Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
2002-ci il ərzində
YGB-lər üzrə rüsum və yığımlar haqqında məlumat


Qrup
Gömrük
rəsmil.
(min man)
İdxal
rüsumu
(min man)
İxrac
rüsumu
(min man)
ƏDV
(min man)
Aksiz
(min man)
Digər
ödənişlər
(min man)
Qrup
üzrə cəmi
(min man)
01 Diri heyvanlar
20074,14
557133,90
0,00
408817,76
0,00
1120,81
987146,60
02 Ət və əlavə ət məhsulları
210785,78
13011775,54
0,00
15941410,24
0,00
1146,55
29165118,11
03 Balıqlar və xərçəngkimilər, molyuskalar və başqa su onurğasızlar
13706,50
42352,71
0,00
851551,55
0,00
409,33
908020,09
04 Süd məhsulları ; quş yumurtası, təbii bal, başqa yerdə adı çəkilməmiş heyvan mənşəli yeyinti məhsulları
252340,39
9937668,58
0,00
16502781,83
0,00
2019,84
26694810,63
05 Başqa yerdə adı çəkilməmiş heyvan mənşəli məhsullar
3218,05
88341,86
0,00
122494,46
0,00
43,38
214097,76
06 Canlı ağaclar və başqa bitkilər, kök yumruları, köklər və bitkilərin digər hissələri; kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitkilər
28073,27
186356,08
0,00
250418,90
0,00
107,11
464955,35
07 Tərəvəzlər və bə'zi yeyilən meyvəköklülər və kök yumruları
265422,21
6651025,29
0,00
9697299,48
0,00
6455,59
16620202,56
08 Yeməli meyvələr və qoz-fındıq;sitrus və bostan bitkilərinin qabiqlarivə nazik dəriləri
430791,92
1909259,50
0,00
2011541,09
0,00
1384,49
4352977,01
09 Kofe, çay, mate (Paraqvay çayı) və ədviyyələr
284536,53
4676555,93
0,00
11067588,77
0,00
1254,83
16029936,05
10 Dənli bitkilər
782601,86
1503123,78
0,00
59583683,01
0,00
45004,96
61914413,61
11 Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; maya; nişasta ; inulin; buğda özü
64774,53
1145592,22
0,00
3882220,78
0,00
1223,77
5093811,29
12 Yağlı bitkilərin toxumları və meyvələri; diqər toxum, meyvələr və dən; dərman bitkiləri və texniki məqsədlər üçün bitkilər ; küləş və yem
37451,87
164821,36
0,00
248394,89
0,00
261,93
460930,04
13 Təmizlənməmiş təbii şellak; kitrələr,qatranlar və digər bitki şirələri vəekstraktları
613,65
8299,28
0,00
28062,72
0,00
4,89
36980,54
14 Toxunma (hörgü) mə'mulatlarının hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş bitkimənşəli materiallar; başqa yerdə adı çəkilməyən bitki mənşəli diqər məhs.
656,32
0,00
0,00
148,79
0,00
0,00
805,10
15 Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar; onların parçalanma məhsulları; hazır yeyinti piyləri;heyvan və ya bitki mənşəli mumlar
169481,87
1603891,62
0,00
9618941,00
0,00
2172,52
11394487,01
16 Ətdən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və diqər su onurğasızlardan hazırlanan hazır məhsullar
61991,30
1297619,13
0,00
3781435,88
0,00
719,28
5141765,58
17 Şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı mə'mulatları
288625,54
5553752,76
0,00
24141226,62
0,00
8854,53
29992459,45
18 Kakao və ondan hazırlanan mə'mulatlar
60482,23
832072,12
0,00
6212980,41
0,00
811,54
7106346,30
19 Dənli bitkilərdən, undan, nişastadan və süddən hazırlanan məhsullar; unluqənnadı mə'mulatları
139050,11
3712962,78
0,00
6758489,33
0,00
7818,28
10618320,50
20 Meyvələrin, tərəvəzin,qoz-fındığın və ya bitkilərin digər hissələrinin e malı məhsulları
117037,90
2870861,26
0,00
3646657,63
0,00
944,70
6635501,48
21 Müxtəlif ərzaq məhsulları
65878,21
1607724,60
0,00
3513799,48
8223,97
1143,16
5196769,42
22 Spirtli və spirtsiz içkilər və sirkə
101777,94
1803188,05
0,00
6386999,39
13566848,43
1256,03
21860069,84
23 Yeyinti sənəyesinin qalıqları və tullantıları ; heyvanlar üçün hazır yemlər
84582,15
526260,44
0,00
1367667,99
0,00
2731,19
1981241,76
24 Tütün və onun sənaye əvazediciləri
564524,07
9067256,62
0,00
21429568,47
24801280,02
2583,55
55865212,73
25 Duz; kükürd; torpaq və daş; suvaq materialları, əhəng və sement
317333,71
4859355,42
0,00
12972614,24
9,80
15501,80
18164814,96
26 Filizlər, şlaklar və kül
172177,47
136864,88
0,00
29245,80
0,00
1038,33
339326,48
27 Mineral yanacaq, neft və onun e'malı məhsulları ; bitumlu minerallar ; mineral mum
15363024,29
1325023,30
0,00
9595381,01
2015340,75
3110,85
28301880,20
28 Qeyri üzvi kimya; məsulları qiymətli materialların , nadir torpaq metalların radioktiv elementlərin və ya izotopların üzvi və ya qeyri-üzvi birləş-i
349592,10
99960,93
0,00
69509,46
0,00
1988,79
521051,28
29 Üzvi kimyəvi birləşmələr
212982,37
89765,51
0,00
36853,94
0,00
639,53
340241,36
30 Əczaçılıq məhsulları
294453,65
19667,29
0,00
168268,07
0,00
2440,96
484829,97
31 Gübrələr
58135,02
1488,78
0,00
9666,16
0,00
2284,88
71574,84
32 Aşılayıcı və boyayıcı ekstraktlar,tanninlər və onun törəmələri,boyalar,piqmentlər və digər boyayıcı maddələr,boyaqlar və laklar
145864,09
2631628,72
0,00
4781645,94
0,00
4467,55
7563606,30
33 Efir yağları və rezinoidlər,ətriyyat,kosmetika və tualet vasitələri
95839,60
4613819,36
0,00
6625575,88
0,00
2267,38
11337502,21
34 Sabun,səthi-aktiv üzvi maddələr,yuyucu vasitələr,sürtgü materialları,sün' i və hazır mumlar,təmizləmə və cilalama üçün tərkiblər,
177936,39
6367716,74
0,00
9518083,24
0,00
2517,90
16066254,26
35 Zülali maddələr,şəkildəyişdirilmiş nişastalar ,yapışqanlar ,fermentlər
21044,17
597173,15
0,00
892296,94
0,00
9615,99
1520130,25
36 Partlayıcı maddələr,pirotexnika mə'mulatları ,kibritlər,pirofor ərintilər bə"zi alışqan maddələr
50588,40
7291,95
0,00
995652,81
0,00
394,00
1053927,15
37 Foto və kino malları
7860,97
82771,23
0,00
185074,21
0,00
63,08
275769,49
38 Digər kimyəvi maddələr
252407,36
2394502,26
0,00
6508917,60
0,00
836,91
9156664,13
39 Polimr materiallar,plastik kütlələr və onlardan hazırlanan mə"mulatlar
695989,00
6801916,50
0,00
9977209,11
0,00
5747,27
17480861,87
40 Kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan mə'mulatlar
241287,35
1951028,82
0,00
11369443,25
0,00
2085,06
13563844,18
41 E'mal olunmamış gön və dəri (dəri xammaları) (təbii xəzdən başqa)və dəri
30557,29
33485,12
0,00
58212,55
0,00
68,39
122323,35
42 Dəri mə'mulatları ; sərraclıq-yəhər mə'mulatları və qoşqu ləvazimatı; qadın çantaları və analoji mallar ; bağırsaqdan hazırlanan mə'm
10702,98
320004,35
0,00
451138,58
0,00
107,47
781953,39
43 Təbii və sün'i xəz; ondan hazırlanan mə'mulatlar
545,50
28958,42
0,00
40072,14
0,00
38,72
69614,78
44 Oduncaq və ondan hazırlanan mə'mulatlar ; oduncaq kömürü
280218,96
2112854,69
0,00
18597552,65
0,00
24581,77
21015208,07
45 Mantar və ondan hazırlanan mə'mulatlar
1334,17
1859,34
0,00
227,15
0,00
24,38
3445,04
46 Samandan, alfadan və digər materiallardan hörgü mə'mulatları; səbət mə'mulatları və toxunma mə'mulatlar
121,18
1424,22
0,00
1965,42
0,00
0,00
3510,81
47 Oduncaqdan və ya digər lifli sellöloz materiallardan hazırlanan kütlə tullantılardan və makulaturadan regenerasiya edilən kağız və karton
3157,60
23347,38
0,00
568,37
0,00
0,00
27073,35
48 Kağız və karton ; kağız kütləsindən ,kağızdan və kartondan hazırlanan mə'mulatlar
358873,94
10514704,26
0,00
19271308,31
0,00
5689,20
30150575,71
49 Kitablar, qəzetlər, reproduksiyalar və poliqrafiya senayesinin digər mə'mulatları; əlyazmaları, makinada yazılan məntlər və çertyojlar
188466,49
1782133,08
0,00
2450564,88
0,00
218,75
4421383,20
50 İpək
531,81
1088,68
0,00
1593,70
0,00
0,00
3214,19
51Qoyun yunu, heyvanlarının zərif və qaba yunu, at tükündən iplik və parça
20835,25
5977,14
0,00
1206247,82
0,00
39,01
1233099,23
52 Pambıq
357560,17
277022,35
0,00
1158606,51
0,00
349,52
1793538,55
53 Digər bitki toxuçuluq lifləri ; kağız ipliklər və ondardan hazırlanan parçalar
109082,99
1368020,82
0,00
1913232,72
0,00
2999,44
3393335,98
54 Kimyəvi liflər
13851,28
313722,14
0,00
592134,08
0,00
175,56
919883,06
55 Kimyəvi ştapel liflər
36134,44
175931,74
0,00
2062028,28
0,00
184,98
2274279,45
56 Pambıq, keçə və qeyri-parça materialları ;xüsusi iplik ; kanat və kəndir mə' mulatları; troslar,kanatlar və onlardan olan mə'mulatlar
43747,68
1535660,27
0,00
2157674,70
0,00
170,03

3737252,68

57 Xalçalar və digər döşəməüstü örtüklər
6845,85
577682,69
0,00
205661,52
0,00
24,48
790214,54
58 Xüsusi parçalar, iki üzdən tikilmiş parçalar; krujeva, şəbəkə,bəzək materialları, tikmələr
5472,16
491808,44
0,00
685502,85
0,00
116,78
1182900,73
59 Hopdurulmuş, örtülmüş, təkrarlanmış toxuculuq materialları; onlardan olan texniki tə'yinatlı mə'mulatlar
8999,77
88897,54
0,00
410198,97
0,00
111,76
508208,04
60 Maşında və əldə toxunmuş trikotaj parçalar
1219,27
74970,31
0,00
103603,21
0,00
19,52
179812,31
61 Paltar və trikotaj paltar ləvazimatları, maşında və ya əldə toxulmuş
23344,73
789821,90
0,00
1099318,82
0,00
351,47
1912836,92
62 Paltar və toxunma paltar ləvazimatları (maşında və ya əldə toxunmuş trikotajdan başqa)
251169,39
5538155,73
0,00
7713835,87
0,00
4441,47
13507602,46
63 Digər hazır toxunma mə'mulatlar; dəstlər; geyilmiş paltar və toxuculuq mə'mulatları;əski-üskü (cındır)
118932,67
1915292,77
0,00
2725983,52
0,00
1099,88
4761308,85
64 Ayaqqabı, ketrlər və analoji mə'mulatlar ; onların hissələri
153682,27
6952953,70
0,00
10589461,01
0,00
2082,04
17698179,01
65 Baş qeyimləri və onların hissələri
3943,79
36146,35
0,00
50605,09
0,00
9,77
90704,99
66 Çətirlər , əl ağacları, əl abagları-oturacaqlar, çubuqlar, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri
3985,33
120089,73
0,00
166438,07
0,00
87,98
290601,11
67 E'mal olunmuş lələk və pərgü və ondan olan mə'msulatlar; sün'i güllər, insan saçından mə'mulatlar
3210,47
57221,83
0,00
79581,21
0,00
87,45
14100,96
68 Daş gips, sement, asbest,slyuda və ya analoji mə'mulatlar
99484,37
1082575,58
0,00
4852115,48
0,00
6435,36
6040610,79
69 Keramik mə'mulatlar
265150,04
7374453,86
0,00
11393014,95
0,00
5025,33
19037644,18
70 Şüşə və ondan hazırlanan mə'mulatlar
120244,96
3215258,92
0,00
6084368,39
0,00
4972,11
9424844,38
71 Təbii və ya yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar , qiymətli metallara tutulmuş qeyri-nəcib metallar
2642,35
159530,60
0,00
231745,36
0,00
0,00
393918,30
72 Qara metallar
451234,21
920439,67
979,60
18138101,15
0,00
6997,74
19517752,38
73 Qara metallardan hazırlanan mə'mulatlar
1872856,47
5603255,21
0,00
27311374,65
0,00
14622,16
34802108,49
74 Mis və ondan hazırlanan mə'mulatlar
6760,44
99008,88
2,12
189852,20
0,00
121,83
295745,47
75 Nikel və ondan hazırlanan mə'mulatlar
11950,80
13588,10
0,00
1623,69
0,00
34,15
27196,74
76 Alüminium və ondan hazırlanan mə'mulatlar
132554,86
1149832,52
0,00
1427290,39
0,00
769,54
2710447,31
78 Qurğuşun və ondan hazırlanan mə'mulatlar
1064,49
103,31
0,00
190,73
0,00
19,45
1377,98
79 Sink və ondan hazırlanan mə'mulatlar
5290,38
278,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5568,41
80 Qalay və ondan hazırlanan mə'mulatlar
91,45
3,61
0,00
8,79
0,00
0,00
103,85
81 Digər qeyri-nəcib metallar, metalo-keramika, onlardan hazırlanan mə'mulatlar
925,56
266,00
0,00
155,15
0,00
9,77
1356,48
82 Qeyri-nəcib metallardan alətlər , bıçaq məmulatları,qaşıqlar , çəngəllər; onların qeyri-nəcib metallardan hazırlanan hissələri
114356,34
3501411,00
0,00
5809399,82
0,00
1046,21
9426213,37
83 Qeyri-nəcib metallardan digər mə'mulatlar
84143,85
2248226,19
0,00
3591220,92
0,00
670,46
5924261,42
84 Nüvə reaktorları, qazanlar , avadanlıqlar və texniki qurğular ; onların hissələri
3166084,20
10026539,48
0,00
26649862,86
0,00
9048,41
39851534,96
85 Elektrik maşınları və avadanlıqları , onların hissələri; səyazıçı və səslən-dirici aparatlar; televiziya təsvirlərinin və səs üçün aparatlar
1478278,36
21673786,59
0,00
49543782,51
0,00
9635,12
72705482,58
86 Dəmir yol və tramvay lokomotivləri , dəmir yol nəqliyyatı vasitələri və onların hissələri; dəmir yol və tramvay şəbəkələri üçün yol qurğuları
196479,14
1317,34
0,00
35745,09
0,00
3242,68
236784,24
87 Quru nəqliyyatı vasitələri, dəmir yol, tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa ; onların hissələri və avadanlıqları
989716,49
11318663,30
0,00
50234244,45
16950,31
49985,50
62609560,05
88 Uçan aparatlar , kosmik aparatlar və onların hissələri
98807,00
6970,25
0,00
16199,36
0,00
82,61
122059,22
89 Gəmilər , qayıqlar və digər üzən vasitələr
151656,72
21661,25
0,00
74222,95
0,00
53,70
247594,61
90 Oprik, fotoqrafiya, kinematoqrafiya,ölçü,nəzarət, ən dəqiq tibbi və cərrahi cihaz və aparatlar; onların hissələri və ləvazimatları
423973,03
531339,21
0,00
2005689,76
0,00
637,60
2961639,61
91 Bütün növlərdən olan saatlar və onların hissələri
14066,30
552796,73
0,00
765664,72
0,00
199,01
1332726,76
92 Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları
665,70
13656,47
0,00
24408,86
0,00
0,00
38731,02
93 Silah və döyüş sursatları; onların hissələri və ləvazimatları
291742,30
2922,26
0,00
85981,92
0,00
33,89
380680,37
94 Mebel: yataq ləvazimatları, döşəklər ,döşək əsasları , divan yastıqları və analoji içi doldurulma mebel ləvazimatları; başqa yerdə adı çəkilməmiş cih
263511,72
8804118,27
0,00
14566195,10
0,00
5378,91
23639204,01
95 Oyuncaqlar ,oyunlar və idman avadanlıqları; onların hissələri və ləvazimatları
62297,18
1730482,16
0,00
2399404,45
0,00
1157,30
4193341,10
96 Müxtəlif hazır mə'mulatlar
36172,95
1175198,57
0,00
1657896,85
0,00
385,01
2869653,38
97 İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat
1644,70
545,72
0,00
890,56
0,00
4,89
5085,08
Yekün:
34885440,90
217115085,85
981,72
582086726,75
40422312,81
308169,57
874818717,60

Qeyd: 2002-ci ildə Respublikanın gömrük orqanları tərəfindən idxal olunan malların, habelə valyuta sərvətlərinin Respublikadan çıxarılmasına görə tutulan haqqın, yol vergilərinin və s. gömrük rüsumlarının hesabına dövlət büdcəsinə cəmi 921833,0 mln. manat köçürülmüşdür.

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
24.11.2007
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu çox böyük regional qüvvə olan Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə birliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 18-dən 21-dək Türkiyə, Fransa və Gürcüstanda səfərdə olmuşdur.
Noyabrın 18-də Türkiyə ilə Yunanıstan arasında inşa olunmuş qaz kəmərinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Türkiyənin Ədirnə şəhərinin ərazisində, Yunanıstanla sərhəddə yerləşən İpşala sərhəd-keçid məntəqəsində təşkil edilmiş tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Yunanıstanın Baş naziri Konstantinos Karamanlis, Türkiyənin energetika və təbii ehtiyatlar naziri Hilmi Gülər və ABŞ-ın energetika naziri Samuel Bodman və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.

Daha ətraflı
24.11.2007
Yeni Azərbaycan Partiyasının məqsədi, məramı Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi, əbədi müstəqilliyidir
Noyabrın 22-də “Gülüstan” sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 15 illiyi şərəfinə ziyafət təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı ziyafətdə nitq söylədi və bildirdi ki, Azərbaycan ən ağır şəraitdə yaşadığı bir dövrdə yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası öz üzərinə çox böyük və əhəmiyyətli missiya götürmüşdü. O günləri hamımız yaxşı xatırlayırıq, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təzəcə əldə etmişdi. Ölkədə gedən proseslər o qədər də ürəkaçan deyildi.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb