Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 07. Tərəvəz və bəzi yeməli meyvəköklülər və kök yumruları

Qeydlər:

1. Bu qrupa 1214 mal mövqeyindəki yem məhsulları daxil edilmir.

2. 0709-07012 mal mövqeyindəki tərəvəz termini həm də yeməli göbələklərə, dombalanlara, zeytunlara, yerqulağına (kapersə), yunan qabağına, balqabağa, badımcana, şəkər qarğıdalısına (Zea mays var. Saccharata), Capsicum və Pimenito növlü barlara, razyanaya, cəfəriyə, kupıra, tərxuna, kress-salata və bağ mərzəsinə (Majorana hortensis və ya Oriqanum majorana) aiddir.

3. 0712 mal mövqeyinə 0701-0711 mal mövqelərinə daxil olan bütün növ quru tərəvəzlər daxildir, aşağıdakılar istisna olmaqla:

a) qurudulmuş paxlalı tərəvəzlər, təmizlənmiş (0713 mal mövqeyi);

b) 1102-1104 mal mövqelərindəki şəkildə şəkər qarğıdalısı;

v) 1102-1104 mal mövqelərindəki narın və qaba üyüdülmüş kartof unu, tozu, lopaları və dənəvərləri (qranullar) ;

q) 0713 mal mövqeyindəki qurudulmuş paxlalı bimtkilərin narın və qaba üyüdülmüş unu və tozu (1106 mal mövqeyi).

4. Bu qrupa qurudulmuş, doğranmış və ya döyülmüş Capsicum və ya Pimenito növlü barlar daxil deyil (mal mövqeyi 0904).

Əlavə qeydlər:

1. 0714 10 100 0 alt yarımmövqelərindəki narın və qaba üyüdülmüş qranullar (dənəvərlər) termini suda dispersiya zamanı quru maddəyə hesablanmada 95 kütlə %-i 2 mm-lik deşikli metal torlu sıx xəlbirdən keçən qranulları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 0701  Kartof, təzə və ya soyudulmuş:    
 0701 10 000 1  - toxumluq (mart-aprel-may və sentyabr-oktyabr-noyabpr)  -  0.5
 0701 10 000 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0701 90  - digərləri:    
 0701 90 100 0  -- nişasta istehsalı üçün  -  15
   -- digəri:    
 0701 90 500 0  --- təzə, yanvarın 1-dən iyunun 30-dək  -  15
 0701 90 900 0  --- digərləri  -  15
 0702 00 000 0  Tomat, təzə və ya soyudulmuş  -  1 kq 0,1 ABŞ dol.
 0703  Şalğamaoxşar soğan, soğan-şalot (şarlot), soğan-kəvər, sarımsaq və digər soğanaqlı tərəvəzlər, təzə və ya soyudulmuş:    
 0703 10  - şalğamaoxşar soğan (baş soğan), soğan-şalot (şarlot):    
   -- şalğamaoxşar soğan (baş soğan):    
 0703 10 110 0  --- səpmə soğan  -  15
 0703 10 190 0  --- digəri  -  15
 0703 10 900 0  -- soğan-şalot (şarlot)  -  15
 0703 20 000 0  - sarımsaq  -  15
 0703 90 000 0  - soğan-kəvər və başqa soğanaqlı tərəvəzlər  -  15
 0704  Baş kələm, gül kələm, daş kələm (Kolrabi), yarpaq kələm və Brassica növlü yeyilən analoji tərəvəzlər, təzə və ya soyudulmuş:    
 0704 10 000 0  - gül kələm və brokkoli  -  15
 0704 20 000 0  - Brüssel kələmi  -  15
 0704 90  - digəri:    
 0704 90 100 0  -- ağbaş və qırmızıbaş kələm  -  15
 0704 90 900 0  -- digərləri  -  15
 0705  Salat-kahı (Lactuca sativa) və kasnı (Cichorium spp), təzə və ya soyudulmuş:    
   - salat-kahı:    
 0705 11 000 0  -- baş salat-kahı (baş kələm salatı)  -  15
 0705 19 000 0  -- digəri  -  15
   - kasnı:    
 0705 21 000 0  -- adi kasnı (Cichorium intubus var foliosum)  -  15
 0705 29 000 0  -- digəri  -  15
 0706  Yerkökü, şalğam, salat çuğunduru (qırmızı çuğundur), keçisaqqal, meyvəköklü kərəviz, qırmızı turp və başqa oxşar yeyilən meyvəköklülər, təzə və soyudulmuş:    
 0706 10 000 0  - yerkökü və şalğam  -  15
 0706 90  - digərləri:    
 0706 90 100 0  -- kök kərəviz  -  15
 0706 90 300 0  -- adi qıtığotu (Cochlearia armoracia)  -  15
 0706 90 900 0  -- digərləri  -  15
 0707 00  Xiyar və kornişonlar, təzə və ya soyudulmuş:    
 0707 00 050 0  - xiyar  -  15
 0707 00 900 0  - kornişonlar  -  15
 0708  Paxlalı tərəvəzlər, qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş, təzə və ya soyudulmuş:    
 0708 10 000 0  - noxud (Pisum sativum)  -  15
 0708 20 000 0  - lobya (Vigna spp, Phaseolus spp)  -  15
 0708 90 000 0  - başqa paxlalı tərəvəz  -  15
 0709  Başqa tərəvəz, təzə və ya soyudulmuş:    
 0709 10 000 0  - ənginar  -  15
 0709 20 000 0  - qulançar  -  15
 0709 30 000 0  - badımcan  -  1 kq 0,1 ABŞ dol.
 0709 40 000 0  - digər kərəvizlər, kök kərəvizdən başqa  -  15
   - göbələklər və yerdombalanı:    
 0709 51 000 0  -- Agaricus növlü göbələklər  -  15
 0709 52 000 0  -- yerdombalanı  -  15
 0709 59  -- digərləri:    
 0709 59 100 0  --- sarı göbələyi  -  15
 0709 59 300 0  --- keçi göbələyi  -  15
 0709 59 900 0  --- digərləri  -  15
 0709 60  - Capsicum növlü və ya Pimenta növlü meyvələr:    
 0709 60 100 0  -- qabıqlı şirin bibər  -  15
   -- digərləri:    
 0709 60 910 0  --- Capsicum növü, kapsisin və ya yağ-qatranlı boyaq maddələrin istehsalı üçün  -  15
 0709 60 950 0  --- efir yağlarının və ya rezinoidlərin sənaye istehsalı üçün  -  15
 0709 60 990 0  --- digərləri  -  15
 0709 70 000 0  - ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ sirkəni)  -  15
 0709 90  - digərləri:    
 0709 90 100 0  -- salat tərəvəzi, salat-kahıdan (Lactuca sativa) və kasnıdan (Cichorium spp) başqa  -  15
 0709 90 200 0  -- yarpaqlı çuğundur və ispan ənginarı  -  15
   -- zeytunlar:    
 0709 90 310 0  --- istifadə üçün, yağ üçün emaldan başqa  -  15
 0709 90 390 0  --- digərləri  -  15
 0709 90 400 0  -- yerqulağı (kaperslər)  -  15
 0709 90 500 0  -- fenxel  -  15
 0709 90 600 0  -- şəkər qarğıdalısı  -  15
 0709 90 700 0  -- yunan qabağı  -  15
 0709 90 900 0  -- digərləri  -  15
 0710  Tərəvəz (çiy və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş) dondurulmuş:    
 0710 10 000 0  - kartof  -  15
   - paxlalı tərəvəzlər, qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş:    
 0710 21 000 0  --noxud (Pisum sativum)  -  15
 0710 22 000 0  -- lobya (Vigna spp., Phaseolus spp.)  -  15
 0710 29 000 0  -- digərləri  -  15
 0710 30 000 0  - ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ ispanağı)  -  15
 0710 40 000 0  - şəkər qarğıdalısı  -  15
 0710 80  - başqa tərəvəz:    
 0710 80 100 0  -- zeytunlar  -  15
   -- Capsicum növlü və ya Pimenta növlü meyvələr:    
 0710 80 510 0  --- qabıqlı şirin bibər  -  15
 0710 80 590 0  --- digəri  -  15
   -- göbələklər:    
 0710 80 610 0  --- Agaricus növlü  -  15
 0710 80 690 0  --- digərləri  -  15
 0710 80 700 0  -- tomatlar  -  15
 0710 80 800 0  -- ənginarlar  -  15
 0710 80 850 0  -- qulançar  -  15
 0710 80 950 0  -- digərləri  -  15
 0710 90 000 0  - tərəvəz qarışıqları  -  15
 0711  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfitli su ilə və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər:    
 0711 20  - zeytunlar:    
 0711 20 100 0  -- istifadə üçün, yağ üçün emaldan başqa  -  15
 0711 20 900 0  -- digərləri  -  15
 0711 30 000 0  - yerqulağı (kaperslər)  -  15
 0711 40 000 0  - xiyarlar və kornişonlar  -  15
   - göbələklər və yerdombalanı:    
 0711 51 000 0  -- Agaricus növlü göbələklər  -  15
 0711 59 000 0  -- digərləri  -  15
 0711 90  - başqa tərəvəzlər; tərəvəz qarışıqları:    
   -- tərəvəzlər:    
 0711 90 100 0  --- Capsicum növlü və ya Pimenta növlü meyvələr, qabıqlı şirin bibərdən başqa  -  15
 0711 90 300 0  --- şəkər qarğıdalısı  -  15
 0711 90 500 0  --- şalğamaoxşar soğan  -  15
 0711 90 800 0  --- digərləri  -  15
 0711 90 900 0  -- tərəvəz qarışıqları  -  15
 0712  Qurudulmuş tərəvəzlər, bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış :    
 0712 20 000 0  - şalğamaoxşar soğan  -  15
   - göbələklər, ağacqulaq, və ya aurikulyariyalar(Auricularia spp.), tremella göbələkləri və yerdombalanı:    
 0712 31 000 0  -- Agaricus növlü göbələklər  -  15
 0712 32 000 0  -- ağacqulaq, və ya aurikulyariyalar (Auricularia spp.)  -  15
 0712 33 000 0  -- tremella göbələkləri  -  15
 0712 39 000 0  -- digərləri  -  15
 0712 90  - başqa tərəvəzlər; tərəvəz qarışıqları:    
 0712 90 050 0  -- kartof, bütöv, və ya dilimlərə bölünmüş, başqa üsullarla emal olunmamış  -  15
   -- şəkər qarğıdalı (Zea mays var saccharata):    
 0712 90 110 1  --- toxumluq hibrid(mart-aprel-may və sentyabr-oktyabr-noyabpr)  -  0.5
 0712 90 110 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0712 90 190 0  --- digərləri  -  15
 0712 90 300 0  -- tomatlar  -  15
 0712 90 500 0  -- yerkökü  -  15
 0712 90 900 0  -- digərləri  -  15
 0713  Qurudulmuş paxlalı tərəvəzlər, qabıqsız, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:    
 0713 10  - noxud (Pisum sativum):    
 0713 10 100 1  -- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 10 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 10 900 0  -- digərləri  -  15
 0713 20 000 0  - noxud (garbanzos)  -  15
   - lobya (Vigna spp, Phaseolus spp):    
 0713 20 100 1  -- səpin üçün(fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 20 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 31 000 0  -- Vigna mungo (L) Hepper və ya Vigna radiata (L) Wilczek növlərindən olan lobya  -  15
 0713 31 100 1  -- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 31 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 32 000 0  -- xırda qırmızı lobya (adzuki) (Phaseolus və ya Vigna angularis)  -  15
 0713 32 100 1  -- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 32 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 33  -- adi lobya, ağ xırdadənəli lobya (Phaseolus Vulgaris) daxil olmaqla:    
 0713 33 100 1  --- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 33 100 9  --- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 33 900 0  --- digəri  -  15
 0713 39 000 0  -- digəri  -  15
 0713 39 100 1  -- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 39 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 40 000 0  - mərci  -  15
 0713 40 100 1  -- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 40 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 50 000 0  - iritoxumlu yem (at) paxlaları (Vicia faba var major) və xırdatoxumlu yem (at) paxlaları (Vicia faba var Equina, Vicia faba var minor)  -  15
 0713 50 100 1  -- səpin üçün (fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 50 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 90  - digərləri:    
 0713 90 100 1  -- səpin üçün(fevral-mart-aprel-may)  -  0.5
 0713 90 100 9  -- qalan aylar üzrə  -  15
 0713 90 900 0  -- digərləri  -  15
 0714  Maniok, maranta, səhləb (salep), yer armudu (topinambur), şirin kartof (batat) və yüksək nişasta və ya inulin tərkibli digər oxşar meyvəköklülər və kökümsovlar, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənmiş və ya qranullar (dənəvərlər) halında; saqo palmasının özəyi:    
 0714 10  - maniok (kassava)    
 0714 10 100 0  -- qaba və narın üyüdülmüş undan qranullar (dənəvərlər)  -  15
   -- digərləri:    
 0714 10 910 0  --- yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş  -  15
 0714 10 990 0  --- digərləri  -  15
 0714 20  - şirin kartof (batat):    
 0714 20 100 0  -- təzə, bütöv, yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan  -  15
 0714 20 900 0  -- digəri  -  15
 0714 90  - digərləri:    
   -- maranta, səhləb və yüksək nişasta tərkibli analoji meyvəköklülər və kökümsovlar:    
 0714 90 110 0  --- yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş  -  15
 0714 90 190 0  --- digərləri  -  15
 0714 90 900 0  -- digərləri  -  15

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb