Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 73 Qara metallardan məmulatlar

Qeydlər:

1. Bu qrupda çuqun tökmə termini tökmə yolu ilə alınan elə məmulatları bildirir ki, həmin məmulatların ərintilərinin tərkibində, dəmir kütləsinə görə digər metallardan artıqdır və kimyəvi tərkibinə görə, 72-ci qrupun 1q bəndindəki polad anlayışına uyğun gəlmir.

2. Bu qrupda məftil termini en kəsiyi 16 mm-dən artıq olmayan, isti və ya soyuq deformasiya yolu ilə hazırlanmış istənilən məmulatları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 7301  Qara metallardan zivanalı konstruksiyalar, burğulanmış və ya burğulanmamış, deşilmiş və ya deşilməmiş, monolit və ya hissələrdən yığılmış; qara metallardan künclüklər, fasonlu və xüsusi qaynaq edilmiş profillər:    
 7301 10 000 0  - zivanalı konstruksiyalar  -  10
 7301 20 000 0  - künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər  -  10
 7302  Qara metallardan hazırlanmış, dəmir yolu və ya tramvay xətlərində istifadə olunan məmulatlar: relslər, kontrrelslər və dişli relslər, ötürücü relslər, relslərin kip kəsişmə çarpazları, ötürücü ştanqlar və digər köndələn birləşmələr, şpallar, birləşdirici üstlük və altlıqlar, pazlar, dayaq plitələri, qarmaqlı rels boltları, yastıqlar və uzadıcılar, özüllər, köndələn tirlər və başqa detallar, relslərin birləşdirilməsi və bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulanlar:    
 7302 10  - relslər:    
 7302 10 100 0  -- cərəyan aparıcı, detalları əlvan metallardan olan  -  0.5
   -- digərləri:    
   --- təzələri:    
 7302 10 310 0  ---- bir metrinin kütləsi 20 kq və ya ondan çox  -  0.5
 7302 10 390 0  ---- bir metrinin kütləsi 20 kq-dan az  -  0.5
 7302 10 900 0  --- istifadə olunmuş  -  0.5
 7302 30 000 0  - ötürücü relslər, relslərin kip kəsişmə çarpazları, ötürücü ştanqlar və digər köndələn birləşmələr  -  0.5
 7302 40  - birləşdirici bəndlər və dayaq prokladka(aralıq qat):    
 7302 40 100 0  -- hamarlanmış  -  0.5
 7302 40 900 0  -- digərləri  -  0.5
 7302 90  - digərləri:    
 7302 90 200 0  -- kontrrelslər və şpallar  -  0.5
 7302 90 300 0  -- qarmaqlı rels boltları, yastıqlar və uzadıcılar (rastyajka)  -  0.5
 7302 90 900 0  -- digərləri  -  0.5
 7303 00  Tökmə çuqundan borular, borucuqlar və içiboş profillər:    
 7303 00 100 0  - təzyiq altında işləyən sistemlərdə istifadə olunan borular və borucuqlar  -  10
 7303 00 900 0  - digərləri  -  10
 7304  Qara metallardan (tökmə çuqun istisna edilməklə) qaynaq yeri olmayan borular, borucuqlar, içiboş profillər:    
 7304 10  - neft və qaz kəmərləri üçün borular:    
 7304 10 100 0  -- xarici diametri 168,3 mm-dən çox olmayan  -  10
 7304 10 300 0  -- xarici diametri 168,3 mm-dən çox, lakin 406,4 mm- dən çox olmayan  -  10
 7304 10 900 0  -- xarici diametri 406,4 mm-dən çox  -  10
   - neft və qaz buruqlarının qazılması üçün nasos-kompressor və qazma boruları:    
 7304 21 000 0  -- qazma boruları  -  5
 7304 29  -- digərləri:    
 7304 29 110 0  --- xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan  -  5
 7304 29 190 0  --- xarici diametri 406,4 mm-dən çox  -  5
   - digərləri, dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, dairəvi kəsikli:    
 7304 31  -- soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq vəziyyətdə sıxılmış):    
 7304 31 100 0  --- mülki aviasiya üçün, qaz və ya maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   --- digərləri:    
 7304 31 910 0  ---- çox dəqiq borular  -  5
 7304 31 990 0  ---- digərləri  -  10
 7304 39  -- digərləri:    
 7304 39 100 0  --- yalnız, kəsiyi və divarlarının qalınlığı başqa olanboruların istehsalı üçün istifadə olunan, emal olunmamış, düz və divarının qalınlığı bərabər ölçülü borular  -  5
   --- digərləri:    
 7304 39 200 0  ---- mülki aviasiyada tətbiq edilən, qaz və ya maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   ---- digərləri:    
 7304 39 300 0  ----- xarici diametri 421 mm-dən çox və divarının qalınlığı 10,5 mm-dən yuxarı  -  10
   ----- digərləri:    
   ------ yiv açılmış və ya üstündə yiv açıla bilən borular(qaz boruları):    
 7304 39 510 0  ------- sinklənmiş  -  10
 7304 39 590 0  ------- digərləri  -  10
   ------ digərləri, xarici diametri:    
 7304 39 910 0  ------- 168,3 mm-dən çox olmamaqla  -  10
 7304 39 930 0  ------- 168,3 mm-dən çox, lakin 406,4 mm-dən çox olmamaqla  -  10
 7304 39 990 0  ------- 406,4 mm-dən çox  -  10
   - korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan olan dairəvi kəsikli, digərləri:    
 7304 41  -- soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq vəziyyətdə sıxılmış):    
 7304 41 100 0  --- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
 7304 41 900 0  --- digərləri  -  10
 7304 49  -- digərləri:    
 7304 49 100 0  --- yalnız, kəsiyi və divarlarının qalınlığı başqa olanboruların istehsalı üçün istifadə olunan, emal olunmamış, düz və divarının qalınlığı bərabər ölçülü borular  -  10
   --- digərləri:    
 7304 49 300 0  ---- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   ---- digərləri:    
 7304 49 910 0  ----- xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan  -  10
 7304 49 990 0  ----- xarici diametri 406,4 mm-dən çox  -  10
   - digərləri, digər aşqarlanmış poladlardan dairəvi kəsikli:    
 7304 51  -- soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq vəziyyətdə sıxılmış):    
   --- aşqarlanmış poladdan düz və divarının qalınlığı bərabərölçülü, tərkibində 0,9 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayan karbon, 0,5 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan və uzunluğu:    
 7304 51 110 0  ---- 4,5 m-dən çox olmayan  -  10
 7304 51 190 0  ---- 4,5 m-dən çox  -  10
   --- digərləri:    
 7304 51 300 0  ---- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   ---- digərləri:    
 7304 51 910 0  ----- ən dəqiq borular  -  10
 7304 51 990 0  ----- digərləri  -  10
 7304 59  -- digərləri:    
 7304 59 100 0  --- yalnız, kəsiyi və divarlarının qalınlığı başqa olanboruların istehsalı üçün istifadə olunan, emal olunmamış, düz və divarının qalınlığı bərabər ölçülü borular  -  10
   --- aşqarlanmış poladdan düz və divarının qalınlığı bərabər ölçülü, tərkibində 0,9 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayan karbon və 0,5 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 2 kütlə %-dən çox xrom və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan, uzunluğu:    
 7304 59 310 0  ---- 4,5 m-dən çox olmayan  -  10
 7304 59 390 0  ---- 4,5 m-dən çox  -  10
   --- digərləri:    
 7304 59 500 0  ---- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   ---- digərləri:    
 7304 59 910 0  ----- xarici diametri 168,3 mm-dən çox olmayan  -  10
 7304 59 930 0  ----- xarici diametri 168,3 mm-dən çox, lakin 406,4 mm- dən çox olmayan  -  10
 7304 59 990 0  ----- xarici diametri 406,4 mm-dən çox  -  10
 7304 90  - digərləri:    
 7304 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
 7304 90 900 0  -- digərləri  -  10
 7305  Digər borular və borucuqlar (məsələn, qaynaq edilmiş, pərçimlənmiş və ya analoji üsulla birləşdirilmiş), dairəvi kəsikli, xarici diametri 406,4 mm-dən çox, qara metallardan:    
   - neft və qaz kəmərləri üçün borular:    
 7305 11 000 0  -- düztikişli qaynaq edilmiş, flüs altında qövsü qaynaq metodu ilə hazırlanmış  -  10
 7305 12 000 0  -- digər düztikişli qaynaqlar  -  10
 7305 19 000 0  -- digərləri  -  10
 7305 20  - keysinq(obsadnoy) borular, neft və qaz buruqlarının qazılması üçün:    
 7305 20 100 0  -- düztikişli qaynaq edilmiş  -  10
 7305 20 900 0  -- digərləri  -  10
   - digər qaynaq edilmişlər:    
 7305 31 000 0  -- düztikişli qaynaq edilmiş  -  10
 7305 39 000 0  -- digərləri  -  10
 7305 90 000 0  - digərləri  -  10
 7306  Borular, borucuqlar və digər içiboş profillər (məsələn, açıq qaynaq yeri ilə və ya qaynaq edilmiş, pərçimlənmiş və ya analoji yolla birləşdirilmiş), qara metallardan:    
 7306 10  - neft və qaz kəmərləri üçün borular:    
   -- düztikişli qaynaq edilmiş, xarici diametri:    
 7306 10 110 0  ---168,3 mm-dən çox olmayan  -  15
 7306 10 190 0  ---168,3 mm-dən çox, lakin 406,4 mm-dən çox olmayan  -  10
 7306 10 900 0  -- spiraltikişli qaynaq edilmiş  -  10
 7306 20 000 0  - neft və qaz buruqlarının qazılması üçün nasos-kompressor və keysinq(obsadnoy) boruları  -  10
 7306 30  - digər qaynaq edilmiş, dairəvi kəsikli, dəmir və ya aşqarlanmamış poladdan:    
 7306 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   -- digərləri:    
   --- dəqiq borular, divarının qalınlığı:    
 7306 30 210 0  ---- 2 mm-dən çox olmayan  -  10
 7306 30 290 0  ---- 2 mm-dən çox  -  10
   --- digərləri:    
   ---- yivli və ya üstündə yiv açıla bilən borular (qaz boruları):    
 7306 30 510 0  ----- sinklənmiş  -  10
 7306 30 590 0  ----- digərləri  -  10
   ---- digərləri, xarici diametri:    
   ----- 168,3 mm-dən çox olmayan:    
 7306 30 710 0  ------ sinklənmiş  -  10
 7306 30 780 0  ------ digərləri  -  10
 7306 30 900 0  ----- 168,3 mm-dən çox, lakin 406,4 mm-dən çox olmayan  -  10
 7306 40  - digər qaynaq edilmiş, dairəvi kəsikli, korroziyayadavamlı poladdan:    
 7306 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  10
   -- digərləri:    
 7306 40 910 0  --- soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq vəziyyətdə sıxılmış)  -  10
 7306 40 990 0  --- digərləri  -  10
 7306 50  - digər qaynaq edilmiş, dairəvi kəsikli, aşqarlanmış poladdan:    
 7306 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   -- digərləri:    
 7306 50 910 0  --- dəqiq borular  -  10
 7306 50 990 0  --- digərləri  -  10
 7306 60  - digər qaynaq edilmiş, qeyri-dairəvi en kəsikli:    
 7306 60 100 0  -- mülki aviasiya üçün nəzərdə tutulmuş, qaz və maye verilməsi üçün yararlı olan fitinqlərlə birləşdirilmiş  -  0.5
   -- digərləri:    
   --- düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli, divarının qalınlığı:    
 7306 60 310 0  ---- 2 mm-dən çox olmayan  -  10
 7306 60 390 0  ---- 2 mm-dən çox  -  10
 7306 60 900 0  --- digər kəsikli  -  10
 7306 90 000 0  - digərləri  -  10
 7307  Borular və borucuqlar üçün fitinqlər (məsələn, birləşmələr, dirsəklər, sqonlar)), qara metaldan:    
   - tökmə fitinqlər:    
 7307 11  -- döyülməmiş çuqundan:    
 7307 11 100 0  --- təzyiq altında işləyən sistemlərdə istifadə olunan  -  10
 7307 11 900 0  --- digərləri  -  10
 7307 19  -- digərləri:    
 7307 19 100 0  --- döymə çuqundan  -  10
 7307 19 900 0  --- digərləri  -  10
   - digərləri, korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan:    
 7307 21 000 0  -- flanslar  -  10
 7307 22  -- yivli dirsəklər, otvodlar və sqonlar:    
 7307 22 100 0  --- sqonlar  -  10
 7307 22 900 0  --- dirsəklər və otvodlar  -  10
 7307 23  -- qovuşuq yerlərin qaynaq edilməsi üçün fitinqlər:    
 7307 23 100 0  --- dirsəklər və otvodlar  -  10
 7307 23 900 0  --- digərləri  -  10
 7307 29  -- digərləri:    
 7307 29 100 0  --- açılmış yivlə  -  10
 7307 29 300 0  --- qaynaq üçün  -  10
 7307 29 900 0  --- digərləri  -  10
   - digərləri:    
 7307 91 000 0  -- flanslar  -  10
 7307 92  -- yivli dirsəklər, otvodlar və sqonlar:    
 7307 92 100 0  --- sqonlar  -  10
 7307 92 900 0  --- dirsəklər və otvodlar  -  10
 7307 93  -- qovuşuq yerlərin qaynaq edilməsi üçün fitinqlər:    
   --- maksimal xarici diametri 609,6 mm-dən çox olmayan:    
 7307 93 110 0  ---- dirsəklər və otvodlar  -  10
 7307 93 190 0  ---- digərləri  -  10
   --- maksimal xarici diametri 609,6 mm-dən çox:    
 7307 93 910 0  ---- dirsək və otvodlar  -  10
 7307 93 990 0  ---- digərləri  -  10
 7307 99  -- digərləri:    
 7307 99 100 0  --- yiv açılmış  -  10
 7307 99 300 0  --- qaynaq üçün  -  10
 7307 99 900 0  --- digərləri  -  10
 7308  Qara metallardan metal konstruksiyalar (9406 mal mövqeyində təsnif edilən yığma tikinti konstruksiyalarından başqa) və onların hissələri (məsələn, körpülər və onların seksiyaları, şlüzlərin qapıları, qüllələr, şəbəkəli dor ağacları, dam örtükləri, inşaat fermaları, qapılar, pəncərələr, onların çərçivələri, qapı astanaları, jalyüzlər, sürahıbəndlər, dayaqlar və sütunlar); metal konstruksiyalarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, qara metallardan hazırlanmış təbəqələr(vərəqlər), çubuqlar, künclüklər, fasonlu profillər, borular və analoji məmulatlar;    
 7308 10 000 0  - körpülər və körpü seksiyaları  -  10
 7308 20 000 0  - qüllələr və şəbəkəli dor ağacları  -  10
 7308 30 000 0  - qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları  -  10
 7308 40  - taxtabəndlər, dayaq divarları və ya şaxta bərkidiciləri üçün metal və tikinti ağaclarından avadanlıqlar:    
 7308 40 100 0  -- şaxta bərkidiciləri  -  10
 7308 40 900 0  -- digərləri  -  15
 7308 90  - digərləri:    
 7308 90 100 0  -- suaşıranlar, şlüzlər, şlüz qapıları, debarkaderlər (sərnişin platformaları), stasionar doklar, dənizçilik və gəmiçilik üçün digər konstruksiyalar  -  10
   -- digərləri:    
   --- istisna olaraq və ya əsasən təbəqə formalı materialarından hazırlanmış:    
 7308 90 510 0  ---- ikidivarlı, büzmələnmiş (tin-tin) izoləedic maddələrlə doldurulmuş nazik təbəqələrdən hazırlanmış panellər  -  10
 7308 90 590 0  ---- digərləri  -  10
 7308 90 990 0  --- digərləri  -  10
 7309 00  İstənilən maddələr üçün (sıxılmış və mayeləşdirilmiş qazdan başqa), qara metallardan rezervuarlar, sisternlər, çənlər və analoji qablar, həcmi 300 l-dən çox, üzlüklü və ya termoizolyasiyalı və ya onsuz, lakin mexaniki və ya istilik-texniki avadanlıqlarsız:    
 7309 00 100 0  - qazlar üçün (sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazdan başqa)  -  10
   - mayelər üçün:    
 7309 00 300 0  -- üzlük və ya istilik izolyasiyası ilə  -  10
   -- digərləri, həcmi:    
 7309 00 510 0  ---100 000 litrdən çox  -  10
 7309 00 590 0  ---100 000 litrdən çox olmayan  -  10
 7309 00 900 0  - bərk maddələr üçün  -  10
 7310  İstənilən maddə üçün (sıxılmış və mayeləşdirilmiş qazdan başqa) qara metallardan sisternlər, çənlər, barabanlar, kanistrlər, yeşiklər və analoji qablar, həcmi 300 l-dən çox olmayan, üzlüklü və ya istilik izolyasiyalı və ya onsuz, lakin mexaniki və ya istilik texniki avadanlıqlarsız:    
 7310 10 000 0  - tutumu 50 l və ya daha çox  -  10
   - tutumu 50 l-dən az:    
 7310 21  -- konserv bankaları, lehimlə və ya otbortovka ilə bağlanan:    
 7310 21 110 0  --- yeyinti məhsullarının konservləşdirilməsi üçün istifadə olunan bankalar  -  10
 7310 21 190 0  --- içkilərin konservləşdirilməsi üçün istifadə olunan bankalar  -  10
   --- digərləri, divarının qalınlığı:    
 7310 21 910 0  ---- 0,5 mm-dən az  -  10
 7310 21 990 0  ---- 0,5 mm və daha çox  -  10
 7310 29  -- digərləri:    
 7310 29 100 0  --- divarının qalınlığı 0,5 mm-dən az  -  10
 7310 29 900 0  --- divarının qalınlığı 0,5 mm və daha çox  -  10
 7311 00  Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazlar üçün qara metallardan qablar:    
 7311 00 100 0  - qaynaq tikişi olmayan  -  10
   - digərləri, tutumu:    
 7311 00 910 0  -- 1000 l-dən az  -  10
 7311 00 990 0  -- 1000 l və ya daha çox  -  10
 7312  Qara metallardan olan, sarılmış troslar, kanatlar, hörülmüş şnurlar, stroplar və analoji məmulatlar, elektrik izolyasiyası olmayan:    
 7312 10  - burulmuş məftillər, troslar və kanatlar:    
 7312 10 100 0  -- fitinqlərlə birləşdirilmiş və ya məmulat kimi yığılmış, mülki aviasiya üçün  -  0.5
   -- digərləri:    
 7312 10 300 0  --- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  10
   --- digərləri, en kəsiyinin maksimal ölçüsü:    
   ---- 3 mm-dən çox olmayan:    
 7312 10 510 0  ----- qalvanik örtüklü və ya digər mis-sink ərintiləri ilə (latun) örtülmüş  -  10
 7312 10 590 0  ----- digərləri  -  10
   ---- 3 mm-dən çox:    
   ----- burulmuş məftillər:    
 7312 10 710 0  ------ örtüksüz  -  10
   ------ örtüklə:    
 7312 10 750 0  ------- sinklənmiş  -  10
 7312 10 790 0  ------- digərləri  -  10
   ----- kanatlar və troslar (bağlı konstruksiyalı kanatlar da daxil olmaqla):    
   ------ örtüksüz və ya yalnız sinklənmiş, en kəsiyinin maksimal ölçüsü:    
 7312 10 820 0  ------- 3 mm-dən çox, lakin 12 mm-dən çox olmayan  -  10
 7312 10 840 0  ------- 12 mm-dən çox, lakin 24 mm-dən çox olmayan  -  10
 7312 10 860 0  ------- 24 mm-dən çox, lakin 48 mm-dən çox olmayan  -  10
 7312 10 880 0  ------- 48 mm-dən çox  -  10
 7312 10 990 0  ------ digərləri  -  10
 7312 90  - digərləri:    
 7312 90 100 0  -- fitinqlərlə birləşdirilmiş və ya məmulat kimi yığılmış, mülki aviasiya üçün  -  0.5
 7312 90 900 0  -- digərləri  -  10
 7313 00 000 0  Qara metallardan tikanlı məftillər; burulmuş halqa polad və ya birqat yastı məftil, tikanlı və ya tikansız, qara metaldan sərbəst burulmuş ikiqat çəpərlər üçün məftil  -  10
 7314  Metal parça (sonsuz lentlər daxil olmaqla), şəbəkə, tor və məftil çəpərlər, qara metallardan; qara metallardan deşik-deşik sorucu təbəqələr:    
   - hörülmüş parça:    
 7314 12 000 0  -- maşınlar üçün korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan sonsuz lentlər  -  10
 7314 13 000 0  -- maşınlar üçün digər sonsuz lentlər  -  10
 7314 14 000 0  -- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan digər hörülmüş parçalar  -  10
 7314 19 000 0  -- digərləri  -  10
 7314 20  - en kəsiyinin maksimal ölçüsü 3 mm və ya daha çox, xanalarının ölçüsü 100 sm2 və ya daha çox olan kəsişmə nöqtələrində qaynaqlanmış məftillərdən şəbəkələr, torlar, çəpərlər:    
 7314 20 100 0  -- tilli məftillərdən  -  10
 7314 20 900 0  -- digərləri  -  10
   - kəsişmə nöqtələrində qaynaq edilmiş şəbəkə, tor və çəpərlər, digərləri:    
 7314 31 000 0  -- sinklənmiş  -  10
 7314 39 000 0  -- digərləri  -  10
   - parçalar, şəbəkələr, torlar və digər çəpərlər:    
 7314 41  - sinklənmiş:    
 7314 41 100 0  --- altıtərəfli xanaları olan torlar  -  10
 7314 41 900 0  --- digərləri  -  10
 7314 42  -- plastik kütlə ilə örtülmüş:    
 7314 42 100 0  --- altıtərəfli xanaları olan torlar  -  10
 7314 42 900 0  --- digərləri  -  10
 7314 49 000 0  -- digərləri  -  10
 7314 50 000 0  - deşik-deşik sorucu təbəqələr  -  10
 7315  Qara metallardan olan zəncirlər və onların hissələri:    
   - şarnir zəncirləri və onların hissələri:    
 7315 11  -- diyircəkli zəncirlər:    
 7315 11 100 0  --- velosiped və motosikllərdə istifadə olunan  -  10
 7315 11 900 0  --- digərləri  -  10
 7315 12 000 0  -- digər zəncirlər  -  10
 7315 19 000 0  -- hissələri  -  10
 7315 20 000 0  - sürüşmə qarşı zəncirlər  -  10
   - digər zəncirlər:    
 7315 81 000 0  -- qapanmamış və yastı həlqəli zəncirlər  -  10
 7315 82  -- digərləri, qaynaqlanmış həlqələrlə:    
 7315 82 100 0  --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 16 mm və ya daha az materialdan hazırlanmış  -  10
 7315 82 900 0  --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 16 mm-dən çox olan materialdan hazırlanmış  -  10
 7315 89 000 0  -- digərləri  -  10
 7315 90 000 0  - digər hissələr  -  10
 7316 00 000 0  Qara metallardan lövbərlər, qarmaq və onların hissələri  -  15
 7317 00  Mıxlar, knopkalar (basmadüymələr), çertyoj knopkaları, riflənmiş mıxlar, dəmirbəndlər (8305 mal mövqeyinda təsnif edilənlərdən başqa) və qara metaldan analoji məmulatlar, mis başlıqlar istisna edilməklə, başqa materiallardan olan başlıqlarla və ya başlıqlarsız:    
 7317 00 100 0  - çertyoj knopkaları  -  15
   - digərləri:    
   -- məftillərdən soyuq ştamplama ilə:    
 7317 00 200 0  --- mıx, zolaq və ya rulonlarda  -  15
 7317 00 400 0  --- tərkibində 0,5 kütlə % və ya daha çox karbon olan möhkəmləndirilmiş poladdan mıxlar  -  15
   --- digərləri:    
 7317 00 610 0  ---- sinklənmiş  -  15
 7317 00 690 0  ---- digərləri  -  15
 7317 00 900 0  -- digərləri  -  15
 7318  Qara metallardan vintlər, boltlar, qaykalar, böyük vint, burulub keçirilən qarmaqlar, pərçimlər, şponkalar, şplintlər, şaybalar (o cümlədən yaylı) və analoji məmulatlar:    
   - yivli məmulatlar:    
 7318 11 000 0  -- böyük vint  -  15
 7318 12  -- ağac üçün şruplar, digər:    
 7318 12 100 0  --- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
 7318 12 900 0  --- digərləri  -  15
 7318 13 000 0  -- burma qarmaq və halqalar  -  15
 7318 14  -- özükəsən vintlər:    
 7318 14 100 0  --- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
   --- digərləri:    
 7318 14 910 0  ---- yivləri seyrələn vintlər  -  15
 7318 14 990 0  ---- digərləri  -  15
 7318 15  -- digər vintlər və boltlar, öz qaykaları və şaybaları ilə dəstə və ya onlarsız:    
 7318 15 100 0  --- özəyinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan, bütöv en kisiyi olan, çubuq, profil və ya məftillərdən yonulmuş vintlər  -  15
   --- digərləri:    
 7318 15 200 0  ---- dəmir yolları konstruksiya elementlərini bərkitmək üçün  -  10
   ---- digərləri:    
   ----- başlıqsız:    
 7318 15 300 0  ------ korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
   ------ digərləri, dartılma möhkəmlik həddi ilə:    
 7318 15 410 0  ------- 800 MPa-dan az  -  15
 7318 15 490 0  ------- 800 MPa və ya daha çox  -  15
   ----- başlıqlarla:    
   ------ xaçabənzər şlitsli vintlər:    
 7318 15 510 0  ------- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
 7318 15 590 0  ------- digərləri  -  15
   ------ daxili altıbucaqlı vintlər:    
 7318 15 610 0  ------- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
 7318 15 690 0  ------- digərləri  -  15
   ------ altıbucaqlı başlığı olan boltlar:    
 7318 15 700 0  ------- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
   ------- digərləri, dartılma möhkəmliyi həddi ilə:    
 7318 15 810 0  -------- 800 MPa-dan az  -  15
 7318 15 890 0  -------- 800 MPa və ya daha çox  -  15
 7318 15 900 0  ------ digərləri  -  15
 7318 16  -- qaykalar:    
 7318 16 100 0  --- deşiyinin diametri 6 mm-dən çox olmayan, bütöv en kəsikli çubuq, profil və ya məftillərdən yonulmuş  -  15
   --- digərləri:    
 7318 16 300 0  ----- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan  -  15
   ---- digərləri:    
 7318 16 500 0  ----- özüstoporlaşan (dayanan) qayka  -  15
   ----- digərləri, daxili diametri:    
 7318 16 910 0  ------ 12 mm-dən çox olmayan  -  15
 7318 16 990 0  ------ 12 mm-dən çox  -  15
 7318 19 000 0  -- digərləri  -  15
   - yivsiz məmulatlar:    
 7318 21 000 0  -- yaylı şaybalar və digər stopor şaybalar  -  15
 7318 22 000 0  -- digər şaybalar  -  15
 7318 23 000 0  -- pərçimlər  -  15
 7318 24 000 0  -- şponlar və şplintlər  -  15
 7318 29 000 0  -- digərləri  -  15
 7319  Qara metallardan əl işləri üçün tikiş iynələri, toxucu milləri, bizlər, toxuyucu qarmaqlar, dekker iynələri və analoji məmulatlar; başqa mal mövqelərində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan qara metallardan ingilis sancaqları və digər sancaqlar:    
 7319 10 000 0  - gözəmə və təkmə tikiş iynələri  -  15
 7319 20 000 0  - ingilis sancaqları  -  15
 7319 30 000 0  - digər sancaqlar  -  15
 7319 90 000 0  - digərləri  -  15
 7320  Qara metallardan yaylar, ressorlar və onlar üçün təbəqələr:    
 7320 10  - təbəqəli resorlar və onlar üçün təbəqələr:    
   -- isti üsulla emal edilmiş:    
 7320 10 110 0  --- lövhəli resorlar və onlar üçün təbəqələr  -  15
 7320 10 190 0  --- digərləri  -  15
 7320 10 900 0  -- digərləri  -  15
 7320 20  - vint şəkilli yaylar:    
 7320 20 200 0  -- isti üsulla işlənmiş  -  15
   -- digərləri:    
 7320 20 810 0  --- sıxılma ilə işləyən vint şəkilli yaylar  -  15
 7320 20 850 0  --- dartılma ilə işləyən vint şəkilli yaylar  -  15
 7320 20 890 0  --- digərləri  -  15
 7320 90  - digərləri:    
 7320 90 100 0  -- yastı spiral yaylar  -  15
 7320 90 300 0  -- diskli yaylar  -  15
 7320 90 900 0  -- digərləri  -  15
 7321  Qızdırıcı, qızdırıcı-bişirici peçlər və yemək hazırlamaq üçün peçlər (mərkəzi isitmə sisteminin köməkçi qazanları olan peçlər daxil olmaqla), frityür qabları, kürə sapılcalar, pilitələr üçün odluqlar, yeməklərin qızdırılması üçün qızdırıcılar və qeyri-elektrik analoji məişət cihazları və onların qara metallardan hissələri:    
   - yeməklərin hazırlanması və qızdırılması üçün cihazlar:    
 7321 11  -- yalnız qaz və ya qaz və digər yanacaq növlərində:    
 7321 11 100 0  --- duxovka ilə, ayrı-ayrı duxovkalar daxil edilməklə  əd  15
 7321 11 900 0  --- digərləri  əd  15
 7321 12 000 0  -- maye yanacaqla  əd  15
 7321 13 000 0  -- bərk yanacaqla  əd  15
   - digər cihazları:    
 7321 81  -- yalnız qaz və ya qaz və digər yanacaq növlərində:    
 7321 81 100 0  --- yanma məhsullarının sorulması üçün borusu olan  əd  15
 7321 81 900 0  --- digərləri  əd  15
 7321 82  -- maye yanacaqla:    
 7321 82 100 0  --- yanma məhsullarının sorulması üçün borusu olan  əd  15
 7321 82 900 0  --- digərləri  əd  15
 7321 83 000 0  -- bərk yanacaqla  əd  15
 7321 90 000 0  - hissələri  -  15
 7322  Qara metallardan istilik mərkəzləri üçün qeyri-elektrik radiatorlar və onların hissələri; havaqızdırıcılar və qeyri-elektrik qızdırılmış isti havanın verilməsi üçün paylayıcılar (təzə və kondisiya edilmiş havanın verilməsi üçün qurğular da daxil edilməklər), daxili ventilyator və havaüfürənlə təchiz edilmiş ötürücü mühərriklərlə işlyən və ya və onların qara metallardan olan hissələri:    
   - radiatorlar və onların hissələri:    
 7322 11 000 0  -- tökmə çuqundan  -  15
 7322 19 000 0  -- digərləri  -  15
 7322 90  - digərləri:    
 7322 90 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün havaqızdırıcılar və isti hava paylayıcıları (hissələri istisna edilməklə)  -  0.5
 7322 90 900 0  -- digərləri  -  15
 7323  Qara metallardan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları və ya məişət ehtiyacları üçün digər ləvazimatlar və onların hissələri; qara metallardan metal "yun"; qara metallardan mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji ləvazimatlar:    
 7323 10 000 0  - qara metallardan metal "yun"; mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji ləvazimatlar  -  15
   - digərləri:    
 7323 91 000 0  -- tökmə çuqundan, minalanmamış  -  15
 7323 92 000 0  -- tökmə çuqundan, minalanmış  -  15
 7323 93  -- korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan:    
 7323 93 100 0  --- yeməkxana ləvazimatları  -  15
 7323 93 900 0  --- digərləri  -  15
 7323 94  -- qara metallardan (tökmə çuqundan başqa), minalanmış:    
 7323 94 100 0  --- yeməkxana ləvazimatları  -  15
 7323 94 900 0  --- digərləri  -  15
 7323 99  -- digərləri:    
 7323 99 100 0  --- yeməkxana ləvazimatları  -  15
   --- digərləri:    
 7323 99 910 0  ---- laklanmış və ya boyanmış  -  15
 7323 99 990 0  ---- digərləri  -  15
 7324  Qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri:    
 7324 10  - korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan çanaq və əlüzyuyanlar:    
 7324 10 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün  -  3
 7324 10 900 0  -- digərləri  -  15
   - vannalar:    
 7324 21 000 0  -- tökmə çuqundan, minalanmamış və ya minalanmış  əd  15
 7324 29 000 0  -- digərləri  əd  15
 7324 90  - digərləri, hissələri daxil olmaqla:    
 7324 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün sanitar-texniki avadanlıqlar (hissələri istisna edilməklə)  -  0.5
 7324 90 900 0  -- digərləri  -  15
 7325  Qara metallardan digər tökmə məmulatlar:    
 7325 10  - döyülməmiş çuqundan:    
 7325 10 500 0  -- lyuk və qoruyucu qapaqlı (klapanlı) qutu  əd  10
   -- digərləri:    
 7325 10 920 0  --- kanalizasiya, suaxıdıcı (nov) və analoji sistemlər üçün  -  10
 7325 10 990 0  --- digərləri  -  10
   - digərləri:    
 7325 91 000 0  -- üyüdücü kürələr və dəyirmanlar üçün analoji məmulatlar  -  10
 7325 99  -- digərləri:    
 7325 99 100 0  --- döymə çuqundan  -  10
 7325 99 900 0  --- digərləri  -  10
 7326  Qara metallardan digər məmulatlar:    
   - döyülmüş və ya ştamplanmış, lakin sonrakı emala məruz qalmamış:    
 7326 11 000 0  -- üyüdücü kürələr və dəyirmanlar üçün analoji məmulatlar  -  10
 7326 19  -- digərləri:    
 7326 19 100 0  --- döyülmüş  -  10
 7326 19 900 0  --- digərləri  -  10
 7326 20  - qara metaldan hazırlanmış məftillərdən məmulatlar:    
 7326 20 100 0  -- mülki aviasiyada istifadə üçün  -  3
   -- digərləri:    
 7326 20 300 0  --- böyük olmayan qəfəslər və volyerlər  -  15
 7326 20 500 0  --- məftil səbətlər  -  15
 7326 20 900 0  --- digərləri  -  15
 7326 90  - digərləri:    
 7326 90 100 0  -- tütün qabları, portsiqarlar, pudra qabları, kosmetik qutular və analoji cib məmulatları  -  15
 7326 90 300 0  -- pilləkən və nərdivanlar  -  15
 7326 90 400 0  -- altlıqlar və mal daşınması üçün analoji platformalar  -  15
 7326 90 500 0  -- boru, kanatlar və analoji məmulatlar üçün barabanlar  -  10
 7326 90 600 0  -- inşaat sənayesində istifadə olunan qeyri-mexaniki ventilyatorlar, navalçalar, qarmaqlar və analoji məmulatlar  -  10
 7326 90 700 0  -- drenaj sistemlərin girişində suyun süzgəcdən keçirilməsi üçün istifadə olunan dəlik-dəlik qapaqcıqlar və nazik təbəqələrdən analoji məmulatlar  -  10
 7326 90 800 0  -- optik-lif kabelləri üçün sökmələr  -  10
   -- qara metallardan digər məmulatlar:    
 7326 90 910 0  --- döyülmüş  -  10
 7326 90 930 0  --- ştamplanmış  -  10
 7326 90 950 0  --- bişmiş  -  10
 7326 90 970 0  --- digərləri  -  10
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb