Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
2005-ci ilin 10 ayı ərzində respublikanın xarici ticarətinin vəziyyəti


2005-ci ilin ilk 10 ayı ərzində respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri tərəfindən 134 ölkə ilə aparılmış ticarət əməliyyatlarının həcmi 7216165,6 min ABŞ dolları olmuşdur. Bu müddət ərzində 3702027,1 min ABŞ dolları dəyərində 1928 adda mal ixrac, 3514138,4 min ABŞ dolları dəyərində 5441 adda mal isə idxal olunmuş, ixrac-idxal əməliyyatları üzrə müsbət saldo 187888,7 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. O cümlədən,

- respublikaya 33522,2 min ABŞ dolları dəyərində 13874,1 ton əmtəə
dövlət, hökümət və beynalxalq təşkilatların xəttilə təmənnasız kömək,
humanitar yük və texniki yardım kimi daxil olmuşdur.

2004-cü ilin 10 ayına nisbətən 2005-ci ilin ilk 10 ayında ixrac əməliyyatlarının həcmi 34,34% (946404,3 min ABŞ dolları) artmışdır, idxal əməliyyatlarının həcmi isə 24,98% (702438,8 min ABŞ dolları) artmışdır. İdxal əməliyyatlarının həcmi əsasən təbii qazın, avadanlıqlar, texniki qurğuların və onların hissələrinin, quru nəqliyyat vasitələri, mebel, tütün məmulatları və başqa malların idxalı hesabına artmışdır.
Müvəqqəti ixrac rejimində ölkəmizdən 48433,8 min ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edilmiş, 294550,3 min ABŞ dolları dəyərində mal isə ölkəyə müvəqqəti idxal edilmişdir.
2005-ji ilin ilk 10 ayı ərzində 223286 ədəd nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilməklə 17590,7 min ton yük daşınmışdır. Bunlardan 9067,2 min tonu (45635 ədəd nəqliyyat vasitəsi) ixrac əməliyyatlarının, 8523,5 min tonu (177651 ədəd nəqliyyat vasitəsi) isə idxal əməliyyatlarının payına düşür. Əsasən dəmir yolu (99885 ədəd vaqon) və avtomobil yolu nəqliyyatından (74477 ədəd) istifadə edilmişdir. Xam neftin və təbii qazın daşınmasında stasionar nəql etmə vasitəsindən (boru kəməri) istifadə edilmişdir.
Göstərilən müddət ərzində gömrük orqanlarında 137119 (əlavə vərəqlə birlikdə 179737) ədəd YGB (Yük Gömrük Bəyannaməsi) rəsmiləşdirilmişdir. Bunlardan 29125 (əlavə vərəqlə birlikdə 32927) ədəd ixrac, 107994 (əlavə vərəqlə birlikdə 146810) ədəd idxal YGB-dir.
Tranzit olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisindən 6744397,6 ton yük keçirilmişdir. Tranzit yüklər əsasən İtaliya (1803182,2t), İsveçrə (1432468,2t), Gürcüstan (1258791,5t), Kipr (685413,8t), Tacikstan (299674,5t), İran (258233,8t), Virgin ada.(Brit) (205401,3t), Rusiya (196440,3t) və Türkmənistan (157325,0t) göndərilmişdir.
2005-ci ilin ilk 10 ayı ərzində ixrac - idxal əməliyyatlarının həcminin aylar üzrə dəyişməsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

- ixrac əməliyyatlarının həcminin yüksək həddi oktyabr ayında (1202711,4 min ABŞ dolları), aşağı həddi isə yanvar ayında (109057,8 min ABŞ dolları) olmuşdur;

- idxal əməliyyatlarının həcminin yüksək həddi yanvar ayında (582686,8 min ABŞ dolları), aşağı həddi isə fevral ayında (265305,2 min ABŞ dolları) olmuşdur;

- oktyabr ayında ixrac əməliyyatlarının həcmi sentyabr ayı ilə müqayisədə 849202,3 min ABŞ dolları həcmində artmışdır;

- oktyabr ayında idxal əməliyyatlarının həcmi sentyabr ayı ilə müqayisədə 12581,5 min ABŞ dolları həcmində azalmışdır.

- ixrac əməliyyatlarında orta aylıq artım 121517,1 min ABŞ dolları, idxal əməliyyatlarında isə orta aylıq azalma 32490,3 min ABŞ dolları olmuşdur.
Fiziki şəxslər tərəfindən respublikaya gətirilən 102489,9 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə gömrük mədaxil orderləri ilə rəsmiləşdirilmişdir.

İdxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə təhlili göstərir ki, 2005-ci ilin ilk 10 ayı ərzində 01, 21, 41 və 80 saziş növlərinə üstünlük verilib.
İxracda:
İdxalda:
01 (milli valyuta ilə hesablaşma)
-0.41%
  -0.16%
21 (SDV ilə hesablaşma)
-57.72%  
-52.81%
23 (dövlət krediti üzrə hesablaşma)
-0.00%
-0.85%
41 (qapalı dövriyyəli valyuta)
  -1.54%
-3.80%
78 (kompen.öhdəliklər hesabına)
  -25.11%
-0.00%
80 (digərləri)
-15.22%
-42.37%

İdxalın və ixracın strukturunda gömrük nəzarətindən keçən əsas əmtəələrin payı (%-lə) aşağıdakı kimidir (2004-cü ilin ilk 10 ayına nisbətən müqayisə statistik dəyərə görə aparılmışdır):
İxracda: xam neft - 53,13% (2004-cü ilin ilk 10 ayıının ixracına nisbətən 119,46%), meyvə-tərəvəz - 3,00% (330,63%), neft məhsilları - 23,60% (152,24%), kimya sənayesi məhsulları - 2,81% (163,42%), bitki və heyvan mənşəli yağlar - 1,60% (160,28%), alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar - 1,16% (104,70%), qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar - 1,05% (107,11%), pambıq - 0,77% (107,30%), tütün və tütün məmulatları - 0,42% (146,62%), alkoqollu və alkoqolsuz içkilər - 0,19% (205,22%) təşkil edir. Qalan əmtəələrin payına 12,27% düşür.

İdxalda: maşın və elektrik aparatları,avadanlıqlar, elektrotexniki avadanlıqlar və onların ehtiyat hissələri - 33,92% (2004-cü ilin ilk 10 ayıının idxalına nisbətən 144,50%), qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar - 9,94% (76,03%), nəqliyyat vasitələri və onların hissələri - 9,52% (184,31%), ərzaq məhsulları - 8,16% (90,40%), neft qazı və diğər qazaoxşar karbohidrogenlər - 6,75% (116,08%), xalq istehlaki malları - 1,59% (117,21%), oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar - 1,17% (126,72%), mebel - 0,69% (99,47%), əczaçılıq məhsulları - 0,64% (94,16%) təşkil edir. Qalan əmtəələrin payına 27,63% düşür.

İxracın strukturunda əsas yer tutan əmtəələrin miqdarı və dəyəri aşağıdakı kimidir:
Miqdarı
Dəyəri (min ABŞ dol)
2004-ci ilin 10 ayına netto çəki. nisb.%-lə
1. Neft (xam)
5725747,2t
1966823.1
1.1 Boru kəməri ilə 01.11.2005-cü ilə qədər gedən xam neft
(sayğac göstəricilərinə əsasən)
-şimal boru kəməri ilə
3305656.0t
-Supsa boru kəməri ilə
5756885.3t
1,2) Dəmiryolu nəqliyyatı ilə 01.11.2005-ci ilə qədər yola salınan xam neft (müvəqqəti YĞB)
1470379,9t
   
2. Neft emal məhsulları
2171715.1 t
873815.6
o cümlədən, saziş növləri üzrə:
-sərbəst dönərli valyutaya
1830096.0t
725797,0
-milli valyutaya
49915.6t
15066,1
-digərləri
291703,5t
132952,4
 
2.1. 01.11.2005-ci ilə qədər şərti
bəyan. ilə yola salın. rəsmi-
ləşdirilməmiş neft məhsulları
171700.6t
3. Bitki və heyvan mənşəli yağlar
50253.2t
59217.5
166.3%
4. Spirtli içkilər
7580265.3l
6805.1 
178.6%
5. Tütün
6228.8t
6178.6
147.7%
6. Tütün məmulatı
1686300.0 min əd.
9397,7
122.7%
7. Qara metallar
108034.7t
34871.3
79.9%
8 Alüminium
26404.4t
43029.2
 97.7%
9 Çay
4215.6t
11524.1
 74.5%
10. Pambıq mahlıcı
33515.5t
28344.6 
 133.0%
11. Elektrik enerjisi
1366,2min kvt/s
20332.8

İdxalın strukturunda əsas yer tutan əmtəələrin miqdarı və dəyəri aşağıdakı kimidir:

Miqdarı
Dəyəri (min ABŞ dol)
2004-ci ilin 10 ayına netto çəki. nisb.%-lə
1. Ət və ət məhsulları
29152.5t
18401.9
113.9%
-humanitar yardım
49.9t
465,3
 
2. Buğda
729863.7t
96910,2
75.5%
3. Un
3623.0t
1221,0
72.1%
-humanitar yardım
2425,6t
899,6
4. Şəkər
 139883.7t
24233.1
120.6%
-humanitar yardım
199,0t
63,3
5. Yağ
75761.3t
39529.5
 121.9%
-kərə yağı
8283.7t
7434,8
-bitki və heyvan mənş. yağlar
67477.6t  
32094.7
-humanitar yardım

662,7t

650,9
6. Çay
5748.3t  
11051.1
73.7%
7. Spirt
1283083.9L
 1175.3 
110.4%
8. Spirtli içkilər
5137782.3L
7536.0
221.4%
9. Tütün məmulatı
4742800.3min əd
63607.7
500.9%
10. Qara metallar
210595.0 t  
101171.1
141.3%
11. Minik avtomobilləri
-YGB əsasında rəsmiləşdirilmiş
22985əd.
123765.7
133.7%
-GMO əsasında rəsmiləşdirilmiş
19479əd.
95522,4
12. Neft məhsulları
317226.8t  
143961.7
13. Elektrik enerjisi
2218.5min kvt/s
52740.1
14. Neft qazı və digər qazaoxşar karbohidrogenlər
4015.6min kub.m
237182,2
Xam neft Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (2880999,4 ton (50,32%)), Dövlət Neft Şirkətinin Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi(2768047,4 ton (48,34%)) tərəfindən ixrac edilmişdir.Neft məhsullarının ixracında "Azneftyağ" İstehsalat Birliyi (920700,4 ton (42,40%)), Dövlət Neft Şirkətinin Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi (778678,3 tonu (35,86%)), "Middle East Petrol Farm FZE" şirkətinin azərbaycandakı filialı (274014,8 ton (12,62%)), və"Azal Oil" (48454,5 ton (2,23%)) üstünlük təşkil edir.
Respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri xarici ölkələrə (MDB-dən başqa) 2946076,1 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi ixraca nisbətən 79,58%) çıxarmışlar, o cümlədən, 1809775,3 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyuta ilə (ixraca nisbətən 61,43%) və 929448,5 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə kompensasiyalı öhdəliklər hesabına (ixraca nisbətən 31,55 %), 197916,9 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə diğər sazişlər hesabına (ixraca nisbətən 6,72%) çıxarılmışdır.
Eyni zamanda respublikaya xarici ölkələrdən (MDB-dən başqa) 2330318,7 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi idxala nisbətən 66,31%) gətirilmişdir. Onlardan 974522,2 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyutaya (idxala nisbətən 41,82%), 1317043,2 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə diğər sazişlər hesabına (ixraca nisbətən 56,52 %) gətirilmişdir.
Xarici ölkələr(MDB-dən başqa) üzrə müsbət saldo 615757,4 min ABŞ dolları təşkil edir.
Respublikadan xarici ölkələrə (MDB-dən başqa) əsasən neft və neft emalı məhsulları, bitumlu minerallar (ixraca nisbətən 91,36%); meyvə (1,58%); alüminium və alüminium məmulatları (1,45%); polimer materiallar və onlardan hazırlanan məmulatlar (1,43%); qara metallar (1,09%) ixrac edilmişdir.
Xarici ölkələrdən(MDB-dən başqa) həmin müddətdə respublikaya əsasən avadanlıqlar və mexaniki cihazlar (idxala nisbətən 36,26%); elektrik maşınları və avadanlıqları, onların hissələri (9,60%); qara metallardan məmulatlar (7,97%); mebel (6,41%); quru nəqliyyat vasitələri (4,47%) idxal edilmişdir.

Respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri MDB ölkələrinə 755951,0 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi ixraca nisbətən 20,42%) çıxarmışlar, o cümlədən, 326973,8 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyuta ilə (ixraca nisbətən 43,25%), 365669,0 min ABŞ dolları dəyərində diğər sazişlərlə (ixraca nisbətən 48,37%), 56892,4 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə qapalı valyutaya hesablaşmalar ilə (ixraca nisbətən 7,53%) çıxarılmışdır.
Eyni zamanda respublikaya MDB ölkələrindən 1183819,7 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi idxala nisbətən 33,69%) gətirilmişdir. Onlardan 881465,4 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyutaya (idxala nisbətən 74,46%), 126186,5 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə qapalı valyutaya hesablaşmalar ilə (idxala nisbətən 10,66 %), 172000,0 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə diğər sazişlərlə (idxala nisbətən 14,53%) gətirilmişdir.

MDB ölkələri üzrə mənfi saldo 427868,7 min ABŞ dolları təşkil edir.
Respublikadan MDB ölkələrinə əsasən üzən vasitələr (ixraca nisbətən 35,03%), neft və neft emaIı məhsulları, bitumlu minerallar (23,12%); qeyri-üzvi kimya məhsulları (8,57%); heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar (7,79%); meyvə (5,17%) ixrac edilmişdir.
MDB ölkələrindən respublikaya təhlil olunan müddət ərzində mineral yanacaq, neft və neft emal məhsulları, bitumlu minerallar (idxala nisbətən 33,73%); quru nəqliyyat vasitələri (8,82%); dənli bitkilər (8,57%); avadanlıqlar və mexaniki cihazlar (7,92%); qara metallardan məmulatlar (5,27%) idxal edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının ixrac və idxalında xüsusi çəkisi böyük olan ölkələrdən aşağıdakıları göstərmək olar.
İxracda:
İdxalda:
Ölkənin adı
min Abş dolları
ümumi ixraca nisb.%-lə
Ölkənin adı
min ABŞ dolları
ümumi idxala nisb.%-lə
Sinqapur
92983,60
3,72
Rusiya
488981,74
15,19
Fransa
146602,07
5,87
Böyük Britaniya
292364,28
9,08
Rusiya
176173,18
7,05
Türkiyə
231295,48
7,18
Xorvatiya

129084,42

5,17
Sinqapur
382912,58
11,89
İtaliya
629672,66
25,20
Almaniya

184516,18
5,73
Bolqarıstan
90122,48
3,61
Türkmənistan
214470,37
6,66
Gürcüstan
151326,86
6,06
Niderland
141377,46
4,39
Türkiyə
150353,77
6,02
Ukrayna
171321,70
5,32
Tükmənistan
269503,13
10,78
Çin
115247,72
3,58
İran
134428,59
5,38
Fransa
109731,53
3,41

Yuxarıda göstərilən bütün göstəricilər cari valyuta məzənnəsi əsasında hesablanmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat dövründə xarici ticarətlə 9244 hüquqi və fiziki şəxs məşğul olmuşdur. Bunlardan 3331-i hüquqi, 5913-i isə fiziki şəxslərdir. İxrac əməliyyatlarında dövlət sektorunun payı 1994760,4 min ABŞ dolları (53,88%), özəl sektorun payı 1634429,4 min ABŞ dolları (44,15%), fiziki şəxslərin payı isə 72837,3 min ABŞ dolları (1,97%) olmuşdur. İdxal əməliyyatlarında dövlət sektorunun payı 758525,5 min ABŞ dolları (21,58%), özəl sektorun payı 2554000,9 min ABŞ dolları (72,68%), fiziki şəxslərin payı isə 201612,1 min ABŞ dolları (5,74%) olmuşdur.

DGK Statistika və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsi
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
24.11.2007
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu çox böyük regional qüvvə olan Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə birliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 18-dən 21-dək Türkiyə, Fransa və Gürcüstanda səfərdə olmuşdur.
Noyabrın 18-də Türkiyə ilə Yunanıstan arasında inşa olunmuş qaz kəmərinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Türkiyənin Ədirnə şəhərinin ərazisində, Yunanıstanla sərhəddə yerləşən İpşala sərhəd-keçid məntəqəsində təşkil edilmiş tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Yunanıstanın Baş naziri Konstantinos Karamanlis, Türkiyənin energetika və təbii ehtiyatlar naziri Hilmi Gülər və ABŞ-ın energetika naziri Samuel Bodman və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.

Daha ətraflı
24.11.2007
Yeni Azərbaycan Partiyasının məqsədi, məramı Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi, əbədi müstəqilliyidir
Noyabrın 22-də “Gülüstan” sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 15 illiyi şərəfinə ziyafət təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı ziyafətdə nitq söylədi və bildirdi ki, Azərbaycan ən ağır şəraitdə yaşadığı bir dövrdə yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası öz üzərinə çox böyük və əhəmiyyətli missiya götürmüşdü. O günləri hamımız yaxşı xatırlayırıq, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təzəcə əldə etmişdi. Ölkədə gedən proseslər o qədər də ürəkaçan deyildi.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb