Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
Dövlət Gömrük Komitəsinin sənədləri


/ 27.03.1997
Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunan alkoqollu içkilərə, etil (yeyinti) spirtinə və tütün mə`mulatına aksiz markalarının tətbiq edilməsi qaydaları haqqında Tə`limat

1095 / 22.12.1997
"Dövrü gömrük bəyannaməsinin verilməsi, tətbiqi və sənədləşdirilməsi Qaydaları

1099 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunan aksizli mallara və aksiz tətbiq edilən minik avtomobillərinə aksiz vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında Tə`limat

1101 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi qaydaları haqqında Tə`limat

1102 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarında girovdan istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə

1103 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində bankların və digər kredit təşkilatlarının reyestrə salınma haqqında müraciətlərinə baxılması Qaydaları

1104 / 25.12.1997
Artıq ödənilmiş və ya alınmış gömrük ödənişlərinin qaytarılması Qaydaları

1105 / 25.12.1997
Gömrük mədaxil orderinin doldurulması və onun tətbiqi ilə gömrük ödənişlərinin alınması qaydaları haqqında Təlimat

1106 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən malların gömrük dəyərinin bəyan edilməsinin qayda və şərtləri haqqında Əsasnamə

1107 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunan aksizli markalar və aksiz tətbiq edilən minik avtomobillərinə aksiz vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında Tə`limat

14 / 08.01.1998
Azərbaycan Respublikası ərazisindən fiziki şəxslər tərəfindən müşayiət olunan və olunmayan baqajların, əl yüklərinin, xarici valyutanın və şəxsi nəqliyyat vasitələrinin tranzit gömrük rejimi altında keçirilməsi Qaydaları

/ 12.02.1998
Azərbaycan Respublikasının Gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 iyul 1997-ci il tarixli 81 saylı qərarı üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Təlimat(Qüvvədən düşmüş)

10 / 23.03.1998
Azərbaycan Respublikası Gömrük orqanları əməkdaşlarının fərdi qaydada mükafatlandırılması haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

11 / 23.03.1998
Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 iyul 1997-ci il tarixli, 81 saylı Qərarı üzrə hazırlanmış tə`limatının təsdiq edilməsi haqqında

27 / 17.06.1998
Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları

29 / 03.07.1998 (Qüvvədən düşmüş)
Fiziki şəxs olan qeyri-rezidentlər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları

33 / 24.07.1998
"Rüsumsuz ticarət mağazasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında" Qaydalar

34 / 24.07.1998
"Azərbaycan Respublikasının Gömrük ərazisinə bilavasitə təkrar ixrac üçün gətirilmiş və bu ərazidən aparılan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi" Qaydaları

49 / 09.09.1998
Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarət barədə Tə`limat

59 / 13.10.1998
"Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan aksizli mallara və aksiz tətbiq edilən minik avtomobillərinə aksiz vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında" Tə`limata əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə

64 / 11.11.1998
"Gömrük anbarları haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında (Əsasnamə ilə)

8 / 10.02.1999
"Malların təkrar idxalı gömrük rejimi haqqında" Əsasnamə

9 / 11.02.1999
"Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarət barədə" Tə`limata əlavələr edilməsi haqqında

13 / 17.02.1999
"Dövlətin xeyrinə maldan imtina haqqında" Əsasnamə

14 / 17.02.1999
"Malların məhv edilməsi gömrük rejimi haqqında" Əsasnamə

22 / 02.04.1999
"Gömrük nəzarəti zonalarının yaradılması və onların nişanlanması Qaydaları

25 / 16.04.1999
"Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikasının Metodologiyasının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq statistik dəyərin hesablanılmasına dair Tə`limat" haqqında

26 / 20.04.1999
"Hava gəmilərinin istismarı üçün zəruri olan yanacaq-sürtkü materiallarının gömrük rəsmiləşdirilməsi haqqında" Metodiki göstərişin təsdiq edilməsi haqqında

31 / 29.04.1999 (Qüvvədən düşmüş)
«Tranzit gömrük rejimi haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi haqqında

35 / 19.05.1999
"Malların gömrük nəzarəti altında Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranziti zamanı gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin tə`min edilməsi üzrə sığorta şirkətlərinin zəmanətlərinin gömrük orqanları tərəfindən qəbulu Qaydaları" haqqında

37 / 02.06.1999
"Təkrar ixrac gömrük rejimi altında yerləşdirilmiş mallara yük gömrük bəyannaməsinin doldurulması", "Təkrar idxal gömrük rejimi altında yerləşdirilmiş mallara yük gömrük bəyannaməsinin doldurulması" və "Rüsumsuz ticarət mağazası gömrük rejimi altında yerləşdirilmiş mallara yük gömrük bəyannaməsinin doldurulması" Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

46 / 15.07.1999
"Mallar tranzit gömrük rejimi altında yerləşdirilərkən yük-gömrük bəyannaməsinin doldurulmasının müvəqqəti Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

14/001 / 30.07.1999
Azərbaycan Respublikasına müvəqqəti idxal edilən malların gömrük rüsumları və vergilərin ödənilməsindən tamamilə və ya qismən azad edilməsinin bir sıra Məcələləri ilə bağlı

52 / 10.08.1999
Komitənin Mərkəzi Laboratoriyası tərəfindən hazırlanmış normativ-metodiki sənədlərin təsdiqi haqqında

73 / 10.12.1999
Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımlarının alınması qaydaları barədə

18 / 21.02.2000
"Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş rejimlərə uyğun olaraq ödənilməli olan gömrük ödənişləri məbləğlərinin gömrük orqanının depozitinə verilməsi ilə tə`min edilməsi və onların qaytarılması" qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

39 / 25.05.2000
"Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları"na dəyişikliklər edilməsi barədə

64 / 29.09.2000
"Müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejimi haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

86 / 02.12.2000
"Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatının verilməsi Qaydaları"nın 5-ci maddəsinin 5.1 bəndində əlavə və dəyişikliklər

25 / 12.04.2001
Gömrük Ərazisində Malların Emalı Gömrük Rejimi haqqında Əsasnamə

14 / 20.04.2001
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilmə Qaydaları

31 / 20.04.2001
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilmə Qaydaları

43 / 23.05.2001
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq uçuşlar üçün açıq olan hava limanlarında gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

70 / 28.08.2001
Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimat

99 / 30.10.2001
Rüsumsuz ticarət mağazasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında qaydalara edilmiş dəyişikliklər barədə

105 / 23.11.2001
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən gömrük anbarlarının təsis olunması və bu cür anbarlardan istifadə edilməsi qaydaları

108 / 29.11.2001
Malların və nəqliyyat vasitələrinin və onlara aid sənədlərin gömrük müşayiəti haqqında Əsasnamə

14/006 / 02.04.2002
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi barədə Göstəriş

44 / 18.06.2002
Ticarət gəmiçiliyində istifadə olunan gəmilər, digər üzən nəqliyyat vasitələri və həmin nəqliyyat vasitələri ilə daşınan mallar üzərində gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi

50 / 08.07.2002
"Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sahəsindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimat"a əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

54 / 25.07.2002
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçən hava nəqliyyatı vasitələri, bu nəqliyyat vasitələri ilə daşınan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və onların gömrük nəzarətindən keçirilməsi Qaydaları

62 / 06.09.2002
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və onlar üzərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinin nümunəvi Qaydaları

59 / 24.09.2002
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən ov silahları və onların sursatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi Qaydaları

78 / 06.11.2002
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə bilavasitə təkrar ixrac üçün gətirilmiş və bu ərazidən aparılan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi Qaydalarında edilmiş dəyişikliklər barədə

80 / 15.11.2002
Dövlətlərarası sərnişin daşımalarını həyata keçirən qatarların vaqon restoranlarında aparılan və gətirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsi

89 /17.12.2002
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarında xüsusi fiziki hazırlıq üzrə fəaliyyətin təşkilinə dair Təlimat

98 / 30.12.2002 (qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının Gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi Qaydaları

30 / 24.03.2003
Məhkəmənin qərarınadək götürülmüş əmlakın uçotu, saxlanılması və aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi barədə Təlimatın təsdiq edilməsi haqqında

31 / 24.03.2003
Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimata əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

34/ 24.03.2003
"Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimata əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

47/ 17.05.2003 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Sərhədindən Tərkibində İntellektual Mülkiyyət (Əqli mülkiyyət) Obyektləri Olan Malların keçirilməsi zamanı gömrük nəzarətinin aparılması Qaydaları

111/ 04.12.2003
Mallara və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti zamanı gömrük yoxlamasının keçirilməsi Qaydaları

117/ 12.12.2003
Yoxlama tapşırığının və gömrük yoxlama aktının doldurulması, uçotu, qeydiyyatı və saxlanılması qaydaları haqqında Təlimat

118/ 12.12.2003
Mühafizə siyahısına daxil edilmiş mədəniyyət sərvətlərinin fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları

28/ 15.04.2004
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən beynəlxalq poçt göndərişlərinə gömrük nəzarəti və onların gömrük rəsmiləşdirilməsi Qaydaları

38/ 12.05.2004
Tranzit gömrük rejimi haqqında Qaydalar

75/ 04.08.2004
Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimata əlavələr və dəyişikliklər

82/ 03.09.2004
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi Qaydaları

22/ 22.02.2005
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində bankların və digər kredit təşkilatlarının reyestrə salınma haqqında müraciətlərinə baxılması Qaydalarına dəyişikliklər

45/ 14.05.2005
BYD daşınmalarında (BYD Konvensiyası 1975) yüklərə gömrük nəzarəti və BYD kitabçasının rəsmiləşdirilməsi qaydaları

70/ 27.07.2005
Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən keçirilən yüklü nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarəti məqsədi ilə yoxlama tərəzilərində çəkilməsi Qaydaları

73/ 03.08.2005
Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatının verilməsi Qaydaları"nın 1 nömrəli Əlavəsinə edilmiş dəyişiklik

74/ 03.08.2005
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların keçirilməsi zamanı gömrük nəzarətinin aparılması Qaydaları

113/ 22.11.2005
Azərbaycan Respublikasının gömrük xidmətində risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin Konsepsiyası

086/ 10.07.2006
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən xidməti və mülk silahların, onların döyüş sursatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti qaydaları

039/ 26.04.2007
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin (CİTES növləri) gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi qaydaları

043/ 01.05.2007
Diplomatik poçtun və konsul valizinin, həmçinin xarici şəxslərin ayrı-ayrı kateqoriyaları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən güzəştli qaydada keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti qaydaları
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb