik vasitələrlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız

(33-cü qrup);

q) sabun və ya yuyucu vasitələrlə (3401 mal mövqeyi), və ya cilalayıcı maddələrlə, kremlərlə və ya analoji maddələrlə üzəri örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və ya sellüloz pambıq (3405 mal mövqeyi);

d) 3701-3704 mal mövqelərindəki həssas (işığa və ya digər şualara) kağız və karton;

e) diaqnostik və ya laboratoriya reagentlərlə hopdurulmuş kağız ( 3822 mal mövqeyi);

j) kağız içlikli laylı plastik lövhə, və ya bir layı plastik kütlə ilə örtülmüş kağız və ya karton (əgər plastik kütlə bütün materialın qalınlığının yarıdan çoxunu təşkil edirsə) və ya bu cür materiallardan hazırlanmış məmulatlar, 4814 mal mövqeyinin divar örtükləri istisna olmaqla (qrua 39);

z) 4202 mal mövqeyinin məmulatları (məsələn, yol ləvazimatı);

i) 46-cı qrupun məmulatları (hörmə materiallarından hazırlanan məmulatlar);

k) kağız iplik və ya ondan hazırlanan toxuculuq məmulatları (XI bölmə);

l) 64 və ya 65-ci qrupun məmulatları;

m) abraziv kağız və ya karton (6805 mal mövqeyi) və ya kağız və ya karton əsaslı slüda

(6814 mal mövqeyi) (lakin üzəri slüda ilə örtülmüş kağız və karton bu qrupa daxil edilir);

n) kağız və ya karton əsaslı metallik folqa (XI bölmə);

o) 9202 mal mövqeyinin məmulatları; və ya

p) 95-ci qrupun məmulatları (məsələn, oyuncaqlar, oyunlar, idman inventarı) və ya 96-cı qrupun məmulatrı (məsələn, düymələr).

3. Bu qrupun 7-ci qeydinin şərtlərinə müvafiq olaraq, 4801-4805 mal mövqelərinə kalandirləşməyə və ya superkalandirləşməyə məruz qalan, cilalanmaya və ya analoji emala məruz qalan , üzərinə su nişanı vurulmuş və ya səthi yapışqanlı kağız və karton, eləcə də istənilən üsullarla mərmər kimi bəzədilmiş və ya boyanmış kağız, karton, sellüloz pambıq və ya sellüloz liflərdən kətanlar daxildir. 4803 mal mövqeyində qoyulmuş xüsusi şərtlər istina olmaqla, digər yolla emal edilmiş kağız, karton, sellüloz pambıq və ya sellüloz lifindən hazırlanmış kətan bu mal mövqelərinə daxil deyil.

4. Bu qrupda qəzet kağızı termini qəzet çapı üçün nəzərdə tutulmuş, tərkibində oduncaq lifinin kütləsi ümumi lif kütləsinin 65%-dən az olmayan, mexaniki və ya kimyəvi yolla alınmış, yapışqanlanmamış və ya zəif yapışqanlanmış, hər iki səthinin kələ-kötürlüyü Parket Print Surf (1MPA) aparatı ilə ölçülərkən 2,5 mkm (mikron) dan çox olan, 1m 2 nin kütləsi ən azı 40q, ən çoxu 65 q olan təbaşirlənməmiş kağızı bildirir.

5. 4802 mal mövqeyində yazı, çap və digər qrafik məqsədlər üçün istifadə olunan kağız və karton və perforasiya olunmamış (deşilməmiş) kartlar və perforasiya olunmamış kağız lentlər terminləri əsasən mexaniki və ya kimyəvi-mexaniki yolla alınmış, ağardılmış kütlədən hazırlanmış və aşağıdakı kriteriyaların hər birinə uyğyn gələn kağız və kartonu bildirir:

1m2 kütləsi 150 q-dan artıq olmayan kağız və ya karton üçün :

a) tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-mexaniki yolla alınmış liflər 10% və daha artıq olan, və

1) 1m2 nin kütləsi 80 q-dan çox olmayan, və ya

2) əksərən boyanmış; və ya

b) küllülük dərəcəsi 8%-dən çox olan, və

1) 1m2 nin kütləsi 80 q-dan çox olmayan, və ya

2) əksərən boyanmış; və ya

v) küllülük dərəcəsi 3%-dən çox və ağlığı 60% və daha artıq olan; və ya

q) küllülük dərəcəsi 3%-dən çox , lakin 8%-dən çox olmayan və ağlığı 60% az , əzilmə indeksi

2,5 kPA* m2 /q-a bərabər və ya az olan.

d. ) küllülük dərəcəsi 3% və daha az və ağlığı 60% və daha artıq və əzilmə indeksi 2,5 kPA* m2 /q-a bərabər və ya az olan

1m2 kütləsi 150 q-dan artıq olan kağız və ya karton üçün :

a) əksərən boyanmış; və ya

b) ağlığı 60% və ya daha çox olan, və

1) qalınlığı 225 mkm (mikron) və ya daha az olan, və ya

2) qalınlığı 225 mkm-dan 508 mkm-na qədər və küllülük dərəcəsi 3%-dən çox olan ; və ya

v) ağlığı 60%-dən az, qalınlığı 254 mkm və daha az, küllülük dərəcəsi 8%-dən çox olan.

4802 mal mövqeyinə filtr kağızı və ya karton (çay paketləri üçün istifadə edlən kağız daxil olmaqla), və ya taxtapuş kartonu kimi istifadə olunan kağız-əsas və ya karton-əsas daxil deyil

6. Bu qrupda krft-kağız və kraft-karton termini tərkibində lifin kütləsi ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayan, kimyəvi sulfat və ya natron üsulu ilə alınmış kağız və kartonu bildirir.

7. Mal mövqelərində xüsusi şərtləndirilmiş hallar istisna olmaqla, 4801-dən 4811-ə qədər mal mövqelərinin ikisinə və ya daha çoxuna daxil edilə bilən kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifindən hazırlanmış kətan Nomenklaturada ən böyük sıra nömrəsi olan mal mövqeyinə daxil olunur.

8. 4801 və 4803-4809 mal mövqelərinə yalnız aşağıdakı kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifindən hazırlanmış kətan daxildir:

a) eni 36 sm-dən çox olan lent və ya rulonlarda; və ya

b) açıq vəziyyətdə bir tərəfinin ölçüsü 36 sm-dən, digər tərəfi 15 sm-dən çox olan, düzbucaqlı

(həmçinin kvadrat) vərəqlər şəklində.

9. 4814 mal mövqeyində divar kağızları və analoji divar örtükləri termini yalnız aşağıdakıları bildirir:

a) eni 45 sm-dən az və 160 sm-dən çox olmayan rulonlarda olan, divar və tavanların dekorasiyası üçün nəzərdə tutulmuş kağız;

i) dənəvər basmalı, relyef şəkilli, səthi boyanmış, çap şəkilli və ya səthi digər üsullarla bəzədilmiş (məsələn, tekstil xovu ilə), üzəri qoruyucu şəffaf plastik kütlə qatı ilə örtülmüş və ya örtülməmiş;

ii) oduncaq hissələrinin, samanın və s.-nin iştirakı ilə əmələ gələn, kələ-kötur səthli; və ya

iii) üz tərəfi plastik kütlə qatı örtüklü, həmin qatın üzəri dənəvər basma, relyefli şəkil, boyanma, çap təsvirləri və ya digər üsullarla bəzədilmiş; və ya

iv) üst tərəfi paralel ipliklər şəklində birləşmiş və ya birləşməmiş, və ya toxunmuş və ya toxunmamış hörmə materialı ilə örtülü;

b) yuxarıda göstərilən üsullarla hazırlanan kağızdan düzəlmiş, divar və tavanların bəzədilməsi üçün yararlı bardürlər və frizlər, rulonlarda və ya rulonsuz;

v) bir neçə paneldən hazırlanmış, vərəqlərdə və rulonlarda, çap təsvirli, birlikdə divarda peyzaj, şəkil və naxış əmələ gətirən kağız divar örtükləri.

Kağız və karton əsasında hazırlanan, həm döşəmə həm də divar örtükləri kimi istifadəyə yararlı olan məmulatlar 4815 mal mövqeyinə daxil edilir.

10. 4820 mal mövqeyinə ölçü üzrə kəsilmiş, çap təsvirli və ya təsvirsiz, basma naxışlı və ya basma naxışsız, perforasiya olunan və ya olunmayan ayrı-ayrı vərəqlər və xəritələr daxil deyil.

11. 4823 mal mövqeyinə, inter alia, jakkard maşınları və ya analoji maşınlar üçün perforasiya olunmuş kağız və ya karton perfokartlar və krujeva kağız aid edilir,.

12. 4814 və ya 4821 mal mövqelərinə daxil olan məmulatlar istisna olmaqla, əsas təyinatlarına uyğun gələn, çap naxışlı, şəkilli və ya təsvirli kağız, karton, sellüloz pambıq və onlardan hazırlanan məhsullar 49-cu qrupa aiddir.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

4804 11 və 4804 19 yarımmövqelərində kraft-layne termini maşın üsulu ilə naxışlanmış və cilalanmış, rulonlarda təqdim edilən, tərkibində kimyəvi sulfat və natron üsulu ilə alınmış oduncaq lifləri ümumi lifin kütləsinin 80%-dən az olmayan kağız və kartonu bildirir. Belə məmulatların

1m2 nin kütləsi 115 q-dan artıq olur və Müllen üzrə minimal əzilmə müqaviməti aşağıdakı cədvəldəki qiymətlərə uyğun gəlir. 1m2 nin kütləsi fərqli olduqda əzilmə müqaviməti xətti interpolyasiya və ya ekstrapolyasiya üsulu ilə təyin edilir.

Kütlə
q/m2

Müllen üzrə minimal əzilmə müqaviməti, kPa

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2. 4802 21 və 4804 29 mal mövqelərində kisəlik kraft-kağız termini, rulonlarda təqdim olunmuş, maşınla naxışlanmış, tərkibində kimyəvi sulfat və natron üsulu ilə alınmış liflər ümumi lifin kütləsinin 80%-dən az olmayan kağızı bildirir. Belə kağızın 1m2-nın kütləsi ən azı 60q, ən çoxu 115 q-dır; kağız aşağıdakı şərtlərin birinə uyğun gəlməlidir:

a) Müllen üzrə əzilmə müqaviməti ən azı 3,7 kPa.m2/q, gərilmə əmsalı köndələn istiqamətdə

4,5 %-dən , uzununa istiqamətdə isə 2%-dən çox olmalıdır;

b) minimal parçalanma müqaviməti və qırılma möhkəmliyi aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətlərə kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır. 1m2 nin kütləsi fərqli olduqda əzilmə müqaviməti xətti interpolyasiya üsulu ilə təyin edilir:

Kütlə,q/m2

Minimal parçalanma müqaviməti, mN

Minimal qırılma möhkəmliyi, kN/ m

Uzununa istiqamətdə

Uzununa və köndələn istiqamətdə

Köndələn istiqamətdə

Uzununa və köndələn istiqamətdə

60

700

1510

1,9

6

70

830

1790

2,3

7,2

80

965

2070

2,8

8,3

100

1230

2635

3,7

10,6

115

1425

3060

4,4

12,3

3. 4805 11 yarımmövqeyində yarımsellülozadan büzmələmə üçün kağız termini rulonlarda olan, tərkibində yarımkimyəvi üsulla alınmış, ağardılmamış yarpaqlı ağac lifinin kütləsi ümumi lifin kütləsinin 65%-dən az olmayan, kağızı bildirir. Belə kağızın əzilmə müqaviməti SMT üsulu ilə ( 30 dəqiqə dözümlülükdə Corrugated Mndium Test) ölçüldükdə 50% nisbi nəmlikdə və 230 C temperaturda 1,8 N.m2 /q dan artıq olur.

4. 4805 12 mal mövqeyinə əsasən yarımkimyəvi üsulla saman sellülozasından alınan, rulonlarda təqdim olunmuş, 1m2-nin kütləsi 130q və ya daha çox olan kağız daxil olunur. Belə kağızın əzilmə müqaviməti SMT üsulu ilə ( 30 dəqiqə dözümlülükdə Corrugated Medium Test) ölçüldükdə 50% nisbi nəmlikdə və 230 C temperaturda 1,4 N.m2 /q dan artıq olur.

5. 4805 24 və 4805 25 mal mövqelərinə əsasən və ya tamamilə regenerasiya olunmuş kağızdan alınmış (makulatura və tullantılar) kağız kütləsindən hazırlanmış kağız və karton daxildir.

Test-laynerin səthi eləcə də, boyanmış kağızdan və ya ağardılmamış və ya ağardılmış regenerasiya olunmamış kütlədən ibarət ola bilər. Belə məmulatların Müllen üzrə əzilmə müqavimətinin indeksi ən azı 2 kPa.m2 /q olur.

6. 4805 30 yarımmövqeyində sulfitli bükmə kağızı termini maşınla cilalanmış, tərkibində kimyəvi sulfit üsulu ilə alınmış 40kütlə%-dən çox ağac lifləri olan, külü 8%-dən artıq olmayan Müllen üzrə əzilmə müqavimətinin indeksi ən azı 1,47 kPa.m2 /q olan kağızı bildirir.

7. 4810 22 təbaşirlənmiş yüngülçəkili kağız termini hər iki tərəfi təbaşirlənmiş, 1m2 nin kütləsi 72 q-dan artıq olmayan, həm də hər bir üzünün örtük layının 1m2 nin kütləsi 15 q-dən artıq olmayan və tərkibində mexaniki yolla alınmış ağac lifinin kütləsi ümumi lif kütləsinin 50%-dən az olmayan kağızı bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 4801 00 000 0  Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində  -  0.5
 4802  Təbaşirlənməmiş kağız və karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən, peforasiya olunmamış (deşilməmiş) kartlar və kağız lentlər, 4801 və ya 4803 mal mövqelərində göstərilən kağızdan başqa, rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) istənilən ölçülü vərəqlərdə; əllə tökülmə kağız və karton:    
 4802 10 000 0  - əllə tökülmə kağız və karton  -  15
 4802 20 000 0  - işığa, istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton  -  15
 4802 30 000 0  - surət çıxarma kağızının əsasnı təşkil edən kağız  -  15
 4802 40  - divar kağızlarının əsasnı təşkil edən kağız:    
 4802 40 100 0  -- tərkibində mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya belə lifləri 10 kütlə%-dən az (ümumi lif kütləsinə görə) olan kağız  -  15
 4802 40 900 0  -- digəri  -  15
   - tərkibində mexaniki və ya kimyavi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya belə liflər 10 kütlə%-dən az (ümumi lif kütləsinə görə) olan digər kağız və karton:    
 4802 54  -- 1 m2Qnin kütləsi 40 q-dan az:    
 4802 54 100 0  --- trafaretlərin istehsalında tətbiq edilə bilən, 1 m2Qnin kütləsi 15 q-dan çox olmayan kağız  -  15
 4802 54 900 0  --- digərləri  -  15
 4802 55 000 0  -- rulon şəklində, 1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər  -  15
 4802 56  --1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər, vərəqlər şəklində, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297mm-dən az, açılmış halda:    
 4802 56 100 0  --- bir tərəfinin ölçüsü 297 mm və digər tərəfinin ölçüsü 210 mm (A4 formatı)  -  15
 4802 56 900 0  --- digərləri  -  15
 4802 57 000 0  -- digərləri, 1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər  -  15
 4802 58  -- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan çox:    
 4802 58 100 0  --- rulon şəklində  -  15
 4802 58 900 0  --- vərəq şəklində  -  15
   - tərkibində, mexaniki və ya kimyavi mexaniki üsulla alınmış, lifləri 10 kütlə%-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) olan, digər kağız və karton:    
 4802 61  -- rulon şəklində    
 4802 61 100 0  --- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa  -  15
 4802 61 500 0  --- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri  -  15
 4802 61 900 0  --- digərləri  -  15
 4802 62  -- bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən az, açılmış halda:    
 4802 62 100 0  --- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa  -  15
 4802 62 500 0  --- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri  -  15
 4802 62 900 0  --- digərləri  -  15
 4802 69  -- digərləri:    
 4802 69 100 0  --- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa  -  15
 4802 69 500 0  --- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri  -  15
 4802 69 900 0  --- digərləri  -  15
 4803 00  Kağız tualet salfetləri və ya üz salfetləri, dəsmallar və ya plyonkalar və təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı digər kağız növləri, sellüloz pambıq və sellüloz liflərdən parçalar(kətan), möhkəmləndirilmiş və ya möhkəmləndirilməmiş, büzmələnmiş və ya büzmələnməmiş, basılmış və ya basılmamış, perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, səthi boyanmış və ya boyanmamış, səthi çap şəkilli və ya çap şəkilsiz, rulonlarda və ya vərəq şəklində:    
 4803 00 100 0  - sellüloz pambıq  -  15
   - möhkəmləndirilmiş kağız və ya sellüloz liflərdən parça(kətan), hər qatın 1 m2-nın kütləsi:    
 4803 00 310 0  -- 25 q-dan çox olmayan  -  15
 4803 00 390 0  -- 25 q-dan çox  -  15
 4803 00 900 0  - digərləri  -  15
 4804  Rulonlarda və vərəqlərdə təbaşirlənməmiş kraft-kağız və kraft-karton, 4802 və 4803 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:    
   - kraft-layner (tara kartonu):    
 4804 11  -- ağardılmamış:    
   --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:    
 4804 11 110 0  ---- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan az  -  5
 4804 11 150 0  ---- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 175 q-dan az  -  5
 4804 11 190 0  ----1 m2Qnin kütləsi 175 q və ya daha artıq  -  5
 4804 11 900 0  --- digəri  -  15
 4804 19  -- digəri:    
   --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:    
   ---- bir və ya bir neçə ağardılmamış və bir ağardılmış xarici qatdan ibarət, yarıağardılmış və ya boyanmış olan, 1m2-nın kütləsi:    
 4804 19 110 0  ----- 150 q-dan az  -  5
 4804 19 150 0  ----- 150 q və ya daha çox, lakin 175 q-dan az  -  5
 4804 19 190 0  ----- 175 q və ya daha çox  -  5
   ---- digərləri, 1 m2-nın kütləsi:    
 4804 19 310 0  ----- 150 q-dan az  -  15
 4804 19 380 0  ----- 150 q və ya daha çox,  -  15
 4804 19 900 0  --- digəri  -  15
   - kisəlik kraft-kağız:    
 4804 21  -- ağardılmamış:    
 4804 21 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  15
 4804 21 900 0  --- digərləri  -  15
 4804 29  -- digəri:    
 4804 29 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  15
 4804 29 900 0  --- digərləri  -  15
   - digər kraft-kağız və karton, 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan az:    
 4804 31  -- ağardılmamış:    
 4804 31 100 0  --- 5308 mal mövqeyində göstərilən kağız ipliyi və ya 5607 mal mövqeyində göstərilən, metalla möhkəmləndirilən kağız ipliyinin istehsalı üçün  -  5
   --- digərləri:    
   ---- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:    
 4804 31 510 0  ----- elektrotexniki izolyasiya kraft-kağızı  -  5
 4804 31 590 0  ----- digəri  -  15
 4804 31 900 0  ---- digəri  -  15
 4804 39  -- digərləri:    
 4804 39 100 0  ---5308 mal mövqeyində göstərilən kağız ipliyi və ya 5607 mal mövqeyində göstərilən, metalla möhkəmləndirilən kağız ipliyinin istehsalı üçün  -  5
   --- digərləri:    
   ---- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:    
 4804 39 510 0  ----- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış  -  5
 4804 39 590 0  ----- digərləri  -  15
 4804 39 900 0  ---- digərləri  -  15
   - digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2 xüsusi kütləsi 150 q- dan çox, lakin 225 q-dan az olan:    
 4804 41  -- ardılmamış:    
 4804 41 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  5
   --- digərləri:    
 4804 41 910 0  ---- hopdurulmuş kraft  -  5
 4804 41 990 0  ---- digəri  -  15
 4804 42  -- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 kütlə %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan:    
 4804 42 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  15
 4804 42 900 0  --- digərləri  -  15
 4804 49  -- digərləri:    
 4804 49 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  15
 4804 49 900 0  --- digərləri  -  5
   - digər kraft-kağız və karton, 1 m2-nın kütləsi 225 q və ya daha çox:    
 4804 51  -- ağardılmamış:    
 4804 51 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  15
 4804 51 900 0  --- digərləri  -  15
 4804 52  -- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 kütlə %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan:    
 4804 52 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  5
 4804 52 900 0  --- digərləri  -  15
 4804 59  -- digərləri:    
 4804 59 100 0  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan  -  5
 4804 59 900 0  --- digərləri  -  15
 4805  Digər təbaşirsiz kağız və karton, rulonlarda və ya vərəq şəklində, sonradan emal olunmayan və ya bu qrupa 3-ci qeyddə göstərilən şəkildə emal olunan:    
   - büzmələmə kağızı:    
 4805 11 000 0  -- yarımsellülozadan büzmələmə kağızı  -  0.5
 4805 12 000 0  -- saman kütləsindən büzmələmə kağızı  -  0.5
 4805 19  -- digərləri:    
 4805 19 100 0  --- MWellenstoffN kağızı  -  10
 4805 19 900 0  --- digərləri  -  10
   -test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün reqenerasiya olunmuş karton):    
 4805 24 000 0  -- 1 m2 Qnin kütləsi 150 q və ya az  -  5
 4805 25 000 0  --1 m2 Qnin kütləsi 150 q-dan çox  -  5
 4805 30  - sulfitli sarğı kağızı:    
 4805 30 100 0  -- 1 m2Qnin kütləsi 30 q-dan az  -  10
 4805 30 900 0  -- 1 m2Qnin kütləsi 30 q və ya daha çox  -  10
 4805 40 000 0  - süzgəc(filtr) kağızı və kartonu  -  10
 4805 50 000 0  - taxtapuş kartonu üçün karton- əsas və kağız-əsas  -  15
   - digərləri:    
 4805 91  -- 1 m2Qnin kütləsi 150 q və ya az:    
 4805 91 100 0  --- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa)  -  15
   --- digərləri:    
 4805 91 910 0  ---- büzmələnmiş kağız və karton üçün kağız və karton  -  10
 4805 91 990 0  ---- digərləri  -  10
 4805 92  -- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan, çox lakin 225q-dan az:    
 4805 92 100 0  --- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa)  -  15
   --- digərləri:    
 4805 92 910 0  ---- büzmələnmiş kağız və karton üçün kağız və karton  -  10
 4805 92 990 0  ---- digərləri  -  15
 4805 93  --- 1 m2Qnin kütləsi 225 q-dan çox:    
 4805 93 100 0  --- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa)  -  15
   --- digərləri:    
 4805 93 910 0  ---- makulaturadan hazırlanmış  -  15
 4805 93 990 0  ---- digərləri  -  15
 4806  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarışəffaf kağız, rulonda və ya vərəq şəklində:    
 4806 10 000 0  - bitki perqamenti  -  15
 4806 20 000 0  - yağkeçirməyən kağız  -  15
 4806 30 000 0  - kalka  -  15
 4806 40  - perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız:    
 4806 40 100 0  -- perqamin  -  15
 4806 40 900 0  -- digər  -  15
 4807 00  Səthi örtüksüz və ya hopdurulmamış, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində çoxqatlı kağız və karton (bir neçə yastı kağız və karton qatlarının yapışdırılması yolu ilə istehsal edilən):    
 4807 00 100 0  - qatları bir-biri ilə bitum, qudron və ya asfalt vasitəsilə birləşdirilmiş kağız və karton  -  15
   - digərləri:    
 4807 00 200 0  -- digər növ kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş və samandan (küləşdən) olan kağız və karton  -  15
   -- digərləri:    
 4807 00 500 0  --- makulaturadan istehsal edilmiş, kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş  -  15
 4807 00 900 0  --- digərləri  -  15
 4808  Büzməli kağız və karton (hamar üz təbəqələrlə yapışdırılmış və ya yapışdırılmamış), möhkəmləndirilmiş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş, rulonlarda və ya vərəqlərdə, 4803 və 4818 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:    
 4808 10 000 0  - büzməli kağız və karton, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş  -  5
 4808 20 000 0  - kisəlik kraft-kağız, möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, basmanaxış və ya qeyri-basmanaxış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş  -  15
 4808 30 000 0  - digər kraft-kağız, möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, basmanaxış və ya qeyri-basmanaxış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş  -  15
 4808 90 000 0  - digərləri  -  15
 4809  Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızları (trafaretlər, surətçıxarma aparatları və ya ofset çap plastinkaları üçün örtülü və ya hopdurulma kağızlar daxil olmaqla) çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəq şəklində:    
 4809 10 000 0  - surətçıxarma kağızı və ya ona oxşar kağız  -  15
 4809 20  - özü surətçıxarn kağızı:    
 4809 20 100 0  -- rulonlar şəklində  -  15
 4809 20 900 0  -- vərəqlər şəklində  -  15
 4809 90 000 0  - digəri  -  15
 4810  Kağız və karton, bir və ya hər iki tərəfi kaolin (çin gili) ilə və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə, bağlayıcı maddələr işlətməklə və ya onlarsız, hər hansı digər örtüksüz, boyanmış və ya boyanmamış, dekorasiyalı səth ilə və ya onsuz, çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəqlər (düzbucaqlı, kvadrat və istənilən ölçüdə) şəklində:    
   - yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) çox olmamaqla belə lifləri olan:    
 4810 13  ----rulonlar şəklində:    
   --- eni 15 sm çox olan:    
 4810 13 110 0  ---- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton  -  15
 4810 13 190 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 4810 13 910 0  ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş  -  15
 4810 13 990 0  ---- digərləri  -  15
 4810 14  -- bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən az, açılmış halda:    
   --- bir tərəfinin ölçüsü 360 mm-dən çox, digər tərəfinin ölçüsü 150 mm-dən çox, açılmış halda:    
 4810 14 110 0  ---- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton  -  15
 4810 14 190 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 4810 14 910 0  ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş  -  15
 4810 14 990 0  ----digərləri  -  15
 4810 19  -- digərləri:    
 4810 19 100 0  --- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton  -  15
 4810 19 900 0  --- digərləri  -  15
   - yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış, liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən (ümumi lif kütləsinə görə) çox olmamaqla belə lifləri olan:    
 4810 22  -- yüngülçəkili təbaşirli kağız:    
 4810 22 100 0  --- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda  -  15
   --- digərləri:    
 4810 22 910 0  ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş  -  15
 4810 22 990 0  ---- digərləri  -  15
 4810 29  -- digərləri:    
   ---15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda:    
   ---- rulonlarda:    
 4810 29 110 0  ----- divar kağızı üçün əsas kağız  -  15
 4810 29 190 0  ----- digərləri  -  15
 4810 29 200 0  ---- vərəqlər şəklində  -  15
   --- digərləri:    
 4810 29 910 0  ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş  -  15
 4810 29 990 0  ---- digərləri  -  15
   - qraft-kağız və qraft-karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilənlərdən başqa:    
 4810 31 000 0  -- bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, tərkibində 95 kütlə %-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan; 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az  -  15
 4810 32  -- bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, tərkibində 95 kütlə %-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan; 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya çox:    
 4810 32 100 0  --- kaolinlə örtülmüş  -  15
 4810 32 900 0  --- digərləri  -  15
 4810 39 000 0  -- digərləri  -  15
   - digər kağız və karton:    
 4810 92  -- çox qatlı (laylı):    
 4810 92 100 0  --- bütün qatları ağardılmış  -  15
 4810 92 300 0  --- yalnız bir xarici qatı ağardılmış  -  15
 4810 92 900 0  --- digərləri  -  15
 4810 99  -- digərləri:    
 4810 99 100 0  --- ağardılmış kağız və karton, kaolinlə örtülmüş  -  15
 4810 99 300 0  --- slyuda tozu ilə örtülmüş  -  15
 4810 99 900 0  --- digərləri  -  15
 4811  Sellüloz liflərdən kağız, karton, sellüloz pambıq və lövhələr hopdurulmuş, laminasiya edilmiş, boyanmış və bəzəkli və ya naxışlar çəkilmiş, rulonlar və ya vərəqlər şəklində, 4803, 4809 və ya 4810 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:    
 4811 10 000 0  - qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və karton  -  15
   - yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton:    
 4811 41  -- özüyapışan:    
 4811 41 100 0  --- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda  -  15
   --- digərləri:    
 4811 41 910 0  ---- eni 10 sm-dan az, vulkanlaşdırılmış təbii və ya sintetik kauçuk örtüklü  -  15
 4811 41 990 0  ---- digərləri  -  15
 4811 49  -- digərləri:    
 4811 49 100 0  --- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda  -  15
 4811 49 900 0  --- digərləri  -  15
   - örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış (yapışqanlar istisna olmaqla) kağız və karton:    
 4811 51 000 0  -- ağardılmış, 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox  -  15
 4811 59 000 0  --digərləri  -  10
 4811 60 000 0  - mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton  -  15
 4811 90  - sellüloz liflərdən digər kağız, karton, sellüloz pambıq və lövhə:    
 4811 90 100 0  -- kəsilməmiş çap formaları, 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda  -  15
 4811 90 900 0  -- digərləri  -  15
 4812 00 000 0  Kağız kütlədən süzgəc bloklar, plitələr və plastinlər  -  15
 4813  Papiros kağızı, ölçü üzrə və ya kitabça, yaxud borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş:    
 4813 10 000 0  - kitabçalar və ya borucuqlar formasında  -  15
 4813 20 000 0  - eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda  -  15
 4813 90 000 0  - digər  -  15
 4814  Divar kağızı və digər divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız:    
 4814 10 000 0  - naxışlı(xallı) divar kağızı  -  15
 4814 20 000 0  - üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, çəkil çap olunmuş və ya başqa formada bəzədilmiş plastik kütlə örtüklü kağız təbəqəsindən ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri  -  15
 4814 30 000 0  - üz tərəfi hörülmə materialla örtülmüş, paralel dəstələrə toplanmış və ya toplanmamış kağız təbəqəsindən ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri  -  15
 4814 90  - digərləri:    
 4814 90 100 0  -- üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, çəkil çap olunmuş və ya başqa formada bəzədilmiş kağız təbəqəsindən ibarət, plastik şəffaf qoruyucu kütlə ilə örtülmüş divar kağızı və analoji divar örtükləri  -  15
 4814 90 900 0  -- digərləri  -  15
 4815 00 000 0  Kağız və ya karton əsasında, ölçü üzrə kəsilmiş və ya kəsilməmiş döşəmə örtükləri  m2  15
 4816  Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızı (4809 mal mövqeyində göstərilən kağızdan başqa), surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset lövhələri, qutuda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:    
 4816 10 000 0  - surətçıxarma kağızı və ona analoji kağız  -  15
 4816 20 000 0  - özü surətçıxaran kağızı  -  15
 4816 30 000 0  - surətçıxaran aparatlar üçün trafaretlər  -  15
 4816 90 000 0  - digəri  -  15
 4817  Kağız və kartondan zərflər (konvertlər), məktub-kartları, şəkilsiz poçt açıqcaları və kartoçkaları; kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, kağız çantalar, qeyd kitabçaları:    
 4817 10 000 0  - zərflər (konvertlər)  -  15
 4817 20 000 0  - məktub-kartları, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma kartoçkaları  -  15
 4817 30 000 0  - kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, kağız çantalar, qeyd kitabçaları  -  15
 4818  Təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı sellüloz lifdən tualet kağızı və analoji kağız, sellüloz pambıq və ya parça, 36 sm-dən çox eni olmayan rulonlarda və ya ölçü, yaxud forma üzrə kəsilmiş; təsərrüfat-məişət, sanitar gigiyena və ya tibbi təyinatlı əl yaylıqları, kosmetik salfetlər, dəsmallar, süfrələr, stol salfetlərı, uşaq bələkləri, tamponlar, döşəkağılar və anoloji məmulatlar, kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçadan geyim və geyim ləvazimatları:    
 4818 10  - tualet kağızı:    
 4818 10 100 0  -- hər bir qatın 1 m2 Qnin kütəlsi 25 q və ya daha az  -  15
 4818 10 900 0  -- hər bir qatın 1 m2 Qnin kütəlsi 25 q-dan çox  -  15
 4818 20  - cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı və məhrəbalar:    
 4818 20 100 0  -- cib yaylıqları və kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı  -  15
   -- əl məhrəbaları:    
 4818 20 910 0  --- rulonlarda  -  15
 4818 20 990 0  --- digərləri  -  15
 4818 30 000 0  - süfrələr və salfetlər  -  15
 4818 40  - gigiyenik qadın bezləri və tamponlar, uşaq bələkləri və bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar:    
   -- gigiyenik qadın bezləri, tamponlar və analoji məmulatlar:    
 4818 40 110 0  --- gigiyenik qadın bezləri  -  15
 4818 40 130 0  --- tamponlar  -  15
 4818 40 190 0  --- digərləri  -  15
   -- uşaq bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar:    
 4818 40 910 0  --- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  -  15
 4818 40 990 0  --- digərləri  -  15
 4818 50 000 0  - geyim əşyaları və geyim ləvazimatı  -  15
 4818 90  - digərləri:    
 4818 90 100 0  -- cərrahi, tibbi və ya gigiyenik məqsədlərlə istifadə edilən məmulatlar, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  -  15
 4818 90 900 0  -- digərləri  -  15
 4819  Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli kətandan hazırlanmış iri karton qutular, yeşiklər, qutular, kisələr, paketlər və digər qablaşdırma tarası; müəssisələrdə, mağazalarda və anoloji məqsədlərlə istifadə olunan kağızdan və ya kartondan kartoteka qutuları, məktub üçün qablar və analoji məmulatlar:    
 4819 10 000 0  - büzməli kağızdan və ya kartondan iri qutular, yeşiklər və qutular  -  15
 4819 20  - büzməli olmayan kağızdan və ya kartondan hazırlanan, qatlanan iri qutular, yeşiklər və qutular:    
 4819 20 100 0  -- kağız və kartonun 1 m2-nin kütləsi 600 q-dan az  -  15
 4819 20 900 0  -- kağız və kartonun 1 m2-nin kütləsi 600 q-dan az və daha çox  -  15
 4819 30 000 0  - oturacağının eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və paketlər  -  15
 4819 40 000 0  - digər kisələr və çantalar, konusaoxşarlar daxil olmaqla  -  15
 4819 50 000 0  - digər bağlamalar, qramplastinkalar üçün zərflər (konvertlər) daxil olmaqla  -  15
 4819 60 000 0  - müəssisələrdə, mağazalarda və analoji məqsədlərlə istifadə edilən kartoteka qutuları, məktub üçün qablar, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji məmulatlar  -  15
 4820  Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd kitabçası, gündəliklər və analoji məmulatlar, dəftərlər, suçəkən kağız bloknotlar, dəyişilən cildlər, kağıztikən qovluqlar, qovluqlar, özüsurətçıxaran iş blankları və səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri və kağız və kartondan digər dəftərxana ləvazimatı; nümunə və kolleksiya üçün albomlar, kağız və kartondan kitab üzlükləri:    
 4820 10  - qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd bloknotları, gündəliklər və analoji məmulatlar:    
 4820 10 100 0  -- qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, sifariş kitabları və qəbz kitabları  -  15
 4820 10 300 0  -- qeyd kitabçaları, məktub və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar  -  15
 4820 10 500 0  -- gündəliklər  -  15
 4820 10 900 0  -- digərləri  -  15
 4820 20 000 0  - dəftərlər  -  15
 4820 30 000 0  - dəyişilən cildlər (kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən qovluqlar  -  15
 4820 40  - özüsurətçıxaran iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri:    
 4820 40 100 0  -- kəsilməmiş çap formaları  -  15
 4820 40 900 0  -- digərləri  -  15
 4820 50 000 0  - nümunələr və kolleksiyalar üçün albomlar  -  15
 4820 90 000 0  - digərləri  -  15
 4821  Kağız və kartondan hazırlanan hər növ yarlıqlar və etiketlər, çap olunmuş və ya olunmamış:    
 4821 10  - çap olunmuş:    
 4821 10 100 0  -- özüyapışan  -  15
 4821 10 900 0  -- digərləri  -  15
 4821 90  - digərləri:    
 4821 90 100 0  -- özüyapışan  -  15
 4821 90 900 0  -- digərləri  -  15
 4822  Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış):    
 4822 10 000 0  - tekstil sapları dolamaq üçün istifadə edilən  -  15
 4822 90 000 0  - digərləri  -  15
 4823  Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifli parçalar və digərləri; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar:    
   - yapışqanlı və ya yapışan kağız, lentlər və ya rulonlar şəklində:    
 4823 12  -- özüyapışan:    
 4823 12 100 0  --- eni 10 sm-dən çox olmayan, vulkanlaşdırılmış təbii və ya sintetik kauçukla örtülü  -  15
 4823 12 900 0  --- digərləri  -  15
 4823 19 000 0  -- digərləri  -  15
 4823 20 000 0  - süzgəc kağızı və kartonu  -  15
 4823 40 000 0  - qeydiyyatdan keçirən cihazlar üçün cızıqlı kağız, rulon, vərəq və ya disk şəklində  -  15
 4823 60  - kağız və ya kartondan podnoslar (sinilər), nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar:    
 4823 60 100 0  -- podnoslar (sinilər), nəlbəkilər və boşqablar  -  15
 4823 60 900 0  -- digərləri  -  15
 4823 70  - kağız kütlədən məmulatlar, tökmə və ya preslənmiş:    
 4823 70 100 0  -- yumurta qablaşdırmaq üçün tökmə podnoslar (sinilər) və qutular  -  15
 4823 70 900 0  -- digərləri  -  15
 4823 90  - digərləri:    
 4823 90 100 0  -- prokladkalar, şaybalar və digər bərkidicilər, mülki aviasiya üçün  -  15
   -- digərləri:    
   --- məktub, çap və digər qrafik məqsədlər üçün kağız və kartonlar:    
 4823 90 120 0  ---- çap olunmuş, basma naxışlı və ya perforasiya edilmiş  -  15
 4823 90 140 0  ---- digərləri  -  15
   --- digərləri:    
 4823 90 150 0  ---- perforatorlar üçün zolaqlar, lentlər və digər formada, perforasiya edilməmiş kartlar  -  15
 4823 90 200 0  ---- jakkard və analoji maşınlar üçün perforasiya edilmiş kağız və karton  -  15
 4823 90 300 0  ---- yelpiklər və qatlama şirmalar; onlar üçün çərçivələr və belə çərçivələrin hissələri  -  15
   ---- digərləri:    
 4823 90 500 0  ----- ölçü və ya forma üzrə kəsilmiş  -  15
 4823 90 90  ----- digərləri:    
 4823 90 901 0  ------ kondensator kağızı  -  15
 4823 90 902 0  ------ kağız, karton, sellüloz liflərdən parçalar, digərləri  -  15
 4823 90 909 0  ------ digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb