Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
   

Qrup 59 Hopdurulmuş, üzlüklü, təkrarlanmış toxuculuq (tekstil) materialları; texniki təyinatlı toxuculuq məmulatları

Qeydlər:

Əgər kontekstdə başqa şərt qoyulmayıbsa, bu qrupda toxuculuq materialları termini yalnız 50-55-ci qrupların və 5803 və 5806 mal mövqelərinin parçalarına, 5808 mal mövqeyindəki tesma və bəzək materiallarına və 6002-6006 mal mövqelərindəki maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kətana şamil edilir.

5903 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil edilir:

a) üzəri istənilən səthi sıxlıqlı və istənilən xassəli (sıx və ya məsaməli) plastik kütlə ilə örtülmüş, hopdurulmuş və ya təkrarlanmış toxuculuq materiallar, aşağıdakılardan başqa:

1) üst örtüyü adi gözlə görünməyən materiallar (adətən 50-55, 58 və ya 60-cı qruplar); bu zaman hər hansı bir rəng dəyişməsi nəzərə alınmır;

2) 15-300 C temperaturda diametri 7 mm olan silindrin ətrafına sınmadan sarımaq mümkün olmayan məmulatlar (adətən qrup 39);

3) tamamilə plastik kütlənin içərisinə yeridilmiş və ya hər iki uçu plastik kütlə ilə örtülmüş məmulatlar, bir şərtlə ki, bu cür örtük adi gözlə görünsün; bu zaman hər hansı bir rəng dəyişməsi nəzərə alınmır (qrup 39);

4) qismən plastik kütlə ilə örtülmüş, və belə emal nəticəsində üzərinə şəkil əks olunmuş materiallar (adətən 50-55, 58 və ya 60-cı qruplar);

5) məsaməli plastmass qarışıq (plastik kütlədən) toxuculuq materialından (toxuculuq materialı yalnız armaturlaşdırma (möhkəmlənmə) üçün istifadə olunacaq) plitələr, vərəqlər və ya zolaqlar və ya lentlər (qrup 39); və ya

6) 5811 mal mövqeyinin toxuculuq məmulatları;

b) saplardan, yastı və ya 5604 mal mövqeyinin plastik kütlə ilə örtülmüş, hopdurulmuş və ya üzlüklü analoji saplarından hazırlanmış məmulatlar.

3. 5905 mal mövqeyində toxuculuq materialından divar örtükləri termini eni ən azı 45 sm olan, divar və tavanların bəzədilməsi üçün nəzərdə tutulmuş və toxuculuq materialından ibarət olan, astar üzərinə bərkidilmiş və ya astar tərəfdən emal olunmuş (yapışqanlı maddə hopdurulmuş və ya yapışqanlı qatla örtülmüş), rulonlarda olan məmulatları bildirir.

Lakin bu mal mövqeyinə birbaşa parça (5907 mal mövqeyi) və ya kağız (4814 mal mövqeyi) astar üzərinə yapışdırılmış və ya astar tərəfi emal olunmuş, toxuculuq tiftiyindən və ya tozundan hazırlanmış məmulatlar aid edilmir.

4. 5906 mal mövqeyində rezinləşmiş toxuculuq materialları termini aşağıdakıları bildirir:

a) rezin hopdurulmuş, üzlənmiş və ya təkrarlanmış toxuculuq materialları:

i) səthi sıxlığı ən çoxu 1500 q/m2; və ya

ii) səthi sıxlığı 1500 q/m2 dan çox və tərkibində toxuculuq materialı 50 kütlə %-dən çox olan;

b) sapdan, yastı və 5604 mal mövqeyinin rezinlə hopdurulmuş, üzlənmiş və ya rezin örtüklü analoji saplarından hazırlanan məmulatlar; və

v) səthi sıxlığından asılı olmayaraq, rezinlə aqlomerasiya olunmuş paralel saplardan hazırlanmış məmulatlar.

Lakin, toxuculuq materialları ilə qarışdırılmış məsaməli rezindən hazırlanmış, tərkibində toxuculuq materialı yalnız armaturlaşmaya xidmət edən, plitələr, vərəqlər və ya zolaqlar və ya lentlər (qrup 40) və ya 5811 mal mövqeyinin toxuculuq məmulatları daxil olunmur.

5. 5907 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil deyil:

a) hopdurulmuş maddə (propitka) və ya üst qat adi gözlə görünməyən materiallar ( adətən 50-55, 58 və ya 60-cı qruplar); hər hansı rəng dəyişməsi nəzərə alınmır;

b) üzərinə naxış çəkilmiş materiallar ( teatr dekorasiyası, bədii studiyalarda arxa fon kimi və ya analoji məqsədlərlə istifadə olunan, üzərinə şəkil çəkilmiş kətanlar istisna olmaqla);

v) üzəri qismən tiftik, toz və ya toz şəkilli mantarla örtülmüş və ya analoji, belə emal nəticəsində üzərinə şəkil əks olunmuş materiallar; lakin xov imitasiyalı materiallar bu mal mövqeyinə daxildir;

q) nişasta və analoji maddə əsaslı tərkiblə emal olunmuş materiallar;

d) fanerlənmiş oduncaq, toxuculuq materiallarından astar üzərində (4408 mal mövqeyi);

e) təbii və ya süni abraziv toz və ya dənələr, toxuculuq materialından astar üzərində (6805 mal mövqeyi);

j) aqlomerasiya və ya regenerasiya olunmuş slüda, toxuculuq materialından astar üzərində (6814 mal mövqeyi); və ya

z) metallik folqa, toxuculuq materialından astar üzərində (XV bölmə).

6. 5910 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil olunmur:

a) qalınlığı 3 mm-dən az olan toxuculuq materialından ötürücü və ya konveyer beltinqi; və ya

b) konveyer lentləri və ya ötürücü qayışlar, və ya üzəri rezinlə örtülmüş, hopdurulmuş və ya təkrarlanmış toxuculuq materialından, üzəri rezinlə örtülmüş, hopdurulmuş və ya rezin üzlüklü toxuculuq liflərindən və ya korddan hazırlanmış beltinq (4010 mal mövqeyi).

7. XI bölmənin heç bir digər mal mövqelərinə daxil edilməyən aşağıdakı mallar 5911 mal mövqeyinə daxildir:

a) lazım olan ölçüdə və ya sadəcə düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) şəklində kəsilmiş toxuculuq məmulatları, 5908-5910 mal mövqeyinin mallarından başqa:

i) toxuculuq materialları, keçə və ya fetr və keçə astarlı parçalar, üzəri rezinlə, dəri ilə və ya digər analoji materiallar ilə örtülmüş və təkrarlanan, adətən iynəli lentlərin istehsalı üçün və əsasən digər texniki məqsədlərlə istifadə olunan analoji materiallar, toxuculuq sarğıları üçün rezin hopdurulmuş ensiz velvet parçalar daxil olmaqla;

ii) süzgəc parça;

iii) yağ sıxmaq üçün preslərdə və ya analoji məqsədlərlə istifadə olunan, toxuculuq materialından və ya insan saçından hazırlanmış filtr parçalar;

iv) çoxsaylı altlıq və arğac saplardan ibarət olan yastı parçalar, basılmış və ya basılmamış, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlüklü və ya üzlüksüz, maşınqayırmada və ya digər texniki məqsədlərlə istifadə olunan;

v) texniki məqsədlərlə istifadə olunan, metalla armaturlaşdırılmış toxuculuq materialları;

vi) qaytanlar (bağlar), tesmalar və anoloji məmulatlar, üzlüklü və ya üzlüksüz, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, metalla armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış, sənayedə qablaşdırılma və ya aralıq materialı kimi istifadə olunan;

b) texniki məqsədlərlə istifadə olunan toxuculuq materialları (5908-5910 mal mövqeyinin mallarından başqa). Məsələn, kağızdüzəldən və analoji maşınlarda (məsələn, sellüloz və ya asbestsement üçün) istifadə olunan sonsuz və ya birləşmə qabiliyyətinə malik toxuculuq materialları, aralıq materialı, bərkidicilər, cilalayıcı disklər və maşınların digər hissələri).

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 5901  Cildlərin hazırlanması və analoji məqsədlər üçün istifadə olunan qətranlanmış və ya nişastalanmış tekstil (toxuculuq) materiallar; kalka; şəkil çəkmək üçün qruntlaşmış (astar lifləri rənglənmiş) kətan; şlyapaların karkası üçün bortovka (yaxalığın altı) və analoji cod tekstil (toxuculuq) materiallar;    
 5901 10 000 0  - cildlər və ya analoji məqsədlər üçün istifadə olunan qətranlanmış və ya nişastalanmış tekstil (toxuculuq) materiallar  m2  5
 5901 90 000 0  - digərləri  m2  5
 5902  Şinlər üçün yüksəkdavamlı naylon və digər poliamid, poliefir və viskoz saplardan kord materiallar:    
 5902 10  - naylon və ya digər poliamid saplardan:    
 5902 10 100 0  -- rezin hopdurulmuş  m2  5
 5902 10 900 0  -- digərləri  m2  5
 5902 20  - poliefir saplardan:    
 5902 20 100 0  -- rezin hopdurulmuş  m2  5
 5902 20 900 0  -- digərləri  m2  5
 5902 90  - digərləri:    
 5902 90 100 0  -- rezin hopdurulmuş  m2  5
 5902 90 900 0  -- digərləri  m2  5
 5903  5902 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan başqa, hopdurulmuş, plastmass material ilə örtülmüş, və ya təkrarlanmış materiallar:    
 5903 10  - polivinilxloridlə:    
 5903 10 100 0  -- hopdurulmuş  m2  5
 5903 10 900 0  -- örtülmüş və ya təkrarlanmış  m2  5
 5903 20  - poliuretanla:    
 5903 20 100 0  -- hopdurulmuş  m2  5
 5903 20 900 0  -- örtülmüş və ya təkrarlanmış  m2  5
 5903 90  - digərləri:    
 5903 90 100 0  -- hopdurulmuş  m2  5
   -- örtülmüş və ya təkrarlanmış:    
 5903 90 910 0  --- sellüloza törəmələri və ya digər plastmass materiallarla, üzlük əmələ gətirən materiallarla  m2  5
 5903 90 990 0  --- digərləri  m2  5
 5904  Linoleum, forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş, tekstil əsaslı, forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş döşəmə örtükləri:    
 5904 10 000 0  - linoleum  m2  15
 5904 90 000 0  - digərləri  m2  15
 5905 00  Tekstil materiallardan divar örtükləri:    
 5905 00 100 0  - istənilən materialdan olan astar üzərində bərkidilmiş paralel saplardan ibarət  m2  15
   - digərləri:    
 5905 00 300 0  -- kətandan  m2  15
 5905 00 500 0  -- cut lifindən  m2  15
 5905 00 700 0  -- kimyəvi saplardan  m2  15
 5905 00 900 0  -- digərləri  m2  15
 5906  Rezinləşmiş toxuculuq materialları, 5902 mal mövqeyində təsnif edilən parçalardan başqa:    
 5906 10 000 0  - eni 20 sm-dən çox olmayan yapışqanlı lentlər  -  15
   - digərləri:    
 5906 91 000 0  -- trikotaj, maşınla və ya əllə toxunma  -  15
 5906 99  -- digərləri:    
 5906 99 100 0  --- bu qrupun 4v qeydində adı çəkilən materiallar  -  15
 5906 99 900 0  --- digərləri  -  15
 5907 00  Toxuculuq materialları, əvvəllər adı çəkilmiş üsullarla örtülmüş və ya hopdurulmuş; teatr dekorasiyaları, bədii studiyalarda arxa fon kimi və ya analoji məqsədlər üçün bəzədilmiş kətanlar:    
 5907 00 100 0  - quruyan yağ əsaslı preparatlarla örtülmüş yağlı kətan və digər tekstil (toxuculuq) materiallar  m2  15
 5907 00 900 0  - digərləri  m2  15
 5908 00 000 0  Lampa, kerosin, alışqan, şam və analoji məmulatlar üçün, toxunmuş, hörülmüş və ya trikotaj tekstil (toxuculuq) piltələr (fitillər); qaz lampaları üçün közərən torlar və qaz lampaların közərən torları üçün boruşəkilli trikotaj kətan, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış  -  15
 5909 00  Tekstil şlanqlar və analoji tekstil trubkalar, aralıqla, örtüklə və ya digər materiallardan olan ləvazimatlarla və ya onlarsız:    
 5909 00 100 0  - sintetik liflərdən  -  15
 5909 00 900 0  - digər tekstil (toxuculuq) materiallarından  -  15
 5910 00 000 0  Tekstil (toxuculuq) materiallarından ötürücü qayışlar və ya konveyer lentləri və ya beltinq, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş, polimer materiallarla və ya armaturlaşdırılmış metallarla və ya digər metallarla təkrarlanmış və ya təkrarlanmamış  -  15
 5911  Bu qrupun 7-ci qeydində adı çəkilən toxuculuq materialları və texniki məqsədlər üçün məmulatlar;    
 5911 10 000 0  - iynəli lentlərin və ya digər texniki məqsədlər üçün analoji parçaların hazırlanmasında istifadə olunan keçə, keçə altlıqlı, rezin dəri və ya başqa materiallarla təkrarlanmış parça toxuculuq materialları, toxuculuqda istifadə olunan rezin hopdurulmuş velvetdən hazırlanmış ensiz parçalar da daxil edilməklə  -  15
 5911 20 000 0  - süzgəc parçalar, hazır və tamamlanmamış şəkildə  -  15
   - kağızdüzəldən maşınlarda və ya analoji maşınlarda (sellüloza, asbestsementli və s.) istifadə olunan, fasiləsiz və ya birləşmələrlə olan tekstil (toxuculuq) materiallar və keçə və ya fetr:    
 5911 31  -- səthi sıxlıgı 650 q/m2-dan az:    
   --- ipəkdən və ya kimyəvi liflərdən:    
 5911 31 110 0  ---- kağızdüzəldən maşınlarda istifadə olunan tipli, sintetik liflərdən, toxunma materiallar, basılmış və ya basılmamış  m2  15
 5911 31 190 0  ---- digərləri  -  15
 5911 31 900 0  --- digər toxuculuq materiallarından  -  15
 5911 32  -- səthi sıxlıgı 650 q/ m2 və ya ondan artıq:    
 5911 32 100 0  --- ipəkdən və ya kimyəvi liflərdən  -  15
 5911 32 900 0  --- digər tekstil (toxuculuq) materiallarından  -  15
 5911 40 000 0  - yağsıxıcı preslərdə və ya analoji texniki məqsədlərlə istifadə olunan, insan tükündən hazırlanmış parçalar da daxil olmaqla, süzgəc parçalar  -  0.5
 5911 90  - digərləri:    
 5911 90 100 0  -- keçədən və fetirdən  -  15
 5911 90 900 0  -- digərləri  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb