Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
2006-cı ilin 9 ayı ərzində respublikanın xarici ticarətinin vəziyyəti

2006-cı ilin 9 ayı ərzində respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri tərəfindən 134 ölkə ilə aparılmış ticarət əməliyyatlarının həcmi 8626126,0 min ABŞ dolları olmuşdur. Bu müddət ərzində 4847465,3 min ABŞ dolları  dəyərində 1967 adda mal ixrac, 3778660,7 min ABŞ dolları dəyərində 5527 adda mal isə idxal olunmuş, ixrac-idxal əməliyyatları üzrə müsbət saldo 1068804,6 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. O cümlədən,
- respublikaya  30784,1 min  ABŞ dolları  dəyərində 19147,0 ton əmtəə
dövlət, hökümət  və beynəlxalq təşkilatların xəttilə təmənnasız kömək,
humanitar yük və texniki yardım kimi daxil olmuşdur.
2005-ci ilin 9 ayına nisbətən 2006-cı ilin 9 ayında ixrac əməliyyatlarının həcmi 93,94% (2348050,1 min ABŞ dolları) artmış, idxal əməliyyatlarının həcmi isə 17,14% (552800,7 min ABŞ dolları) artmışdır.
Müvəqqəti ixrac rejimində ölkəmizdən 28788,4 min ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edilmiş, 250661,9 min ABŞ dolları dəyərində mal isə ölkəyə müvəqqəti idxal edilmişdir.
2006-cı ilin 9 ayı ərzində müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə 18746,1 min ton yük daşınmışdır. Bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 140,40% təşkil etmişdir. Bunlardan 10815,3 min ton ixrac, 7929,8 min ton isə  idxal əməliyyatlarının payına düşur. İxrac əməliyyatlarında əsasən dəniz (5276,4 min ton), dəmiryolu (971,7 min ton), avtomobil (368,4 min ton), hava (2,8 min ton) və stasionar nəql etmə (boru kəməri) (4190,3 min ton) nəqliyyatından istifadə olunmuşdur. İdxal əməliyyatlarında dəniz (207,2 min ton), dəmiryolu (4448,8 min ton), avtomobil (815,6 min ton), hava (19,4 min ton) və stasionar nəql etmə (boru kəməri) (2413,1 min ton) nəqliyyatına üstünlük verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyat vasitələrindən istifadənin vəziyyəti təhlil edilərkən daşınmaların yalnız yük gömrük bəyannamələri əsasında rəsmiləşdirilməsi nəzərə alınıb.
Göstərilən müddət ərzində gömrük orqanlarında 135340 (əlavə vərəqlə birlikdə 180877) ədəd YGB (Yük Gömrük Bəyannaməsi) rəsmiləşdirilmişdir. Bunlardan 29376 (əlavə vərəqlə  birlikdə 33816) ədəd ixrac, 105964 (əlavə vərəqlə birlikdə 147061) ədəd idxal YGB-dir. 2006-cı ilin 9 ayında YGB-lərin ümumi sayı 2005-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 111,27% təşkil etmiş və ya 13708 ədəd bəyannamə çox olmuşdur. O cümlədən ixracda artım 4294 (117,12%) ədəd, idxalda isə artım 9414 (109,75%) ədəd YGB olmuşdur.
Tranzit olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisindən 5007,1 min ton yük keçirilmişdir. Tranzit yüklər əsasən İsveçrə (1552,7 min ton), İtaliya (1321,7 min ton), Gürcüstan (952,6 min ton), Tacikistan (282,8 min ton), Rusiya (157,7 min ton), Türkmənistan (139,2 min ton), İran (130,2 min ton), Türkiyə (125,4 min ton) və Kiprə (112,0 min ton) göndərilmişdir. Azərbaycan Respublikası ərazisindən daşınan tranzit yükün miqdarı keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 80,44% olmuş və ya 1217,4 min ton azalmışdır.
2006-cı ilin 9 ayı ərzində ixrac - idxal əməliyyatlarının həcminin aylar üzrə dəyişməsi aşağıdakı kimi olmuşdur:
- ixrac əməliyyatlarının həcminin yüksək həddi sentyabr ayında (1189281,8 min ABŞ dolları), aşağı həddi isə yanvar ayında (236625,9 min ABŞ dolları) olmuşdur;
- idxal əməliyyatlarının həcminin yüksək həddi avqust ayında (737447,5 min ABŞ dolları), aşağı həddi isə yanvar ayında (253178,3 min ABŞ dolları) olmuşdur;
- sentyabr ayında ixrac əməliyyatlarının həcmi avqust ayı ilə müqayisədə 821929,3 min ABŞ dolları həcmində artmış, idxal əməliyyatlarının həcmi isə 304193,3 min ABŞ dolları həcmində azalmışdır.
- ixrac əməliyyatlarında orta aylıq artım 119082,0 min ABŞ dolları, idxal əməliyyatlarında isə orta aylıq artım 22509,5 min ABŞ dolları olmuşdur.
Fiziki şəxslər tərəfindən respublikaya gətirilən 114746,5 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə gömrük mədaxil orderləri ilə rəsmiləşdirilmişdir. Keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən GMO ilə rəsmiləşdirilən yüklərin dəyəri 130,74% təşkil etmiş və ya 26976,8 min ABŞ dolları çox olmuşdur.
İdxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə təhlili göstərir ki, 2006-cı ilin 9 ayı ərzində 01, 21, 41, 78  və 80 saziş növlərinə üstünlük verilib.

 İxracdaİdxalda
01 (milli valyuta ilə hesablaşma) -0,01% -0,36%
21 (SDV ilə hesablaşma) -60,43% -59,77%
23 (dövlət krediti üzrə hesablaşma)-0,00% -3,25%
41 (qapalı dövriyyəli valyuta) -0,99% -3,39%
51 (barter sazişi) -0,01% -0,00%
78 (kompen.öhdəliklər hesabına) -33,08% -0,00%
80 (digərləri) -5,49% -33,22%

İdxalın və ixracın strukturunda gömrük nəzarətindən keçən əsas əmtəələrin payı (%-lə) aşağıdakı kimidir (2005-ci ilin 9 ayına nisbətən müqayisə statistik dəyərə görə aparılmışdır):
İxracda: xam neft - 60,65% (2005-ci ilin 9 ayıının ixracına nisbətən 310,70%), neft məhsulları - 24,51% (151,28%), kimya sənayesi məhsulları - 3,00% (160,16%), meyvə-tərəvəz - 1,59% (110,95%), alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar - 1,12% (134,46%), bitki və heyvan mənşəli yağlar - 0,97% (86,93%), qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar - 0,83% (108,27%), pambıq - 0,61% (132,99%), tütün və tütün məmulatları - 0,36% (119,95%), alkoqollu və alkoqolsuz içkilər - 0,23% (195,37%) təşkil edir. Qalan əmtəələrin payına 6,14% düşür.
İdxalda: maşın və elektrik aparatları, avadanlıqlar, elektrotexniki avadanlıqlar və onların ehtiyat hissələri - 31,21% (2005-ci ilin 9 ayıının idxalına nisbətən 104,70%), nəqliyyat vasitələri və onların hissələri - 15,69% (204,88%), neft qazı və diğər qazaoxşar karbohidrogenlər - 9,33% (158,31%), qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar - 8,76% (102,45%), ərzaq məhsulları - 7,63% (114,52%), xalq istehlaki malları - 1,11% (85,51%), oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar - 1,09% (109,97%), əczaçılıq məhsulları - 0,98% (182,06%), mebel - 0,52% (89,71%) təşkil edir. Qalan əmtəələrin payına 23,70% düşür.
İxracın strukturunda əsas yer tutan əmtəələrin miqdarı və dəyəri aşağıdakı kimidir:

 
 MiqdarıDəyəri (min ABŞ dolları) 2005-ci ilin 9 ayına netto çəki nisb.%-lə
1) Neft (xam)

1.1) Boru kəməri ilə
01.06.2006-cı ilə qədər
gedən xam neft (sayğac
göstəricilərinə əsasən)
7072730,6 t 2939757,9  
-Şimal boru kəməri ilə 3468634,0 t   
-Supsa boru kəməri ilə 5223426,4 t   
-Bakı-Tbilisi-Ceyhan 4253397,5 t   
1.2) Dəmiryolu nəqliyyatı

01.06.2006-cı ilə qədər
yola   salınan xam neft(şərti YGB)
4460859,9 t   
2) Neft emal məhsulları 2496575,7 t 1188331,6  
o cümlədən, saziş növləri üzrə:   
- sərbəst dönərli valyuta ilə  2420698,7 t 1148418,9  
- digərləri 75877,0 t 39912,7  
2.1) 01.06.2006-cı ilə qədər
şərti bəyannamə ilə yola
salın. rəsmiləşdirilməmiş
neft məhsulları
139634,2 t   
3) Bitki və heyvan mənş.yağ 38697,6 t 46936,7 84,6 %
4) Spirtli içkilər 8475039,0 L 10912,0 137,4 %
5) Tütün 4227,7 t 3093,8 79,1 %
6) Tütün məmulatı 2433,3 mln.əd 14273,2 150,5 %
7) Qara metallar 53385,1 t 16909,0 51,9 %
8) Alüminium 24844,4 t 54141,9 100,5 %
9) Çay 4732,3 t 13339,5 129,1 %
10) Pambıq mahlıcı 35048,4 t 29512,7 131,9 %
11) Elektrik enerjisi 628,7 mln kvt*s 10139,0  

İdxalın strukturunda əsas yer tutan əmtəələrin miqdarı və dəyəri aşağıdakı kimidir:

 MiqdarıDəyəri (min ABŞ dolları) 2005-ci ilin 9 ayına netto çəki nisb.%-lə
1) Ət və ət məhsulları 14432,3 t 10187,6 54,1%
   - humanitar yardım 32,0 t 52,0  
2) Buğda 687776,1 t 93123,0 109,3%
3) Un  3423,1 t 920,4 94,7%
   - humanitar yardım 2992,8 t 782,0  
4) Şəkər 111359,2 t     35583,4 92,9%
   - humanitar yardım  399,5 t 352,6  
5) Yağ 63592,7 t 36046,3 92,3%
 - kərə yağı 5300,6 t 6180,2  
 - bitki və heyvan mən.yağ 58292,1 t 29866,1  
 - humanitar yardım 256,0 t 277,3  
6) Çay 5145,9 t 9647,9 106,6 %
7) Spirt 540286,8 L 489,3 45,9 %
8) Spirtli içkilər 7617099,6 L 9859,4 161,1 %
9) Tütün məmulatı 5254,9 mln. əd. 69873,9 125,2 %
10) Qara metallar 274645,0 t 78162,5 139,2 %
11) Minik avtomobilləri   
 -YGB əsasında 19633əd.   143753,8 94,5%
 -GMO əsasında 21322əd. 109029,6  
12) Neft məhsulları 90964,1 t 57087,4  
13) Elektrik enerjisi  1683,3 mln. kvt*s 46676,5  
14) Neft qazı və digər qazaoxşar karbohidrogenlər 3406520,7 min kub.m 352643,4  

Xam neft Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (4142382,8 ton (58,57%)), Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr İdarəsi(2900472,0 ton (41,01%)) tərəfindən ixrac edilmişdir. Neft məhsullarının ixracında Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr İdarəsi (2245266,2 ton (89,93%)), "Azneftyağ" İstehsalat Birliyi (86194,8 tonu (3,45%)), "Middle East Petrol Farm FZE" şirkətinin Azərbaycandakı filialı (64876,0 ton (2,60%)) və "Monolit-D" firması (25725,6 ton (1,03%)) üstünlük təşkil edir.
Respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri xarici ölkələrə (MDB-dən başqa) 4214652,9 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi ixraca nisbətən 86,95%) çıxarmışlar, o cümlədən, 2517972,2 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyuta ilə (ixraca nisbətən 59,74%) və 1603468,9 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə kompensasiyalı öhdəliklər hesabına (ixraca nisbətən 38,05 %), 92702,4 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə digər sazişlər hesabına (ixraca nisbətən 2,20%) çıxarılmışdır.
Eyni zamanda respublikaya xarici ölkələrdən (MDB-dən başqa) 2272758,2 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi idxala nisbətən 60,15%) gətirilmişdir. Onlardan 1240790,8 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyutaya (idxala nisbətən 54,59%), 899532,1 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə digər sazişlər hesabına (ixraca nisbətən 39,58 %) gətirilmişdir.
Xarici ölkələr (MDB-dən başqa) üzrə müsbət saldo 1941894,6 min ABŞ dolları təşkil edir.
Respublikadan xarici ölkələrə (MDB-dən başqa) əsasən mineral yanacaq, neft və onların emal məhsulları, bitumlu minerallar (ixraca nisbətən 93,68%); polimer materiallar və onlardan hazırlanan məmulatlar (1,41%); alüminium və alüminum   məmulatlarI (1,27%); qeyri-üzvi kimya məhsulları (0,50%); meyvə (0,50%) ixrac edilmişdir.
Xarici ölkələrdən (MDB-dən başqa) həmin müddətdə respublikaya əsasən avadanlıqlar və mexaniki cihazlar (idxala nisbətən 33,58%); elektrik maşınları və avadanlıqları, onların hissələri (13,14%); qara metallardan məmulatlar (9,20%); quru nəqliyyat vasitələri (6,67%); mebel (3,05%) idxal edilmişdir.
Respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri MDB ölkələrinə 632812,4 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi ixraca nisbətən 13,05%) çıxarmışlar, o cümlədən, 411387,2 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyuta ilə (ixraca nisbətən 65,01%), 173207,9 min ABŞ dolları dəyərində digər sazişlərlə (ixraca nisbətən 27,37%), 48011,3 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə qapalı valyutaya hesablaşmalar ilə (ixraca nisbətən 7,59%)  çıxarılmışdır.
Eyni zamanda respublikaya MDB ölkələrindən 1505902,4 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə (ümumi idxala nisbətən 39,85%) gətirilmişdir. Onlardan 1017773,0 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dönərli valyutaya (idxala nisbətən 67,59%), 124735,3 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə qapalı valyutaya hesablaşmalar ilə (idxala nisbətən 8,28 %), 355679,7 min ABŞ dolları dəyərində əmtəə digər sazişlərlə (idxala nisbətən 23,62%) gətirilmişdir.
MDB ölkələri üzrə mənfi saldo 873090,0 min ABŞ dolları təşkil edir.
Respublikadan MDB ölkələrinə əsasən mineral yanacaq, neft və onların emal məhsulları, bitumlu minerallar (ixraca nisbətən 32,08%), qeyri-üzvi kimya məhsulları (15,18%); gəmilər, qayıqlar və digər üzən vasitələr (11,02%); heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar (7,19%); tərəvəz (4,91%) ixrac edilmişdir.
MDB ölkələrindən respublikaya təhlil olunan müddət ərzində mineral yanacaq, neft və onların emal məhsulları, bitumlu minerallar (idxala nisbətən 27,79%); gəmilər, qayıqlar və digər üzən vasitələr (18,72%); quru nəqliyyat vasitələri (7,05%); dənli bitkilər (6,38%); avadanlıqlar və mexaniki cihazlar (4,92%) idxal edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının ixrac və idxalında xüsusi çəkisi böyük olan ölkələrdən aşağıdakıları göstərmək olar.
 
İxracdaİdxalda
   
Ölkənin adıDəyəri (min ABŞ dol.)Ümumi ixraca nisb.%-lə
İtaliya 2280567,12 47,05
İsrail 522142,63 10,77
Türkiyə 285434,50 5,89
Fransa 277859,94 5,73
Rusiya 202016,84 4,17
Gürcüstan 198528,70 4,10
İran 193448,94 3,99
Yunanistan 113047,15 2,33
Qazaxıstan 96088,32 1,98
Tacikistan 95943,73 1,98
   
Ölkənin adıDəyəri (min ABŞ dol.)Ümumi ixraca nisb.%-lə
Rusiya 793740,22 21,01
B.Britaniya 356720,72 9,44
Almaniya 281184,00 7,44
Türkiyə 266463,28 7,05
Ukrayna 202601,47 5,36
Çin 149999,07 3,97
Finlandiya 149826,56 3,97
ABŞ 139439,61 3,69
Yaponiya 90107,16 2,38
İtaliya 89487,10 2,37


Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat dövründə xarici ticarətlə 9095 hüquqi və fiziki şəxs məşğul olmuşdur. Bunlardan  3350-i hüquqi, 5745-i isə fiziki şəxslərdir. İxrac əməliyyatlarında dövlət sektorunun payı 2743339,7 min ABŞ dolları (56,59%), özəl sektorun 2054039,7 min ABŞ dolları (42,37%),  fiziki şəxslərin payı isə 50085,9 min ABŞ dolları (1,03%) olmuşdur. İdxal əməliyyatlarında dövlət sektorunun payı 1104084,3 min ABŞ dolları (29,13%), özəl sektorun payı 2486054,1 min ABŞ dolları (65,58%), fiziki şəxslərin payı isə 200523,9 min ABŞ dolları  (5,29%) olmuşdur.
Yuxarıda göstərilən bütün göstəricilər cari valyuta məzənnəsi əsasında hesablanmışdır.

DGK Statistika və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsi


Rəsmi məlumatlar Arxiv    
24.11.2007
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu çox böyük regional qüvvə olan Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə birliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 18-dən 21-dək Türkiyə, Fransa və Gürcüstanda səfərdə olmuşdur.
Noyabrın 18-də Türkiyə ilə Yunanıstan arasında inşa olunmuş qaz kəmərinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Türkiyənin Ədirnə şəhərinin ərazisində, Yunanıstanla sərhəddə yerləşən İpşala sərhəd-keçid məntəqəsində təşkil edilmiş tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Yunanıstanın Baş naziri Konstantinos Karamanlis, Türkiyənin energetika və təbii ehtiyatlar naziri Hilmi Gülər və ABŞ-ın energetika naziri Samuel Bodman və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.

Daha ətraflı
24.11.2007
Yeni Azərbaycan Partiyasının məqsədi, məramı Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi, əbədi müstəqilliyidir
Noyabrın 22-də “Gülüstan” sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 15 illiyi şərəfinə ziyafət təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı ziyafətdə nitq söylədi və bildirdi ki, Azərbaycan ən ağır şəraitdə yaşadığı bir dövrdə yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası öz üzərinə çox böyük və əhəmiyyətli missiya götürmüşdü. O günləri hamımız yaxşı xatırlayırıq, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təzəcə əldə etmişdi. Ölkədə gedən proseslər o qədər də ürəkaçan deyildi.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb