Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
YGB-lər üzrə rüsum və yığımlar haqqında məlumat
2001-ci il üçün


Qrup
Gömrük
rəsmil.
(min man)
İdxal
rüsumu
(min man)
İxrac
rüsumu
(min man)
ƏDV
(min man)
Aksiz
(min man)
Digər
ödənişlər
(min man)
Qrup
üzrə cəmi
(min man)
01 Diri heyvanlar
12340,23
327682,67
0,00
100445,10
0,00
573,70
441041,70
02 Ət və əlavə ət məhsulları
250303,74
12869527,46
0,00
16992115,61
0,00
1897,13
30113843,95
03 Balıqlar və xərçəngkimilər, molyuskalar və başqa su onurğasızlar
13579,90
56300,08
0,00
706388,37
0,00
290,10
776558,44
04 Süd məhsulları ; quş yumurtası, təbii bal, başqa yerdə adı çəkilməmiş heyvan mənşəli yeyinti məhsulları
226044,03
9139758,25
0,00
13667640,70
0,00
2681,52
23036124,50
05 Başqa yerdə adı çəkilməmiş heyvan mənşəli məhsullar
6251,21
209138,41
0,00
289738,55
0,00
84,26
505212,42
06 Canlı ağaclar və başqa bitkilər, kök yumruları, köklər və bitkilərin digər hissələri; kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitkilər
19225,80
366941,55
0,00
431852,57
0,00
56,15
818076,08
07 Tərəvəzlər və bə'zi yeyilən meyvəköklülər və kök yumruları
201728,74
5275522,74
0,00
7640457,93
0,00
3944,41
13121653,82
08 Yeməli meyvələr və qoz-fındıq;sitrus və bostan bitkilərinin qabiqlarivə nazik dəriləri
248280,06
2343513,88
0,00
2922091,94
0,00
316,12
5514202,00
09 Kofe, çay, mate (Paraqvay çayı) və ədviyyələr
356275,28
9672656,59
0,00
19514222,37
0,00
1454,19
29544608,00
10 Dənli bitkilər
842676,50
2067600,72
0,00
60719787,75
0,00
43116,45
63673181,42
11 Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; maya; nişasta ; inulin; buğda özü
68967,49
937829,86
0,00
3815341,58
0,00
1623,81
4823762,74
12 Yağlı bitkilərin toxumları və meyvələri; diqər toxum, meyvələr və dən; dərman bitkiləri və texniki məqsədlər üçün bitkilər ; küləş və yem
34880,31
93682,25
0,00
179390,08
0,00
166,90
308119,54
13 Təmizlənməmiş təbii şellak; kitrələr,qatranlar və digər bitki şirələri vəekstraktları
2103,13
40962,85
0,00
89344,82
0,00
13,97
132424,77
14 Toxunma (hörgü) mə'mulatlarının hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş bitkimənşəli materiallar; başqa yerdə adı çəkilməyən bitki mənşəli diqər məhs.
6093,08
0,00
0,00
226,97
0,00
0,00
6320,05
15 Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar; onların parçalanma məhsulları; hazır yeyinti piyləri;heyvan və ya bitki mənşəli mumlar
198347,47
4064640,45
0,00
10705892,51
0,00
2788,33
14971668,76
16 Ətdən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və diqər su onurğasızlardan hazırlanan hazır məhsullar
51398,51
1664716,96
0,00
3086487,26
0,00
587,69
4803190,42
17 Şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı mə'mulatları
378264,74
11441485,99
0,00
20098150,65
0,00
6980,06
31924881,45
18 Kakao və ondan hazırlanan mə'mulatlar
32385,61
690274,56
0,00
2513226,23
0,00
552,67
3236439,08
19 Dənli bitkilərdən, undan, nişastadan və süddən hazırlanan məhsullar; unluqənnadı mə'mulatları
138060,19
4502925,92
0,00
6921193,90
0,00
3444,58
11565624,59
20 Meyvələrin, tərəvəzin,qoz-fındığın və ya bitkilərin digər hissələrinin e malı məhsulları
82134,14
2698786,65
0,00
3314081,98
0,00
4594,02
6099596,79
21 Müxtəlif ərzaq məhsulları
50008,06
1831816,14
0,00
2895222,22
23775,45
1339,12
4 802161,00
22 Spirtli və spirtsiz içkilər və sirkə
88910,83
1267155,28
0,00
2898145,93
4515736,72
847,55
8770796,31
23 Yeyinti sənəyesinin qalıqları və tullantıları ; heyvanlar üçün hazır yemlər
24971,07
156725,93
0,00
519154,55
0,00
908,65
701760,20
24 Tütün və onun sənaye əvazediciləri
658212,15
14415560,14
0,00
24892559,78
21709944,02
2785,32
61679061,41
25 Duz; kükürd; torpaq və daş; suvaq materialları, əhəng və sement
380479,24
7307267,23
0,00
15640529,08
0,00
11716,30
23339991,85
26 Filizlər, şlaklar və kül
164587,16
132144,74
0,00
29727,14
0,00
1153,84
327612,87
27 Mineral yanacaq, neft və onun e'malı məhsulları ; bitumlu minerallar ; mineral mum
13378843,02
1639951,99
0,00
7620498,32
1491518,44
260681,46
24391493,24
28 Qeyri üzvi kimya; məsulları qiymətli materialların , nadir torpaq metalların radioktiv elementlərin və ya izotopların üzvi və ya qeyri-üzvi birləş-i
224064,18
23225,03
0,00
42462,39
0,00
769,89
290521,50
29 Üzvi kimyəvi birləşmələr
165978,71
45227,64
0,00
75141,62
196,69
603,04
287147,69
30 Əczaçılıq məhsulları
235496,27
15316,03
0,00
155843,57
0,00
1702,59
408358,46
31 Gübrələr
83850,23
8227,56
0,00
11123,13
0,00
1464,71
104665,62
32 Aşılayıcı və boyayıcı ekstraktlar,tanninlər və onun törəmələri,boyalar,piqmentlər və digər boyayıcı maddələr,boyaqlar və laklar
84920,89
2073447,04
0,00
3626892,56
0,00
1518,59
5786779,08
33 Efir yağları və rezinoidlər,ətriyyat,kosmetika və tualet vasitələri
79947,13
3707850,89
0,00
5295173,57
0,00
1080,66
9084052,25
34 Sabun,səthi-aktiv üzvi maddələr,yuyucu vasitələr,sürtgü materialları,sün' i və hazır mumlar,təmizləmə və cilalama üçün tərkiblər,
163012,45
5047178,45
0,00
7564757,30
0,00
1271,19
12776219,38
35 Zülali maddələr,şəkildəyişdirilmiş nişastalar ,yapışqanlar ,fermentlər
24071,41
668219,67
0,00
1018183,69
0,00
317,25
1710792,03
36 Partlayıcı maddələr,pirotexnika mə'mulatları ,kibritlər,pirofor ərintilər bə"zi alışqan maddələr
39032,94
171917,52
0,00
786768,66
0,00
290,19
998009,31
37 Foto və kino malları
4499,92
110915,74
0,00
166393,20
0,00
64,92
281873,79
38 Digər kimyəvi maddələr
139394,59
1021917,38
0,00
2286277,31
0,00
1571,05
3449160,33
39 Polimr materiallar,plastik kütlələr və onlardan hazırlanan mə"mulatlar
437102,29
6070057,46
0,00
8321835,77
0,00
5110,47
14834105,98
40 Kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan mə'mulatlar
176765,71
1929389,16
0,00
8102912,51
0,00
1258,50
10210325,87
41 E'mal olunmamış gön və dəri (dəri xammaları) (təbii xəzdən başqa)və dəri
29311,32
41096,86
0,00
64309,03
0,00
27,92
134745,13
42 Dəri mə'mulatları ; sərraclıq-yəhər mə'mulatları və qoşqu ləvazimatı; qadın çantaları və analoji mallar ; bağırsaqdan hazırlanan mə'm
11989,31
269179,66
0,00
378270,52
0,00
144,44
659583,93
43 Təbii və sün'i xəz; ondan hazırlanan mə'mulatlar
93,20
7612,26
0,00
10514,18
0,00
4,68
18224,31
44 Oduncaq və ondan hazırlanan mə'mulatlar ; oduncaq kömürü
228623,51
2419799,75
0,00
16717984,72
0,00
18330,09
19384738,07
45 Mantar və ondan hazırlanan mə'mulatlar
374,63
541,10
0,00
477,90
0,00
9,54
1403,16
46 Samandan, alfadan və digər materiallardan hörgü mə'mulatları; səbət mə'mulatları və toxunma mə'mulatlar
23,08
1219,80
0,00
1683,33
0,00
0,00
2926,21
47 Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə, tullantılardan və makulaturadan regenerasiya edilən kagız və karton
2893,71
45,03
0,00
2157,18
0,00
13,87
5109,79
48 Kağız və karton ; kağız kütləsindən ,kağızdan və kartondan hazırlanan mə'mulatlar
319853,52
11807041,21
0,00
19487570,19
0,00
4344,15
31618809,07
49 Kitablar, qəzetlər, reproduksiyalar və poliqrafiya senayesinin digər mə'mulatları; əlyazmaları, makinada yazılan məntlər və çertyojlar
60958,38
783757,44
0,00
1064684,76
0,00
241,97
1909642,55
50 İpək
1148,10
0,00
0,00
206,66
0,00
0,00
1354,76
51 Qoyun yunu, heyvanların zərif və qaba yunu , at tükündən iplik və parça
4010,35
75321,63
0,00
190300,72
0,00
23,06
269655,76
52 Pambıq
257734,44
1184763,95
0,00
2502167,94
0,00
743,56
3945409,88
53 Digər bitki toxuçuluq lifləri ; kağız ipliklər və ondardan hazırlanan parçalar
30663,47
594146,38
0,00
832666,00
0,00
3219,63
1460695,47
54 Kimyəvi liflər
24506,12
370964,12
0,00
539715,07
0,00
249,42
935434,73
55 Kimyəvi ştapel liflər
29813,03
1202797,81
0,00
1984705,20
0,00
148,39
3217464,43
56 Pambıq, keçə və qeyri-parça materialları ;xüsusi iplik ; kanat və kəndir mə' mulatları; troslar,kanatlar və onlardan olan mə'mulatlar
42611,94
1618519,61
0,00
2262253,75
0,00
265,76
3923651,06
57 Xalçalar və digər döşəməüstü örtüklər
9500,82
245138,32
0,00
269339,35
0,00
36,91
524015,41
58 Xüsusi parçalar, iki üzdən tikilmiş parçalar; krujeva, şəbəkə,bəzək materialları, tikmələr
14742,94
339657,61
0,00
471642,70
0,00
285,60
826328,84
59 Hopdurulmuş, örtülmüş, təkrarlanmış toxuculuq materialları; onlardan olan texniki tə'yinatlı mə'mulatlar
7100,10
152955,57
0,00
246822,82
0,00
97,48
406975,96
60 Maşında və əldə toxunmuş trikotaj parçalar
7553,43
132605,47
0,00
184615,01
0,00
181,75
324955,66
61 Paltar və trikotaj paltar ləvazimatları, maşında və ya əldə toxulmuş
21491,65
557557,58
0,00
775348,05
0,00
88,31
1354485,58
62 Paltar və toxunma paltar ləvazimatları (maşında və ya əldə toxunmuş trikotajdan başqa)
220083,34
5144653,17
0,00
7176141,71
0,00
7492,80
12548371,02
63 Digər hazır toxunma mə'mulatlar; dəstlər; geyilmiş paltar və toxuculuq mə'mulatları;əski-üskü (cındır)
87097,09
1305761,38
0,00
1828659,69
0,00
816,14
3222334,30
64 Ayaqqabı, ketrlər və analoji mə'mulatlar ; onların hissələri
89261,50
5933838,04
0,00
8252985,46
0,00
919,07
14277004,07
65 Baş qeyimləri və onların hissələri
2199,04
17443,33
0,00
24725,39
0,00
0,00
44367,76
66 Çətirlər , əl ağacları, əl abagları-oturacaqlar, çubuqlar, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri
2015,25
112071,55
0,00
154994,72
0,00
28,08
269109,60
67 E'mal olunmuş lələk və pərgü və ondan olan mə'msulatlar; sün'i güllər, insan saçından mə'mulatlar
1507,86
56145,28
0,00
77727,97
0,00
32,56
135413,68
68 Daş gips, sement, asbest,slyuda və ya analoji mə'mulatlar
124148,70
871198,04
0,00
2884628,05
0,00
3266,73
3883241,51
69 Keramik mə'mulatlar
188687,29
5133427,02
0,00
8288389,55
0,00
3653,53
13614157,39
70 Şüşə və ondan hazırlanan mə'mulatlar
103945,48
1832868,29
0,00
4725739,81
0,00
4047,42
6666601,00
71 Təbii və ya yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar , qiymətli metallara tutulmuş qeyri-nəcib metallar
18177,19
56908,44
0,00
78774,79
0,00
0,00
153860,42
72 Qara metallar
327830,47
345750,26
33324,62
18275291,36
0,00
8298,01
18990494,72
73 Qara metallardan hazırlanan mə'mulatlar
893784,38
6422579,07
0,00
24833601,72
0,00
9616,74
32159581,92
74 Mis və ondan hazırlanan mə'mulatlar
49900,60
65472,45
99552,36
186577,36
0,00
32,75
401535,52
75 Nikel və ondan hazırlanan mə'mulatlar
5469,55
4940,60
0,00
984,42
0,00
23,44
11418,02
76 Alüminium və ondan hazırlanan mə'mulatlar
148044,35
803284,40
262406,20
501247,92
0,00
800,24
1715783,10
78 Qurğuşun və ondan hazırlanan mə'mulatlar
1899,05
1493,14
7123,38
1713,07
0,00
14,00
12242,63
79 Sink və ondan hazırlanan mə'mulatlar
815,30
29,45
0,00
43,57
0,00
0,00
888,33
80 Qalay və ondan hazırlanan mə'mulatlar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 Digər qeyri-nəcib metallar ; metalo-keramika; onlardan hazırlanan mə'mulatlar
3359,85
5202,00
0,00
593,20
0,00
4,59
9159,63
82 Qeyri-nəcib metallardan alətlər , bıçaq məmulatları,qaşıqlar , çəngəllər; onların qeyri-nəcib metallardan hazırlanan hissələri
116878,56
2313299,84
0,00
3523193,66
0,00
1165,80
5954537,86
83 Qeyri-nəcib metallardan digər mə'mulatlar
60973,80
1214131,96
0,00
2160054,87
0,00
9921,46
3445082,10
84 Nüvə reaktorları, qazanlar , avadanlıqlar və texniki qurğular ; onların hissələri
2906071,75
8981674,17
0,00
12904405,95
0,00
55254,47
24847406,34
85 Elektrik maşınları və avadanlıqları , onların hissələri; səyazıçı və səslən-dirici aparatlar; televiziya təsvirlərinin və səs üçün aparatlar
1594324,10
20192948,62
0,00
38974923,36
0,00
8985,35
60771181,43
86 Dəmir yol və tramvay lokomotivləri , dəmir yol nəqliyyatı vasitələri və onların hissələri; dəmir yol və tramvay şəbəkələri üçün yol qurğuları
124388,21
33157,32
0,00
14028,83
0,00
1213,37
172787,73
87 Quru nəqliyyatı vasitələri ,dəmir yol, tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa ; onların hissələri və avadanlıqları
670746,07
7082126,95
0,00
27519656,04
21452,71
48316,02
35342297,79
88 Uçan aparatlar , kosmik aparatlar və onların hissələri
115305,50
122724,76
0,00
19445,31
0,00
18,55
257494,12
89 Gəmilər , qayıqlar və digər üzən vasitələr
19908,90
4252,35
0,00
8845,39
0,00
41,46
33048,09
90 Oprik, fotoqrafiya, kinematoqrafiya,ölçü,nəzarət ,ən dəqiq tibbi və cərrahi cihaz və aparatlar; onların hissələri və ləvazimatları
417711,11
594188,88
0,00
1221880,46
0,00
530,90
2234311,34
91 Bütün növlərdən olan saatlar və onların hissələri
8921,13
297618,42
0,00
319987,22
0,00
139,48
556666,24
92 Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları
528,69
3767,80
0,00
5290,36
0,00
0,00
9586,85
93 Silah və döyüş sursatları ; onların hissələri və ləvazimatları
93217,04
10548,52
0,00
45437,32
0,00
9,44
149212,32
94 Mebel: yataq ləvazimatları ,döşəklər ,döşək əsasları , divan yastıqları və analoji içi doldurulma mebel ləvazimatları; başqa yerdə adı çəkilməmiş cih
223060,45
7903134,34
0,00
10961854,85
0,00
4727,61
19092777,25
95 Oyuncaqlar ,oyunlar və idman avadanlıqları; onların hissələri və ləvazimatları
43236,76
1401811,46
0,00
1943098,94
0,00
1295,15
3389442,30
96 Müxtəlif hazır mə'mulatlar
22560,35
817490,33
0,00
1140409,95
358,31
312,64
1981131,58
97 İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat
552,40
3526,78
0,00
4359,50
0,00
0,00
8438,68
Siyahı
386,97
26005,94
0,00
35957,86
0,00
0,00
62350,78
Yekün:
29565483,55
21957654,38
402406,55
491740763,89
27762982,34
571055,61
767000346,32

2001-ci il ərzində Respublikanın gömrük orqanları tərəfindən idxal olunan malların, habelə valyuta sərvətlərinin Respublikadan çıxarılmasına görə tutulan haqqın, yol vergilərinin və s. gömrük rüsumlarının hesabına dövlət büdcəsinə cəmi 822242,2 mln. manat köçürülmüşdür.

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb