Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, 6, maddə 447; 1999-cu il, 10, maddə 570; 2001-ci il, 11, maddələr 676, 686, 695; 2001-ci il, 12, maddə 736; 2002-ci il, 1, maddə 4; 2002-ci il, 8, maddə 463; 2003-cü il, 1, maddələr 3, 16, 23) aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

1.17-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda 25-ci, 26-cı, 27-ci, 28-ci və 29-cu bəndlər əlavə edilsin:

25) kontrafakt mallar - hüquq sahibinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqları pozulmaqla yaradılmış (istehsal edilmiş) və (və ya) gömrük sərhədindən keçirilən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar;

26) hüquq sahibi - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əqli mülkiyyət obyektlərinə hüquqları qorunan şəxs;

27) buraxılışın dayandırılması - seçilmiş gömrük rejiminə uyğun olaraq malların buraxılışına dair qəbul edilmiş qərarın müddətinin gömrük orqanları tərəfindən uzadılması;

28) əqli mülkiyyət hüquqları - müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar, sənaye mülkiyyəti və digər əqli mülkiyyət obyektlərinə olan hüquqların məcmusu;

29) tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların reyestri (reyestr) - qanunvericiliyə müvafiq olaraq qorunan tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların siyahısı və onlara dair məlumat..

2. Məcəlləyə aşağıdakı məzmunda 27-1-ci və 27-2-ci fəsillər əlavə edilsin:

27-1-ci fəsil

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallara gömrük nəzarəti

Maddə 186-1. Gömrük orqanları tərəfindən əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması

Gömrük orqanları hüquq sahiblərinin gömrük sərhədindən keçirilən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallara dair hüquqlarının qorunmasını bu məcəllə və Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi aktları ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirir.

Maddə 186-2. Reyestrin aparılması qaydası

Gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı gömrük nəzarəti məqsədi ilə tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların reyestrini aparır.

Reyestrin aparılması, reyestrdə olan məlumatların gömrük orqanlarına və ərizəçilərə çatdırılması qaydası gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 186-3. Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların reyestrə daxil edilməsi və ondan çıxarılması qaydası

Hüquq sahibi və ya onun maraqlarını təmsil edən şəxs (ərizəçi) tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar gömrük sərhədindən keçirilərkən onun əqli mülkiyyət obyektinə olan hüquqlarının pozulduğunu və ya pozula biləcəyini güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduqda, kontrafakt malların buraxılışının dayandırılması xahişi ilə gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanına əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və əqli mülkiyyət obyektləri olan malların reyestrə daxil edilməsi barədə ərizə ilə müraciət etmək hüququna malikdir.

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması barədə ərizədə aşağıdakılar göstərilməlidir:

1) hüquq sahibi haqqında məlumat;

2) əqli mülkiyyət obyektinə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüququn olması barədə məlumat;

3) tərkibində əqli mülkiyyət obyekti olan malın təsviri;

4) əqli mülkiyyət obyektlərinə olan hüquqların qorunması haqqında müraciət;

5) malların kontrafakt olmasını aşkar etməyə imkan verən məlumatlar;

6) malların kontrafakt olmadığı müəyyən edildiyi halda, buraxılışın dayandırılması nəticəsində bəyannaməçiyə, yaxud digər şəxslərə vurulan zərərin, habelə gömrük orqanlarının xərclərinin ödənilməsinə dair ərizəçinin öhdəliyi.

Ərizəyə əqli mülkiyyət obyektinə olan hüququ təsdiq edən sənədlər (əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, patent, əqli mülkiyyət obyektinin qeydiyyatda olmasını təsdiq edən sənəd, lisenziya müqaviləsi, Azərbaycan Respublikasının əqli mülkiyyət qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər sənədlər), zəruri hallarda isə hüquq sahibi tərəfindən onun maraqlarını qoruyan şəxsə verilmiş vəkalətnamə əlavə olunur.

Ərizə ilə birlikdə tərkibində əqli mülkiyyət obyekti olan malın və ya kontrafakt malın nümunələri də təqdim oluna bilər.

Gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı ərizəyə onun daxil olduğu gündən bir ay müddətində baxır və tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların reyestrə daxil olunması barədə qərar qəbul edir.

Ərizəçi bu maddənin tələblərinə riayət etmədiyi halda, gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı həmin malların reyestrə daxil edilməməsi barədə qərar qəbul edir və ərizəçini yazılı surətdə məlumatlandırır.

Ərizədə və ya ona əlavə olunmuş sənədlərdə dəyişiklik edildiyi halda, ərizəçi bu barədə gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir.

Ərizəçi bu maddənin tələblərinə riayət etmədikdə, habelə tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar qəbul olunmuş qaydaya uyğun olmadan və yaxud natamam, səhv məlumatlar əsasında reyestrə daxil olunduğu hallarda, həmin mallar gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə reyestrdən çıxarıla bilər.

Bu barədə gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı ərizəçini yazılı formada məlumatlandırır.

Maddə 186-4. Gömrük orqanları tərəfindən hüquqların qorunma müddəti

Hüquq sahibinin hüquqlarının qorunma müddəti gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən obyektin reyestrə daxil olunması haqqında qərar qəbul olunduğu gündən etibarən ərizəçinin göstərdiyi müddət nəzərə alınmaqla, 2 ilədək müəyyən olunur.

Gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ərizəçinin müraciəti əsasında göstərilən müddət uzadıla bilər.

Gömrük orqanları tərəfindən əqli mülkiyyət obyektinə olan hüquqların qorunmasının ümumi müddəti hüquq sahibinin əqli mülkiyyət obyektinə olan hüquqlarının qüvvədə olma müddətindən artıq ola bilməz.

27-2-ci fəsil

Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və onlar üzərində gömrük nəzarətinin xüsusiyyətləri

Maddə 186-5. Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və onlar üzərində gömrük nəzarəti

Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və onlar üzərində gömrük nəzarəti bu məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada aparılır.

Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük sərhədindən keçirilməsi bu məcəlləyə və Azərbaycan Respublikasının əqli mülkiyyətə dair qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

Maddə 186-6. Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması

Reyestrə daxil edilmiş tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti zamanı kontrafakt mallar olması əlamətləri aşkar olunarsa, belə malların buraxılışı gömrük orqanları tərəfindən dayandırılır.

Malların buraxılışının on iş günü müddətinə dayandırılması haqqında qərar gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanının rəhbəri və ya onu əvəz edən şəxs tərəfindən qəbul edilir. Göstərilən müddət daha iyirmi iş günü müddətinə ərizəçinin müraciəti əsasında uzadıla bilər.

Gömrük orqanı tərəfindən buraxılışın dayandırılması barədə qəbul edilmiş qərar haqqında və buraxılışın dayandırılmasının səbəbləri barədə bəyannaməçiyə və ərizəçiyə dərhal yazılı məlumat verilir, habelə bəyannaməçiyə ərizəçinin adı və ünvanı, ərizəçiyə isə bəyannaməçinin adı və ünvanı haqqında məlumat verilir.

Bu maddəyə uyğun olaraq buraxılışın dayandırılması, ərizəçi və bəyannaməçiyə qəbul edilmiş qərar haqqında məlumatın verilməsi və buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması qaydası gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 186-7. Vurulan zərərin əvəzinin və çəkilən xərclərin ödənilməsi

Buraxılışın dayandırılması nəticəsində gömrük orqanlarına vurulan zərərin əvəzi və onlar tərəfindən çəkilən xərclər malların kontrafaktlığı müəyyən edildiyi halda bəyannaməçi, əks halda isə ərizəçi tərəfindən ödənilir.

Buraxılışın dayandırılması nəticəsində vurulmuş zərərin əvəzinin və çəkilən xərclərin ödənilməsi qaydası qanunvericiliklə müəyyən edilir.

Maddə 186-8. Məlumatların verilməsi. Prob və nümunələrin götürülməsi

Gömrük orqanı ərizəçi və bəyannaməçiyə buraxılışının dayandırılması haqqında qərar qəbul edilmiş malların kontrafakt olub-olmamasının müəyyən olunması üçün lazım olan məlumatları verir.

Ərizəçi və bəyannaməçi tərəfindən alınmış məlumatlar bu maddəyə uyğun olaraq konfidensial xarakterlidir və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, onlar tərəfindən yayılmamalı, üçüncü şəxsə, habelə dövlət orqanlarına ötürülməməlidir.

Gömrük orqanının icazəsi ilə ərizəçi və bəyannaməçinin və ya onların nümayəndələrinin buraxılışı dayandırılmış mallardan gömrük nəzarəti altında prob və nümunələr götürmək və onların tədqiqatını aparmaq hüququ vardır.

Maddə 186-9. Buraxılışın dayandırılması haqqında qəbul edilmiş qərarın ləğv edilməsi

Aşağıdakı hallarda buraxılışın dayandırılması haqqında qəbul olunmuş qərar onun qüvvədə olduğu müddət ərzində ləğv edilə bilər:

1) ərizəçi gömrük orqanına buraxılışın dayandırılması haqqında qəbul edilmiş qərarın ləğv edilməsi xahişi ilə müraciət etdikdə;

2) tərkibində əqli mülkiyyət obyekti olan mallar reyestrdən çıxarıldıqda.

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq səlahiyyətli orqan tərəfindən malların götürülməsi, onlara həbs qoyulması və ya onların müsadirəsi haqqında qərar daxil olmadıqda, bu məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həmin malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və buraxılışı həyata keçirilir.

Buraxılışın dayandırılması haqqında qərar bu qərarı qəbul etmiş gömrük orqanının rəhbəri və ya onu əvəz edən şəxs tərəfindən ləğv edilir.

Bu maddənin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş şərtlə malların buraxılışının dayandırılması haqqında qərarın ləğv edilməsi və malların buraxılması hüquq sahibinin əqli mülkiyyət obyektinə olan hüquqlarının qorunması ilə bağlı digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına hüquqlarının qorunmasının təmin olunması haqqında müraciətinə mane olmur.

Maddə 186-10. Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallara nəzarət üzrə gömrük orqanlarının əlavə səlahiyyətləri

Gömrük orqanları reyestrə alınmamış, eləcə də hüquq sahibi tərəfindən ərizədə göstərilməmiş tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların bu məcəllənin 27-2-ci fəslində müəyyən edilmiş qaydaya uyğun olaraq kontrafakt əlamətləri aşkar edildikdə, həmin malların buraxılışını dayandırmaq hüququna malikdir. Bu halda gömrük orqanları hüquq sahibindən malların kontrafakt olmasını təsdiq etmək üçün lazım olan məlumatları tələb edə bilər. Bu maddəyə uyğun olaraq, malların buraxılışının dayandırılması zamanı gömrük orqanları hüquq sahibini və bəyannaməçini məlumatlandırmalıdırlar.

Malların buraxılışı on iş günü müddətində dayandırılır. Bu müddət hüquq sahibinin yazılı müraciəti olduqda, daha on iş günü müddətinə uzadıla bilər.

Maddə 186-11. Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün bu məcəllə ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiq olunmadığı tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar

Bu məcəllənin 27-2-ci fəslində nəzərdə tutulan tədbirlər nəzarəti gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər tələblərə əməl olunmaq şərtilə tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan aşağıdakı mallara münasibətdə tətbiq olunmur:

1) fiziki şəxslər tərəfindən, yaxud tranzit gömrük rejiminə uyğun olaraq sərhəddən keçirilən mallar;

2) beynəlxalq poçt göndərişləri ilə göndərilən mallar;

3) hüquq sahibinin razılığı əsasında dövriyyəyə buraxılmış, istehsal və ya digər kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan və hüquq sahibinin özü tərəfindən qanuni əsaslarla gömrük sərhədindən keçirilən mallar.

Maddə 186-12. Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına dair əlavə tədbirlər

Gömrük sərhədindən keçirilən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallara dair hüquqların gömrük orqanları tərəfindən qorunması həmin hüquqların qorunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına uyğun müvafiq tədbirlər görülməsinə mane olmur..

II. Bu qanun dərc edildiyi gündən güvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 14 may 2004-cü il.

650-IIQD

Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdir (1 iyul 2004-cü il, 150) (AzerSoft)

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (30 iyun 2004-cü il, 6, maddə 400) (AzerSoft).

AzerSoft

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb