Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyində
qeydə alınmışdır

Qeydiyyat _____
__________________ 1998-ci il

Nazir

S.HƏSƏNOVA

Təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi

Əmr 027
17 iyun 1998-ci il

Komitənin sədri

K.HEYDƏROV

Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması
Qaydaları

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu qaydalar malların ixrac və sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimləri üzrə yük gömrük bəyannaməsinin (sonrakı yazılışlarda - YGB) doldurulma qaydalarını müəyyən edir.

1.2. YGB dəsti dörd əsas vərəq, bu qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda isə əlavə vərəqlərdən (1 saylı Əlavə) ibarətdir. Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi zamanı YGB dəsti beş nüsxədən ibarət olmalıdır.

Qrafaların adları üçün Azərbaycan dilində (bəzi hallarda rus dilində) olan blanklardan, habelə məlumat qrafasından kənarda əlavə qeydləri olan blanklardan da istifadə etmək olar.

1.3. YGB-nin əsas vərəqi eyni bir gömrük rejimi tətbiq olunan eyni adlı mallar (XİF MN üzrə mal mövqeyi 9-cu işarə səviyyəsinə qədər eyni təsnifat olunanlar) haqqında məlumatları göstərmək üçün istifadə olunur.

1.4. Bir neçə adda olan malların bəyan olunması zamanı əsas YGB-nin ayrılmaz hissəsi olan əlavə vərəqlərdən istifadə olunur. Əlavə vərəqlərin hər biri üç adda malı bəyan etməyə imkan verir.

1.5. Bir YGB-də 100-ə qədər adda olan mallar barəsində (eyni zamanda əsas vərəq, 33-dən artıq əlavə vərəq əlavə oluna bilməz) məlumat bəyan oluna bilər. Əlavə vərəqlərin doldurma qaydaları, əlavə vərəqdə bəyannaməçi tərəfindən doldurulmayan A qrafası istisna olunmaqla, YGB-nin əsas vərəqlərinin uyğun qrafalarının doldurulması qaydaları kimidir.

1.6. YGB-də pozub-düzəltmə və qaralama olmamalıdır. Düzəlişlər yanlış məlumatların üzərindən xətt çəkilməklə, düzgün məlumatları yazı makinası və ya əl ilə yazmaqla edilir.

Hər bir düzəliş səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq edilir.

1.7. YGB (Gömrük İttifaqının üzvü olan ölkələr üçün) kompüterdə və ya yazı makinasında Azərbaycan dilində (bəzi hallarda rus dilində) doldurulur. Ayrı-ayrı hallarda əgər dəyər göstəriciləri (faktura və gömrük dəyəri), 9 işarədən çox ədədlə ifadə olunarsa, onları əl ilə doldurmaq olar.

Keyfiyyətsiz şəkildə doldurulmuş YGB-lərə gömrük orqanları tərəfindən gömrük bəyannaməsi kimi baxılmır.

1.8. YGB-nin hər hansı bir qrafasındakı mətn məlumatı, əvvəl doldurulmuş qrafanın mətn məlumatının təkrarı olarsa, bu halda həmin qrafada əvvəl doldurulmuş qrafaya bax, qrafa ___ şəkildə istinad edilir.

Kodlara münasibətdə belə istinadlar edilə bilməz.

1.9. YGB-nin hər hansı qrafasında lazımi məlumatların bəyan olunması üçün (müəssisənin adı, vaqonun, konteynerin nömrəsi və s.) yer olmadıqda, bu məlumatların bəyannamənin arxa tərəfində yazılmasına icazə verilir. Bu yazı bəyannaməçinin imzası və möhürü ilə təsdiq olunaraq arxaya bax ifadəsi yazılır.

Kodlara münasibətdə belə istisnalar tətbiq olunmur.

YGB-nin əsas vərəqinin arxa tərəfində digər nəzarət orqanlarının ştamplar vurması və qeydlər aparması üçün icazə verilir.

1.10. Bəyannaməçilərə bu qaydalarda nəzərdə tutulmayan məlumatların YGB blanklarında istifadəsinə icazə verilmir.

1.11. Gömrük orqanı bu qaydaların 2.4 bəndində göstərilən sxem üzrə YGB-nin əsas vərəqinin 7-ci qrafasında və hər bir A qrafasının aşağı hissəsinə qeydiyyat nömrəsi, YGB-nin qəbul tarixini yazmaqla, bəyannamə və əlavə vərəqləri qeydiyyatdan keçirir.

1.12. YGB-nin vərəqləri aşağıdakı qaydada bölüşdürülür:

 • birinci vərəq - gömrük orqanında və xüsusi arxivdə saxlanılır;
 • ikinci vərəq (statistik) - gömrük statistikası şöbəsində (bölməsində) qalır;
 • üçüncü vərəq - bəyannaməçiyə qaytarılır;
 • dördüncü vərəq:

a) malların ixracı zamanı bəyannaməçiyə - yük göndərənə qaytarılaraq, mal müşayiət sənədlərinə əlavə olunur və mallarla birlikdə sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsinin fəaliyyət bölgəsində yerləşən gömrük orqanına göndərilir;

b) malların idxalı zamanı - gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən bəyannaməçidə - malı alanda qalır.

1.13. Burada istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakıları bildirir:

 • nəqliyyat sənədi - gömrük sərhədinə qədər (malların ixracı zamanı), gömrük sərhəddindən təyinat yerinə (malların idxalı zamanı), daşımalar üzrə müşayiət sənədləri də daxil olmaqla malların beynəlxalq daşımalarını həyata keçirmək üçün uyğun sənəddir;
 • malı göndərən - gömrük bəyannaməsinə təqdim olunmuş malları nəqliyyat sənədində göstərilən, alana çatdırılması üçün daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq daşıyıcıya verən və ya vermək istəyən, habelə daşıyıcının xidmətlərindən istifadə etməyərək, alıcıya çatdıran hüquqi və ya fiziki şəxsdir;
 • malı alan - nəqliyyat sənədinə müvafiq daşıyıcı tərəfindən və ya göndərənin göstərişi əsasında gömrük sərhəddindən keçdikdən sonra, malların sərəncamına verildiyi nəqliyyat sənədində göstərilən huquqi və ya fiziki şəxsdir;
 • maliyyə tənzimlənməsi üzrə məsul şəxs - ödənişli əsasda xarici-ticarət əməliyyatları üzrə müqavilələr (alqı-satqı, konsiqnasiya müqavilələri, lizinq sazişləri və s.) bağlayan və onlar üzrə hesabatlara məsul olan vətəndaşlardır;
 • faktura dəyəri- ödənişli əsasda xarici-ticarət əməliyyatı şərtlərinə müvafiq olaraq malların faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək, habelə qarşılıqlı mal göndərişi ilə kompensasiya olunan qiymətdir;
 • gömrük dəyəri:
  • idxal olunan mallar üçün malların mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən olunan dəyəridir;
  • ixrac olunan mallar üçün:
  • ödənişli əsasda sövdələşmələr üçün - gömrük ərazisindən malların ixrac yerinə çatdırılması (daşınma, yükləmə, boşalma, sığorta) üçün xərclər, habelə digər lazımi korrektirovkalar da nəzərə alınmaqla, ixrac olunan malların ödənilməsi və ya ödənilməli olan qiyməti əsasında təyin olunan dəyərdir;
  • ödənişsiz əsasda digər sövdələşmələr üçün - gömrük ərazisindən ixrac yerinə çatdırılması xərcləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilən və ya eyniləşdirilmiş olan bircinsli malların dəyəri haqqında məlumat - kommersiya, nəqliyyat, bank, mühasibat və digər təsdiqedici sənədlə təyin olunan qiymətlər əsasında müəyyən olunan dəyərdir;
 • ticarət edən ölkə - digər bir ölkənin vətəndaşı ilə milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq müqavilə bağlayan şəxsin qeydiyyatda olduğu (yaşadığı) ərazinin olduğu ölkədir.

2. İxrac gömrük rejimi altında olan mallar üçün yük gömrük bəyannaməsinin doldurulması qaydaları

2.1. Bəyannaməçi tərəfindən YGB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur:

 • rəqəmlə göstərilən: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54;
 • hərflə göstərilən: - A B

2.2. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən 7, D və S qrafaları doldurulur.

2.3. Qrafaların bəyannaməçi tərəfindən doldurulma qaydaları:

Qrafa A

Qrafanın yuxarı hissəsində YGB-nin gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunduğu tarixdə Mərkəzi (milli) bank tərəfindən ABŞ dollarının milli valyuta ilə ifadə olunmuş məzənnəsi göstərilir.

Qrafa 1. Bəyannamənin tipi

Qrafanın birinci yarımbölməsində malların keçirilmə istiqaməti - IX göstərilir.

Qrafanın ikinci yarımbölməsində malların gömrük sərhəddindən keçirilmə proseduraları Təsnifatına uyğun olaraq gömrük rejiminin iki rəqəmli kodu göstərilir (2 saylı əlavə).

Üçüncü yarımbölmədə:

 • əgər ixracatçı özü istehsal etdiyi məhsulu ixrac edirsə - 1 rəqəmi;
 • əgər ixracatçı özü istehsal etmədiyi məhsulu ixrac edirsə - 0 rəqəmi yazılır.

Qrafa 2. Göndərən

Qrafada malları göndərən haqqında aşağıdakı məlumatlar:

 • sağ yuxarı küncdə hüquqi şəxslərə Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) və ya fiziki şəxslər üçün gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodları göstərilir.
 • hüquqi şəxsin adı və ünvanı, ya da fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və ünvan göstərilir.
 • sol aşağı küncdə hüquqi şəxslər üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyindən alınmış təşkilatın qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin verilmə tarixi və nömrəsi, fiziki şəxslər üçün isə Vergi Müfəttişliyindən alınmış sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa səlahiyyət verən lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi göstərilir.

Qrafa 3. Əlavə vərəqlər

Qrafa əlavə vərəqlər istifadə olunduqda doldurulur. Qrafanın birinci yarımbölməsində vərəqin sıra nömrəsi, ikincidə isə əlavə vərəqlər daxil olmaqla, təqdim olunmuş YGB vərəqlərinin ümumi sayı göstərilir.

Qrafa 4. Yükləmə spesifikasiyası

Qrafa əlavə vərəqlər istifadə olunarsa, doldurulur. Əlavə vərəqlərin ümumi sayı göstərilir.

Qrafa 5. Malların ümumi sayı

Qrafada YGB-nin əsas vərəqlərinin və əlavə vərəqlərinin 31-ci qrafalarında göstərilən, bəyan olunan hissədəki malların ümumi sayı rəqəmlə göstərilir.

Qrafa 6. Yerlərin sayı

Qrafada bəyan olunan mallar partiyasında yerlərin ümumi sayı göstərilir. Tökülüb doldurula bilən, səpələnib tökülmə və axıcılıq qabiliyyətli yüklər, habelə boru kəməri nəqliyyatı, elektrik xətləri vasitəsilə və qalaq halında gömrük sərhəddindən mallar keçirildikdə, bu qrafada 0 rəqəmi yazılır.

Qrafa 8. Malı alan

Qrafada malları alan haqqında aşağıdakı məlumat göstərilir:

 • xarici müəssisənin adı, ünvanı, ya da fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı.

Qrafa 9. Maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsində məsul şəxs

Qrafada ödəniş əsasında xarici ticarət sövdələşməsi bağlamış məsul şəxs haqqında məlumatlar bildirilir:

 • qrafanın aşağı hissəsində __ işarəsindən sonra hüquqi şəxslərə DSK tərəfindən verilmiş 7 rəqəmli və ya fiziki şəxslər üçün gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodları;
 • hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin S.A.A, ünvanı və onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumat;
 • sağ yuxarı küncdə Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi tərəfindən vergi ödəyicisinə verilmiş uçot nömrəsi;

Qrafa, ödənişsiz əsasda həyata keçirilən sövdələşmələr üzrə malların keçirilməsi hallarında doldurulmur.

Qrafa 11. Ticarət edən ölkə

Qrafada dünya ölkələrinin Təsnifatına (3 saylı Əlavə) uyğun olaraq ticarət edən ölkənin rəqəmlə istifadə olunan kodu göstərilir.

Qrafa 12. Ümumi gömrük dəyəri

Qrafada əsas və əlavə vərəqlərin 45-ci qrafalarında göstərilən mallar dəyəri üzrə alınmış ümumi məbləğ bəyan olunmuş malların ümumi gömrük dəyəri kimi göstərilir.

Qrafa 14. Bəyannaməçi

Qrafada malları bəyan edən - deklarant haqqında məlumat göstərilir:

 • sağ yuxarı küncdə hüquqi şəxslər üçün Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) və ya fiziki şəxslər üçün gömrük orqanları tərəfindən verilmiş 7 rəqəmli identifikasiya kodları;
 • bəyannaməçinin adı və ünvanı (poçt indeksi göstərilməklə). Qrafanın aşağı hissəsində vergi ödəyicisinin uçot nömrəsi, həmin müəssisə müqavilə əsasında bəyannaməçilik (broker, vasitəçi) fəaliyyəti göstərdiyi hallarda isə dövlət gömrük nəzarəti orqanları tərəfindən, həmin təşkilatın bəyannaməçi kimi tanınmasına səlahiyyət verən lisenziyanın nömrəsi və verildiyi tarix göstərilir.

Qrafa 15. Göndərən ölkə

Qrafada dünya ölkələrinin Təsnifatına (3 saylı Əlavə) uyğun göndərən ölkənin qısa adı göstərilir.

Qrafa 15a. Göndərən ölkənin kodu

Qrafada 3 saylı Əlavədə göstərilmiş dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun göndərən ölkənin rəqəmlə ifadə olunan kodu göstərilir.

Qrafa 16. Mənşə ölkəsi

Qrafada dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq malın mənşə ölkəsinin qısa adı göstərilir. Eyni adlı mallar (XİF MN üzrə 9-cu rəqəm səviyyəsində eyni cür təsnifləşdirilən və bu mallara münasibətdə eyni bir gömrük rejimi tətbiq edilən) müxtəlif ölkələrdə istehsal olunduqda qrafada müxtəlif sözü yazılır.

Qrafa 17. Təyinat ölkəsi

Qrafada dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq, təyinat ölkəsinin qısa adı göstərilir (3 saylı Əlavə).

Qrafa 17a. Təyinat ölkəsinin kodu

Qrafada dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun təyinat ölkəsinin kodu göstərilir (3 saylı Əlavə).

Qrafa 18.Göndərmə zamanı nəqliyyat vasitəsi

Qrafanın sol yarımbölməsində nəqliyyat vasitəsinin sayı, bundan sonra isə bir hərf tərtibində məsafə buraxılmaqla gömrük sərhədi buraxılış məntəqəsinə aparılmaq üçün malın yükləndiyi nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat (dəniz, ya da çay gəmisinin adı, hava gəmisinin reys və bort nömrəsi, dəmiryol vaqonunun nömrəsi, yol nəqliyyatı vasitələrinin qeydiyyat nömrəsi və digər məlumatlar) göstərilir.

YGB-də bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda, arxaya bax ifadəsi yazılmaqla, ona istinad edilərək, YGB-nin 1-ci və 4-cü vərəqlərinin arxa hissəsində, nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi, səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunmaqla göstərilir.

Qrafanın sağ yarımbölməsində dünya ölkələrinin Təsnifatına (3 saylı əlavə) uyğun nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin rəqəmli kodu göstərilir.

Qrafa 19. Konteyner

Qrafada:

 • mallar konteynerdə keçirildikdə - 1 rəqəmi
 • mallar konteynerdə keçirilmədikdə - 0 rəqəmi yazılır.

Qrafa 20. Göndərmə şərtləri

Qrafanın birinci yarımbölməsində göndərmə şərtlərinin Təsnifatına uyğun olaraq (4 saylı Əlavə) göndərmə şərtlərinin iki rəqəmli kodu göstərilir.

Qrafanın ikinci yarımbölməsinin sol hissəsində coğrafi məntəqə göstərilməklə göndərmə şərtinin hərflə ifadə olunmuş qısa hərfi adı göstərilir.

Üçüncü yarımbölmədə qarşılıqlı hesablaşmanın tətbiq üsulundan asılı olaraq aşağıdakılar göstərilir:

 • 001 - qarşılıqlı hesablaşma vəsaitin köçürülməsi yolu ilə həyata keçirildikdə;
 • 002 - akkreditiv açılması yolu ilə;
 • 003 - malın dəyəri ödənilmədikdə.

Qrafa ödənişsiz əsasda həyata keçirilən sövdələşmələr üzrə malların keçirilməsi hallarında doldurulmur.

Qrafa 21. Sərhəddə nəqliyyat vasitəsi

Qrafanın sol yarımbölməsində nəqliyyat vasitələrinin sayı, bir hərf tərtibində boş məsafə buraxılmaqla, malları gömrük ərazisindən kənara aparacaq nəqliyyat vasitəsi haqqında (dəniz və ya çay gəmisinin adı, hava gəmisinin reys və bort nömrəsi, dəmiryolu vaqonunun nömrəsi, yol nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi və s.) məlumatlar göstərilir.

Bütün məlumatları YGB-də göstərmək mümkün olmadıqda, arxaya bax ifadəsi yazılmaqla, ona istinad edilərək, YGB-nin 1-ci və 4-cü vərəqlərinin arxa hissəsində nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi, səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunmaqla göstərilir.

Qrafanın sağ yarımbölməsində dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun (3 saylı əlavə) nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin iki rəqəmli kodu göstərilir.

Bəyannaməçidə malları gömrük ərazisi hüdudlarından kənara aparacaq nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat olmadığı halda (gömrük nəzarəti altında malların yenidən yüklənməsi zamanı) qrafa doldurulmur.

Qrafa 22. Valyuta və malların ümumi faktura dəyəri

Qrafanın sol yarımbölməsində 42-ci qrafada göstərilmiş malların faktura dəyərini ifadə edən valyutanın rəqəmli kodu valyutaların Təsnifatına (5 saylı Əlavə) uyğun olaraq göstərilir.

Faktura dəyəri bəyan olunan valyuta, milli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən olunur.

Qrafanın sağ yarımbölməsində göstərilən ümumi faktura dəyəri YGB-nin əsas və əlavə vərəqlərinin 42-ci qrafalarında göstərilən dəyərlərin toplanmasından alınır.

Qrafa 23. Valyuta məzənnəsi.

Qrafada YGB gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunduğu tarixə Mərkəzi (milli) bank tərəfindən müəyyən olunan valyuta məzənnəsi üzrə bəyan olunan faktura dəyəri göstərilir.

Qrafada faktura dəyəri milli valyuta ilə bəyan olunan hallarda - 1 rəqəmi yazılır.

Qrafa 24. Sövdələşmənin xarakteri

Qrafanın sol yarımbölməsində sövdələşmənin xarakteri Təsnifatına uyğun olaraq (6 saylı Əlavə) sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodu göstərilir.

Bu qrafada sövdələşmə xarakterinin iki rəqəmli kodundan sonra göndərişlərin xüsusi şərtini xarakterizə edən əlavə üçüncü işarə göstərilir:

 • 1 - xarici kreditlər hesabına göndərişlər;
 • 2 - dövlət kreditləri hesabına göndərişlər;
 • 3 - kommersiya kreditləri hesabına göndərişlər;
 • 4 - birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;
 • 7 - yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.

Qrafa 25. Sərhəddə nəqliyyat növü

Qrafa 26. Ölkə daxilində nəqliyyat növü

Qrafada nəqliyyat vasitələrinin Təsnifatına uyğun (7 saylı Əlavə) nəqliyyat vasitəsi növünün kodu göstərilir.

Qrafa 27 Yükləmə/boşaltma yerləri.

Qrafada malların yükləmə yerləri konkret (şəhər, rayon) göstərilir.

Qrafa 28. Maliyyə və bank məlumatı

Qrafada 9-cu qrafada göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında bank və maliyyə məlumatları, rekvizitlərdən hər biri yeni sətirdən başlanılmaqla və onlardan hər birinin qarşısına növbəti sıra nömrəsi qoyulmaqla göstərilir:

 • 1 - valyuta nəzarəti sənədinin nömrəsi, ya da bankın identifikasiya nömrəsi;
 • 2 - bankın qısaldılmış adı;
 • 3 - 9-cu qrafada göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxsin milli valyuta hesabının nömrəsi;
 • 4 - 9-cu qrafada göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxsin xarici valyuta hesabının nömrəsi;
 • 5 - vergi ödəyicisinin Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi tərəfindən verilmiş uçot nömrəsi.

Qrafa pul hesablaşmaları nəzərdə tutulmayan müqavilələr üzrə mal keçiriləcək hallarda doldurulmur. Bu qrafada mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq valyuta nəzarəti məqsədi üçün lazım olan məlumatlar da göstərilə bilər.

Qrafa 29. Sərhəddəki gömrükxana

Qrafada fəaliyyət bölgəsi gömrük sərhəddi buraxılış məntəqəsində yerləşən gömrük orqanı (gömrükxana) göstərilir. Sağ yuxarı küncdə gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən bölmənin gömrük orqanları və onların struktur bölmələrinin milli Təsnifatına uyğun (11 saylı əlavə) kodu göstərilir.

Qrafa 30. Mallara baxış yeri

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi dövründə onların müvəqqəti saxlanc anbarında yerləşdirilməsi zamanı doldurulur.

Qrafada müvəqqəti saxlanc anbarını təsis elmiş gömrük orqanının kodu göstərilir.

Əgər malların gömrük rəsmiləşdirilməsi digər yerdə aparılarsa, bu halda qrafada belə malların hesabatını aparan müvəqqəti saxlanc anbarının nömrəsi göstərilir.

Qrafa 31. Yük yerləri və malların təsviri Markalama və miqdar - konteynerlərin nömrəsi, malların təsviri

Qrafada malların ticarətdə istifadə olunan adları və onların modelləri, tipləri, ölçüləri, DÖST-ləri, parametrləri və s. daxil olmaqla onların texniki xarakteristikaları göstərilir ki, onlar da bəyan olunan malları XİF MN üzrə təsnifat qaydalarına uyğun olaraq xarici-iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının (XİF MN) 9-cu rəqəm səviyyəsində eyni cür təsnifləşdirilərək, müəyyən mal mövqeyində təsnifinə imkan verir.

Bəyan olunan malların XİF MN-dəki mal mövqelərinin ümumi adı altında göstərilməsinə yol verilmir.

Sonra yük yerlərinin sayı və növü, onların markalanması haqqında məlumatlar göstərilir. Konteynerlərdə aparılan mallar üçün, qrafanın sağ yuxarı hissəsində konteynerlərin sayı və bir hərf tərtibində boş yer buraxıldıqdan sonra onun nömrəsi göstərilir.

Əgər bu qrafada bəyan olunan mallar yük yerini və ya konteyneri tam doldurmursa, bu haqda qrafada qutunun bir hissəsi, konteynerin bir hissəsi və s. göstərilir.

Tarif tənzimlənməsi üçün qrafanın aşağı sağ küncündə xüsusi ayrılmış sahədə malın miqdarı, XİF MN üzrə ölçü vahidinin qısaldılmış adı yazılmaqla göstərilir.

Əlavə vərəqlərdə doldurulmamış Malın təsviri qrafalarına xətt çəkilərək cızılır.

Qrafa 32. Mal -si (malın nömrəsi)

Qrafada 31-ci qrafada bəyan olunan malın sıra nömrəsi göstərilir.

Qrafa 33. Malın kodu

Birinci yarımbölmədə malların XİF MN üzrə 9 rəqəmli kodları göstərilir.

Kod strukturuna görə hərf tərtibində boş yer buraxılmadan və digər ayırıcı işarələr olmadan yazılır. Bu mərhələdə müvəqqəti olaraq qrafanın kənarındakı sağ yarımbölmə ehtiyat qrafa kimi saxlanılır.

Qrafa 34. Mənşə ölkəsinin kodu

Dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun qrafada (XİF MN üzrə 9-cu rəqəm səviyyəsində eyni cür təsnifləşdirilən və bu mallara münasibətdə eyni bir gömrük rejimi müəyyən olunan) bəyan olunan eyni adlı malların mənşə ölkəsinin rəqəmli kodu göstərilir.

Əgər bu mallar eyni adlıdırsa (XİF MN üzrə 9-cu rəqəm səviyyəsində eyni cür təsnifləşdirilən və bu mallara münasibətdə eyni bir gömrük rejimi müəyyən olunmuşdursa), lakin mənşəcə müxtəlif ölkənindirsə, belə halda qrafada 000 göstərilir.

Bir neçə adda mallar bəyan olunarkən, dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq əlavə vərəqlərdə malların hər birinin mənşə ölkəsinin kodu göstərilir.

Qrafa 35. Brutto çəki (kq)

Qrafada malların qablaşdırma vasitəsilə birlikdə ümumi çəkisi kiloqramla göstərilir. Əgər ümumi çəki bir kiloqramdan çoxdursa, onda yuvarlaqlaşdırma qaydası üzrə həmin çəki tam ədədə qədər yuvarlaqlaşdırılır.

Qrafa 36. Preferensiya İmtiyaz

Qrafa gömrük tədiyyələrinin ödənişi üzrə xüsusiyyətlər, ya da güzəştlərə əsas verən milli Təsnifata (12 saylı əlavə) uyğun olaraq doldurulur.

Qrafa 37. Prosedura Üsul

Qrafada bəyan olunmuş gömrük rejiminə uyğun malların keçirilmə proseduralarının 6 rəqəmli kodu göstərilir. Birinci iki rəqəm malların gömrük sərhəddindən keçirilmə proseduraları Təsnifatına uyğun birinci bölmənin iki saylı Əlavəsindəki gömrük rejiminin kodunu göstərir. Əgər əvvəlki gömrük rejimi məlumdursa, ikinci iki rəqəm həmin rejimin kodunu göstərir. Əvvəlki gömrük rejimi naməlum olduqda, ya da olmadığı hallarda 00 göstərilir. Altı rəqəmli kodun sonuncu iki rəqəmi bəyan olunan gömrük rejiminə müvafiq Təsnifatın ikinci bölməsinə (2 saylı Əlavə) əsasən malların keçirilmə xüsusiyyətini göstərir. Əgər Təsnifatın ikinci bölməsində nəzərdə tutulmuş xüsusiyyətlər yoxdursa, bu halda 00 göstərilir.

Qrafa 38. Netto (kq) Xalis çəki

Qrafada malların qablaşdırılma vasitəsi nəzərə alınmadan onların xalis çəkisi kiloqramla göstərilir. Əgər ümumi çəki bir kiloqramdan çoxdursa, onda yuvarlaqlaşdırma qaydası üzrə həmin çəki tam kəmiyyətə qədər yuvarlaqlaşdırılır.

Qrafa 39. Kvota

Miqdarına məhdudiyyət müəyyən olunmuş mallar üçün doldurulur. Qrafada, alınmış lisenziyaya əsasən ayrılmış kvotanın qalığı ölçü vahidi ilə göstərilir. Kvota qalığının təyini zamanı bəyan olunan mal hissəsi nəzərə alınmır.

Qrafa 40. Ümumi bəyannamə/əvvəlki sənəd

Bəyan olunan gömrük rejimindən əvvəl digər gömrük rejiminin olduğu (mal mübadiləsi əməliyyatlarında - qarşılıqlı mal göndərişləri) hallarda və ya müvəqqəti, natamam (orderli göndəriş) dövrü, ümumi bəyannamələrin təqdim olunması zamanı doldurulur.

Qrafada əvvəlki bəyannamənin nömrəsi göstərilir.

Qrafa 41. Əlavə ölçü vahidləri

Qrafada XİF MN üzrə 31-ci qrafada olan malın miqdarının əlavə ölçü vahidinin kodu göstərilir.

Qrafa 42. Malın faktura dəyəri

Qrafada mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, 22-ci qrafada göstərilmiş, valyuta ilə 31-ci qrafada bəyan olunmuş malların faktura dəyəri göstərilir.

Qrafa 44. Əlavə məlumat/təqdim olunan sənədlər

Qrafada hər rekvizit yeni sətirdən başlanmaqla, qarşısına sıra nömrəsi qoyulmaqla aşağıdakılar göstərilir:

 • 1. - lisenziyanın nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət müddəti;
 • 2. - nəqliyyat sənədinin nömrəsi;
 • 4. -müqavilənin (kontraktın, sazişin və s.) nömrəsi və tarixi;

Əgər mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq milli valyuta ilə beynəlxalq hesablaşmaları aparmaq üçün xüsusi hesabın açılması tələb olunursa, müqavilənin tarix və nömrəsindən sonra xüsusi simvol * və milli valyuta ilə xarici şəxslə hesablaşmanı aparan müvəkkil bankın spesifikasiya nömrəsi göstərilir.

 • 5. - əsas kontrakt, müqavilə, saziş və s. olan əlavələrin nömrəsi və verildiyi tarix;
 • 6. - digər dövlət orqanlarının (onların adı göstərilməklə), bu orqanların mallara nəzarəti lazım olan hallarda verdiyi icazənin tarixi və nömrəsi;
 • 7. - malların gömrük ərazisindən xaricdə emalına verilən lisenziyanın nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət müddəti;
 • 8. - malların mənşə sertifikatları haqqında məlumat;
 • 9. - gömrük ödənişlərinin alınmasından azad olmaq haqqında hökumət, dövlət qərarlarının adı, nömrəsi və verildiyi tarix də daxil olmaqla, verilən lisenziyaların, digər icazələrin nömrələri və verildiyi tarix.

Bütün məlumatları blankda göstərmək mümkün olmadıqda arxaya bax ifadəsi yazılmaqla, ona istinad edilir və yuxarıdakı məlumatlar YGB-nin birinci və dördüncü vərəqlərinin arxasında göstərilərək, bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunur.

Qrafa 45. Gömrük dəyəri

Qrafada 31-ci qrafada bəyan olunan malların gömrük dəyəri göstərilir. Gömrük dəyəri göstərilən valyuta milli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən olunur.

Qrafa 46. Statistik dəyər

Qrafada bəyan olunan malların statistik dəyəri ABŞ dolları ilə göstərilir.

Qrafa 47.Gömrük rüsumları və yığımlarının hesablanması

Qüvvədə olan mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, heç bir gömrük ödəniş növünə cəlb olunmayan, bəyan olunan mallar istisna olunmaqla, qalan bütün hallarda YGB-nin rəsmiləşdirilməsi zamanı 47-ci qrafa doldurulur.

YGB-nin 47-ci qrafasının bütün sütunları doldurulur. Bu zaman sütunlarda yazılmış rəqəmlər və hərflər arasında hərf tərtibində boş yer buraxılmalıdır. Əgər sütunlarda eyni zamanda rəqəmli və simvollu işarələr olarsa, onlar arasında da hərf tərtibində boş yer buraxılmasına yol verilmir. Hesablanmış gömrük ödənişlərinin məbləği MDB iştirakçıları-dövlətlərinin milli banklarında tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq yuvarlaqlaşdırılır.

47-ci qrafanın ayrı-ayrı sütunlarının doldurulması:

 • Növ sütununda gömrük ödənişlərinin Təsnifatına (8 saylı Əlavə) uyğun olaraq gömrük ödənişi növünün kodu göstərilir.
 • Hesablama üçün əsas sütununda aşağıdakılar göstərilir:
  • 38-ci qrafada və ya 31-ci qrafanın aşağı sağ küncündə və ya 41-ci qrafada miqdarı göstərilən mala münasibətdə gömrük ödənişləri dərəcəsinə uyğun olaraq bir əmtəə vahidi ilə müəyyən edilmiş ölçüdə tətbiq olunan gömrük ödənişləri dərəcəsi;
  • ixrac gömrük rüsumunun hesablanması üçün YGB-nin 45-ci qrafasında gömrük dəyəri göstərilən mala və ya gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımlarının hesablanması üçün 12-ci qrafada ümumi gömrük dəyəri göstərilən mala münasibətdə tətbiq olunan gömrük dəyərindən faizlə gömrük ödənişləri dərəcəsi.

  Bu sütunda yalnız rəqəmli işarələr göstərilir.

  Məbləğ sütununda malların gömrük dəyəri ifadə olunan valyuta ilə hesablanmış, ödəniləcək gömrük ödənişlərinin məbləği göstərilir.

  ÖÜ ödəniş üsulu sütununda ödəniş üsulunun iki rəqəmli və ya hərfi kodları mövcud gömrük tədiyyələrinin ödəniş şərtləri və üsulundan asılılıq qaydalarına (10 saylı Əlavə) uyğun olaraq göstərilir:

  • 01 və ya NH - bank vasitəsilə nağdsız hesablaşma;
  • 02 və ya GK - gömrük kassasına nağd ödənilmişdir;
  • 03 və ya ÖM - ödənişə möhlət verilmişdir;
  • 04 və ya ÖMU - gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üzrə möhlət müddəti uzadılmışdır;
  • 05 və ya ŞH - gömrük ödənişlərində şərti hesablanma olunmuşdur;
  • 06 və ya QÖ - ödəniş qarşılıqlı hesablaşma əsasında aparılmışdır.

  Hesablamanın təfsilatı

  Qrafada hər bir gömrük ödəniş növünün kodu ayrıca qeyd edilir, YGB-nin əsas vərəqi və hər bir əlavə vərəqi üzrə ödənişlərdən ibarət - ödəniş məbləği, habelə valyutaların və valyuta məzənnələrinin kodları yazılır.

  Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi, gömrük dəyəri göstərilən valyutadan fərqli olan hallarda ödənmiş gömrük ödənişlərinin məbləği 47-ci qrafanın Məbləğ sütununda göstərilən məbləğin ödəniş valyutası məzənnəsi YGB-nin gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunduğu gündən MDB dövlətlərinin Mərkəzi (milli) Bankı tərəfindən müəyyən etdiyi valyutanın məzənnəsinə görə yenidən hesablanır.

  Ödəniş valyutası əsasında yenidən hesablanaraq alınmış gömrük ödənişi məbləği MDB iştirakçıları-dövlətlərinin Mərkəzi (Milli) banklarında tətbiq olunan yuvarlaqlaşdırma qaydalarına uyğun olaraq aparılır.

  Əgər 47-ci qrafanın ÖÜ (ödəniş üsulu) sütununda - 05 işarəsi göstərilərsə, belə hallarda bu gömrük ödənişi növü üzrə V qrafası doldurulmur.

  V - qrafasının doldurulması zamanı bütün elementlər bir-birindən defis işarəsi ilə ayrılır və elementlər daxilində simvol tərtibində boş yer qoyulmasına yol verilmir.

  Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi zamanı, gömrük ödənişlərinin ödənməsi üzrə məlumatlar V qrafasında aşağıdakı sxem üzrə formalaşır:

  99-9999999999-99 - burada:

  • 1 - saylı element 8 saylı Əlavədə göstərilən gömrük ödənişlərinin Təsnifatına uyğun olaraq göstərilən ödəniş növünün iki rəqəmli kodunu;
  • 2 - saylı element gömrük ödənişi ödəniləcək ödəncin miqdarını;
  • 3 - saylı element isə milli valyutanın üç işarəli rəqəmli kodlarını göstərirlər.

  Gömrük ödənişlərinin ödəniş üzrə müddətinin uzadılması və ya ödənişə möhlət verildiyi hallarda V qrafası aşağıdakı sxem üzrə formalaşır:

  99-9999999999-999-99 - burada:

  • 1 - saylı element, ödəniş müddətinin uzadılması və ya ödənişə möhlət verilməsində istifadə olunan təsdiq olunmuş gömrük ödənişlərinin Təsnifatına uyğun olaraq ödəniş növünün iki işarəli rəqəmli kodunu;
  • 2 - saylı element, təminat valyutası ilə göstərilən müddətin uzadılması, ya da ödənişə möhlət üçün alınacaq gömrük ödənişi ödəncinin miqdarını;
  • 3 - saylı element, valyutaların Təsnifatına uyğun olaraq gömrük ödənişinin ödənməsini təmin edən valyutanın üç rəqəmli kodunu;
  • 4 - saylı element gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə təminat növlərinin Təsnifatına (9 saylı Əlavə) uyğun olaraq, gömrük ödənişlərini təmin edən növlərin iki işarəli rəqəmli və ya hərfi kodlarını göstərir.

  Təminat valyutası aşağıdakıları:

  • gömrük ödənişlərinin ödənilməsi müddətinin uzadılması və ya ödənilməyə möhlət verilməsi zamanı müvəkkil bankın və ya digər müəssisənin zəmanətində göstərilən valyuta məbləğini;
  • girov mallara və nəqliyyat vasitələrinə gömrük ödənişlərinin ödənc müddətinin uzadılması, ya da ödənilməyə möhlət verilməsi zamanı həmin malların gömrük dəyərini göstərən valyutanı;
  • gömrük ödənişlərinin ödənc müddətinin uzadılması və ya ödənilməyə möhlət verilməsi zamanı gömrük orqanının depozitinə keçirilməsi üçün hesablanmış məbləğ - yəni depozitə keçirilmiş pul vəsaiti valyutasını bildirirlər.

Qrafa 48. Ödənişlərə möhlət

Qrafada gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması və ödənilməyə verilmiş möhlətin son müddəti altı rəqəmlə (99.99.99) göstərilir. Nöqtələr vasitəsilə bir-birindən ayrılan, hər bir rəqəm cütü müvafiq olaraq - günü, ayı və ili bildirir.

Qrafa 50. Vəkalət verən

Qrafada YGB və onun əlavə vərəqlərində göstərilən məlumatları təsdiq edirəm ifadəsi yazılaraq bəyannaməçinin (yük göndərənin) imzası və möhürü ilə təsdiq olunur.

Qrafa 54. Yer və tarix

Qrafada YGB-nin doldurulduğu yer və tarix, 14-cü qrafada göstərilən təşkilat tərəfindən malların bəyan olunmasına vəkaləti - səlahiyyəti olan şəxsin adı və soyadı, tutduğu vəzifə, onun şəxsi imzası, müəssisənin - bəyannaməçinin telefon və teletayp nömrəsi göstərilir.

YGB-də göstərilən məlumatlar müəssisənin rəsmi möhürü ilə təsdiq olunur.

2.4. Gömrük orqanı tərəfindən qrafaların doldurulması qaydaları

Qrafa 7. Sorğu nömrəsi

Qrafada aşağıdakı sxem üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul edilən YGB-nin qeydiyyat nömrəsi göstərilir:

99999 / 9 / 99 / 9999, burada:

 • 1 - saylı element, gömrük orqanları və onların struktur bölmələrinin milli Təsnifatına uyğun olaraq, gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanının kodunu;
 • 2 - saylı element, YGB-nin gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunduğu ilin son rəqəmini;
 • 3 - saylı element, cari ayın sıra nömrəsini;
 • 4 - saylı element isə müvafiq gömrük orqanı tərəfindən rəsmiləşdirilmiş YGB-nin sıra nömrəsini bildirirlər.

Əlavə vərəqlər tətbiq olunan hallarda A qrafasının aşağı hissəsində 33-cü qrafanın üzərində əsas YGB vərəqinin qeydiyyat nömrəsi göstərilir.

Qrafa D

Qrafaya gömrük orqanının ştamp və möhürü vurulur. Lazım olan hallarda isə gömrük nəzarəti nəticələrini əks etdirən başqa qeydlər olunur.

YGB-nin arxa tərəfində əlavə məlumatlar yazılarkən məsuliyyətli şəxs tərəfindən ştamp və ya möhür vurulması zəruridir.

Qrafa S

YGB-nin bu qrafası gömrük orqanı tərəfindən texnoloji qeydlər üçün istifadə oluna bilər.

3. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerləşdirilən mallar üçün yük gömrük bəyannaməsinin doldurulması qaydaları

3. Bəyannaməçi YGB-nin aşağıdakı qrafalarını doldurur:

 • rəqəmlə göstərilən: 1, 2, 3, 4, 5.6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54;
 • hərflə göstərilən: - V 3, 4, 5.6, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 54.

A və V qrafaları ixrac gömrük rejimi altında yerləşdirilən mallar üçün yük gömrük bəyannaməsinin doldurulmasına uyğun qaydada doldurulur (bu Təlimatın 2, 3 bölməsi).

3.2. Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən 7, 43, D və S qrafaları doldurulur.

7, D və S qrafaları ixrac rejimi altında yerləşdirilən mallar üçün yük gömrük bəyannaməsinin doldurulması qaydalarına uyğun olaraq yerinə yetirilir (bölmə 2.2).

Qrafa 43. Gömrük dəyəri səhvlərinin düzəldilməsi əlaməti

Qrafada - birinci halda:

 • əgər göstərilən gömrük dəyərində düzəliş olmamışsa - 0 rəqəmi;
 • əgər göstərilən gömrük dəyərində düzəliş olmuşdursa - 1 rəqəmi göstərilir.

İkinci halda:

 • gömrük dəyərinin təyini Təsnifatına (13 saylı Əlavə) uyğun olaraq təyinat metodunun nömrəsi göstərilir.

3.3. Bəyannaməçi tərəfindən qrafaların doldurulma qaydaları.

Qrafa 1. Bəyannamənin tipi

Qrafanın birinci yarımbölməsində malların keçirilmə istiqaməti - İD göstərilir.

Qrafanın ikinci yarımbölməsində malların gömrük sərhəddindən keçirilmə üsulları Təsnifatına uyğun olaraq gömrük rejiminin iki rəqəmli kodu göstərilir.

Qrafanın üçüncü yarımbölməsində aşağıdakılar:

 • 1 - idxalatçı tərəfindən idxal olunan məhsul öz ehtiyacı üçün nəzərdə tutulduqda;
 • 0 - idxalatçı tərəfindən idxal olunan məhsul öz ehtiyacı üçün nəzərdə tutulmadıqda yazılır.

Qrafa 2. Malı göndərən

Qrafada malları göndərən haqqında məlumat - xarici müəssisənin adı və ünvanı, ya da fiziki şəxsin S.A.A. və ünvanı göstərilir.

Qrafa 8. Malı alan

Qrafada malları alan haqqında aşağıdakı məlumatlar göstərilir:

 • sağ yuxarı küncdə hüquqi şəxslər üçün DSK, ya da fiziki şəxslər üçün gömrük orqanları tərəfindən 7 işarəli eyniləşdirmə kodları;
 • hüquqi şəxsin adı və ünvanı, ya da fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumat;
 • sol aşağı küncdə hüquqi şəxslər üçün təşkilatın qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş şəhadətnamə, fiziki şəxslər üçün isə vergi müfəttişliyi tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün verilmiş lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi göstərilir.

Qrafa 18. Göndərmə zamanı nəqliyyat vasitəsi

Qrafanın sol yarımbölməsində nəqliyyat vasitələrinin sayı göstərilir. Bundan sonra simvol tərtibində boş yer buraxılaraq, gömrük rəsmiləşdirilməsini aparacaq fəaliyyət bölgəsi gömrükxanasına malları gətirən nəqliyyat vasitəsi haqqında (dəniz, ya da çay gəmisinin, hava gəmisinin reys və bort nömrələri, dəmiryolu vaqonunun nömrəsi, yol nəqliyyatı vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi və buna oxşar məlumat) məlumat göstərilir.

Blankda bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda, arxaya bax ifadəsi yazılmaqla ona istinad edilərək, YGB-nin birinci və dördüncü vərəqlərinin arxa tərəfində nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi göstərilərək səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunur.

Sağ yarımbölmədə dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin rəqəmli kodu göstərilir.

Qrafa 20. Göndərmə şərtləri

Birinci və ikinci yarımbölmə malların ixracında olduğu kimi doldurulur. Bu qrafanın üçüncü yarımbölməsi aşağıdakı qaydada doldurulur:

 • 100 - malın dəyəri əvvəlcədən ödənilmişdir;
 • 110 - malın dəyərinin bir hissəsi əvvəlcədən ödənilmişdir;
 • 120 - malın dəyəri ödənilməmişdir;
 • 130 - mal kredit hesabına idxal olunur;
 • 200 - malın dəyəri kredit hesabına əvvəlcədən ödənilmişdir;
 • 210 - malın dəyərinin bir hissəsi kredit hesabına əvvəlcədən ödənilmişdir;
 • 220 - malın dəyərinin ödənilməsi üçün akkreditiv açılmışdır. Əgər mallar kredit hesabına gətirilərsə, belə hallarda yuxarıda göstərilən rəqəmlərin (sözlərin) - kodların əvəzinə ayrılmış kredit əsasında hər bir ay üzrə bank tarif dərəcəsinin faizi yazılır.

Qrafa 21. Sərhəddə nəqliyyat vasitəsi

Qrafanın sol yarımbölməsində bəyan olunan malların beynəlxalq daşınmasını həyata keçirmiş nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat (dəniz, ya da çay gəmisinin adı, hava gəmisinin reys və bort nömrələri) yazılır.

Bütün məlumatları YGB blanklarında göstərmək mümkün olmadıqda, arxaya bax ifadəsi yazılmaqla, ona istinad edilərək YGB-nin 1-ci və 4-cü vərəqlərinin arxa tərəfində nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi göstərilməklə, səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunur.

Sağ yarımbölmədə dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin rəqəmli kodu göstərilir.

Qrafa 27. Yüklənmə/boşaltma yerləri

Qrafada malın konkret boşaldıldığı yer (şəhər, rayon) göstərilir.

Qrafa 34. Mənşə ölkəsinin kodu

Qrafada dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq eyni adlı bəyan olunan malların (XİF MN üzrə 9-cu işarə səviyyəsində eyni cür təsnif olunan və bu mallara münasibətdə eyni bir gömrük rejimi müəyyən olunmuşsa) mənşə ölkələrinin rəqəmli kodu göstərilir.

Əgər bu mallar eyni adlıdırsa (XİF MN üzrə 9-cu işarə səviyyəsində eyni cür təsnif olunan və bu mallara münasibətdə, onlara eyni bir gömrük rejimi müəyyən olunmuşsa), lakin mənşəcə müxtəlif ölkələrə mənsubdursa, belə hallarda qrafada 000 göstərilir.

Bir neçə adda mallar bəyan olunan zaman dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq əlavə vərəqlərdə malların hər birinin mənşə ölkələrinin rəqəmli kodu göstərilir.

Qrafa 44. Əlavə məlumat/təqdim olunan sənədlər

Qrafada hər rekvizit yeni sətirdən başlanmaqla, qarşısına sıra nömrəsi qoyulmaqla aşağıdakılar göstərilir:

 • 1. - lisenziyanın nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət müddəti;
 • 2. - nəqliyyat sənədinin nömrəsi;
 • 3. - daşınma cədvəlinin nömrəsi və tarixi;
 • 4. - müqavilənin (kontraktın, sazişin və s.) nömrəsi və tarixi;

Əgər mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq milli valyuta ilə beynəlxalq hesablaşmaları aparmaq üçün xüsusi hesabın açılması tələb olunursa, müqavilənin tarix və nömrəsindən sonra xüsusi simvol * və milli valyuta ilə xarici şəxslə hesablaşmanı aparan müvəkkil bankın spesifikasiya nömrəsi göstərilir.

 • 5. - əsas kontrakt, müqavilə, saziş və s. olan əlavələrin nömrəsi və verildiyi tarix;
 • 6. - digər dövlət orqanlarının (onların adı göstərilməklə), bu orqanların mallara nəzarəti lazım olan hallarda verdiyi icazənin tarixi və nömrəsi;
 • 7. - malların gömrük ərazisindən xaricdə emalına verilən lisenziyanın nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət müddəti;
 • 8. - malların mənşə sertifikatları haqqında məlumat;
 • 9. - gömrük ödənişlərinin alınmasından azad olmaq haqqında hökumət, dövlət qərarlarının adı, nömrəsi və verildiyi tarix də daxil olmaqla, verilən lisenziyaların, digər icazələrin nömrələri və verildiyi tarix.

Bütün məlumatları blankda göstərmək mümkün olmadıqda arxaya bax ifadəsi yazılmaqla, ona istinad edilir və yuxarıdakı məlumatlar YGB-nin birinci və dördüncü vərəqlərinin arxasında göstərilərək, bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunur.

Qrafa 47. Gömrük rüsumları və yığımlarının hesablanması

Qrafanın doldurulma qaydası 2.3.bəndində göstərilən qaydalar kimidir.

Hesablanma üçün əsas sütununda aşağıdakılar göstərilir:

 • dəyərdən faizlə gömrük ödənişi dərəcələri tətbiq olunan mallar üzrə qrafa 45-də göstərilən gömrük dəyəri;
 • çəki vahidindən gömrük ödənişi dərəcələri tətbiq olunan mallar üzrə qrafa 38-də göstərilən netto - xalis çəki;
 • təqdim olunmuş miqdardan gömrük ödəniş dərəcəsi tətbiq olunan mallar üzrə - 31-ci qrafanın sağ aşağı yarımbölməsində və ya 41-ci qrafasında göstərilən miqdar;
 • gömrük ödənişləri gömrük dəyəri məbləğindən faizlə və digər gömrük ödənişləri ilə müəyyən olunan mallar üzrə gömrük dəyəri məbləği və göstərilən ödəniş göstərilir.

Qrafa 50. Vəkalət verən

Qrafada YGB-də və əlavə vərəqlərdə göstərilən məlumatları təsdiq edirəm yazılır, ifadə bəyannaməçinin (yükü alanın) imza və möhürü ilə təsdiq olunur.

Qrafa 53. Gömrükxana və təyinat ölkəsi

Qrafada gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparılması üçün malları daxili gömrükxanaya gətirməyə əsas verən gömrük tranziti sənədləri haqqında məlumat (hər rekviziti yeni sətirdən başlamalı və onların hər birinin qarşısına sıra nömrəsi qoyulmalı) göstərilir:

 • gömrük sərhədində gömrük orqanı tərəfindən tərtib olunmuş daşınma cədvəlinin nömrəsi;
 • Beynəlxalq Yol Daşımaları (BYD) kitabçasının nömrəsi və verildiyi tarix.

Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
2 saylı Əlavə

Gömrük sərhədindən malların keçirilmə üsullarının
təsnifatı

1. Gömrük rejimləri

Sıra

Gömrük rejiminin adı

Kodu

1

İxrac

10

2

Təkrar ixrac

11

3

Müvəqqəti idxal (ixrac)

31

4

Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış

40

5

Təkrar idxal

41

6

Gömrük ərazisində emal

51

7

Gömrük nəzarəti altında emal

52

8

Gömrük ərazisindən kənarda emal

61

9

Sərbəst gömrük zonası

71

10

Rüsumsuz ticarət mağazası

72

11

Sərbəst anbar

73

12

Gömrük anbarı

74

13

Dövlət xeyrinə imtina

75

14

Məhv etmə

76

15

Tranzit

80

2. Malların keçirilmə xüsusiyyətləri

Sıra

Göndərilən malların keçirilmə xüsusiyyətlərinin adı

Kodu

1

Dövlət, hökumət, beynəlxalq təşkilatların xəttilə təmənnasız kömək və xeyriyyəçilik məqsədilə malların keçirilməsi

01

2

Humanitar kömək məqsədilə malların keçirilməsi

02

3

Texniki kömək məqsədilə malların keçirilməsi

03

4

Hədiyyə verilən malların keçirilməsi

04

5

Təbii fəlakət, qəza və faciəli hadisələrin nəticəsini aradan qaldırmaq üçün malların keçirilməsi

05

6

Azərbaycanın ehtiyacları üçün malların keçirilməsi

06

7

Beynəlxalq daşınmaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı üçün material-texniki təchizat, vasitə və ləvazimatların, yanacaq, ərzaq və başqa əmlakların keçirilməsi

07

8

MDB iştirakçıları ölkələrinin gömrük əraziləri hüdudlarından kənarda, dəniz mədənlərində iş göron şəxslər tərəfindən (kirayəyə) götürülmüş və milli gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək üçün material-texniki təchizat vasitələri və ləvazimatın, ərzaq və digər əmlakın aparılması

08

9

Bu şəxslər tərəfindən (kirayəyə) götürülmüş və milli gəmilərdə olan dəniz mədənləri məhsullarının idxalı

09

10

Bu şəxslər tərəfindən icarəyə (kirayəyə) götürülmüş və milli gəmilərin bunkerləşdirilməsi üçün yanacaq və sürtgü materiallarının ixracı

10

11

Komplekt obyektlər üçün avadanlıq, xammal və materialların keçirilməsi

11

12

Diplomatik və onlar səviyyəli xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri üçün malların idxalı

12

13

Xarici sərmayəli müəssisələr və xarici müəssisələrin nizamnamə fonduna əmanət ödənişi şəklində malların idxalı

13

14

Sərmayələr şəklində malların ixracı

14

15

Qiymətli kağızlar, milli valyutaların (numizmatik məqsədlər üçün istifadə olunanlardan başqa) keçirilməsi

15

16

Xarici valyutaların (numizmatik məqsədlər üçün istifadə olunanlardan başqa), qiymətli kağızların keçirilməsi

16

17

Təminatlı xidmətlər üzrə malların keçirilməsi

17

18

Səhv göndərişlər

18

19

Nümayəndəliklər məqsədi üçün malların keçirilməsi

19

20

Sərgi eksponatları

20

21

Reklam materialları və suvenirlər

21

22

Bir il müddətinə icarə müqaviləsinə uyğun olaraq malların keçirilməsi

22

23

Bir ildən artıq müddətə icarə müqaviləsinə uyğun malların keçirilməsi

23

24

Konsiqnasiya sazişləri üçün keçirilən mallar

24

25

İdman və əyləncə tədbirləri üçün malların keçirilməsi

25

26

Xarici sərmayəli müəssisələrin öz istehsalı olan malların ixracı

26

27

Çoxdövriyyəli taraların keçirilməsi

27

28

Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, ya da digər kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmamış müəyyən olunmuş dəyər və kvotadan artıq malların keçirilməsi

28

29

Milli və şəxslər tərəfindən icarə olunmuş hava gəmiləri üçün yanacaq və sürtgü materiallarının ixracı

29

30

Nümunələr kimi malların keçirilməsi

30

31

Xaricdə olan təşkilatların fəaliyyətinə təminat üçün malların ixracı

31

32

Sərmayəçilik fəaliyyətinin dividendləri hesabına malların keçirilməsi

32

33

Girov hesabına malların ixracı

33


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
3 saylı Əlavə

Dünya ölkələrinin təsnifatı

Ölkənin qısa adı

Ölkənin tam adı

Hərfi kod

Rəqəmli kod

alfa-1

alfa-2

AVSTRALİYA AVSTRALİYA

AU

AUS

036

AVSTRİYA AVSTRİYA

AT

AUT

040

AZƏRBAYCAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

AZ

AZE

031

ALBANİYA ALBANİYA RESPUBLİKASI

AL

ALB

008

ƏLCƏZAİR ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

DZ

DZA

012

İNGİLTƏRƏ İNGİLTƏRƏ (BRİTANİYA)

AI

AIA

660

ANQOLA ANQOLA XALQ RESPUBLİKASI

AO

AGO

024

ANDORRA ANDORRA KNYAZLIĞI

AD

AND

020

ANTARKTİKA ANTARKTİKA

AQ

ATA

010

ANTİQUA.BARB ANTİQUA VƏ BARBUDA

AG

ATG

028

ANTİL ADALARI NİDERLAND ANTİL ADALARI

AN

ANT

530

AOMIN(MAKAO) AOMIN

MO

MAC

446

ARGENTİNA ARGENTİNA RESPUBLİKASI

AR

ARG

032

ERMƏNİSTAN ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASI

AM

ARM

051

ARUBA ARUBA ADASI

AW

ABW

533

ƏFQANISTAN ƏFQANISTAN İSLAM DÖVLƏTİ

AF

AFG

004

BAHAM ADALARI BAHAM ADALARI BİRLİYİ

BS

BHS

044

BANQLADEŞ BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASI

BD

BGD

050

BARBADOS BARBADOS

BB

BRB

052

BƏHREYN BƏHREYN DÖVLƏTİ

BH

BHR

048

BELARUS BELARUS RESPUBLİKASI

BY

BLR

112

BELİZ BELİZ

BZ

BLZ

084

BELÇİKA BELÇİKA KRALLIĞI

BE

BEL

056

BENİN BENİN XALQ RESPUBLİKASI

BJ

BEN

204

BERMUD ADALARI BERMUD ADASI

BM

BMU

060

BOLQARISTAN BOLQARISTAN RESPUBLİKASI

BG

BGR

100

BOLİVİYA BOLİVİYA RESPUBLİKASI

BO

BOL

068

BOSNİYA VƏ HERSEQ. BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNA

BA

BIH

070

BOTSVANA BOTSVANA RESPUBLİKASI

BW

BWA

072

BRAZİLİYA BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASI

BR

BRA

076

HİND OKEANI BRİT. ƏRAZ. HİND OKEANI BRİTANİYA ƏRAZİSİ (BRİTANİYA)

IO

IOT

086

BRUNEY BRUNEY-DARUSSALAM

BN

BRN

096

BUVE BUVE ADALARI

BV

BVT

074

BURKİNA-FASO BURKİNA-FASO

BF

BFA

854

BURUNDİ BURUNDİ RESPUBLİKASI

BI

BDI

108

BUTAN BUTAN KRALLIĞI

BT

BTN

064

VANUATU VANUATU RESPUBLİKASI

VU

VUT

548

BÖYÜK BRİTANİYA BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI

GB

GBR

826

MACARISTAN MACARISTAN RESPUBLİKASI

HU

HUN

348

VENESUELA VENESUELA RESPUBLİKASI

VE

MUT

862

VİRCİN ADALARI (ABŞ) VİRCİN ADALARI

VI

VIR

850

VİRCİN ADALARI (BRİTANİYA) BRİTANİYA VİRCİN ADALARI

VG

VGB

092

ŞƏRQİ SAMOA (ABŞ) AMERİKA SAMOASI

AS

ASM

016

ŞƏRQİ TİMOR ŞƏRQİ TİMOR

TR

TMR

626

VYETNAM VYETNAM XALQ RESPUBLİKASI

VN

VNM

704

QABON QABON RESPUBLİKASI

GA

GAB

266

QƏZA BÖLGƏSİ QƏZA BÖLGƏSİ (FƏLƏSTİN)    

274

HAİTİ HAİTİ RESPUBLİKASI

HT

HTI

332

QAYANA QAYANA KOOPERATİV RESPUBLİKASI

GY

GUY

328

KOREYA (KXDR) KOREYA XALQ-DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

KP

PRK

408

KOREYA RESP. KOREYA RESPUBLİKASI

KR

KOR

410

KOSTA-RİKA KOSTA-RİKA RESPUBLİKASI

CR

CRI

188

KOT-D`İVUAR KOT-D`İVUAR RESPUBLİKASI

CI

CIV

384

KUBA KUBA RESPUBLİKASI

CU

CUB

192

KÜVEYT KÜVEYT DÖVLƏTİ

KW

KWT

414

QIRĞIZISTAN QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI

KG

KGZ

417

LAOS LAOS XALQ-DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

LA

LAO

418

LATVİYA LATVİYA RESPUBLİKASI

LV

LVA

428

LESOTO LESOTO KRALLIĞI

LS

LSO

426

LİBERİYA LİBERİYA RESPUBLİKASI

LR

LBR

430

LİVAN LİVAN RESPUBLİKASI

LB

LBN

422

LİVİYA LİVİYA ƏRƏB SOSİALİST XALQ CƏMAHİRİYYƏSİ

LY

LBY

434

LİTVA LİTVA RESPUBLİKASI

SILT

LTU

440

LİXTENŞTEYN LİXTENŞTEYN KNYAZLIĞI

LI

LIE

438

LÜKSEMBURQ BÖYÜK LÜKSEMBURQ HERSOQLUĞU

LU

LUX

442

MAVRİKİ MAVRİKİ

MU

MUS

480

MAVRİTANİYA MAVRİTANİYA İSLAM RESPUBLİKASI

MR

MRT

478

MADAQASKAR MADAQASKAR DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

MG

MDG

450

MAKEDONİYA MAKEDONİYA

MK

MKD

807

MALAVİ MALAVİ RESPUBLİKASI

MW

MWI

454

MALAYZİYA MALAYZİYA

MY

MYS

458

MALİ MALİ RESPUBLİKASI

ML

MLI

466

KİÇİK SAKİT OKEANI ADALARI AYRILMIŞ KİÇİK SAKİT OKEAN ADALARI (ABŞ)

UM

UMI

581

MALDİV MALDİV RESPUBLİKASI

MV

MDV

462

MALTA MALTA RESPUBLİKASI

MT

MLT

470

MARİAN ADALARI ŞİMALİ MARİAN ADALARI BİRLİYİ

MP

MNP

580

MAROKKO MAROKKO KRALLIĞI

MA

MAR

504

MARTİNİKA MARTİNİKA (FR.)

MQ

MTQ

474

MARŞALL ADALARI MARŞALL ADALARI (ABŞ)

MH

MHL

584

MEKSİKA MEKSİKA ŞTATLARI BİRLİYİ

MX

MEX

484

MİKRONEZİYA MİKRONEZİYA FEDERATİV ŞTATLARI

FM

FSM

583

MOZAMBİK MOZAMBİK XALQ RESPUBLİKASI (MXR)

MZ

MOZ

508

MOLDOVA MOLDOVA RESPUBLİKASI

MD

MDA

498

MONAKO MONAKO KNYAZLIĞI

MC

MCO

492

MONQOLUSTAN MONQOLUSTAN

MN

MNG

496

MONSERRAT MONSERRAT (BRİT.)

MS

MSR

500

MYANMA MYANMA İTTİFAQI

BU

BUR

104

NAMİBİYA NAMİBİYA

NA

NAM

516

NAURU NAURU RESPUBLİKASI

NR

NRU

520

NEPAL NEPAL KRALLIĞI

NP

NPL

524

NİGER NİGER RESPUBLİKASI

NE

NER

562

NİGERİYA NİGERİYA FEDERATİV RESPUBLİKASI

NE

NGA

566

NİDERLAND NİDERLAND KRALLIĞI

NL

NLD

528

NİKARAQUA NİKARAQUA RESPUBLİKASI

NI

NIC

558

NİUE NİUE (YENİ ZELANDİYA)

NU

NUI

570

YENİ KALEDONİYA YENİ KALEDONİYA (FR)

NC

NCL

540

YENİ ZELANDİYA YENİ ZELANDİYA

NZ

NZL

554

NORVEÇ NORVEÇ KRALLIĞI

NO

NOR

578

NORMAND ADALARI NORMAND ADALARI    

830

NORFOLK NORFOLK (AVSTRALİYA)

NF

NFK

574

MCN ADALARI MCN ADALARI

IM

IMY

833

MİLAD ADASI MİLAD ADASI (AVSTRALİYA)

CX

CXR

162

MÜQƏDDƏS YELENA ADASI MÜQƏDDƏS YELENA ADASI (BRİTANİYA)

SH

SHN

654

UEYK ADASI UEYK ADASI

WK

WAK

872

AKUKA ADASI AKUKA ADASI (YENİ ZELANDİYA)

CK

COK

184

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ (BƏƏ)    

784

OMAN OMAN SULTANLIĞI

OM

OMN

512

PAKİSTAN PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASI

PK

PAK

586

PALAU PALAU RESPUBLİKASI (BELAU)

PW

PLW

585

PANAMA PANAMA RESPUBLİKASI

PA

PAN

591

PAPUA-YENİ QVİNEYA PAPUA-YENİ QVİNEYA

PG

PNG

598

PARAQVAY PARAQVAY RESPUBLİKASI

PY

PRY

600

PERU PERU RESPUBLİKASI

PE

PER

604

PİTKERN PİTKERN (BRİTANİYA)

PN

PCN

612

POLŞA POLŞA RESPUBLİKASI

PL

POL

616

PORTUQALİYA PORTUQALİYA RESPUBLİKASI

PT

PRT

620

PUERTO-RİKO PUERTO-RİKO (ABŞ)

PR

PRI

630

REYUNON REYUNON (FR.)

RE

REU

638

RUSİYA RUSİYA FEDERASİYASI

RU

RUS

643

RUANDA RUANDA RESPUBLİKASI

RW

RWA

646

RUMINİYA RUMINİYA RESPUBLİKASI

RO

ROM

642

S-PYER VƏ MİKELON SEN-PYER VƏ MİKELON (FR.)

PM

SPM

666

S. VİNSENT. QRENAD. SENT-VİNSENT VƏ QRENADİNLƏR

VC

VCT

670

SALVADOR EL-SALVADOR RESPUBLİKASI

SV

SLV

222

SAN-MARİNO SAN-MARİNO RESPUBLİKASI

SM

SMR

674

SAN-TOME VƏ PRİNSİPİ SAN-TOME VƏ PRİNSİPİ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

ST

STR

678

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞI

SA

SAU

682

SVAZİLEND SVAZİLEND KRALLIĞI

SZ

SWZ

748

SEYŞEL ADALARI SEYŞEL ADALARI RESPUBLİKASI

SC

SYC

690

SENEQAL SENEQAL RESPUBLİKASI

SN

SEN

686

SENT-KİTS VƏ NEVİS SENT-KİTS FEDERASİYASI (SENT-KRİSTOFER) VƏ NEVİS

KN

KNA

659

SENT-LÜSİYA SENT-LÜSİYA

LC

LCA

662

SİNQAPUR SİNQAPUR RESPUBLİKASI

SG

SGP

702

SURİYA SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASI

SY

SYR

760

SLOVAKİYA SLOVAK RESPUBLİKASI

SK

SVK

703

SLOVENİYA SLOVENİYA RESPUBLİKASI

SI

SVN

705

SOLOMON ADASI SOLOMON ADASI

SB

SLB

090

SOMALİ SOMALİ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

SO

SOM

706

SUDAN SUDAN RESPUBLİKASI

SD

SDN

736

SURİNAM SURİNAM RESPUBLİKASI

SR

SUR

740

ABŞ AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI

US

USA

840

SYERRA-LEONE SYERRA-LEONE RESPUBLİKASI

SL

SLE

694

SYANQAN (HONKONQ) SYANQAN (HONKONQ) (BRİTANİYA)

HK

HKG

344

TACİKİSTAN TACİKİSTAN RESPUBLİKASI

TC

TCK

762

TAİLAND TAİLAND KRALLIĞI

TH

THA

764

TAYVAN TAYVAN(ÇİNİN TƏRKİBİNDƏ)

TW

TWN

158

TANZANİYA TANZANİYA BİRLƏŞMİŞ RESPUBLİKASI (TBR)

TZ

TZA

834

TEYS VƏ KAYKOS TEYS VƏ KAYKOS (BRİTANİYA)

TS

TSA

796

TOQO ŞTATI TOQO RESPUBLİKASI

TG

TGO

768

TOKELAU TOKELAU (ŞTAT) (YENİ ZELANDİYA)

TK

TKL

772

TRİNİDAD VƏ TOBAQO TRİNİDAD VƏ TOBAQO RESPUBLİKASI

TT

TTO

780

TUVALU TUVALU

TV

TUV

798

TUNİS TUNİS RESPUBLİKASI

TN

TUN

788

TÜRKMƏNİSTAN TÜRKMƏNİSTAN

TM

TKM

795

TÜRKİYƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI

TR

TUR

792

UQANDA UQANDA RESPUBLİKASI

UG

UGA

800

ÖZBƏKİSTAN ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI

UZ

UZB

860

UKRAYNA UKRAYNA

UA

UKR

804

UOLLİS VƏ FUTUNA UOLLİS VƏ FUTUNA ADALARI

WF

WLF

876

URUQVAY ŞƏRQİ URUQVAY RESPUBLİKASI

UY

URY

858

FARER ADALARI FARER ADALARI (DANİMARKANIN TƏRKİBİNDƏ)

FO

FRO

234

FİDCİ FİDCİ RESPUBLİKASI

FC

FCI

242

FİLİPPİN FİLİPPİN RESPUBLİKASI

PH

PHL

608

FİNLANDİYA FİNLANDİYA RESPUBLİKASI

FI

FIN

246

FOLKLEND ADALARI FOLKLEND (MALVİN ADALARI) (MÜBAHİSƏLİ BRİTANİYA, ARGENTİNA ƏRAZİSİ)

FK

FLK

238

FR.POLİNEZİYA FRANSIZ POLİNEZİYASI (FRANSA)

PF

PYF

258

FR. CƏNUB ƏRAZİLƏRİ FRANSIZ CƏNUB ƏRAZİLƏRİ (FRANSA)

TF

ATF

260

FRANSA FRANSA RESPUBLİKASI

FR

FRA

250

   

HM

HMD

334

XORVATİYA XORVATİYA RESPUBLİKASI

HR

HRVS

191

MƏR. AFR. RESPUB. MƏRKƏZİ AFRİKA RESPUBLİKASI (MAR)

CF

CAF

140

ÇAD ÇAD RESPUBLİKASI

TD

TCD

148

ÇEXİYA ÇEX RESPUBLİKASI

CZ

CZE

203

ÇİLİ ÇİLİ RESPUBLİKASI

CL

CHL

152

İSVEÇRƏ İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI

CH

CHE

756

İSVEÇ İSVEÇ KRALLIĞI

SE

SWE

752

ŞPİSBERGEN ADALARI ŞPİSBERGEN VƏ YAN-MAYEN NORVEÇ

SJ

SJM

744

ŞRİ-LANKA ŞRİ-LANKA DEMOKRATİK SOSİALİST RESPUBLİKASI

LK

LKA

144

EKVADOR EKVADOR RESPUBLİKASI

EC

ECU

218

EKVATOR. QVİNEYA EKVATORİAL QVİNEYA RESPUBLİKASI

GQ

GNQ

226

ERİTREYA ERİTREYA

ER

ERI

232

ESTONİYA ESTONİYA RESPUBLİKASI

EE

EST

233

EFİOPİYA EFİOPİYA

ET

ETH

231

YUQOSLAVİYA YUQOSLAVİYA İTTİFAQI RESPUBLİKASI (YİR)

YU

YUG

891

CƏNUBİ AFR. RESPUBL. CƏNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASI (CAR)

ZA

ZAF

710

YAMAYKA YAMAYKA

JM

JAM

388

YAPONİYA YAPONİYA

JP

JPN

392


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
4 saylı Əlavə

Göndəriş şərtlərinin təsnifatı

Kod

Göndəriş şərtlərinin adları

Qısaldılmış adı

rəqəm li

hərfi

1

EXW

Zavoddan

EXV

2

FCA

Franko daşıyıcı

FSA

3

FAS

Gəmi boyunca sərbəst

FAS

4

FOB

Gəmi içərisində sərbəst

FOB

5

CFR

Dəyər və icarə

SFR

6

CIF

Dəyər, sığortalaşdırma və icarə

SİF

7

CPT

Daşınma ______________ qədər ödənilmişdir

SPT

8

CIP

Daşınma və sığortalaşdırma ______________ qədər ödənilmişdir

SİP

9

DAF

Sərhədə qədər göndəriş

DAF

10

DES

Gəmidən göndəriş

DES

11

DEQ

Gəmilərin yan aldığı körpüdən göndəriş

DEK

12

DDU

Rüsumları ödənilməmiş göndəriş

DDU

13

DDP

Rüsumları ödənilmiş göndəriş

DDP

* - YGB-lərin doldurulması zamanı istifadə olunur.


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
5 saylı Əlavə

Valyutaların təsnifatı

Valyutanın kodu

Valyutaların adı

Ölkələrin və ərazilərin qısa adı

rəqəmli

hərfi

004

AFA

Əfqani

ƏFQANISTAN

008

ALL

Lek

Albaniya

012

DZD

Əlcəzair dinarı

Əlcəzair

020

ADP

Andorra peseti

Andorra

024

AON

Yeni Kvanza

Anqola

032

ARS

Argentina pesosu

Argentina

036

AUD

Avstraliya dolları

Avstraliya, Kiribati, Kokos (Kilinq) adaları, Nauru, Norfolk adası, Milad adası, Tuvalu, Xerd və Makdonald adaları

040

ATS

Şillinq

Avstriya

044

VSD

Baham dolları

Baham adaları

048

BND

Bəhreyn dinarı

Bəhreyn

050

BDT

Taka

Banqladeş

052

VVD

Barbados dolları

Barbados

056

VEF

Belçika frankı

Belçika

060

VMD

Bermud dolları

Bermud adaları

064

VTN

Nqultrum

Butan

068

BOB

Boliviano

Boliviya

072

BVP

Pula

Botsvan

084

BZD

Beliz dolları

Beliz

090

SVD

Solomon adaları dolları

Solomon adası

096

VND

Bruney dolları

Bruney Darussalam

100

VQL

Lev

Bolqarıstan

104

MMK

Kyat

Myanma (Birma)

108

VIF

Burundi frankı

Burundi

116

KNR

Riel

Kamboca

124

KAD

Kanada dolları

Kanada

132

KVE

Eskudo Kabo-Verde

Kabo-Verde

136

KID

Kayman adaları dolları

Kaymanovlar adası

144

LKR

Şri-Lank rupisi

Şri-Lanka

152

KLP

Çili pesosu

Çili

156

KNI

Çin yuanı

Çin

170

KOP

Kolumbiya pesosu

Kolumbiya

174

KMF

Komor adaları frankı

Komor adaları

180

ZRN

Yeni Zair

Zair

188

KRK

Kosta-Rika kolonu

Kosta-Rika

191

XRD

Xorvat dinarı

Xorvatiya

191

XRK

Kuna

Xorvatiya

192

KUP

Kuba pesosu

Kuba

196

KIP

Kipr funtu

Kipr

200

KZK

Çex kronu

Çexiya

208

DKK

Dat kronu

Qrenlandiya, Daniya, Farera adaları

214

DOP

Dominikan pesosu

Dominikan Respublikası

218

EKS

Sukre

Ekvador

222

SVK

Salvador kolonu

Salvador

230

ETV

Efiopiya bırı

Efiopiya

233

EEK

Krona

Estoniya

238

FKR

Folklend adaları funtu

Folklend (Malvin) adaları

242

FCD

Fidci dolları

Fidci

246

FIM

Marka

Finlandiya

250

FRF

Fransız frankı

Andorra, Qvadelupa, Martinik, Monako, Reyunon, Sen-Pyer və Mikelon, Fransa, Fransa Qvianası, Fransız Cənub Əraziləri

262

DCF

Cibuti frankı

Cibuti

268

QEK

Gürcü larisi

Gürcüstan

270

QMD

Dalasi

Qambiya

276

DEM

Alman markası

Almaniya

288

QXK

Sedi

Qana

292

QIP

Qibraltar funtu

Qibraltar

300

QRD

Draxma

Yunanıstan

320

QTQ

Ketsal

Qvatemala

324

QNF

Qvineya frankı

Qvineya

328

QID

Qayana dolları

Qayana

332

XTQ

Qurd

Haiti

340

XNL

Lempira

Honduras

344

XKD

Honkonq dolları

Honkonq

348

XUF

Forint

Macarıstan

352

ISK

İsland kronu

İslandiya

356

INR

Hindistan rupisi

Butan, Hindistan

360

IDR

Rupi

Şərqi Timor, İndoneziya

364

IRR

İran rialı

İran İslam Respublikası

368

IQD

İraq dinarı

İraq, (Səudiyyə Ərəbistanı ilə İraq arasında) Neytral zona

372

IEP

İrland funtu

İrlandiya

376

ILS

Şəkəl

İsrail

380

ITL

İtaliya liri

Vatikan, (dövlət-şəhərləri), İtaliya, San-Marino

388

CMD

Yamay dolları

Yamayka

392

CPY

Yen

Yaponiya

398

KZT

Tengə (qazax)

Qazaxıstan

400

COD

İordan dinarı

İordaniya

404

KES

Keniya şillinqi

Keniya

408

KPV

Şimali Koreya vonu

Koreya Demokratik Xalq Respublikası

410

KRV

Vona

Koreya Respublikası

414

KVD

Küveyt dinarı

Küveyt, Neytral zona (Səudiyyə Ərəbistanı və İraq arasında)

417

KQS

Som (Qırğız)

Qırğızıstan

418

LAK

Kip

Laos Xalq Demokratik Respublikası

422

LVP

Livan funtu

Livan

426

LSL

Loti

Lesoto

428

LVL

Latviya latı

Latviya

430

LRD

Liberiya dolları

Liberiya

434

LYD

Liviya dinarı

Liviya Ərəb Cəmahiriyyəsi

440

LTL

Litva liti

Litva

442

LUF

Lüksemburq frankı

Lüksemburq

446

MOP

Pataka

Makao

450

MQF

Malaqasiya frankı

Madaqaskar

454

MVK

(Malaviya) kvaçası

Malavi

458

MYR

Malayziya rinqqiti

Malayziya

462

MVR

Rufiya

Maldiv

470

MTL

Maltiya lirası

Malta

478

MRO

Uqiya

Mavritaniya

480

MUR

Mavriki rupisi

Mavriki

484

MXN

Yeni Meksika pesosu

Meksika

496

MNT

Tuqrik

Monqolustan

498

MDL

Moldav leyi

Moldaviya

504

MAD

Mərakeş dirhəmi

Mərakeş, Qərbi Saxara

508

MZM

Metikal

Mozambik

512

OMR

Oman rialı

Oman

516

NAD

Namibiya dolları

Namibiya

524

NPR

Nepal rupisi

Nepal

528

NLQ

Niderland quldeni

Niderland (Hollandiya)

532

ANQ

Niderland Antil quldeni

Niderland Antil adaları

533

AVQ

Aruban quldeni

Aruba

548

VUV

Vatu

Vanuatu

554

NZD

Yeni Zelandiya dolları

Niue, Yeni Zelandiya, Kuka adaları, Pitkern adası, Tokelau

558

NIO

Qızıl kordoba

Nikaraqua

566

NQN

Nayra

Nigeriya

578

NOK

Norveç kronu

Buve adası, Norveç, Svalbard (Şpisbergen) və Yan Mayen adaları

586

PKR

Pakistan rupisi

Pakistan

590

PAB

Balboa

Panama

598

PQK

Kin

Papua-Yeni Qvineya

600

PYQ

Quarani

Paraqvay

604

PEN

Yeni sol

Peru

608

PNP

Filippin pesosu

Filippin

616

PLZ

Zlot

Polşa

620

PTE

Portuqal eskudosu

Portuqaliya

624

QVP

Qvineya-Bisau pesosu

Qvineya-Bisau

626

TPE

Timor eskudosu

Şərqi Timor

634

QAR

Katar rialı

Katar

642

ROL

Ley

Rumıniya

643

RUR

Rusiya rublu

Rusiya Federasiyası

646

RVF

Ruanda frankı

Ruanda

654

SXP

Müqəddəs Yelena Adası funtu

Müqəddəs Yelena Adası

678

STD

Dobra

San-Tome və Prinsipi

682

SAR

Səudiyyə rialı

Səudiyyə Ərəbistanı, Neytral zona (Səudiyyə Ərəbistanı və İraq arasında ərazi)

690

SKR

Seyşel rupisi

Seyşel adaları

694

SLL

Leone

Serra-Leone

702

SQD

Sinqapur dolları

Sinqapur

703

SKK

Slovak kronu

Slovakiya

704

VND

Donq

Vyetnam

705

SIT

Tolar

Sloveniya

706

SOS

Somali şillinqi

Somali

710

ZAR

Rend

Lesoto, Nambiya, Cənubi Afrika

716

ZVD

Zimbabve dolları

Zimbabve

724

ESP

İspan pesetası

Andorra, İspaniya

726

SDD

Sudan dinarı

Sudan

740

SRQ

Surinam quldeni

Surinam

748

SZL

Lilanqeni

Svazilend

752

SEK

İsveç kronu

İsveç

756

KXF

İsveçrə frankı

Lixtenşteyn, İsveçrə

760

SYP

Suriya funtu

Suriya Ərəb Respublikası

764

TXV

Bat

Tailand

776

TOP

Paanqa

Tonqa

780

TTD

Trinidad və Tobaqo dolları

Trinidad və Tobaqo

784

AED

Dirhəm (BƏƏ)

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)

788

TND

Tunis dinarı

Tunis

792

TRL

Türkiyə lirəsi

Türkiyə

795

TMM

Manat

Türkmənistan

800

UQS

Uqanda şillinqi

Uqanda

804

UAK

Karbovanets (Ukrayna)

Ukrayna

807

MKD

Denar

Makedoniya

818

EQP

Misir funtu

Misir

826

QVP

Funt sterlinq

Birləşmiş Krallıq (Böyük Britaniya)

834

TZS

Tanzaniya şillinqi

Tanzaniya Respublikası

840

USD

ABŞ dolları

Amerika Samoası, Hind okeanında Britaniya Ərazisi, Vircin Adaları (Britaniya), Vircin Adaları (ABŞ), Haiti, Quam, ayrılmış Kiçik Sakit Okean Adaları (ABŞ), Marial Adaları, Mikroneziya, Palau, Panama, Puerto-Riko, Şimali Marian adaları, Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ), Terks və Kayskos adaları

858

UYP

Uruqvay pesosu

Uruqvay

862

VEB

Bolivar

Venesuela

882

VST

Tala

Samoa

886

YER

Yəmən rialı

Yəmən

890

YUN

Yuqoslav dinarı

Yuqoslaviya

894

ZMK

Kvaça (Zambiya)

Zambiya

901

TVD

Yeni Tayvan adaları

Tayvan, Çinin Əyaləti

950

XAF

KFA VEAS frankı

Qabon, Kamerun, Konqo, Mərkəzi Afrika Respublikası, Çad, Ekvatorial Qvineyası, Cənubi Afrika

951

XSD

Şərqi Karib dolları

İngiltərə, Antiqua və Barbuda, Qrenada, Dominika, Montserrat, Sent-Kits və Nevis, Sent-Lüsiya

952

XOF

KFA VSEAO frankı

Benin, Burkina-Faso, Kot d`İvuar, Mali, Niger, Seneqal, Toqo

954

XEU

EKYU (Avropa valyutaları vahidi)

Avropa maliyyə əməkdaşlığı fondu

960

XDR

SDR (Xüsusi hüquqi alınma)

Beynəlxalq valyuta fondu

987

BRR

Kruzeyro real

Braziliya


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
A saylı Əlavə

Beynəlxalq ISO 4217 standartında olmayan valyuta kodlarının Siyahısı

Valyutaların kodu

Valyutaların adı

Ölkə və ərazilərin qısa adı

906

Belarus rublu

Belarusiya

914

Tacik rublu

Tacikistan

928

Özbək sumu

Özbəkistan

931

Erməni dramı

Ermənistan

932

Azərbaycan manatı

Azərbaycan


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
6 saylı Əlavə

Sövdələşmə xarakterinin Təsnifatı

Kodu

Adı

01

Milli valyuta ilə hesablaşmaqla malların keçirilməsi

Sərbəst dönərli valyuta (SDV) ilə hesablaşmalar

21

SDV hesablaşmaları (dövlət krediti və dövlət kreditinin ödənişindən başqa) üzrə malların keçirilməsi

23

Dövlət krediti üzrə malların keçirilməsi

26

Dövlət kreditinin ödənilməsi hesabına malların keçirilməsi

Klirinq üzrə hesablaşmalar

31

Klirinq valyutası hesablaşmaları ilə malların keçirilməsi (dövlət krediti və dövlət kreditinin ödənilməsindən başqa)

33

Dövlət krediti üzrə malların keçirilməsi

36

Dövlət kreditinin ödənişi hesabına malların keçirilməsi

Qapalı valyuta üzrə hesablaşmalar

41

Qapalı valyuta hesablaşmaları əsasında malların keçirilməsi (dövlət kreditindən başqa)

43

Dövlət krediti üzrə malların keçirilməsi

Digər kommersiya əməliyyatları üzrə malların keçirilməsi

51

Birbaşa mal mübadiləsi qaydası (barter sövdələşmələri) ilə malların keçirilməsi

52

Görülmüş iş və xidmətlərin hesabına malların keçirilməsi

54

Digər ölkələrin ərazisindən qazın tranzit keçirilməsi

Müəssisə və obyektlərin tikintisi haqqında saziş-öhdəlik hesabına malların keçirilməsi

71

Klirinq valyutası hesabı ilə kompensasiya öhdəliyi hesabına malların keçirilməsi

72

MDB ölkələri öhdəliyi hesabına malların keçirilməsi

75

MDB öhdəliyi hesabına müəssisələrin tikintisi üçün malların keçirilməsi

78

Kompensasiyalı öhdəliklər hesabına SDV ilə hesablaşmalar əsasında malların keçirilməsi

80

Digərləri


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
7 saylı Əlavə

Nəqliyyat növlərinin Təsnifatı

Kodu

Nəqliyyat növlərinin adı

10

Dəniz nəqliyyatı

12

Dəniz gəmisində (bərədə) dəmiryolu vaqonları

16

Dəniz gəmisində (Ro-Ro tipli gəmi) özü hərəkət edən yol vasitələri

20

Dəmiryolu nəqliyyatı

30

Avtoyol nəqliyyatı

40

Hava nəqliyyatı

50

Poçta

70

Stasionar nəqletmə vasitələri (boru kəməri, elektrik ötürücü xətləri)

80

Daxili su nəqliyyatı

90

Özü hərəkət edən vasitələr


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
8 saylı Əlavə

Gömrük ödənişlərinin Təsnifatı

S/n

Ödəniş növünün adı

Kodu

1. Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları

10

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları

10

11

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə əlavə gömrük yığımları

11

12

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi bu iş üçün müəyyən edilməmiş yerli gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtlarda aparılmasına görə alınan gömrük yığımları

12

13

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi bu iş üçün müəyyən edilməmiş yerli gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtlarda aparılmasına görə alınan əlavə gömrük yığımları

13

14

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə digər Gömrük ittifaqı iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçiriləcək gömrük yığımları

14

15

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə digər Gömrük ittifaqı iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçiriləcək əlavə gömrük yığımları

15

2. Gömrük rüsumları

20

İdxal gömrük rüsumu

20

22

Digər Gömrük ittifaqı iştirakçı-dövlətlərinin büdcəsinə keçiriləcək idxal gömrük rüsumları

22

25

İxrac gömrük rüsumları

25

27

Digər Gömrük ittifaqı-iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçirilməli olan ixrac gömrük rüsumları

27

3. Gömrük orqanları tərəfindən alınan dolayısı vergilər

30

Aksiz

30

32

Əlavə dəyər vergisi

32

35

Xüsusi vergilər

35

37

Digər Gömrük İttifaqı-iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçirilməli olan aksiz

37

38

Digər Gömrük ittifaqı-iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçirilməli olan əlavə dəyər vergisi

38

39

Digər Gömrük İttifaqı-iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçirilməli olan-x vergilər

39

4. Fiziki şəxslərdən alınan ödənişlər

40

Gömrük ödənişlərinin vahid dərəcəsi

40

41

Digər Gömrük ittifaqı-iştirakçı dövlətlərinin büdcəsinə keçiriləcək vahid ödənişlərin dərəcəsi

41

44

Yığılmış gömrük ödənişləri

44

45

Digər Gömrük ittifaqı-iştirakçı dövlətinin büdcəsinə keçiriləcək yığılmış gömrük ödənişləri

45

5. Digər yığımlar və haqqlar

50

Malların saxlanılmasına görə gömrük yığımları

50

51

Malların gömrük müşayiətinə görə gömrük yığımları

51

52

Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssisə peşə attestatının və lisenziyanın verilməsinə görə yığımlar

52

53

Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssisə verilmiş peşə attestatı və lisenziyanın fəaliyyət müddətinin bərpa olunmasına görə yığımlar

53

54

Bankın, ya da digər kredit müəssisəsinin banklar reyestrinə daxil olmasına görə yığımlar

54

55

İlkin qərarın qəbuluna görə haqq

55

56

Gömrük auksionlarında iştiraka görə haqq

56

57

Məlumatlandırma və məsləhətləşməyə görə haqq

57

6. Vəsait və cərimələr

60

Müsadirə olunmuşların realizə olunmasından olan vəsaitlər

60

65

Girovun reallaşdırılmasından olan vəsaitlər

65

67

Cərimələr və malların dəyərindən tutulan vəsaitlər

67

7. Digər gömrük ödənişləri

91

Gömrük ödənişlərinə möhlət verilməsinə görə faizlər

91

93

Gömrük ödənişlərinin möhlət müddətinin uzadılmasına görə faizlər

93

95

Dəbbələr (Dəbbə pulları)

95

97

Gömrük orqanlarına alınması həvalə olunmuş digər ödəniş növləri

97

98

Gömrük ödənişlərinin ödənilməsini təmin edən məbləğ

98

Qeyd: Ödənişlərin növlər üzrə rəqəmli kodu mütləq təsnifatda göstərilən rəqəmlərdən başlanmalıdır. Rəqəmli kodda sonrakı rəqəmlərin istifadəsi tövsiyə xarakteri daşıyır.


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
9 saylı Əlavə

Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə təminat növlərinin
Təsnifatı

KODU

Təminat növləri

rəqəmli

hərfi

11

BZ

Bank zəmanəti

22

MG

Malların girovu

33

DT

Pul vəsaitinin depozitə keçirilməsi


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
10 saylı Əlavə

Ödəniş növlərinin Təsnifatı

KOD

Ödəniş üsulu

rəqəmli

hərfi

01

HN

Bank vasitəsilə nağdsız hesablaşma

02

GK

Gömrük kassasına nağd ödəniş

03

ÖM

Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə möhlət verilməsi

04

ÖMU

Gömrük Ödənişlərinin ödənilməsi üzrə möhlət müddətinin uzadılması

05

ŞH

Gömrük ödənişlərinə şərti hesablama

06

Ödənişin qarşılıqlı hesablaşma əsasında aparılması


Yuk gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
11 saylı Əlavə

Gömrük müəssisələrinin Təsnifatı

Gömrük müəssisəsinin kodu

Gömrük müəssisəsinin adı

00100 Bakı Baş Gömrük İdarəsi
00101 Bərə postu
00102 Biləcəri postu
00104 Xırdalan postu
00105 Keşlə postu
00106 Qaradağ postu
00108 Yasamal postu
00109 Səbail postu
00110 Sahil postu
00112 Binəqədi postu
00113 Səngəçal postu
00115 Yeni sahil
00116 İpək yolu gömrük postu
00200 Tovuz gömrük idarəsi
00201 Candargöl postu
00202 Girzan postu
00203 Poylu postu
00204 Sınıq Körpü postu
00205 Sadıxlı postu
00206 Böyük Kəsik postu
00207 2-ci Şıxlı gömrük postu
00300 Yevlax gömrük idarəsi
00301 Şəki postu
00302 Mingəçevir postu
00303 Qəbələ gömrük postu
00400 Astara gömrük idarəsi
00401 Lənkəran postu
00402 Masallı postu
00500 Balakən gömrük idarəsi
00501 Muğanlı postu
00502 Mazımçay postu
00503 Lahıc postu
00600 Əli-Bayramlı gömrük idarəsi
00602 Kürdəmir postu
00700 Sumqayıt gömrük idarəsi
00701 Şirvan postu
00702 H.Z.Tağıyev-1 postu
00800 Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi
00801 Gəncə hava limanı postu
00802 Qala gömrük postu
00803 H.Z.Tağıyev gömrük postu
00900 Gəncə gömrük idarəsi
00901 Samux postu
00903 Şəmkir HES postu
01000 Culfa gömrük idarəsi
01001 Nehrəm postu
01002 Naxçıvan hava limanı
01100 Sədərək gömrük idarəsi
01101 Şahtaxtı postu
01200 Biləsuvar gömrük idarəsi
01201 Biləsuvar postu
01202 Salyan gömrük postu
01300 Xudafərin gömrük idarəsi
01301 Horadiz postu
01302 İmişli postu
01400 Xaçmas gömrük idarəsi
01401 Xanoba postu
01402 Samur postu
01403 Yalama postu
01404 Zuxul postu
01405 Şirvanovka postu
01500 Aksız gömrük idarəsi
01600 Enerji gömrük idarəsi
01601 Dübəndi postu
01602 Liman postu
01603 Güzdək postu
01604 Yeni Səngəçal
01700 Xəzər dənizində AR-nın Mənafelərini Mühaf. İdarəsi
01701 Bakı Beynəlxalq liman postu
01702 Xaçmaz dəniz nəzarət postu
01703 Siyəzən dəniz nəzarət postu
01704 Pirallahı dəniz nəzarət postu
01705 Hövsan dəniz nəzarət postu
01706 Qaradağ dəniz nəzarət postu
01707 Neftçala dəniz nəzarət postu
01708 Lənkəran dəniz nəzarət postu
01800 Naxçıvan şəhər gömrük idarəsi
01900 Bakı Avtonəqliyyat gömrük idarəsi
02000 Naxçıvan Beynəlxalq hava limanı gömrük idarəsi

Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
12 saylı Əlavə

Təyinatına uyğun olaraq
gömrük rüsumu ödənişlərindən azad olan malların
Təsnifatı

Sıra -si

Adları

Kodu

1.

Kənd təsərrüfatı üçün toxum, gübrə, yem, cins heyvanlar, dərman preparatları və baytarlıqda tətbiq olunan dərmanlar, bioloji preparatlar, baytarlıq ləvazimatları

010

2.

Qablaşdırılmış uşaq yeməkləri, şprislər, əczaçılıq məhsulları

020

3.

Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və onlar səviyyəli təşkilatların yalnız xidməti, habelə bu nümayəndəliklərin diplomatik heyəti, onlarla birgə yaşayan ailə üzvlərinin yalnız şəxsi istifadələri üçün nəzərdə tutulmuş mallar və əmlak

030

4.

Azərbaycan Respublikasının Gömrük ərazisinə idxal olunan və bu ərazidən ixrac olunan qəza və uçurum, təbii hadisələrin nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə, ya da humanitar yardım kimi gətirilən mallar, o cümlədən məktəblər, məktəbəqədər və müalicə müəssisələri üçün pulsuz gətirilən tədris vəsaitləri

040

5.

Texniki yardım

050

6.

Əlilliyin müalicəsi və profilaktikası məqsədi üçün istifadə olunan (nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xammal və onların istehsalı üçün müxtəlif texniki vasitələr

060

7.

Dövlət mülkiyyətinə verilmək üçün idxal olunan müsadirə olunmuş, sahibsiz, habelə irsilik hüququ olan mallar

070

8.

Zəmanət kimi xarici sərmayəçinin birgə müəssisəsinin nizamnamə fonduna, ya da tam xarici sərmayəçiyə mənsub müəssisə yaratmaq üçün idxal olunan əmlak

080

9.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti idxal olunmuş mallar

090

10.

Tranzit mallar

100

11.

Rüsumsuz ticarət mağazaları üçün gətirilən mallar

110

12.

Azərbaycan Respublikasını yalnız xüsusi ehtiyacları üçün müəssiələrin işçiləri tərəfindən gətirilən əmlak

120

13.

Maliyyə Nazirliyi, ya da Milli Bankın təsdiqedici sənədləri əsasında idxal olunan: qanuni ödəniş vasitələri olan (numizmatik məqsədlər üçün istifadə olunanlardan başqa) valyuta, pullar, banknotlar, rəsmi dövlət sənədləri blankları, vətəndaşlıq pasportları, habelə qiymətli kağızlar

130

14.

Təkrar ixrac məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti gətirilmiş mallar

140

15.

Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına idxal olunan mallar (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş təsdiqedici sənədlər əsasında)

150

16

Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizi hövzəsində kvota hesabına tutularaq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan balıq və balıq məhsulları

160

17.

Azərbaycan Respublikası ərazisinə emal üçün idxal olunan mallar

170

18.

Beynəlxalq yük, baqaj və sərnişin daşınmalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri, habelə bu nəqliyyat vasitələrinin yolda olduğu müddətdə, aralıq dayanacaq məntəqələrində qəza nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bu nəqliyyat vasitələrinin normal istismarı məqsədilə xaricdən alınan material-texniki təchizat malları və sursat, yanacaq, ərzaq və digər əmlak

180

19.

Azərbaycan Respublikasının Gömrük ərazisindən, Azərbaycan Respublikası dəniz vətəgə gəmilərinin və Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən icarəyə götürülmüş gəmilərin məşğulluq fəaliyyətinə təminat məqsədilə ixrac olunan material-texniki təchizat malları və sursatları, yanacaq, digər əmlak, habelə göstərilən gəmilərdə Azərbaycan Respublikasının Gömrük ərazisinə idxal olunan mədən məhsulları

190

20.

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə istehsalı təşkil etmək üçün idxal olunan texnika, texnoloji avadanlıq və qurğular, digər sərmayəçilik təyinatlı mallar

200

21.

Azəri, Çıraq və Günəşli yataqları üzrə aparılacaq neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar Sazişlərin lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün ABŞ, onun subpodratçıları və agentləri tərəfindən bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş mallar

A

22.

NŞBK, onların subpodratçıları və agentləri tərəfindən Qarabağ yatağında bağlanmış Sazişlə əlaqədar neft-qaz əməliyyatlarının lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mallar

Q

23.

Şahdəniz, onların subpodratçıları və agentləri tərəfindən şahdəniz yatağı üzrə bağlanmış Sazişlə əlaqədar neft-qaz əməliyyatlarının lazımi dərəcədə yerinə yetirilməsi üzrə nəzərdə tutulmuş idxal olunan mallar

Ş

24.

ANƏŞ (NAOK), onun subpodratçıları və agentləri tərəfindən Əşrəfi, Dan ulduzu yataqları üzrə bağlanmış Sazişlərlə əlaqədar neft-qaz əməliyyatlarının lazımi səviyyədə aparılması üçün nəzərdə tutulmuş idxal malları

D

25.

Lənkəran Dəniz, onun subpodratçıları və agentləri tərəfindən Lənkəran Dəniz yatağı üzrə bağlanmış Sazişlə əlaqədar neft-qaz əməliyyatlarının lazımi səviyyədə aparılması məqsədilə nəzərdə tutulmuş idxal olunan mallar

L

26.

Mir hökumətlərarası teleradio şirkəti tərəfindən idxal olunan mallar

M

27.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yazılı göstərişinə uyğun azad olunan mallar

KM

 

Aksiz vergiləri üzrə

 

28.

İstehsal ehtiyacları üçün idxal olunan aksizli xammal və materiallar

001

29.

Buraxılış tarixindən bir ildən artıq müddət keçmiş aksiz vergiləri tətbiq edilən avtomobillər

002

İxrac üzrə

30.

Azəri, Çıraq və Günəşli sazişləri üzrə neft-qaz əməliyyatları üçün əvvəl idxal olunmuş, ixrac olunacaq mallar

A-1

31.

Qarabağ Sazişi üzrə neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün əvvəl idxal olunmuş, ixrac olunacaq mallar

Q-1

32.

Şahdəniz Sazişi üzrə neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün əvvəl idxal olunmuş, ixrac olunacaq mallar

Ş-1

33.

Dan ulduzu, Əşrəfi Sazişləri üzrə neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün əvvəl idxal olunmuş, ixrac olunacaq mallar

D-1

34.

Lənkəran Dəniz Sazişi üzrə neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün əvvəl idxal olunmuş, ixrac olunacaq mallar

L-1

Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 may 2000-ci il 39 -li əmrinə əsasən 12 saylı əlavə ləğv edilmişdir (AzerSoft).


Yük gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarına
13 saylı əlavə

Nəqliyyat vasitələrinin və malların gömrük dəyərinin təyini metodlarının Təsnifatı

Kodu

Adı

01

Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti

02

Eyniləşdirilmiş malların sövdələşmə qiyməti

03

Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti

04

Dəyərin toplanması

05

Dəyərin çıxılması

06

Ehtiyat metod

AzerSoft

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb